Bu sayfada Cerrahpaşa Tıp (Fakültesi) Dergisi'nde 1970-1996 yılları arasında yayınlanmış makalelerin listesi, anahtar kelimeleriyle birlikte yer almaktadır.
Kısaltmalar: CTFD: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi;
CTD: Cerrahpaşa Tıp Dergisi; AK: Anahtar Kelimeler

1970

Aktuğlu G, Ulutin ON. Bir adsorban olarak bentonite. CTFD 1970;1: 45-46
AK: Bentonite; Adsorban olarak bentonite

Arel F, Öz F. Nadir lokalizasyon gösteren kistik teratom. CTFD 1970;1: 71-75
AK: Lokalizasyon; Kistik teratom; Teratom; Mezanter

Barlas O, Ulutin ŞB, Ulutin ON. Karaciğer sirozunda hemostatik defektler. CTFD 1970;1: 3-10
AK: Karaciğer; Karaciğer sirozu; Hemostatik defektler

Berkarda B. Heparinin antikoagülan etkisi. CTFD 1970;1: 30-33
AK: Heparin; Antikoagülan etki

Eser SR, Eser G. Normal ve tümör dokularından elde edilen özel ekstrelerde elektroforetik incelemeler. CTFD 1970;1: 39-44
AK: Tümör; Normal doku; Tümör dokusu; Elektroforez

Hanikas O, Ogan H, Gürakar M. Akut miyokart infarktüsünden sonra teşekkül eden inter-ventriküler septum perforasyonu ve miyokardın disseksiyonu. CTFD 1970;1: 63-70
AK: Akut miyokard infarktüsü; İnterventriküler septum perforasyonu; Miyokard disseksiyonu

Karakaş R, Tahsinoğlu M, Solok V. Mesane rabdomyosarkomu. CTFD 1970;1: 47-52
AK: Mesane; Rabdomyosarkom

Korkud G. Doç. Dr. Rüştü Karakaş. CTFD 1970;1: 109
AK: Biyografi

Merdivenci A. İnsanda bir beyin aspergillozu olgusu. CTFD 1970;1: 53-56
AK: Beyin; Aspergilloz

Müftüoğlu AÜ, Akman N, Yalçın B. Maliyn lenfoma ve lösemilerde lenfositlerle in vitro çalışmalar. CTFD 1970;1: 18-21
AK: Lenfoma; Malign lenfoma; Lösemi; Lenfosit

Şenocak F. Otojen fungus enfeksiyonlarında intrakranyal komplikasyonlar. CTFD 1970;1: 98-100
AK: Otojen fungus enfeksiyonları; Fungus enfeksiyonları; İntrakranyal; Komplikasyon

Taşpınar AH, Çelikkıran H. Bazı hepatit vakalarında cerrahi endikasyonlar hakkında. CTFD 1970;1: 57-62
AK: Hepatit; Cerrahi

Topçuoğlu S, Atasü T, Kösebay D, Ertüngealp E. Defleksiyon gelişleri. CTFD 1970;1: 11-17
AK: Defleksiyon gelişi

Ulutin ON, Safgönül A. Glanzmann hastalığında trombosit asit fosfataz eksikliği (Normal ve patolojik durumlarda trombosit asit fosfataz değerleri). CTFD 1970;1: 26-29
AK: Trombosit; Asit fosfataz; Glanzmann hastalığı; Trombosit asit fosfataz eksikliği

Ulutin ON. Primer ve sekonder kalitatif trombosit hastalıkları konusunda son gelişmeler. CTFD 1970;1: 76-97
AK: Kalitatif trombosit hastalıkları; Trombosit

Ulutin ŞB. İdrarın fibrinolitik aktivitesini ölçmek için yeni bir metod. CTFD 1970;1: 34-38
AK: İdrar; Fibrinolitik aktivite; Yöntem

Ünver AS. Şeyh Cemaleddin Aksarayi Muciz Şerhi ve diğer eserleri. CTFD 1970;1: 101-108
AK: Tıp tarihi

Yenel F. Obezitede akciğer fonksiyonları. CTFD 1970;1: 22-25
AK: Akciğer; Akciğer fonksiyonları; Obezite

1971

Akgün T, Onat T. Serum potasyum seviyesinin elektrokardiyograma etkisi. CTFD 1971;2: 138-157
AK: Potasyum; EKG; Elektrokardiyogram; Serum potasyum seviyesi

Akman N, Yalçın B, Müftüoğlu A. Bir paroksismal gece hemoglobinüri vakası. CTFD 1971;2: 76-82
AK: Hemoglobinüri; Paroksismal gece hemoglobinürisi

Akman N. Ateroskleroz vakalarında satıh aktivasyonunun durumu. CTFD 1971;2: 279-282
AK: Ateroskleroz; Satıh aktivasyonu

Akokan G, Eyüpoğlu H, Berkarda B, Önen K. Üremide hemostaz bozuklukları. CTFD 1971;2: 158-162
AK: Tedavi; Üremi; Hemostaz

Akokan G, Berkarda B. Pıhtılaşma ve fibrinolizde eksersis ile alınan sonuçlar. CTFD 1971;2: 337-343
AK: Tedavi; Pıhtılaşma; Fibrinoliz; Eksersis

Arel F, Öz F. Boyunda nörofibrom. CTFD 1971;2: 389-392
AK: Nörofibrom; Boyunda nörofibrom

Artunkal S, Seyahi V, Urgancıoğlu İ, Kapıcıoğlu T, İlter G. Hipertiroidili 956 hastada radyoaktif iyod tedavisinden alınan sonuçlar. CTFD 1971;2: 317-324
AK: Tedavi; Hipertiroidi; Radyoaktif iyod

Atabek E. Andreas Vesalius (Andre Vesale 1514-1564). CTD 1971;2: 221-235
AK: Tıp tarihi; Andreas Vesalius

Ataseven A, Öz F. Meckel divertikülü. CTFD 1971;2: 86-90
AK: Meckel divertikülü

Aybar S, Taşpınar AH, Öneş S. Pankreasın yalancı kistleri. CTFD 1971;2: 66-71
AK: Pankreas; Yalancı kist; Psödokist

Aydınlıoğlu K, Öneş S. Nüks gösteren büyük bir lomber fıtık vakası. CTFD 1971;2: 72-75
AK: Lomber fıtık; Herni lomber; Fıtık

Bilge M. Membran potansiyeli eksitabilite ve sinirsel mesaj iletisi. CTFD 1971;2: 427-439
AK: Membran potansiyeli; Eksitabilite; Sinirsel mesaj iletisi

Biyal F, Sezer N, Derman U, Hatemi H, Altay L. Behçet hastalığı EKG bulguları. CTFD 1971;2: 283-287
AK: EKG; Tedavi; Behçet hastalığı

Demiroğlu C. Beta adrenerjik reseptör ve blokerleri hakkında. CTFD 1971;2: 440-449
AK: Tedavi; Beta adrenerjik reseptör; Beta adrenerjik bloker

Eser SA. Akıl ve ruh hastalıklarında bazı kanser tiplerinin rölatif prevalensi. CTFD 1971;2: 271-279
AK: Kanser rölatif prevalensi; Akıl hastaları

Göksel F, Akokan G, Demiroğlu C. Normal şahıslarda yaş, vücut yüzeyi ve vücut durumu ile solunum fonksiyonlarındaki değişmeler. CTD 1971;2: 3-12
AK: Normal şahıslar; Yaş; Vücut yüzeyi; Solunum fonksiyonları

Göksel F, Öztürk EO. Sol-sağ shunt ile müterafık interatrial septal defekt vakalarında pulmoner arter basıncı, pulmoner arteriel rezistans ve pulmoner akım arasındaki ilişkilerin muhtelif yaş gruplarında araştırılması. CTFD 1971;2: 298-306
AK: Yaş; Tedavi; İnteratrial septal defekt; Sol-sağ shunt; Pulmoner arter

Gürsel K, Saner H. Mallory-Weiss sendromu. CTFD 1971;2: 208-211
AK: Mallory-Weiss sendromu; Sendrom

Hanikas O, Yenel F. Akciğer tüberkülozunda şeker yükleme testi. CTFD 1971;2: 35-38
AK: Akciğer tüberkülozu; Tüberküloz; Şeker yükleme testi; Glikoz tolerans testi

İlter Ö, Yalçındağ Ş. Marasmik çocuklarda serum bakır ve coeruloplasmin seviyeleri. CTFD 1971;2: 292-297
AK: Marasmik çocuklar; Bakır; Coeruloplasmin

Karaca M, Yeğinboy S, Yetkin D. Prelösemik akut lösemi. CTFD 1971;2: 401-405
AK: Lösemi; Prelösemik akut lösemi

Kayahan Ş, Suksasyan A, Demiroğlu Ç. Genç ve yaşlılarda neostigmin metilsülfatın oksijen konsompsiyonu üzerindeki etkisi. CTFD 1971;2: 310-316
AK: Tedavi; Neostigmin metilsülfat; Genç; Yaşlı; Oksijen konsompsiyonu

Korkud G, Akkılıç M, Solok V. Testis tümörleri hakkında istatistiki bir inceleme. CTD 1971;2: 13-18
AK: Testis tümörleri; İstatistik

Manizade D, Üzel M. Achille tendonu fraktürü. CTFD 1971;2: 185-190
AK: Achille tendonu; Fraktür; Ossifikasyon fraktürü

Merdivenci A. Ornithodoros lahorensis ile intoksikasyon deneyleri ve adli tıpta kene zehirlenmesi sorunu. CTFD 1971;2: 29-34
AK: Ornithodoros lahorensis; İntoksikasyon; Adli tıp; Kene

Merdivenci A, Altaş K. Çok sayıda Taenia saginata'lı bir infeksiyon olgusu. CTFD 1971;2: 406-408
AK: Teniyaz; Taenia saginata

Merdivenci A, Dolkay M. Türkiye'de insanda bir yalancı göz miyazı 'Pseudo-ophthalmomyiasis' olgusu. CTFD 1971;2: 212-217
AK: Göz miyazı; Yalancı göz miyazı; Pseudo-ophthalmomyiasis

Minkari T. Transvers kolonda lipoma. CTFD 1971;2: 409-412
AK: Lipoma; Transvers kolon

Nemlioğlu F, Köşlü A. Trichoepithelioma multiple vakası ve nozolojisi üzerindeki görüşler. CTFD 1971;2: 396-400
AK: Trichoepithelioma multiple

Onat A. A-V iletime ilişkin temel mekanizmalar ve A-V jonksiyonel aritmilerin ayırıcı tanısı. CTFD 1971;2: 91-114
AK: A-V jonksiyonel aritmiler; Aritmi; A-V iletim

Onat T, Saka C, Tuzlacı M. Ellis-van Creveld sendromunun radyolojik özellikleri. CTFD 1971;2: 56-65
AK: Ellis-van Creveld sendromu; Sendrom; Radyolojik özellikler

Önen K, Ülkü U, Öbek A, Yavuz A. Diüretik ilaçların etki yeri üzerindeki karşılaştırmalı araştırmalar. CTFD 1971;2: 325-336
AK: Tedavi; Diüretikler; Polythiazide; Furosemid; Clopamid; Aldactone

Öneş S, Öz F. Bir over tümörü 'Mesonephroma ovarii'. CTFD 1971;2: 83-85
AK: Over tümörü; Mesonephroma ovarii

Özbek A, Petorak İ, Gürkan A, Eroğlu L. Tetrasiklinin maksimal renal konsantrasyon kapasitesi üzerine tesiri. CTFD 1971;2: 360-382
AK: Tetrasiklin; Renal konsantrasyon kapasitesi

Öztürk M, Demiroğlu C, Derman U, Öztürk E. Normal ve koroner yetersizliği olan şahıslarda eksersiz sırasında SGOT tetkikleri. CTFD 1971;2: 307-309
AK: Tedavi; Koroner yetmezliği; Eksersiz; SGOT

Polvan N, Baslo P. Bir hepatolentiküler dejenerasyon vakası. CTFD 1971;2: 202-207
AK: Hepatolentiküler dejenerasyon; Wilson hastalığı

Sezer N, Biyal F, Kıray G, Hatemi H, Altay L. Homosistinüri ve klinik bulguları. CTFD 1971;2: 413-418
AK: Tedavi; Homosistinüri; Cystathionine synthetase

Sözer K, Aktuğlu Y. Kartagener sendromu. CTFD 1971;2: 191-201
AK: Kartagener sendromu; Sendrom

Terzioğlu N, Barlas O, Garan R, Gürkan Kİ, Ünver S, Arel F, Öker C, Önen K, Sayın M, Berkarda B, et al. Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat. CTD 1971;2: 239-270
AK: Biyografi

Topçuoğlu S, Serim G, Ertüngealp E, Topçuoğlu D. Vaginal trichomoniasis ve 101 hastada nitrimidazin ile tedavi denemesi. CTFD 1971;2: 39-43
AK: Trichomoniasis; Tedavi; Nitrimidazin; Vaginal trichomoniasis

Tözüm R, Atasü T, Kösebay D, Şenöz E, Aksu F. Sezaryen geçirmişlerde histerektomi. CTFD 1971;2: 288-291
AK: Sezaryen; Histerektomi

Tözüm R, Atasü T, Kösebay D, Aksu F. Adolesanda doğum. CTFD 1971;2: 163-168
AK: Adolesan; Doğum

Tuzlacı M, Saygın R, Çelikoğlu Sİ, Sübütay B, Taşkent N. Sarkoidosis adenopatisinin özellikleri. CTFD 1971;2: 127-137
AK: Sarkoidosis; Adenopati; Tomografi

Tuzlacı M. Baryum sülfatın in vitro tetkiki. CTFD 1971;2: 351-359
AK: Baryum sülfat; Radyoloji

Türker RK. Hipertansiyon patogenezinde akciğer dolaşımının muhtemel yeri hakkında yeni araştırmalar. CTFD 1971;2: 419-426
AK: Hipertansiyon; Patogenez

Ulutin ON. Primer ve sekonder kalitatif trombosit hastalıkları konusunda son gelişmeler. CTFD 1971;2: 115-119
AK: Trombosit; Kalitatif trombosit hastalıkları

Ulutin Ş, Aktuğlu G, Ulutin ON. Antiadeziv ilaçların trombositlere etkileri: I-Aspirinin trombosit ADP releasing'ine in vivo etkileri. CTFD 1971;2: 44-47
AK: Antiadeziv ilaçlar; Trombosit; Aspirin; Trombosit ADP releasing

Ulutin ŞB, Ulutin ON. Normallerde ve aterosklerozlularda fibrinolitik sistem değişikliklerinin mukayeseli tetkiki ve trombosit antiplazminin durumu. CTFD 1971;2: 20-28
AK: Normal şahıslar; Ateroskleroz; Fibrinolitik sistem; Trombosit antiplazmin

Ulutin ŞB, Aktuğlu G, Ulutin ON. Antiadeziv ilaçların trombositlere etkisi: II-Dipyridamole'ün trombosit glikoz ütilizasyonuna etkisi. CTFD 1971;2: 344-350
AK: Trombosit; Antiadeziv; Dipyridamole

Unat EK. Türk Dil Kurumunun bilim terimleri üzerine. CTFD 1971;2: 218-220
AK: Türk Dil Kurumu; Bilim terimleri; Tıp terimleri

Unat EK, Öke N, Özçelik S, Saylan T. Madurella mycetomi'den ileri gelen bir maduromycetoma vakası. CTFD 1971;2: 383-388
AK: Madurella mycetomi; Maduromycetoma; Maduromikoz

Ünver AS. Teşrihçi Mazhar Paşa hocamız elli yaşında. CTFD 1971;2: 121-123
AK: Mazhar Paşa; Tıp tarihi; Biyografi

Ünver S. Türkiye'de nebatat bağçeleri tarihi üzerine küçük bir muhtıra. CTFD 1971;2: 450-453
AK: Tıp tarihi

Yakacıklı S, Öneş Ü. Likör lipoproteinleri ve teşhisteki yeri. CTFD 1971;2: 169-178
AK: Tüberküloz; Aseptik menenjit; İmmünelektroforez; Likör lipoproteinleri

Yalçındağ Ş, İlter Ö. Marasmik süt çocuklarında immünglobulin seviyeleri. CTFD 1971;2: 48-55
AK: Marasmik süt çocukları; İmmünglobulin

Yalçındağ Ş, Berkmen M. Yenidoğanın kapiller ve venöz kanlarında eritrosit çap ve volümleri. CTFD 1971;2: 179-184
AK: Yenidoğan; Eritrosit; Venöz kan

Yiğitsubay V. Bir aniridi vakası. CTFD 1971;2: 393-395
AK: Aniridi; İrideremi

Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan. CTFD 1972;3: 246-256
AK: Biyografi

1972

Akçasu A, Özkal İ. Memleketimizde istihsal edilen oxytetracyclin'in insanlarda temin ettiği serum seviyesi. CTFD 1972;3: 331-334
AK: Oxytetracyclin

Akman N. Ateroskleroz vakalarında hiperkoagülabilite husulünde trombositlerin antiheparin faktörünün rolü. CTFD 1972;3: 9-13
AK: Ateroskleroz; Trombosit antiheparin faktörü

Aktan MK. 400 akciğer kanserinin klinik etüdü ve agresiv cerrahi tutum. CTFD 1972;3: 140-167
AK: Akciğer kanseri; Agresiv cerrahi

Aktuğlu G, Ulutin ON. Bazı kan hastalıklarında Hb F değer değişimleri ile ilgili bir açıklama. CTFD 1972;3: 267-271
AK: Hb F değer değişimleri; Lösemi; Anemi; Hodgkin

Arel F, Ataseven A, Öz F. Appendiks karsinoid tümörü. CTFD 1972;3: 14-24
AK: Appendiks; Karsinoid tümör

Ataseven A, Öz F. Appendiks mukoseli. CTFD 1972;3: 31-42
AK: Appendiks; Mukosel

Ayberk N. Prof. Dr. Necdet Sezer. CTFD 1972;3: 134-135
AK: Biyografi

Bayraktar K, Nişan N. Geç kalmış club foot vakaları ve tedavisi. CTFD 1972;3: 347-352
AK: Club foot; Pes ekinovarus

Berkarda B. Antikoagülan tedavide laboratuar kontrolünün standartizasyonu ve eritroplastin zamanı. CTFD 1972;3: 168-182
AK: Antikoagülan tedavi; Pıhtılaşma aktiviteleri; Eritroplastin zamanı

Bilge M. Güvercinin görme yollarında karşılaşılan integratif basamaklar. CTFD 1972;3: 229-238
AK: Görme yolları; Güvercin; İntegratif basamaklar

Cantez T, Öneş Ü, Ertuğrul T. Akut nefritte EKG-röntgen ve diğer laboratuar bulguları arasında ilişkiler. CTFD 1972;3: 272-277
AK: Çocuk; Akut nefrit; Nefrit; EKG; Röntgen

Cenani A, Yalçın E, Bilger M, Hatemi N, Tümay SB. Carpenter sendromu. CTFD 1972;3: 353-360
AK: Çocuk; Carpenter sendromu; Sendrom

Demiroğlu C, Öztürk M. Genç ve yaşlı şahıslarda isoproterenolün kalb atım sayısı ve arter basıncı üzerine etkisi. CTFD 1972;3: 328-330
AK: Genç; Yaşlı; İsoproterenol; Kalp atım sayısı; Arter basıncı

Derman U. Aterosklerozda mitral ekokardiografisinde ve diğer hemodinamik metodlarda görülen değişiklikler. CTFD 1972;3: 375-381
AK: Ateroskleroz; Mitral ekokardiografisi; Ballistrokardiografi; Apeks kardiografi; Karotis trasesi

Düren E, Ünal G, Koniçe H. Tiroid tüberkülozu. CTFD 1972;3: 343-346
AK: Tiroid; Tüberküloz

Epirden C, Onat A. Aberan ventrikül iletimi ve ventrikül ektopisinden ayırımı. CTFD 1972;3: 294-304
AK: Aberan ventrikül iletimi; Ventrikül ektopisi

Gürkan Kİ, Ataseven A, Pusane A. Karaciğer tüberkülozu. CTFD 1972;3: 289-293
AK: Tüberküloz; Karaciğer tüberkülozu

Gürsel K, Arınç O. Fournier gangreni. CTFD 1972;3: 67-71
AK: Cerrahi; Fournier gangreni

Güvener S, Kazancıgil A, Erez S. Koryokarsinoma ve mol destruens'de latents problemi. CTFD 1972;3: 305-314
AK: Koryokarsinoma; Mol destruens

İlter Ö, Hatemi N, Saka C, Tümay SB. Chondrodystrophia calcificans (punctata) congenita. CTFD 1972;3: 364-370
AK: Çocuk; Calcinosis universalis; Chondrodystrophia; Condradi hastalığı

İnsel H. Beş yaşındaki çocukta konjenital pilor hipertrofisi ve kanayan pilor ülseri. CTFD 1972;3: 61-66
AK: Çocuk; Pilor hipertrofisi; Kanayan pilor ülseri

Manizade D, Bayraktar K, Üzel M, Tezcan R, Boydak O, Kır N, Berin Ş. Femur alt ucu kırıkları. CTFD 1972;3: 25-30
AK: Femur alt ucu kırıkları; Kırık

Merdivenci A. Türkiye'de mikroskopun tarihçesi. CTFD 1972;3: 95-122
AK: Tıp tarihi; Mikroskop; Tarihçe

Merdivenci A. Türkiye'de insan dışkısında görülen Nematod larvalarının tanımı. CTFD 1972;3: 204-211
AK: Nematod larvaları

Merdivenci A, İçli N. Türkiye'de hidatidozun epidemiyolojisi ve epizootolojisi. CTFD 1972;3: 382-387
AK: Hidatidoz; Kist hidatik; Epidemiyoloji; Epizootoloji

Minkari T. Özofagotomi ve özofagorafi. CTFD 1972;3: 278-288
AK: Özofagotomi; Özofagorafi

Müftüoğlu AÜ. Farede deneysel nefrotoksik nefritin floresan antikor metodu ile incelenmesi. CTFD 1972;3: 321-324
AK: Deneysel; Fare; Nefrotoksik nefrit; Floresan antikor metodu

Nemlioğlu F. Pick-Herxheimer hastalığı. CTFD 1972;3: 55-60
AK: Pick-Herxheimer hastalığı; Acrodermatite chronique atrophiante

Nemlioğlu F. Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı. CTFD 1972;3: 2-7
AK: Biyografi

Onarır R, Kazancıgil A, Saydam O. Previllöz safhada insan ovumu. CTFD 1972;3: 371-374
AK: Previllöz safha; Ovum; Sterilite

Onat A. Kalp yetersizliğinin dijital ve diüretikle tedavisinde yenilikler. CTFD 1972;3: 72-85
AK: Kalp yetersizliği; Dijital; Diüretik

Onat T. Mikroskopun gelişimi ve filateli. CTFD 1972;3: 125-130
AK: Çocuk; Tıp tarihi; Mikroskop; Filateli

Onel D, Bilge A. Lomber intervertebral disk hernilerinde konservatif tedavinin değeri. CTFD 1972;3: 315-320
AK: Tedavi; Siyatalji sendromu; Lomber intervertebral disk hernisi; Konservatif tedavi

Öz F. 152 habis lenfomada histopatolojik özellikler. CTFD 1972;3: 48-54
AK: Lenfoma; Habis lenfoma; Histopatoloji

Öztürk M. Ayak başparmağına çizdirilen boya dilüsyon eğrilerinin özellikleri ve nitrogliserinin bu eğriler üzerine etkisi. CTFD 1972;3: 43-47
AK: Ayak başparmağı; Boya dilüsyon eğrileri; Nitrogliserin

Salepçioğlu A, Cebeci H, Saner H, Öz F. Nonfonksiyonel paratiroid karsinomu. CTFD 1972;3: 212-216
AK: Paratiroid karsinomu; Karsinom

Salepçioğlu A, Gürsel K, Arınç O. Primer peritoneal kistler. CTFD 1972;3: 335-337
AK: Peritoneal kist

Sezer B. Rinoplasti ve burun çöküklerinde tamir cerrahisi. CTFD 1972;3: 388-395
AK: Rinoplasti; Burun çökükleri; Tamir cerrahisi

Sezer N, Mirzataş Ç, Sürel Z. Yeni bir glokom ameliyatı: Trabekülotomi. CTFD 1972;3: 217-221
AK: Glokom ameliyatı; Trabekülotomi

Sukyasyan A. Serumda ribonükleaz dozajı çalışmaları: II-Uranyum asetat metodunun basitleştirilmiş modifikasyonu. CTFD 1972;3: 325-327
AK: Ribonükleaz; Uranyum asetat; Ribonükleaz dozajı

Sukyasyan A, Kayahan Ş. Serumda ribonükleaz dozajı çalışmaları: I-Uranyum asetat metodunun özellikleri, muhtelif yaş gruplarında serum ribonükleaz seviyelerinin kıyaslanması. CTFD 1972;3: 192-198
AK: Yaş; Ribonükleaz; Serum ribonükleaz dozajı; Uranyum asetat

Sürel Z. Diabetik hastalarda hümör aköz dinamiğinin suction-cup ile incelenmesi: 1-Hümör aköz yapımı. CTFD 1972;3: 199-203
AK: Diabetes mellitus; Hümör aköz dinamiği; Suction cup

Sürel Z. Diabetik hastanın hümör aköz dinamiğinin suction-cup ile incelenmesi: II- Dış akım kolaylığı. CTFD 1972;3: 263-266
AK: Suction cup; Diabetes mellitus; Hümör aköz dinamiği; Dış akım kolaylığı

Taşpınar AH, Orak F. Duodenum divertikülleri. CTFD 1972;3: 226-228
AK: Duodenum; Divertikül

Ulukutlu L, Hatemi N, Ezer G, Tümay SB. İskelet deformiteleri ve lökemoid reaksiyonla beraber konjenital trombositopeni. CTFD 1972;3: 338-342
AK: Çocuk; İskelet deformiteleri; Lökemoid reaksiyon; Konjenital trombositopeni; Trombositopeni

Ünver S. İslamda tıb. CTFD 1972;3: 396-401
AK: Tıp tarihi; İslam

Üzel M. Humerus alt ucu kırıkları. CTFD 1972;3: 86-93
AK: Humerus; Kırık

Yanlıoğlu N. Radar ve kısa dalgaların hipofize tesirini etüd eden mukayeseli araştırma. CTFD 1972;3: 182-191
AK: Tedavi; Hipofiz; Adenohipofiz; Radar; Kısa dalga

Yenel F. Kifoskolyozda akciğer fonksiyonları. CTFD 1972;3: 257-262
AK: Kifoskolyoz; Akciğer fonksiyonları

Yiğitsubay V. Sistemik kortizon ile tedavi edilen bir kapak hemangioma vakası. CTFD 1972;3: 222-225
AK: Tedavi; Kortizon; Hemangioma; Kapak hemangioma

Yiğitsubay V, Pazarlı H. Serklajla iyi netice alınmış buftalmi ve komplike katarakt ile kombine bir retina dekolmanı vakası. CTFD 1972;3: 361-363
AK: Serklaj; Buftalmi; Katarakt; Retina dekolmanı

1973

Akkılıç M, Solok V. Cumhuriyetin 50. yılında üroloji kliniği ve Türk ürolojisinin geçirdiği gelişmeler. CTFD 1973;4: 338-345
AK: Üroloji; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Akman N, Ertürer H, Müftüoğlu A. Birkaç defa yapılan kan grubu tayininde farklı sonuçlar alınan bir multipl miyeloma vakası. CTFD 1973;4: 53-58
AK: Multipl miyeloma; Kan grubu

Aktan K, Dorken N, Karaözbek Y, Erdağ A. Ameliyat ve takip edilmiş bir malign primer kalb tümörü. CTFD 1973;4: 248-255
AK: Malign kalb tümörü; Kalb tümörü

Araz A, Bodur H, Divrengi Y. Normal şahısların ve karaciğer sirozlu hastaların serumlarında protein ve mukoproteinler üzerinde araştırmalar. CTFD 1973;4: 386-391
AK: Serum proteini; Mukoprotein; Karaciğer sirozu

Ataseven A, Ezici H, Ekit M. Yorgunluk kırıkları. CTFD 1973;4: 59-65
AK: Radyoloji; Yorgunluk kırıkları; Kırık; Fatigue fracture

Ataseven A, Ezici H. Peptik ülser kanamasında antiasid tedavi ile husule gelmiş fekal tıkaç. CTFD 1973;4: 172-176
AK: Tedavi; Peptik ülser kanaması; Antiasid tedavi; Fekal tıkaç

Ataseven A. Baryumla mide tetkikini müteakip husule gelmiş ülser perforasyonu. CTFD 1973;4: 256-260
AK: Baryum; Ülser perforasyonu

Atasü T, Kösebay D, Palandöken H. Anansefal çocuk ve doğum. CTFD 1973;4: 36-41
AK: Doğum; Anansefal çocuklar; Gebelik

Aybar S, Saydam O, Erez S. Vagina kubbesi prolapsusu ve profilaksisi için gerekli cerrahi teknik. CTFD 1973;4: 191-197
AK: Vagina kubbesi prolapsusu; Cerrahi teknik

Aybar S. Cumhuriyetin 50. yılında üniversitemiz. CTFD 1973;4: 313-325
AK: Üniversite

Berkay F. Türkiye'de nöroşirürjinin kuruluş ve gelişmesi. CTFD 1973;4: 367-372
AK: Nöroşirürji

Binak K. Kardiovasküler alanda yurdumuzda 1923-1973 yılları arasında gelişme. CTFD 1973;4: 380-385
AK: Kardiyoloji

Çetinyalçın İ, Alyanak K. Paralizi fasiyalde vejetatif kros rejenerasyon. CTFD 1973;4: 131-135
AK: Tedavi; Paralizi fasiyal; Vejetatif kros rejenerasyon

Derman U. Aritmilerde mitral ekokardiogramındaki şekil farkları ve hemodinamik değişiklikler ile ilişkisi. CTFD 1973;4: 7-13
AK: Aritmi; Ekokardiogram

Dinç İ. Cumhuriyetin 50. yılında gastro-enteroloji. CTFD 1973;4: 378-379
AK: Gastroenteroloji

Domaniç N, Akman N, İlter Ö, Ersanlı O. Bir Bence-Jones myeloma 'hafif zincir hastalığı' vakası. CTFD 1973;4: 77-83
AK: Çocuk; Bence-Jones myeloma; Hafif zincir hastalığı

Emre S. Salmonella infeksiyonlarında immünoglobulinlerin kantitatif ölçümlenmesi ve klinik tanıdaki değeri. CTFD 1973;4: 228-244
AK: Salmonella; İmmünoglobulin

Erenoğlu E. Potasyum metabolizması bozuklukları. CTFD 1973;4: 435-440
AK: Potasyum; Potasyum metabolizması

Gülbaran R, Emre S. Tipik ve atipik aside dayanıklı basiller ile infekte kobaylarda meydana gelen immunoelektroforetik bulgular. CTFD 1973;4: 136-152
AK: Aside dayanıklı basiller; İmmunoelektroforez; Kobay

Gürakar M, Harmancı N. İleri derecede aktivite arzeden bir kronik agressif hepatit vakasında steroid ve azathioprin tedavisinden aldığımız sonuçlar. CTFD 1973;4: 423-427
AK: Hepatit; Steroid; Azathioprin; Kronik agressif hepatit

Gürgen T, Öneş S, Alver O. Bir over kisti vakası. CTFD 1973;4: 271-276
AK: Over kesti; Over adenopsödomüsinozum; Kistadenom

Gürkan Kİ, Öz F. İleri derecede epitel proliferasyonu gösteren cystosarcoma phyllodes. CTFD 1973;4: 177-183
AK: Epitel proliferasyonu; Cystosarcoma phyllodes

Güvener S, Kazancıgil A, Erez S, Palandöken H. Corda umblicalis pseudo-cyst'i. CTFD 1973;4: 42-47
AK: Corda umblicalis; Pseudocyst

Hatemi S, Bedir Ö, Tümay SB. Steroid tedavisinin tubuler fosfor emilimine etkisi. CTFD 1973;4: 110-114
AK: Çocuk; Kortikoterapi; Tubuler fosfor emilimi; Fosfor

Kurdoğlu G, Öneş Ü. Allerjik ve astmatiform bronşitli çocuklarda serum enzim değerleri. CTFD 1973;4: 95-101
AK: Çocuk; Allerjik bronşit; Astmatiform bronşit; Bronşit; Atopik hastalıklar

Kuşakçıoğlu Ö, Öz F, Kuşakçıoğlu A. Parsiyel gastrektomiden sonra görülen gluten enteropatisi. CTFD 1973;4: 155-160
AK: Gastrektomi; Gluten enteropatisi

Manizade D, Ataseven A. Diz luksasyonu. CTFD 1973;4: 66-76
AK: Diz luksasyonu; Luksasyon

Onarır R, Aybar S, Saydam O, Erez S, Aksu F. Corpus uteri kanserinde etken faktörler. CTFD 1973;4: 102-109
AK: Corpus uteri kanseri

Onat A, Eren G. Bilateral dal bloku ve yüksek dereceli A-V blok: İlişkileri, etiyoloji ve prognozları. CTFD 1973;4: 115-130
AK: Bilateral dal bloku; A-V blok

Onat T, Ertem B. İstanbul kız çocuklarında menarş esnasında fizik seksüel ve kemik gelişmesi ve menarş yaşının fizik seksüel ve kemik gelişme tempoları ve sosyo-ekonomik seviye ile ilişkileri. CTFD 1973;4: 392-415
AK: Çocuk; Menarş; Fizik gelişme; Seksüel gelişme; Kemik gelişmesi; Sosyo-ekonomik seviye

Onel D, Ünver F, Ergün S. Global disk protrusyonuna bağlı iki kauda ekina sendromu. CTFD 1973;4: 161-166
AK: Tedavi; Global disk protrusyonu; Kauda ekina; Sendrom

Onel D, Ünver FN, Ergun S. Bel ve bacak ağrısı belirtileri veren bir multipl vertebra hemangioma vakası. CTFD 1973;4: 48-52
AK: Hemangioma; Tedavi; Vertebra hemangioması

Özçelik H. Oküler sertlik katsayısının (E) Po/C oranına tesiri. CTFD 1973;4: 225-227
AK: Oküler sertlik katsayısı; Tonografi

Öztürk E, Öztürk M, Demiroğlu C. Normal ve periferik arteriel dolaşım bozukluklarında reografik tetkikler. CTFD 1973;4: 28-35
AK: Arteriel dolaşım bozuklukları; Reografik tetkik

Öztürk E, Öztürk M, Demiroğlu C. Periferik dolaşım tetkikinde reografi. CTFD 1973;4: 87-90
AK: Periferik dolaşım; Reografi

Öztürk M. Koroner yetersizliği vakalarında beta adrenerjik blokajın eksersiz toleransı üzerine etkisi. CTFD 1973;4: 23-27
AK: Eksersiz; Koroner yetersizliği; Beta adrenerjik blokaj; Eksersiz toleransı

Polvan N. Cumhuriyetin 50. yılında Cerrahpaşa Nöroloji Kürsüsü ve Türkiye'de nörolojinin geçirdiği gelişmeler. CTFD 1973;4: 373-374
AK: Nöroloji; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Salepçioğlu A. Ülsere bağlı mide-duodenum kanamalarında acil cerrahi müdahale endikasyonları ve muhtelif metodların mukayesesi. CTFD 1973;4: 1-6
AK: Ülser; Mide kanaması; Duodenum kanaması

Salepçioğlu A, Ataseven A. 1057 proktosigmoidoskopik muayene serisi üzerinde araştırma. CTFD 1973;4: 221-224
AK: Proktosigmoidoskopik muayene

Salepçioğlu A, Cebeci H, Arınç O, Saner H. Rektum kanserinin diatermi-fulgurasyon ile tedavisi. CTFD 1973;4: 266-270
AK: Rektum kanseri; Diatermi-fulgurasyon

Sukyasyan A, Korugan Ü, Özmerzifonlu S. Neoplazik hastalıklarda cyclophosphamide ve hormon tedavilerinin esasları ile klinik sonuçlardan örnekler. CTFD 1973;4: 207-219
AK: Cyclophosphamide; Neoplazik hastalıklar; Hormon tedavisi

Taşatan N, Gürgen T, Sayın E. Posttravmatik intraserebral hematom. CTFD 1973;4: 245-247
AK: İntraserebral hematom; Posttravmatik

Taşpınar AH, Topçuoğlu S, Alemdaroğlu K, Topçuoğlu D. Gebelikte akut apandisitler. CTFD 1973;4: 167-171
AK: Gebelik; Akut apandisit

Terzioğlu M. Eritropoez regülasyon mekanizması ve ekstrarenal eritropoietin yapımı hakkında bazı yeni görüşler. CTFD 1973;4: 277-286
AK: Eritropoez; Eritropoietin

Topçuoğlu S, Güre H, Topçuoğlu D. Forseps ve vakum ekstraktör. CTFD 1973;4: 14-18
AK: Forseps; Vakum ekstraktör

Tümay SB. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kürsüsünün tarihine kısa bir bakış. CTFD 1973;4: 356-366
AK: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Çocuk; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Ulutin ON. Cumhuriyetin 50. yılında Türk Hematolojisi. CTFD 1973;4: 375-377
AK: Hematoloji

Ulutin ON. Trombopatik sendrom. CTFD 1973;4: 198-206
AK: Sendrom; Trombopatik sendrom

Unat EK, Fındıklı N. Gram negatif çomakçıkların H2S teşkili üzerine. CTFD 1973;4: 416-419
AK: Mikrobiyoloji; Gram negatif çomakçıklar; H2S teşkili

Unat EK, Bedir Ö, Puresedi M, Güzel F. Proteus morgagnii'den ileri gelen bir meningitis purulenta vakası. CTFD 1973;4: 84-86
AK: Proteus morgagnii; Meningitis purulenta

Unat EK. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji Kürsüsünün ilk beş yılı. CTFD 1973;4: 346-355
AK: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Mikrobiyoloji; Tropikal Hastalıklar; Parazitoloji

Unat EK, Bayraktar K, Nişan N, Emir E, Mutlu H. Proteus morgagnii'den ileri gelen bir osteomiyelit vakası. CTFD 1973;4: 153-154
AK: Proteus morgagnii; Osteomiyelit

Unat EK, Bağdatlı Y, Fındıklı N, Mutlu H, Agar H, Arif SM, Mahmut A, Süleyman H. Yeniköy'deki insanların barsak parazitleri üzerine bir çalışma. CTFD 1973;4: 19-22
AK: Barsak parazitleri; Pirantel pamoat

Unat EK. Ölümünün onuncu yılında Ord. Prof. Dr. H. Braun'u hatırlayış. CTFD 1973;4: 294-310
AK: Tıp tarihi

Unat EK. İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinin kuruluşundan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluşuna. CTFD 1973;4: 326-337
AK: Üniversite; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Ünver AS. Türk mistik folklorundan bir sahife: Bayrampaşa kekemeleri. CTFD 1973;4: 91-93
AK: Tıp tarihi

Yanlıoğlu N, Kokino S, Karakaya MK. Bir tardif osteogenesis imperfecta vakası. CTFD 1973;4: 184-190
AK: Tedavi; Osteogenesis imperfecta

Yanlıoğlu N, Kokino S. Post travmatik sefalik servikal sendrom. CTFD 1973;4: 428-434
AK: Sendrom; Tedavi; Posttravmatik; Sefalik servikal sendrom

Yiğitsubay V, Suyugül N. Bir odunsu konjunktivit vakası. CTFD 1973;4: 261-265
AK: Konjunktivit; Ligneous conjunctivitis; Odunsu konjunktivit

Yiğitsubay V. Göz hastalıklarına bağlı baş ağrıları. CTFD 1973;4: 287-293
AK: Göz hastalıkları; Baş ağrısı

Yiğitsubay V. Göz yaralanmaları. CTFD 1973;4: 420-422
AK: Göz yaralanmaları

Yiğitsubay V, Tuzlacı M, Alver M, Ekit M. Göz içi yabancı cisimlerin lokalizasyonunda radyolojik tanı metodları. CTFD 1973;4: 441-458
AK: Radyoloji; Göz içi yabancı cisim; Radyolojik tanı

1974

Akkılıç M, Solok V, Büyükşalvarcı K. Parsiyel nefrektomi vakalarımızda komplikasyonlar. CTFD 1974;5: 219-224
AK: Nefrektomi; Parsiyel nefrektomi; Komplikasyon

Aktulga A, Demir E, Ulutin ON. Saf sığır ve insan fibrinojeninin elde edilmesi ve fibrinojenin plazminle enzimatik etkisi. CTFD 1974;5: 96-107
AK: Fibrinojen; Plazmin; Enzimatik etki

Aktulga A, Güler M, Ulutin ON. Trombosit fibrinojeni ile ilgili bir çalışma. CTFD 1974;5: 165-173
AK: Trombosit; Trombosit fibrinojeni; Fibrinojen

Alev İ, Aydınlıoğlu K, Ünal G. Çekum ve sağ kolon volvulusu. CTFD 1974;5: 141-144
AK: Çekum; Kolon; Sağ kolon; Volvulus

Artvinli M, Gönen Ö, Barış Yİ, Özesmi M, Baysal F. Türkiye'de asbestosis. CTFD 1974;5: 438-453
AK: Asbestosis; Türkiye

Ataseven A. Ekinokok kistin ciltaltı lokalizasyonu. CTFD 1974;5: 238-241
AK: Ekinokok kist; Kist hidatik; Cilt altı lokalizasyon

Ataseven A, Taşer A. Duodenum dev ülserleri. CTFD 1974;5: 300-308
AK: Duodenum; Duodenum ülseri; Dev duodenum ülseri

Atasü T, Ocak V. Anne yaşının gebelik, doğum, puerperyum ve çocuğa etkisi. CTFD 1974;5: 273-278
AK: Gebelik; Doğum; Anne yaşı; Puerperyum

Aybar S, Geçioğlu İA, Ersek O, Onur A, Onur O. Brankial kistler üzerine. CTFD 1974;5: 326-333
AK: Brankial kist

Aybar S, Ataseven A, Pusane A, Bilgin A. Sakrum kist hidatiği. CTFD 1974;5: 242-246
AK: Kist hidatik; Sakrum kist hidatiği

Aydınlıoğlu K, Ünal H, Pusane A, Gökdoğan C. Safra kesesi agenezisi. CTFD 1974;5: 136-140
AK: Safra kesesi; Agenezis

Barış Yİ, Özesmi M, Artvinli M, Kolaçan B. Erişkinlerin solunum zorluğu sendromu. CTFD 1974;5: 490-503
AK: Solunum zorluğu; Erişkin; Sendrom

Bayındır O, Akgün N. Çimento fabrikası torbalama işçilerinde akciğer fonksiyon testleri ile inceleme. CTFD 1974;5: 466-474
AK: Akciğer fonksiyon testleri; Çimento

Bayülkem K, Özdamar E. L-dopanın Parkinsonism'deki etkisinin bioşimik yönden incelenmesi. CTFD 1974;5: 90-95
AK: Nöroloji; L-dopa; Parkinsonism; Dopamin; Vanil mandelik asit

Bayülkem K, Özdamar E. Parkinsonizmde l-dopanın yan etkileri ve sıklığı. CTFD 1974;5: 161-164
AK: Parkinsonizm; L-dopa; Yan etkiler

Berksan N. Hava kirlenmesinde kükürt oksitler ve insan sağlığı. CTFD 1974;5: 395-404
AK: Hava kirliliği; Kükürt oksitler

Binatlı N, İlter Ö, Yalçındağ Ş. Akut ve kronik menenjitte immunglobulinler ve kompleman (C3, C4). CTFD 1974;5: 81-89
AK: Çocuk; Menejit; İmmunglobulinler; Kompleman

Çakar L, Terzioğlu M. Normo- ve hipotermik şartlarda hipoksinin solunum regülasyon mekanizmalarına etkisi. CTFD 1974;5: 454-465
AK: Normotermik; Hipotermik; Hipoksi; Solunum regülasyon mekanizmaları

Dorken N, Erdağ A, Özer M, Onur O. İntratorasik lokalizasyon gösteren Burkitt tümörü. CTFD 1974;5: 321-325
AK: Burkitt tümörü; İntratorasik lokalizasyon

Emre S, Eker E, Songar A, Özdamar E, Kara İ. Şizofreniklerde kan ve beyin omurilik sıvısında immunoglobulinler üzerinde bir araştırma. CTFD 1974;5: 267-272
AK: Şizofreni; İmmunoglobulinler; Kan; Beyin omurilik sıvısı

Erdağ A, Birkardeşler F, Caner K. Primer vena aksillaris trombozu: Paget-Schroetter sendromu. CTFD 1974;5: 295-299
AK: Vena aksillaris trombozu; Paget-Schroetter sendromu; Sendrom

Erdağ A, Burdurlu Y, Mehmet E, Onur O. Künt karın travması ile husule gelen nadir bir mide laserasyonu. CTFD 1974;5: 132-135
AK: Mide laserasyonu; Karın travması

Erdağ A, Onur O. Antekolik parsiel gastrektomiyi takip eden bir akut yüksek ileus vakası: Loop-the-loop sendromu. CTFD 1974;5: 232-237
AK: Antekolik parsiel gastrektomi; İleus; Yüksek ileus; Loop-the-loop sendromu; Sendrom

Erenoğlu E. Karaciğer hastalıklarında kortikosteroidler. CTFD 1974;5: 339-348
AK: Karaciğer hastalıkları; Kortikosteroidler; ACTH

Erenoğlu E. Hepatik koma. CTFD 1974;5: 145-151
AK: Hepatik koma; Koma; Amonyak

Gazioğlu K, Morrow PE. Tozların akciğerden arınması. CTFD 1974;5: 540-549
AK: Akciğer; Tozların arınması

Gürakar M. Hepatik koma. CTFD 1974;5: 77-83
AK: Koma; Hepatik koma; Amonyak

Gürbüz E, Gazioğlu K, Özcan R. Akut miyokard infarktüsünde akciğer fonksiyon testleri. CTFD 1974;5: 510-520
AK: Akciğer; Akut miyokard infarktüsü; Akciğer fonksiyon testleri

Gürgen T, Balcısoy Ü. Safra kesesi ve safra yollarının doğmalık anomalileri. CTFD 1974;5: 252-266
AK: Safra kesesi; Safra yolları; Kongenital anomaliler; Doğmalık anomaliler

Hacıhanefioğlu U, Uysal V. Akciğerin atipik epitel proliferasyonu: Tumourlets. CTFD 1974;5: 481-489
AK: Epitel proliferasyonu; Akciğer epitel proliferasyonu; Atipik epitel proliferasyonu; Tumourlets

Hacıhanefioğlu U, Silli M, Uysal V. Maden kömürü işçilerinin pneumokoniosisine ilişkin bir vakanın incelenmesi. CTFD 1974;5: 530-539
AK: Pneumokoniosis; Maden kömürü işçileri

Kahraman K, Pusane A, Koç AE, Burdurlu Y. Stoma ülserleri. CTFD 1974;5: 279-283
AK: Stoma ülseri; Ulcus duodeni; Ulcus ventriculi

Kapıcıoğlu T. Tiroid nodüllerinin tanısında radyoaktif fosforun (P32) yeri. CTFD 1974;5: 174-178
AK: Tiroid; Tiroid nodülleri; Radyoaktif fosfor

Kapıcıoğlu T, Urgancıoğlu İ, Seyahi V, İlter G, Artunkal S. Hipotiroidi tipinin ve tiroidde aktivite dağılımındaki bölgesel farkların tiroidin uyarıcı hormonu ile ayrılması. CTFD 1974;5: 118-126
AK: Hipotiroidi; Tiroid aktivitesi; TSH

Kaptanoğlu Z. Perfüze edilen izole köpek pankreasında lizin ve lösin gibi amino asidlerin insülin salınımına etkileri. CTFD 1974;5 RP: 59-70
AK: Pankreas; Köpek; Lizin; Lösin; Amino asidler

Karabay K. Üriner derivasyonlarda prognoz. CTFD 1974;5: 204-218
AK: Üriner derivasyon; Prognoz

Kasımoğlu Ö, Hacıhanefioğlu U, Tanman F, Tanman B. Yeni doğanda Escherichia coli pnömonisi. CTFD 1974;5: 475-480
AK: Yenidoğan; Escherichia coli; Pnömoni

Merdivenci A. Karl Edward Hammerschmidt - Abdullah Bey (1799-1874). CTFD 1974;5: 348-361
AK: Tıp tarihi; Hammerschmidt

Mındıkoğlu AN. Erkek transseksüellerde uyguladığımız iki ayrı cerrahi metoddan aldığımız sonuçlar. CTFD 1974;5: 289-294
AK: Transseksüel; Cerrahi

Müezzinoğlu A. Ankara hava kirlenmesi araştırmaları. CTFD 1974;5: 387-394
AK: Hava kirliliği; Ankara

Müftüoğlu A. Lösemi ve lenfomaların tedavisinde yeni ilerlemeler. CTFD 1974;5: 152-160
AK: Lösemi; Lenfoma; Tedavi

Müftüoğlu AÜ, Aykan TB, Başar I. Hodgkin hastalığı: I. Lenfosit sayısı ile histolojik tipler ve prognoz arasındaki ilişkiler. CTFD 1974;5: 284-288
AK: Hodgkin; Prognoz; Hodgkin hastalığı; Histolojik tipler; Lenfosit sayısı

Oktay E, Palamar S, Barlas O. Duodenoskopinin klinik uygulamadaki yeri ve radyolojik bulgularla karşılaştırılması. CTFD 1974;5: 55-58
AK: Duodenoskopi; Endoskopi; Radyoloji

Onarır R, Saydam O. Bir T2B kollum kanseri vakasında üreteroplasti Boari. CTFD 1974;5: 71-76
AK: Kollum kanseri; Üreteroplasti Boari

Onat A, Başar I. Atrial fibrilasyonun başlayış ve bitiş tarzına ilişkin gözlemler. CTFD 1974;5: 179-187
AK: Atrial fibrilasyon

Onat T, Ertem B. İstanbul kız çocuklarında seksüel gelişme: I. Pubik pilosite gelişimi ve bunun belirleme yaşının vücut ölçüleri, kemik yaşı, menarş, pubik gelişme süresi ve sosyoekonomik seviye ile ilişkileri. CTFD 1974;5: 1-17
AK: Menarş; Çocuk; Seksüel gelişme; Kız çocuklar; Sosyoekonomik seviye; Vücut ölçüleri; Kemik yaşı

Onat T, Ertem B. İstanbul kız çocuklarında seksüel gelişme: II. Göğüs gelişimi ve bunun belirleme yaşının vücut ölçüleri, kemik yaşı, menarş, göğüs gelişme süresi ve sosyoekonomik seviye ile ilişkileri. CTFD 1974;5: 18-35
AK: İstanbul; Seksüel gelişme; Kemik; Kemik yaşı; Menarş; Sosyoekonomik seviye; Çocuk; Kız çocuklar; Göğüs gelişimi

Onat T, Ertem B. İstanbul kız çocuklarında seksüel gelişme: III. Aksiller pilosite gelişimi ve bunun belirme yaşının vücut ölçüleri, kemik yaşı, menarş, aksiller gelişme süresi ve sosyoekonomik seviye ile ilişkileri. CTFD 1974;5: 36-50
AK: İstanbul; Seksüel gelişme; Kemik; Kemik yaşı; Menarş; Sosyoekonomik seviye; Çocuk; Kız çocuklar; Aksiller pilosite

Öztürk M, Öztürk E. Sivas'ta ilk ve orta öğrenim öğrencilerinde kalp hastalıkları prevalansı. CTFD 1974;5: 225-231
AK: Kalp hastalıkları; Prevalans

Reichel G. Almanya'da hava kirliliği ve nonspesifik akciğer hastalıkları. CTFD 1974;5: 374-386
AK: Hava kirliliği; Akciğer hastalıkları

Reichel G. Pnömokonyozun fonksiyonel yönleri. CTFD 1974;5: 363-373
AK: Pnömokonyoz

Salepçioğlu A, Cebeci H. Kanser immünoterapisi. CTFD 1974;5: 247-251
AK: Kanser immünoterapisi; İmmünoterapi

Saygın R, Sözer K, Dağsöz AK. Sigara içmenin inhalasyon havası üzerindeki termik etkisi. CTFD 1974;5: 521-529
AK: Sigara; İnhalasyon havası; Termik etki

Sezer B, Mındıkoğlu AN, Erözbek A, Ataseven A, Onur O, Onur A. 106 dudak karsinomu serisi üzerinde araştırma. CTFD 1974;5: 188-194
AK: Dudak karsinomu

Unat EK, Fındıklı N. Katı besiyerlerinde Voges-Proskauer deneyinin aranması. CTFD 1974;5: 51-54
AK: Mikrobiyoloji; Katı besiyeri; Besiyeri; Voges-Proskauer deneyi

Unat EK. Balıktan yapılan kurutulmuş besiyeri. CTFD 1974;5: 195-203
AK: Besiyeri; Balıklı besiyeri; Pepton; Buyyon

Unat EK. Mikropların gaz teşkilinin aranması. CTFD 1974;5: 77-80
AK: Mikrobiyoloji; Mikropların gaz teşkili; Besiyeri

Üzel M. Hemipelvektomiler. CTFD 1974;5: 309-320
AK: Hemipelvektomi; Ampütasyon; Kondrosarkom

Yanlıoğlu N, Kokino S. Steinert hastalığı. CTFD 1974;5: 127-131
AK: Steinert hastalığı

Yardımcı TU, Öndikmen Ş, Demir E, Ulutin ON. Trombositlerde aktif histidin transportu ile ilgili bir çalışma. CTFD 1974;5: 108-117
AK: Trombosit; Histidin transportu

Yenel F. Kan gazlarının tanı ve prognoz yönünden önemi. CTFD 1974;5: 334-347
AK: Kan; Prognoz; Kan gazları; Tanı

Yenel F. Diffüz obstrüktif akciğer hastalığının erken tanısında MEOAS testinin önemi. CTFD 1974;5: 504-509
AK: Obstrüktif akciğer hastalığı; Akciğer; MEOAS testi

1975

Akman N, Kuyubaşı Z, Müftüoğlu A. Erişkinde orak hücre hastalığı. CTFD 1975;6: 228-231
AK: Orak hücre hastalığı; Erişkin

Akman N, Müftüoğlu A. Hodgkin hastalığında MOPP bileşik tedavisinden alınan sonuçlar. CTFD 1975;6: 294-301
AK: Hodgkin; Hodgkin hastalığı; MOPP tedavisi

Ataseven A, Doğan Ş. Mide Schwannoması. CTFD 1975;6: 324-328
AK: Mide; Schwannoma

Ataseven A, Aydınlıoğlu K, Öneş S, Tözen M. Ülser perforasyonunun açlıkla ilişkisi. CTFD 1975;6: 203-211
AK: Ülser; Ülser perforasyonu; Açlık

Atasü T, Erkün E, Altay E. Endometrium adenoakantomaları üzerine. CTFD 1975;6: 139-145
AK: Endometrium; Adenoakatoma

Barlas O, Çelik S, Ozan S, Saraçbaşı Z, Akman N. Bir primer makroglobülinemi olgusu. CTFD 1975;6: 334-340
AK: Makroglobülinemi; Waldenström makroglobülinemisi

Binak K. Angina pektoriste prognoz. CTFD 1975;6: 316-320
AK: Prognoz; Angina pektoris

Cüreklibatır F, Ertekin N. Melkersson-Rosenthal sendromu: Bir vaka münasebetiyle konuya bakış. CTFD 1975;6: 232-238
AK: Melkersson-Rosenthal sendromu; Sendrom; Fasiyal paralizi; Cheilitis; Skrotal dil

Dorken N. Protez kalp kapaklı hastalarda proteze bağlı komplikasyonlar. CTFD 1975;6: 350-362
AK: Protez kalp kapağı; Komplikasyon

Erdağ A, Özal B, Tözen M, Onur O. Künt karın traumasına bağlı arteria mezenterika superiorde iki zamanlı kanama. CTFD 1975;6: 66-71
AK: Künt karın travması; Arteria mezenterika superior

Erez S, Karaaliler Ş, Atasü T, Aksu F. Beta piridil karbinolün pre-eclampsia gravidarum vakalarındaki etkisi hakkında ön rapor. CTFD 1975;6: 42-51
AK: Beta piridil karbinol; Pre-eclampsia gravidarum

Gökdoğan C, Wahl R, Junghanns K, Seufert R. Üniversite cerrahi kliniğinde endoskopinin bir yeri var mıdır? CTFD 1975;6: 250-253
AK: Üniversite; Cerrahi; Cerrahi kliniği; Endoskopi

Göksel F, Çelikoğlu S, Aykan TB, Güzelsoy D. Plevra epanşmanlarında Abrams iğne biyopsisinin teşhis değeri konusunda ön bildiri. CTFD 1975;6: 277-282
AK: Plevra epanşmanı; Abrams iğne biyopsisi

Gürgen T, Bilgin A, Balcısoy Ü. Kolon kanserinde over metastazı. CTFD 1975;6: 72-75
AK: Kolon; Kolon kanseri; Metastaz; Over metastazı

Harmancı N. Hipertansiyon patogenezinde yeni görüşler. CTFD 1975;6: 341-349
AK: Hipertansiyon; Patogenez

Kahraman K, Pusane A, Öneş S, Onur O. Fitobezoar komplikasyonu olarak ortaya çıkan mide perforasyonu. CTFD 1975;6: 321-323
AK: Fitobezoar; Mide perforasyonu; Komplikasyon

Kahraman K, Koç E. Appendix agenezisi. CTFD 1975;6: 329-333
AK: Appendix; Agenezis

Kahraman K, Gökdoğan C, Atasü T. Kronik kolesistitisi taklit eden batın içinde bir Lippes-loop vakası. CTFD 1975;6: 239-242
AK: Kolesistit; Lippes-loop

Koptagel-İlal G. Biyometeoroloji ve İstanbul yöresindeki rüzgar değişiklikleriyle psikonevroz, manimelankoli, psikosomatik krizlerle kalp hastalıkları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. CTFD 1975;6: 5-24
AK: Kalp hastalıkları; Biyometeoroloji; İstanbul; Psikonevroz; Manimelankoli; Psikosomatik kriz

Korugan Ü. İnsulin tolerans testi ile beraber uygulanan adrenerjik blokajın obez ve non-obez kişilerde tetkiki. CTFD 1975;6: 146-163
AK: İnsulin tolerans testi; Obez; Adrenerjik blokaj

Merdivenci A, Altaş K, Atlıoğlu E. Giardiyazın tinidazole ile tedavisi üzerine araştırmalar. CTFD 1975;6: 52-57
AK: Giardiyaz; Tinidazole; Tedavi

Merdivenci A, Altaş K, Atlıoğlu E. İstanbul'un bazı gecekondu bölgelerinde ilkokul öğrencilerinde Enterobius vermicularis infeksiyonu araştırmaları. CTFD 1975;6: 255-268
AK: İstanbul; Enterobius vermicularis; Enterobiyaz; Çocuk

Merdivenci A, Altaş K, Atlıoğlu E, Sılay Ü. İstanbul'un bazı gecekondu bölgelerinde ilkokul çocuklarında giardiyazın epidemiyolojisi. CTFD 1975;6: 269-276
AK: Giardiyaz; İstanbul; Çocuk; Tinidazole; Nitrimidazin

Merdivenci A, Altaş K, Atlıoğlu E. Çocuklarda enterobiyazın değişik antihelmintiklerle tedavisi üzerine araştırmalar. CTFD 1975;6: 164-175
AK: Çocuklar; Enterobiyaz; Pyrantel pamoate; Pryvinium pamoate; Levamisole

Müftüoğlu AÜ, Harmancı N, Ertürer H. Sistemik lupus eritematosus: Yeni tanı ölçütleri ile 14 olgunun çözümlenmesi. CTFD 1975;6: 176-183
AK: Tanı; Sistemik lupus eritematosus; SLE; ARA kriterleri

Müftüoğlu AÜ. Oto-immünite. CTFD 1975;6: 103-107
AK: Otoimmünite

Oktay E, Barlas O. Esofagus ve post-operatif midelerin fiberoptik esofagoskop ile incelenmesi. CTFD 1975;6: 1-4
AK: Esofagus; Post-operatif mide; Fiberoptik esofagoskop

Onat A, Domaniç N. Hasta sinüs sendromu: Üç yıllık tecrübelerimiz ve literatürün gözden geçirilişi. CTFD 1975;6: 108-126
AK: Hasta sinüs sendromu; Sendrom

Onat A, Domaniç N. Bir koroner bakım ünitesinde 2.5 yıllık tecrübe: Bölüm I: Hasta dağılımı ve akut miyokard infarktüsünde genel hususlar. CTFD 1975;6: 302-315
AK: Koroner bakım ünitesi; Akut miyokard infarktüsü

Onat T, Sarıaslan M. İstanbul kız çocuklarında yıl içindeki boy temposunun varyasyonları ve bunun meteorolojik değerlerle ilişkisi. CTFD 1975;6: 191-202
AK: İstanbul; Boy temposu; Kız çocukları; Meteorolojik değerler

Onat T. Erişkin boyuna genetik ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkileri. CTFD 1975;6: 58-65
AK: Erişkin; Erişkin boyu; Genetik faktörler; Sosyo-ekonomik faktörler

Onel D, Arsal G. Alkaptonurik artropati. CTFD 1975;6: 223-227
AK: Alkaptonuri; Artropati

Sezer B, Mındıkoğlu AN, Erözbek A, Onur O, Onur A. Cilt kanserleri: 526 vakalık bir klinik serinin incelenmesi. CTFD 1975;6: 25-34
AK: Cilt kanserleri; Epidermoid karsinom; Bazalyom; Melano-epitelyoma

Solok V. Uluslararası üroloji birliğinin kuruluşu, I. ve II. uluslararası üroloji kurultayları ve Osmanlı hekimleri. CTFD 1975;6: 127-138
AK: Tıp tarihi; Üroloji

Sukyasyan A. Hormonal-metabolik açıdan kalsiyum oksalat taşı problemi: Klinik incelemelerden örnekler. CTFD 1975;6: 243-249
AK: Hormonal; Metabolik; Kalsiyum oksalat

Şateri R, İlter Ö, Binatlı N, Bilger M. Akut gastroenteritli süt çocuklarında serum immunoglobulinleri: IgG, IgA, IgM ve kompleman (C3) seviyelerinin araştırılması. CTFD 1975;6: 35-41
AK: Kompleman; Gastroenterit; Süt çocukları; İmmunoglobulinler; C3

Timuralp B, Lüleci C, Kılıç M, Türkmen F. Doğu Anadolu bölgesi miyokard infarktüsünün özellikleri. CTFD 1975;6: 212-222
AK: Miyokard infarktüsü; Doğu Anadolu

Ulutin ŞB, Aktulga A, Uğur MŞ, Şengün A, Ulutin ON. Yengeç hemolenfinde bulunan bir maddenin saflaştırılması ve plazminle karşılaştırılması. CTFD 1975;6: 184-190
AK: Plazmin; Carsinus mediterraneus

Ünver FN, Çetinyalçın İ, Karakaya MK. Omuz periarthritisi ve vejetatif sistem. CTFD 1975;6: 76-83
AK: Omuz periarthritisi; Vejetatif sistem

Üzel M. Ortopedide yeni ultrasteril ameliyathaneler. CTFD 1975;6: 84-102
AK: Ortopedi; Ultrasteril ameliyathane

Yenel F. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında yardımcı vantilasyon tedavisinin yeri. CTFD 1975;6: 283-293
AK: Akciğer; Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; KOAH; Yardımcı vantilasyon tedavisi

1976

Akçal T, Alver O, Saner H. Barsak tıkanmasına neden olmuş bir vitellin kanalı kisti (enterokistoma) olgusu. CTFD 1976;7: 371-375
AK: Barsak tıkanması; Vitellin kanalı kisti; Enterokistoma

Akman N, Aktuğlu G, Çalış Ü, Ulutin ON. Deri plasmositomu ve multipl myelomada deri lezyonu. CTFD 1976;7: 381-388
AK: Plasmositoma kutis; Multipl miyeloma; Deri lezyonları

Alemdaroğlu K, Gürsel K. Delinmiş duodenum ülserlerinde acil (primer) vagotomi ve piloroplasti. CTFD 1976;7: 77-85
AK: Duodenum; Duodenum ülserleri; Vagotomi; Piloroplasti

Altınkök M. Iothalamic asit tuzları grubu yeni ürografik yoğun özdekler ve diatrizoic asit grubu ile karşılaştırma. CTFD 1976;7: 315-321
AK: Iothalamic asit tuzları; Ürografik yoğun özdekler; Diatrizoic asit

Ataseven A. Perfore olduktan sonra anafilaktik şok tablosu ile seyir gösteren karaciğer kist hidatiği. CTFD 1976;7: 178-182
AK: Anafilaktik şok; Karaciğer kist hidatiği; Kist hidatik; Perfore kist hidatik

Ataseven A. Gastro-intestinal sistemin plasma hücreli tümörleri. CTFD 1976;7: 68-76
AK: Gastrointestinal sistem; Plasma hücreli tümör

Baki H, Ezer G, İlter Ö, Yalçındağ Ş. Sık tonsilla enfeksiyonu geçiren çocuklarda spesifik ve nonspesifik immunite. CTFD 1976;7: 322-330
AK: Tonsillit; Çocuk; İmmunite

Bayındır S, Çokyüksel O. Sarılıksız hastalarda perkütan transhepatik kolanjiografinin değeri. CTFD 1976;7: 174-177
AK: Sarılıksız hastalar; Perkütan transhepatik kolanjiografi; Transhepatik kolanjiografi; Kolanjiografi

Bayraktar K, Cevher İ, Tenekecioğlu Y. Humerus alt uç kırıklarının tedavisi ve son beş senelik sonuçlar. CTFD 1976;7: 396-404
AK: Humerus; Kırık

Bilgin A, Balcısoy Ü. Kolonda mekanik obstrüksiyona sebep olan bir mezenterik kist vakası. CTFD 1976;7: 86-92
AK: Kolonda mekanik obstrüksiyon; Mezenterik kist

Biyal F, Hatemi H, Gündoğdu S, Baslo P, Sezer N. Behçet hastalığında klinik ve laboratuar bulguları. CTFD 1976;7: 207-211
AK: Behçet hastalığı; Klinik bulgular; Laboratuar bulguları

Cebeci H, Alver O. Nadir görülen bir rektal nörofibrom olgusu. CTFD 1976;7: 376-380
AK: Nörofibrom; Rektal nörofibrom

Cebeci H, Alver O. Ender görülen boğulmuş bir sağ paraduodenal fıtık olgusu. CTFD 1976;7: 114-122
AK: Fıtık; Sağ paraduodenal fıtık

Cebeci H, Alver O. Ekstramedüller mide plazmositomu. CTFD 1976;7: 183-189
AK: Mide; Mide plazmositomu; Plazmositom; Ekstrasellüler mide plazmositomu

Cebeci H, Alver O. Doğum öncesi hayatta sindirim kanalı delinmesi ve ince barsak atrezisi. CTFD 1976;7: 98-104
AK: Doğum; Doğumsal barsak atrezisi; Hirschsprung hastalığı; Mekonium peritoniti

Demirhindi O, Araz A, Atasoy S. Kan vericilerde karboksihemoglobin düzeyi ile tütün alışkanlığı ve çevre korbon monoksit miktarının ilişkisi hakkında bir araştırma. CTFD 1976;7: 1-13
AK: Kan; Kan vericiler; Karboksihemoglobin; Tütün alışkanlığı; Karbon monoksit

Domaniç N, Onat A. Bir koroner bakım ünitesinde 2.5 yıllık tecrübe: Bölüm III. Akut miyokard infarktüsünde kardiyojen şok ve kalp yetersizliği. CTFD 1976;7: 271-281
AK: Kalp yetersizliği; Koroner bakım ünitesi; Akut miyokard infarktüsü; Kardiyojen şok

Düren E, Altıntaş M. Safra yolları cerrahisinde ameliyat seçimi problemleri. CTFD 1976;7: 350-356
AK: Safra yolları; Safra yolları cerrahisi; Ameliyat seçimi; T direnajı; Sfinkteroplasti; Koledokoduodenoplasti

Erengül A. Diabetli hastalarda genel anestezi sorunları. CTFD 1976;7: 303-308
AK: Diabetes mellitus; Genel anestezi

Gündoğdu S, . Diabetes mellitus ve üremide eritrosit glikoz ütilizasyonu. CTFD 1976;7: 231-239
AK: Diabetes mellitus; Eritrosit; Üremi; Eritrosit glikoz ütilizasyonu

Gürsel K, Cebeci H, Alver O. Seyrek görülen bir mide nörinomu olgusu. CTFD 1976;7: 282-288
AK: Mide; Mide nörinomu; Nörinom

Gürsel K, Cebeci H, Alver O. Rekto-vezikal poşta oturan fonksiyon göstermeyen ektopik sürrenal korteks karsinomu olgusu. CTFD 1976;7: 190-196
AK: Ektopik sürrenal korteks karsinomu

Hatemi H. Diabetes mellitusta immunite sorunu. CTFD 1976;7: 309-312
AK: Diabetes mellitus; İmmunite

İlter Ö, Atasü T, Binatlı N, Aksu F. Normal gebelik ve değişik doğum şekillerinde serum immunoglobulin seviyeleri. CTFD 1976;7: 246-252
AK: Gebelik; Doğum; İmmunoglobulin

İnsel H, Geçioğlu A, Ersek O, Alver O, Ersan Y. Lingual tiroid ve ototransplantasyonu. CTFD 1976;7: 294-302
AK: Tiroid; Lingual tiroid

Karabay K, Sarıaslan İ. Bir böbrek liposarkomu olgusu. CTFD 1976;7: 105-113
AK: Böbrek liposarkomu; Liposarkom

Karabay K, Akaydın A. Testis torsiyonu. CTFD 1976;7: 357-363
AK: Testis torsiyonu

Kümi M. Anne ve kordon kanındaki methemoglobin değerlerinin karşılaştırılması. CTFD 1976;7: 146-153
AK: Anne kanı; Kordon kanı; Methemoglobin

Merdivenci A, Baydemir M, Şengül M. Askariyazın mebendazole ile iyileştirilmesi üzerine araştırmalar. CTFD 1976;7: 253-262
AK: Askariyaz; Mebendazole

Merdivenci A, Şengül M, Baydemir M. Enterobiyazın mebendazole ile iyiletimi üzerine araştırma. CTFD 1976;7: 339-349
AK: Mebendazole; Erterobiyaz; Tedavi

Müftüoğlu AÜ. Amiloidoz. CTFD 1976;7: 409-416
AK: Amiloidoz

Onat A, Domaniç N. Akut miyokard infarktüsünde sol posterior hemiblok ve tanı imkanlarına dair bir sınıflama önerisiyle inkomplet hemiblok kavramı üzerine. CTFD 1976;7: 48-67
AK: Tanı; Akut miyokard infarktüsü; Sol posterior hemiblok; İnkomplet hemiblok

Onat A, Domaniç N. Bir koroner bakım ünitesinde 2.5 yıllık tecrübe: Bölüm II: Akut miyokard infarktüsünde majör ritm ve iletim bozuklukları. CTFD 1976;7: 24-47
AK: Koroner bakım ünitesi; Akut miyokard infarktüsü; Majör ritm bozukluğu; İletim bozukluğu

Onat A, Domaniç N. Geçici Lown-Ganong-Levine sendromu eşliğinde 2:1 ve paroksismal AV blok. CTFD 1976;7: 389-395
AK: Lown-Ganong-Levine sendromu; Sendrom; Paroksismal A-V blok; A-V blok

Önen K, Erek E. Nefrotik sendrom gösteren periyodik hastalıklı vakalarda klinik ve laboratuar bulguları ve colchicine'le tedavi. CTFD 1976;7: 331-338
AK: Sendrom; Laboratuar bulguları; Tedavi; Nefrotik sendrom; Periyodik hastalık; Colchicine

Önen K, Erek E. Glomerulonefritlerin immunosupressivlerle tedavisi. CTFD 1976;7: 167-173
AK: Glomerulonefrit; İmmunosupressiv

Özgüç N, Oruç N. Bir süt çocuğunda intestinal lenfanjiektazi. CTFD 1976;7: 289-293
AK: Lenfanjiektazi; Süt çocuğu; İntestinal lenfanjiektazi

Öztürk M, Demiroğlu C, Öztürk E, Uçarer O. His demeti elektrogramı ile A-V iletimin incelenmesi. CTFD 1976;7: 154-166
AK: His demeti elektrogramı; Elektrogram; A-V iletim

Sezer B, Mındıkoğlu AN, Erözbek A. Primer tükrük bezi tümörleri: 128 vakalık bir klinik serinin incelenmesi. CTFD 1976;7: 240-246
AK: Tükrük bezi tümörleri

Şen Ş, Hufnagl D, Scherzer M. Kava (santral venöz) kateteri ile teşhis. CTFD 1976;7: 404-408
AK: Kava (santral venöz) kateteri; Vena kava superior kateterizasyonu

Terzioğlu M. Atmosferden dokulara kadar oksijen iletimi. CTFD 1976;7: 123-134
AK: Atmosfer; Doku; Oksijen iletimi

Uçak D. Sol karıncık ediminin düzenlenmesi. CTFD 1976;7: 197-206
AK: Sol karıncık edimi

Ünver FN, Onel D, Ergun S. Servikal patoloji yönünden üç patolojik grupta toplanan 197 servikal sendromlu vakada klinik inceleme. CTFD 1976;7: 137-145
AK: Servikal patoloji; Servikal sendrom; Sendrom

Yazıcı H, Tuzlacı M, Varan G. Baker kisti rüptürü. CTFD 1976;7: 93-97
AK: Baker kisti; Rüptür

Yücel A, Samastı M. Balıklı bikarbonatlı besiyeri. CTFD 1976;7: 263-270
AK: Besiyeri; Balıklı besiyeri; Bikarbonatlı besiyeri

Yücel A. K3 vitamininin saprofit bakterilerin üremesini önleyerek patojenleri ayırdetmede önemi. CTFD 1976;7: 14-23
AK: K3 vitamini; Saprofit bakteriler; Patojen bakteriler; Bakteri

Yücel A, Zehavi H. Balıklı besiyerinde mantarların üreyişi. CTFD 1976;7: 364-370
AK: Balıklı besiyeri; Pepton; Sabouraud besiyeri

1977

Altınkök M. Diz artrozlarında tibya kondillerinin arkaya uzaması ve bu uzamanın saptanma yöntemi. CTFD 1977;8: 6-12
AK: Diz artrozları; Artroz; Tibya kondilleri

Altınkök M. Kortizona bağlı tıpsal (yatrojenik) osteopati ve bir olgu. CTFD 1977;8: 61-64
AK: Kortizon; Tıpsal osteopati; Yatrojenik osteopati; Osteopati

Araz A, Orbay B, Zöngür AY, Bodur H. İnsan mide barsak ve meme karsinomlarında ve bu karsinomların kökenini aldığı normal dokularda askorbik asit (Vit.C) düzeyleri. CTFD 1977;8: 109-115
AK: Mide; Karsinom; Mide karsinomu; Barsak karsinomu; Meme karsinomu; Askorbik asit; Vitamin C

Ataseven A, Dayıoğlu E. Pankreas psödokistlerinde omentoplasti metodu ile tedavi. CTFD 1977;8: 210-215
AK: Pankreas; Tedavi; Pankreas psödokistleri; Omentoplasti

Ataseven A. Karın ön duvarının desmoid tümörleri. CTFD 1977;8: 150-155
AK: Karın ön duvarı; Desmoid tümörler

Bağrıaçık N. 1977'de Türkiye'de diabetin durumu. CTFD 1977;8: 240-251
AK: Diabetes mellitus; Türkiye

Cebeci H, Saner H, Şirin F. Pilor stenozu nedeni ile meydana gelen pneumatosis cystoides intestinalis. CTFD 1977;8: 147-149
AK: Pilor stenozu; Pneumatosis cystoides intestinalis

Cebeci H, Saner H, Kurul S, Akçal T, Salepçioğlu A. Çocuklarda ekstrahepatik portal hipertansiyon. CTFD 1977;8: 89-94
AK: Portal hipertansiyon; Hipertansiyon; Çocuk; Ekstrahepatik portal hipertansiyon

Cebeci H, Saner H, Kurul S, Akçal T, Salepçioğlu A. Çocuklarda görülen intrahepatik portal hipertansiyon. CTFD 1977;8: 48-52
AK: Hipertansiyon; Çocuk; İntrahepatik portal hipertansiyon; Portal hipertansiyon

Cebeci H, Alver O. 1952-1976 yılları arasında kliniğimizde görülen iç fıtık olguları. CTFD 1977;8: 53-60
AK: Fıtık; İç fıtık

Çokyüksel O. Metastatik lezyonlarda osteomedüllografinin yeri. CTFD 1977;8: 76-79
AK: Kemik metastazı; Metastaz; Osteomedüllografi

Domaniç N, Yurdakul S, Ersanlı O. Behçet hastalığında vena cava superior sendromu. CTFD 1977;8: 227-230
AK: Behçet hastalığı; Vena cava superior sendromu; Sendrom

Eser SR, Altan H. Viral hepatitte plasma ve idrar pepsinojenleri. CTFD 1977;8: 95-102
AK: Viral hepatit; Hepatit; Pepsinojen

Eser SR, Özkay M. Pıhtılaşan kanda ouabain'in pıhtı ağırlığına etkisi. CTFD 1977;8: 38-47
AK: Ouabain; Pıhtı ağırlığı; Kan pıhtısı

Harmancı N. Akut miyokard enfarktüsü olgularında iskemik miyokardın korunması ve kurtarılması. CTFD 1977;8: 252-260
AK: Akut miyokard infarktüsü; İskemik miyokard

Hatemi H, Urgancıoğlu İ, Berkarda Ş, Kapıcıoğlu T, Elgin E, Seyahi V. Tiroid hastalıklarında adrenokortikal fonksiyonun incelenmesi. CTFD 1977;8: 1-5
AK: Tiroid; Tiroid hastalıkları; Adrenokortikal fonksiyon

Karabay K, Akaydın A. Appendiks testis torsiyonu. CTFD 1977;8: 13-16
AK: Appendiks; Testis torsiyonu; Appendiks testis

Koptagel G, Eker E, Dinçel G. Anoreksia belirtisi gösteren 26 hastanın psikosomatik incelenmesi. CTFD 1977;8: 116-123
AK: Anoreksia nervosa; Psikosomatik inceleme

Korugan Ü, Hatemi H, Biyal F, Urgancıoğlu İ. Çift doz oral glikoz tolerans testinde elde edilen insulinemi cevabının non diabetik non-obez, non-diabetik obez kişilerde periferik glikoz ütilizasyonu farklılaşmasına göre değerlendirilmesi. CTFD 1977;8: 30-37
AK: Obez; Oral glikoz tolerans testi; Diabetes mellitus; Periferik glikoz ütilizasyonu; İnsulinemi cevabı; Obezite

Kubal S, Oktay E, Barlas O, Öz F. Karaciğer sirozunda ince bağırsak absorpsiyon fonksiyonunun durumu. CTFD 1977;8: 103-108
AK: Karaciğer sirozu; İnce bağırsak absorpsiyonu

Müftüoğlu A. Habis lenfomaların immünolojik sınıflandırılması. CTFD 1977;8: 80-87
AK: Habis lenfomalar; Lenfoma; İmmünolojik sınıflandırma

Nemlioğlu F, Bilge N, Aydemir EH. Bir Bowen hastalığı vakası ve radyoterapiden alınan sonuçlar. CTFD 1977;8: 156-160
AK: Bowen hastalığı; Radyoterapi

Nemlioğlu F, Aytaç Ü. Peniste lokalize bir lichen sclero-atrophicus bullosus vakası ve ayırıcı tanının özellikleri. CTFD 1977;8: 216-221
AK: Penis; Lichen sclero-atrophicus bullosus; Ayırıcı tanı

Oktay E, Barlas O. Üst gastrointestinal sistem kanamalarında fiberoptik endoskopik incelemenin tanı değeri. CTFD 1977;8: 124-128
AK: Gastrointestinal sistem; Tanı; Gastrointestinal sistem kanamaları; Fiberoptik endoskopi; Endoskopi

Oktay E, Barlas O, Dinç İ. İntravenöz kalsiyum infüzyonu ile husule getirilen hiperkalseminin midenin asit sekresyonu üzerine etkisi. CTFD 1977;8: 169-175
AK: Kalsiyum infüzyonu; Hiperkalsemi; Asit sekresyonu

Onat A. Stabil angina pektorisli hastalarda prognoz ve etkenleri. CTFD 1977;8: 161-166
AK: Prognoz; Angina pektoris; Stabil angina pektoris

Onat A, Hacıhanefioğlu N. Yüz büyük çocuk ve genç erişkinde akut eklem romatizmasının klinik veçhesi ve doğal seyri. CTFD 1977;8: 195-203
AK: Genç; Akut eklem romatizması; Çocuk; Genç erişkin

Öztürk M, Öztürk E, Demiroğlu C. Şok ve tedavisi. CTFD 1977;8: 231-239
AK: Şok; Tedavi

Öztürk M, Uçarer O, Demiroğlu C, Öztürk E, Garan R. Atrio-ventriküler düğüm içinde re-entry'ye bağlı paroksismal supraventriküler taşikardi nöbetleri gösteren bir intermittent Wolf-Parkinson-White vakası. CTFD 1977;8: 65-75
AK: Atrio-ventriküler düğüm; Supraventriküler taşikardi; Wolf-Parkinson-White sendromu; Sendrom

Tüzüner N, Güngör F, Oruç N. Safra kesesinin diffuz papiller karsinomu. CTFD 1977;8: 142-146
AK: Safra kesesi; Diffuz papiller karsinom; Karsinom

Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V, Binak K, Harmancı N. Nitroglycerin'in kalpkası oksijen tüketimini yansıtan göstergelere etkisi. CTFD 1977;8: 189-194
AK: Nitroglycerin; Kalpkası oksijen tüketimi

Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V, İlkova H, Binak K, Harmancı N. Kalp kateterizasyonu komplikasyonları. CTFD 1977;8: 129-141
AK: Kalp kateterizasyonu; Komplikasyon

Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V, Binak K, Harmancı N. Nitroglycerin'in normal olgularda dolaşım dinamiği ve kalpkası mekaniğine etkileri. CTFD 1977;8: 182-188
AK: Nitroglycerin; Dolaşım dinamiği; Kalpkası mekaniği

Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V, İlkova H, Binak K, Harmancı N. Pigtail kateteri ve tromboembolizm. CTFD 1977;8: 176-181
AK: Pigtail kateteri; Tromboembolizm; Komplikasyon

Unat EK, Samastı M. Hidatik kist protoskolekslerinin çengellerinin malaşit yeşiliyle boyanması. CTFD 1977;8: 27-29
AK: Hidatik kist; Protoskoleks; Malaşit yeşili

Yazıcı H, Yurdakul S. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kürsüsü Romatoloji Polikliniği Mayıs 1975-Ekim 1977. CTFD 1977;8: 204-209
AK: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Romatoloji Polikliniği

Yenel F, Saygın R, Çorapçıoğlu M, Günbatan S. Kükürt inhalasyonuna bağlı erişkinin sıkıntılı solunum sendromunun T1. CTFD 1977;8: 222-226
AK: Kükürt inhalasyonu; Sıkıntılı solunum sendromu; Sendrom

Yücel A, Hanaylı E, Dirlik P. Candida'ların K3 vitamini ve bilinen üç ilaca duyarlığı üzerine karşılaştırmalı bir çalışma. CTFD 1977;8: 17-26
AK: K3 vitamini; Candida; Nistatin; Mikonazol; Pimarisin

1978

Akçal T, Alver O. Meckel divertikülü olguları. CTFD 1978;9: 276-283
AK: Meckel divertikülü

Ali V, Uçak D, Tavşanoğlu S, Harmancı N. Bir mitral kapağı prolapsusu olgusunda konumla ilişkili ventrikül erken atımları. CTFD 1978;9: 162-168
AK: Mitral kapağı prolapsusu; Ventrikül erken atımları

Altıntaş M, Perek S. Dalak absesi rüptürü: Bir olgu bildirisi. CTFD 1978;9: 393-396
AK: Dalak absesi rüptürü

Altıntaş M, Büyükünal C, Andican A, Erözbek A, Sezer B. % 10'luk gümüş nitrat solüsyonu ile tedavi ettiğimiz 175 yanık olgusunda aldığımız sonuçlar. CTFD 1978;9: 204-212
AK: Tedavi; Gümüş nitrat; Yanık

Alver M, Tuzlacı M. Böbrekte fonksiyonel parenkimin radyolojik açıdan incelenmesi ve yeni bir indeksin uygulanması. CTFD 1978;9: 1-13
AK: Böbrekte fonksiyonel parenkim; Radyoloji; Renal medüller indeksi; Renal kortikal indeks

Araz A, Dondurmacı S, Boral C, Kasımoğlu Ö, Bodur H. Kolelityazisli hastalardan ameliyatla çıkarılmış safra taşlarının kimyasal yapıları ve taş oluşumu ile yaş-cinsiyet ve infeksiyon arasındaki ilişkiler. CTFD 1978;9: 229-234
AK: Kolelityazis; Safra taşları; Yaş; Cinsiyet

Araz A, Boral C, Demirhindi O. Klorlanmış suyun pepsin aktivitesi üzerine etkisi hakkında in vitro inceleme. CTFD 1978;9: 29-36
AK: Klorlanmış su; Pepsin aktivitesi

Berkay F, Ak H, Altuğ E. Bir Hangman fraktürü olgusu. CTFD 1978;9: 158-161
AK: Hangman fraktürü

Büyükünal C, Altıntaş M, Erdemir M. Çocuklarda yanık sonrası erken devrede beliren konvülsiyonlar. CTFD 1978;9: 374-379
AK: Yanık; Konvülsiyon; Çocuk

Cebeci H, Andican A, Saner H, Akçal T. Midede yerleşmiş heterotopik pankreas. CTFD 1978;9: 292-296
AK: Pankreas; Mide; Heterotopik pankreas

Çokyüksel O, Ekit M, Erkorkmaz Z, Kural A. Appendiko-vezikal fistül. CTFD 1978;9: 75-78
AK: Fistül; Appendiko-vezikal fistül; Radyoloji

Çöloğlu S, Tüzüner N, Öz F. Tüberkülozlu hastalardaki böbrek lezyonları. CTFD 1978;9: 347-351
AK: Tüberküloz; Böbrek lezyonları

Demircan O, Aktuğlu Y, Elgin E. Orak hücre hastalığında priapismus ve tedavisi. CTFD 1978;9: 380-385
AK: Orak hücre hastalığı; Priapismus; Tedavi; Komplikasyon

Derman U. Yeni bir tip iğnenin parasentez ve torasentezde sağladığı kolaylıklar. CTFD 1978;9: 260
AK: Parasentez; Torasentez

Emekli NB, Ulutin ON. Sığır plazmasından protrombin ve inhibitörün elde edilmesi. CTFD 1978;9: 235-248
AK: Sığır plazması; Plazma; Protrombin

Emekli NB, Ulutin ON. Otoprotrombin II- Antikoagulantın yaygın damar içi pıhtılaşması meydana getirilen deney hayvanlarına etkisi. CTFD 1978;9: 249-259
AK: Otoprotrombin II antikoagulant; Yaygın damar içi pıhtılaşması; Tromboplastin

Erengül A, Bahar M, Öneş S, Pusane A. Bir hepatoblastoma vakası ve masif kan transfüzyonu. CTFD 1978;9: 364-369
AK: Kan; Hepatoblastoma; Masif kan transfüzyonu

Eser SR, Kumova B, Sıvas S. Bulgurlara aflatoksin yapan aspergillusların bulaşması hakkında. CTFD 1978;9: 213-221
AK: Bulgur; Aflatoksin; Aspergillus

Eser SR, Kumova B, Sıvas S. Bulgurlara aflatoksin bulaşması ve karaciğer kanseri ile ilişkisi. CTFD 1978;9: 222-228
AK: Aflatoksin; Karaciğer; Bulgur; Karaciğer kanseri

Gürkan Kİ, Özdamar E, Saydam O, Aybar S. Familyal periodik paralizi. CTFD 1978;9: 95-110
AK: Familyal periodik paralizi; Paralizi

Hatemi S, Hatemi HH, Urgancıoğlu İ, Cenani A, Özkan G. Büyüme hormonu yetersizliğine bağlı boy kısalığı sendromu. CTFD 1978;9: 386-392
AK: Büyüme hormonu yetersizliği; Boy kısalığı sendromu; Sendrom

Hatemi S, Cenani A, Solok V, Bilger M. Beş konjenital surrenal hiperplazi vakası (İnfantil adreno-genital sendrom). CTFD 1978;9: 173-181
AK: Sendrom; Konjenital surrenal hiperplazisi; Sürrenal hiperplazisi; İnfantil adrenogenital sendrom

İbrahim E, İlter Ö, Binatlı N. Jinekolojik tümörlü hastalarda immun sistem. CTFD 1978;9: 149-157
AK: Myom; Levamizol; İmmun sistem

Kahraman K, Çokyüksel O, Koç AE, İrfanoğlu M. Çok büyük bir ilave karaciğer lobu olgusu. CTFD 1978;9: 169-172
AK: Karaciğer; Karaciğer lobu,ilave

Kaptanoğlu Z, Hatemi H, Bapçum A, Urgancıoğlu İ. Kronik lityum uygulamasının insülin salınımına etkisi. CTFD 1978;9: 43-47
AK: Lityum; İnsülin salınımı; Manik-depresif hastalık; Köpek

Kazancıgil A, Saydam O, Onarır R, Gülkılık A, Işıloğlu H. Collum ve corpus uteri ile ovarium habis tümörlerinde yaş ve parite (1686 vaka). CTFD 1978;9: 65-74
AK: Yaş; Collum uteri; Corpus uteri; Ovarium habis tümörleri; Habis tümörler

Korugan Ü, Hatemi H. Obezitede insülin salınımı. CTFD 1978;9: 397-401
AK: Obezite; İnsülin

Müftüoğlu AÜ, Yalçın B. Lenfosit alt gruplarının tanımlanması. CTFD 1978;9: 188-195
AK: B lenfositleri; T lenfositleri; Lenfosit alt grupları

Müftüoğlu AÜ, Yazıcı H. Doku grupları ve hastalıklarla ilişkisi. CTFD 1978;182-187
AK: Doku; Doku grupları; HLA; Histokompatibilite antijenleri

Oktay E, Aykan T, Ozan S, Saraçbaşı Z, Kaya F. Bir alfa zincir hastalığı olgusu. CTFD 1978;9: 79-87
AK: Alfa zincir hastalığı; Malabsorpsiyon; Plazma hücreleri

Onat A, Şençoban K. Unstable angina pektoriste kısa ve uzun dönemde prognoz. CTFD 1978;9: 48-56
AK: Prognoz; Angina pektoris; Unstable angina pektoris

Onat A, Yurdakul S. Bazı bağdokusu hastalıklarında kalbin tutulması. CTFD 1978;9: 297-308
AK: Sistemik lupus eritematozus; Progressif sistemik skleroz; Poliarteritis nodosa; Kalp tutulması; Skleroderma

Önen K, Büyükünal E, Derman U, Serdengeçti K, Ülkü U. Aralıklı (intermittant) rifampisin tedavisine bağlı akut renal yetmezlik. CTFD 1978;9: 289-291
AK: Rifampisin; Akut renal yetmezlik; Renal yetmezlik; Komplikasyon

Öz F, Tüzüner N, Özsaraç C. Nonspesifik reaksiyonel hepatitler. CTFD 1978;9: 357-363
AK: Hepatit; Reaksiyonel hepatit

Özbay G, Urgancıoğlu İ. Akut miyokard infarktüsü tanısında radyoaktif scanning'in değeri. CTFD 1978;9: 402-410
AK: Akut miyokard infarktüsü; Miyokard infarktüsü; Radyoaktif scanning; Tanı

Özbay G, Aker Ü, Barlas C. Anoksik kalb durmasının cerrahi uygulamasında miyokard fonksiyonlarına etkisi. CTFD 1978;9: 334-343
AK: Cerrahi; Anoksik kalb durması; Miyokard fonksiyonları

Saydam O, Erkün E, Onarır R, Ercan E. Serviks uteri displazileri. CTFD 1978;9: 14-22
AK: Serviks uteri; Displazi

Sayın E, Berkay F, Özler N, Güner A. Torasik intervertebral disk hernileri. CTFD 1978;9: 142-148
AK: Herni; Disk hernisi; Torasik intervertebral disk hernisi

Serdengeçti S, Eker N, Derman U, Berkarda B. Akciğer kanserinde peptichemio'nun etkisi. CTFD 1978;9: 329-333
AK: Akciğer; Akciğer kanseri; Peptichemio

Sırmacı N. Kalp yetersizliğine bağlı staz karaciğerinde koagülasyon faktörlerinin incelenmesi. CTFD 1978;9: 130-136
AK: Kalp yetersizliği; Staz karaciğeri; Koagülasyon faktörleri

Sırmacı N, Tavşanoğlu S, Uçak D, Aytaç S, Binak K. Mitral kapak prolapsusu. CTFD 1978;9: 88-94
AK: Mitral kapak prolapsusu; Prolapsus

Sırmacı N. Fibrinojen yüklemesine karaciğerin verdiği yanıt. CTFD 1978;9: 137-141
AK: Fibrinojen; Fibrinojen yüklemesi; Karaciğer

Sukyasyan A, Demiroğlu Ç, Tezcan V, Sipahioğlu F. Lupus belirtileri gösteren bir olguda ekstrahepatik bulguların ve antimitokondrial antikorların saptanmasının tanıya katkıları. CTFD 1978;9: 370-373
AK: Sistemik lupus eritematozus; Antimitokondrial antikorlar; Hepatit; Kronik hepatit

Tüzün Y, Oruç N, Kotoğyan A. Onikomikoz tanısında histopatoloji. CTFD 1978;9: 197-203
AK: Histopatoloji; Onikomikoz; Tanı; Tinea unguium

Uçak D, Çıvga S, Tavşanoğlu S, Binak K, Harmancı N. Kalpkası iskemisinin tanısında kalp hızına göre aşamalandırılmış devimsel eksersiz testinin yeri. CTFD 1978;9: 23-28
AK: Eksersiz; Kalpkası iskemisi; Miyokard iskemisi; Devimsel eksersiz testi

Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V, İlkova H, Binak K, Harmancı N. Mitral darlığı olgularında sol karıncığın edimi. CTFD 1978;9: 261-269
AK: Mitral darlığı; Sol karıncık edimi

Unat EK. Türkiye tarihinin son yüzyılında sağlık müesseseleri. CTFD 1978;9: 309-320
AK: Türkiye; Tıp tarihi; Sağlık müesseseleri

Urgancıoğlu İ, Seyahi V, Kapıcıoğlu T, Hatemi H, Özbay G, Berkarda Ş, Sencer Y, Artunkal S. Basedow-Graves hastalığında I131 tedavisi ile aldığımız sonuçlar. CTFD 1978;9: 37-42
AK: Basedow-Graves hastalığı; I131 tedavisi; Tirotoksikoz

Urgancıoğlu İ, Hatemi H, Özbay G, Seyahi V, Kapıcıoğlu T, Berkarda Ş. Radyoiyod ile tedavi edilen hipertiroidi vakalarında serum tirotropin değerleri. CTFD 1978;9: 113-116
AK: Tedavi; Hipertiroidi; Radyoiyod; Tirotropin

Ünver FN. Pulsasyonlu kısa dalgaların enflamasyonlu omuz periartriti üzerine etkilerinin araştırılması. CTFD 1978;9: 57-64
AK: Pulsasyonlu kısa dalga; Omuz periartriti

Ünver FN, Kanbir S, Yıldız R. Pulsasyonlu kısa dalgaların (yüksek frekanslı akımların) cilt ısısına etkileri. CTFD 1978;9: 117-123
AK: Yüksek frekanslı akımlar; Pulsasyonlu kısa dalgalar; Cilt ısısı

Ünver FN, Yıldız R. 145 lomber disk hernisinde fizik tedavi uygulama sonuçları. CTFD 1978;9: 124-129
AK: Tedavi; Lomber disk hernisi; Herni; Fizik tedavi

Yalçın B, Ezer G, Müftüoğlu AÜ. Hodgkin hastalığında deri duyarlığı ile T-lenfosit sayısı arasında ilişki. CTFD 1978;9: 284-288
AK: Hodgkin; Hodgkin hastalığı; T lenfosit

Yenel F, Poluyan A, Baban N, Aker A. Diffüz obstrüktif akciğer hastalıklarında salbutamolun hiperinsülinojenik etkisinin incelenmesi. CTFD 1978;9: 270-275
AK: Akciğer; Obstrüktif akciğer hastalıkları; Salbutamol; Hiperinsülinojenik etki

Yücel A, Bilgin S. C. albicans kültürlerinin distile suda saklanması. CTFD 1978;9: 344-346
AK: Candida albicans; Distile su

Yücel A, Dirlik P. K3 vitamininin serumlu ve serumsuz ortamlarda Candida'lara etkisi. CTFD 1978;9: 352-356
AK: K3 vitamini; Candida

1979

Aktuğlu Y, Demircan O, Barlas O. Hepatitis B yüzey antijeninin tayininde ters hemaglutinasyon yöntemi. CTFD 1979;10: 22-27
AK: Hepatitis B yüzey antijeni; HBsAg; Ters hemaglutinasyon; Hemaglutinasyon

Altıntaş M, Büyükünal C, Karpuzoğlu N. Yanıkların tedavisinde uygulanan gümüş nitrat solusyonuna bağlı olarak oluşan methemoglobinemiler. CTFD 1979;10: 1-5
AK: Yanık; Gümüş nitrat; Methemoglobinemi

Altıntaş M, Büyükünal C, Baykut F, Karpuzoğlu N. Yanık yarasının iyiletiminde kullanılan % 10 AgNO3 çözeltisinin kana ve cilde geçmesinin incelenmesi. CTFD 1979;10: 6-9
AK: Yanık; Gümüş nitrat; Absorpsiyon

Bağrıaçık N, Hatemi H, Gündoğdu S, Maahbreh W. Kronik hepatit vakalarında glikoz toleransı ve insulin salgılanmasının incelenmesi. CTFD 1979;10: 203-207
AK: Kronik hepatit; Hepatit; Glikoz toleransı; İnsülin

Binak K, Uçak D, Tavşanoğlu S. İdyopatik hipertrofik kardiyomiyopati: 3 olgu nedeniyle. CTFD 1979;10: 234-242
AK: İdyopatik kardiyomiyopati; Kardiyomiyopati; Hipertrofik kardiyomiyopati

Çavuşoğlu H, Menteş NK, Aktuğ A, Topuzlu C. İktersiz hastalarda perkütan transhepatik kolanjiyografi. CTFD 1979;10: 123-129
AK: Transhepatik kolanjiyografi; Kolanjiyografi

Çelikoğlu Sİ, Demirci S, Aykan TB, Göksel FM. 140 plevra epanşmanlı olguda parietal plevra biopsisi. CTFD 1979;10: 214-218
AK: Plevra epanşmanı; Parietal plevra biopsisi; Plevra biopsisi

Dorken N. Aorta ile koroner arasında bypass gref. CTFD 1979;10: 250-265

AK: Aorta; Koroner; Bypass gref

Hatemi H, Ozan S, Demirci S, Urgancıoğlu İ, Cenani A. Bir Poland sendromu olgusu. CTFD 1979;10: 52-54
AK: Poland sendromu; Sendrom; Pektoralis major kası eksikliği; Göğüs hipoplazisi

Hatemi H, Oboz P, Gürakar M, Urgancıoğlu İ, İpbüker A. Kronik hepatit ve karaciğer sirozunda serum büyüme hormonu düzeyleri ve glukagona cevabı. CTFD 1979;10: 117-122
AK: Kronik hepatit; Hepatit; Karaciğer; Karaciğer sirozu; Büyüme hormonu; Glukagon

Hatemi HH, Kaptanoğlu Z, Altan H, Korugan Ü, Urgancıoğlu İ. Magnezyum katyonununun izole köpek pankreasından insülin salınımına etkisi. CTFD 1979;10: 100-102
AK: Köpek; Magnezyum; Pankreas; İnsülin

Hatemi HH, Özdemir C, Urgancıoğlu İ, Korugan Ü. Myastenia gravis vakalarında oral glikoza karşı insülin cevabının özellikleri. CTFD 1979;10: 103-106
AK: Myastenia gravis; Oral glikoz; İnsülin

Hatemi HH, Urgancıoğlu İ, Ozan S, Kapıcıoğlu T, Seyahi V. Primer hipotiroidizm ve yüksek prolaktin değeri. CTFD 1979;10: 42-45
AK: Hipotiroidizm; Prolaktin

Hatemi S, Hatemi HH, Urgancıoğlu İ. Beslenmenin endokrin sisteme etkisi. CTFD 1979;10: 266-272
AK: Beslenme; Endokrin sistem

İnsel H, Geçioğlu İH, Pusane A, Göksoy E. Dalak hidatik kistleri. CTFD 1979;10: 37-41
AK: Dalak; Hidatik kist; Kist hidatik

Kaptanoğlu Z. Glukagon ve diabetes mellitus. CTFD 1979;10: 84-90
AK: Diabetes mellitus; Glukagon

Kaptanoğlu Z, Hatemi H, Altan H, Urgancıoğlu İ, Bapçum A. İzole pankreas perfüzyonu ile kalsiyumun insülin salgılanması üzerine olan etkisinin incelenmesi. CTFD 1979;19: 18-21
AK: Pankreas; Kalsiyum; İnsülin; İzole pankreas perfüzyonu

Kazancıgil A, Hatemi H, Erdoğan G, Ozan S. İki Turner sendromu olgusu. CTFD 1979;10: 55-59
AK: Turner sendromu; Sendrom

Koptagel-İlal G, Nemlioğlu F. Dermatolojik hastaların psikosomatik incelenmesi. CTFD 1979;10: 10-17
AK: Dermatolojik hastalar; Psikosomatik

Korugan Ü, Yüksel H, Sipahioğlu F, Hatemi HH, Biyal F. Hiperglisemik keto-asidoz komasında düşük doz kas içi insülin tedavisinin uygulanmasından alınan sonuçlar. CTFD 1979;10: 107-116
AK: Hiperglisemi; Ketoasidoz koması; Koma; Düşük doz insülin; İnsülin

Kotoğyan A, Tüzün Y. Akne vulgaris tedavisinde yerel 5-fluorourasil ile retinoik asitin etkilerinin karşılaştırılması. CTFD 1979;10: 29-32
AK: Akne vulgaris; Tedavi; 5-fluorourasil; Retinoik asit

Oktay E, Öz F, Yurdakul İ, Dilmegani MH, Yalnız İ, Ünal O, Asil Ö. Malabsorpsiyon sendromu ile seyreden üç Akdeniz tipi lenfoma olgusu. CTFD 1979;10: 136-142
AK: Malabsorpsiyon; Lenfoma; Malabsorpsiyon sendromu; Akdeniz tipi lenfoma

Oktay E, Dilmegani MH, Yücel A, Çelik S, Demircan O. Bir olgu dolayısıyle kandida ösofajiti. CTFD 1979;10: 172-175
AK: Kandida ösofajiti; Özofajit

Onat A. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 10 yaşında. CTFD 1979;10: 181-183
AK: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi

Onat A. Bradikardiye bağlı Wolff-Parkinson-White örneği: Üç olgu üzerine. CTFD 1979;10: 46-51
AK: Bradikardi; Wolff-Parkinson-White

Onat T, Arısoy N, Yılmaz O. Anevrizmatik pulmoner venlerin sağ superior vena cava'ya anormal dönüşü ve bu bölgede darlık. CTFD 1979;10: 156-171
AK: Anevrizmatik pulmoner venler; Pulmoner ven; Superior vena cava

Onat T, Arısoy N, Eskinazis N. Ailevi hiperbetalipoproteinemi (Tip II): Çocukluk çağında koroner yetersizlik ve aort stenozu gösteren homozigot şekli. CTFD 1979;10: 60-68
AK: Ailevi hiperbetalipoproteinemi; Hiperbetalipoproteinemi; Koroner yetersizlik; Aort stenozu

Onel D, Tüzün F. Romatolojide termografi. CTFD 1979;10: 176-180
AK: Romatoloji; Termografi

Özekmekçi S, Dervent A, Gözükırmızı E. Epilepsi, tetani, kataraktla seyreden bir hipoparatiroidizm vakası. CTFD 1979;10: 148-150
AK: Epilepsi; Tetani; Katarakt; Hipoparatiroidizm

Öztürk M, Uçarer O, Şurdum G, Yazıcıoğlu N, Öztürk E, Demiroğlu C. Taşikardilerin pacemaker ile tedavisi. CTFD 1979;10: 188-195
AK: Taşikardi; Pacemaker; Tedavi

Öztürk M, Uçarer O, Şurdum G, Öztürk E, Demiroğlu C. Verapamilin A-V iletim üzerine etkisi. CTFD 1979;10: 184-187
AK: A-V iletim; Verapamil

Pusane A, Geçioğlu İA, Bilgin A, Ersek O, Göksoy E. Massif duodenal ülser kanamalarının tedavisinde vagotomi, piloroplasti ve sütür tekniği. CTFD 1979;10: 93-99
AK: Vagotomi; Piloroplasti; Duodenal ülser kanamaları; Sütür tekniği

Salepçioğlu A, Akçal T, Subaşı M. Gastroptoz tedavisinde pyloroplasty'nin yeri ve ameliyatın geç sonuçlarının değerlendirilmesi. CTFD 1979;10: 196-202
AK: Gastroptoz; Piloroplasti; Tedavi

Sarıoğlu AÇ, Özekmekçi S, Zembilci N. Normal basınçlı hidrosefalus. CTFD 1979;10: 151-155
AK: Hidrosefalus

Savaşkan H, Tüzün Y. Çocukta Sneddon-Wilkinson hastalığı. CTFD 1979;10: 226-229
AK: Çocuk; Sneddon-Wilkinson hastalığı; Subkorneal püstüler dermatoz

Seyahi V, Urgancıoğlu İ, Kapıcıoğlu T, Hatemi H. Tiroidin incelenmesinde radyoizotopların güncel yeri. CTFD 1979;10: 69-83
AK: Tiroid; Radyoizotop

Sukyasyan A, Demiroğlu Ç, Tezcan V, Sipahioğlu F, Kayahan Ş. Assit ve karında mültipl kitlelerin saptandığı bir olgu ile ilgili olarak mide lenfomalarında tanı sorunu. CTFD 1979;10: 143-147
AK: Mide; Tanı; Assit; Mide lenfomaları; Lenfoma

Tuzlacı U, Nişan N, Yazıcı H. Juvenil spondilartrit. CTFD 1979;10: 230-233
AK: Juvenil spondilartrit; Spondilartrit

Uçak D, Çıvga S, Tavşanoğlu S. Kalpkası iskemisi tanısında kollu ergometri. CTFD 1979;10: 130-135
AK: Kalpkası iskemisi; Kalp kası iskemisi; Tanı; Ergometri

Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V, Binak K, Harmancı N. Mitral kapağının M-mode ekokardiyografisi. CTFD 1979;10: 242-249
AK: Mitral kapağı; M-mode ekokardiyografi; Ekokardiyografi

Unat EK. Osmanlı İmparatorluğu'nun son 40 yılında Türkiye'nin tüberküloz tarihçesi hakkında. CTFD 1979;10: 273-284
AK: Tüberküloz; Tıp tarihi; Türkiye; Osmanlı İmparatorluğu; Tarihçe

Yenel F, Yıldırım N. Astmatik statüsün tanı ve tedavisi. CTFD 1979;10: 208-213
AK: Tanı; Astmatik status; Tedavi

Yıldız A, Memik F, Yalvaç M. Panendoskopik uygulama ile 270 olguda saptanan üst gastrointestinal neoplazmların lokalizasyonu ve cinsler arası dağılımı. CTFD 1979;10: 33-36
AK: Panendoskopi uygulama; Gastrointestinal neoplazmlar; Cins; Lokalizasyon

Yurdakul İ, Müftüoğlu A. Normallerde, lenfomalı ve karsinomalı hastalarda levamizolün lenfositlerin E-rozet ve blastik yanıtı üzerine etkisi. CTFD 1979;10: 219-225
AK: Lenfoma; Karsinoma; Levamizol; E-rozet; Blastik yanıt

1980

Akçasu A, Özüner Z, Köseoğlu A. Morfinin köpeklerde ısı dağılımı üzerine etkisi. CTFD 1980;11: 13-19
AK: Morfin; Köpek; Isı dağılımı

Akçasu A, Özüner Z, Köseoğlu A. Morfinin köpeklerde ısı dağılımı üzerine etkisi: 2. Oksijen tüketimindeki değişiklikler. CTFD 1980;11: 20-23
AK: Morfin; Köpek; Isı dağılımı; Oksijen tüketimi

Akçasu A. Kedilerde morfin dağılımı. CTFD 1980;11: 24-30
AK: Morfin; Kedi

Akman N, Aktuğlu G, Oktay E, Avanoğlu Y, Şar F. Kronik lenfoid lösemi ve mide kanserinin birlikte görüldüğü bir olgu. CTFD 1980;11: 168-171
AK: Lösemi; Mide; Kronik lenfoid lösemi; Lenfoid lösemi; Mide kanseri

Akman N, Aktuğlu G, Avanoğlu Y, Saçar E, Berksan B, Uğur MŞ. Bir konjenital afibrinojenemi olgusu. CTFD 1980;11: 172-178
AK: Konjenital afibrinojenemi; Afibrinojenemi

Alemdaroğlu K, Gürakar M, Özbal A, Şirin F, Büyükünal C. Peritoneo-venöz şant: LeVeen tübü. CTFD 1980;11: 162-167
AK: Peritoneo-venöz şant; LeVeen tüpü

Alemdaroğlu K, Şirin F, Özbal A, Büyükünal C. Splenoportografi komplikasyonu olarak hidatik kisti ponksiyone edilen bir olgu. CTFD 1980;11: 405-408
AK: Splenoportografi; Komplikasyon; Hidatik kist; Kist hidatik

Altan H. Karaciğer sirozunda üropepsin boşaltımı. CTFD 1980;11: 54-57
AK: Karaciğer; Karaciğer sirozu; Üropepsin

Alver O, Akçal T, Cebeci H, Öneş S. Splenosis: Olağandışı klinik özellikler gösteren üç olgu bildirisi. CTFD 1980;11: 383-389
AK: Splenosis

Arguner A. Epilepsi dışı episodik fenomenler. CTFD 1980;11: 311-320
AK: Epilepsi; Epilepsi dışı episodik fenomenler; Episodik fenomenler

Arman B, Barnard CN. Valsalva sinüsünün anormal durumları ve cerrahi tedavileri. CTFD 1980;11: 281-285
AK: Cerrahi; Valsalva sinüsü; Tedavi

Arman B, Barnard CN, Barnard M, Wolpowitz A. Heterotopik kalp nakli: Kontrol edilemeyen şiddetli akut red olayını takiben grefin eksizyonu. CTFD 1980;11: 187-190
AK: Heterotopik kalp nakli; Kalp nakli; Akut red

Aydemir EH, Kotoğyan A. Psoriasis vulgarisin etyolojisinde enfeksiyon odaklarının rolü. CTFD 1980;11: 147-150
AK: Psoriasis vulgaris; Enfeksiyon odağı; Etyoloji

Aykan TB. Prof. Dr. Melih Tahsinoğlu'nu kaybettik. CTFD 1980;11: 323-326
AK: Biyografi

Bilge N, Okkan S, İş A. Total nodüler ışınlama uygulanan Hodgkin'li hastalarda lokal residiv oranı. CTFD 1980;11: 7-12
AK: Total nodüler ışınlama; Hodgkin

Bilsel N, Nişan N, Korkmaz F. Total talus çıkığı olgusu. CTFD 1980;11: 296-298
AK: Total talus çıkığı; Talus çıkığı; Çıkık

Cebeci H, Andican A, Cebeci E. Transvers kolon mezenterinden kaynaklanan büyük bir kist. CTFD 1980;11: 379-382
AK: Transvers kolon; Kolon; Kist; Transvers kolon mezenteri

Çelikoğlu Sİ, Aykan TB. Diffüz akciğer lezyonlarının tanısında fleksibl fiberoptik bronkoskop ile yapılan transbronşik parenkim biopsisinin değeri. CTFD 1980;11: 362-368
AK: Akciğer; Diffüz akciğer lezyonları; Tanı; Fiberoptik bronkoskop; Transbronşik parenkim biopsisi

Çelikoğlu Sİ. Organik partiküllere bağlı hava kirliliği sorunu: Astma ve allerjik alveolitis sindromu. CTFD 1980;11: 426-435
AK: Hava kirliliği; Organik partiküller; Astma; Allerjik alveolitis; Sendrom

Çelikoğlu Sİ, Göksel FM, Erkal M. Bronşial astmada maksimum ekspiratuar akım-hacim (MEFV) eğrisinin çeşitli parametrelerinin tanı değeri. CTFD 1980;11: 46-53
AK: Tanı; Bronşial astma; Ekspiratuar akım-hacim eğrisi; MEFV

Çelikoğlu Sİ, Aykan TB, Göksel FM, Karayel T, Öztürk O. Akciğer habis tümörlerinin tanısında bükülebilir fiberoptik bronkoskopinin önemi konusunda ön bildiri. CTFD 1980;11: 58-64
AK: Akciğer; Akciğer habis tümörleri; Bükülebilir fiberoptik; Bronkoskopi

Çelikoğlu Sİ, Tuzlacı U. Kalb sarkoidozu. CTFD 1980;11: 73-78
AK: Kalb sarkoidozu; Sarkoidoz

Demircan O, Aktuğlu Y, Aytaç S. Viral hepatit hastane personelinde daha sık mı görülüyor? CTFD 1980;11: 240-247
AK: Viral hepatit; Hepatit; Hastane personeli

Denktaş H, Özgüvenir N, Karagöz M, Akman N. Hemorajik olmayan yerleşmiş inmeli olgularda fibrinolitik aktivite ve plasma fibrinojeninin durumu. CTFD 1980;11: 237-239
AK: İnme; Yerleşmiş inme; Fibrinolitik aktivite; Fibrinojen

Denktaş H. Prof. Dr. Sabahattin Kerimoğlu. CTFD 1980;11: 103
AK: Biyografi

Derman U, Büyükünal E, Baykut F, Tor İ. Gastrointestinal kanserde plazma bakır ve çinko değerleri ve tanı değeri. CTFD 1980;11: 42-45
AK: Plazma; Bakır; Tanı; Gastrointestinal kanser; Çinko

Dinç İ, Yurdakul İ, Oktay E, Çelik S, Çağlar E, Güzel Ö. Peptik ülserde serum gastrini ve bazal asit atımı düzeyleri. CTFD 1980;11: 373-378
AK: Peptik ülser; Gastrin; Bazal asit atımı

Dinç İ, Yurdakul İ, Elgin E, Çağlar E, Hatemi H, Urgancıoğlu İ. Karaciğer sirozunda serum prolaktin düzeyi ve su yükleme testinin etkisi. CTFD 1980;11: 276-280
AK: Karaciğer; Prolaktin; Karaciğer sirozu; Su yükleme testi

Dursun Ş, Terzioğlu M, Tüzün Y. Normal insanlarda vücudun simetrik noktaları arasındaki deri direnci değerlerinin karşılaştırılması. CTFD 1980;11: 140-146
AK: Deri direnci

Dündar Kaldırımcı VS, Özerkan K. Behçet sendromunda HLA antijenleri. CTFD 1980;11: 151-155
AK: HLA; Behçet sendromu; HLA antijenleri

Erdağ A, Aktan K, Karaözbek Y, Özer M, Öz F, Büyükünal C, Gökçel A. Cerrahi girişim uygulanan 10 timus lezyonu olgusu. CTFD 1980;11: 231-236
AK: Cerrahi; Timus lezyonu

Erdağ A, Aktan K, Karaözbek Y, Özer M, Özbal A, Büyükünal C, Sayın A. Acil pnömonektomi uygulanan üç olgu. CTFD 1980;11: 183-186
AK: Pnömonektomi; Acil pnömonektomi

Erdağ A, Aktan K, Karaözbek Y, Özer M, Büyükünal C. İntratorasik redüplikasyon kistleri. CTFD 1980;11: 191-195
AK: İntratorasik redüplikasyon kistleri; Redüplikasyon kistleri; Kist

Erhan Ö, Ulukuş M, Oral B, Isparta T, Tortop K. Vaginal septumlu bir üreter ektopisi olgusu. CTFD 1980;11: 395-398
AK: Vaginal septum; Üreter ektopisi

Ezer G, Şirmuhammedi A, Söylemez Y, Yalçındağ Ş, İlter Ö. Uzun süre kullanılan kortikosteroidlerin T ve B lenfosit ile deri duyarlığı üzerine etkisi. CTFD 1980;11: 109-115
AK: B lenfosit; Deri duyarlığı; Kortikosteroid; T lenfosit

Hatemi HH, Solok V, Ozan S, Girişken G, Seyahi V, Kapıcıoğlu T, Urgancıoğlu İ. Erkek hipogonadizminde klinik ve laboratuar bulguları: 44 vakanın incelenmesi. CTFD 1980;11: 225-230
AK: Laboratuar bulguları; Hipogonadizm; Erkek hipogonadizmi

Hattat H, Ezer G, Camcıoğlu Y, İlter Ö, Yalçındağ Ş. Mesane kanserlerinde T ve B lenfosit ve deri duyarlığı. CTFD 1980;11: 31-41
AK: Mesane kanserleri; T lenfosit; B lenfosit; Deri duyarlığı

Karaözbek Y, Aktan K, Özer M, Erdağ A, Büyükünal C. Çocuklarda ampiyem ve cerrahi tedavisi. CTFD 1980;11: 129-132
AK: Cerrahi; Çocuk; Ampiyem; Tedavi

Kazancıgil A. Prof. Dr. Servet Güvener. CTFD 1980;11: 96-98
AK: Biyografi

Kazancıgil A. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1967-1980 yılları arasında yayınlanan kitaplar, süreli yayınlar ve bunlar hakkında bazı gözlemler. CTFD 1980;11: 196-217
AK: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Kitaplar; Süreli yayınlar

Kazancıgil A, Gülkılık A, İdil M. Gebelik ve nefrektomi. CTFD 1980;11: 179-182
AK: Gebelik; Nefrektomi

Maskar Ü, Kayalı H. Beyaz laboratuar sıçanlarında rastladığımız iki Trichosomoides crassicauda olgusu. CTFD 1980;11: 390-394
AK: Beyaz sıçan; Rattus albus; Trichosomoides crassicauda

Müftüoğlu AÜ, Ülkü BY, Ezer G, Gürsoy A, Yazıcı H, Yurdakul S, Tüzün Y, Altaç M, Pazarlı H, Özyazgan Y, et al. Behçet hastalığı: I. Hematolojik ve immünolojik özellikleri. CTFD 1980;11: 347-353
AK: Behçet hastalığı; Hematolojik özellikler; İmmünolojik özellikler

Nişan N, Bilsel N. Çocukların femur diafiz kırıklarında intramedüller osteosentez ve geç sonuçları. CTFD 1980;11: 286-290
AK: Çocuk; Femur diafiz kırıkları; Kırık; İntramedüller osteosentez; Osteosentez

Onat A, Okay T. Üç olgu nedeniyle sol dal sisteminde Wenckebach fenomeni. CTFD 1980;11: 399-404
AK: Sol dal sistemi; Wenckebach fenomeni

Onat A. Re-entry olayı ve re-entry'li aritmiler. CTFD 1980;11: 79-90
AK: Re-entry olayı; Aritmi

Onat A, Okay T, Domaniç N. Miyokard infarktüsü seyrinde alterne eden Wenckebach periodisitesi, AV jonksiyonda re-entrant taşikardiler, süpernormal iletim ve hıza bağlı sol dal bloku sergileyen bir olgu. CTFD 1980;11: 299-304
AK: Miyokard infarktüsü; Wenckebach periodisitesi; Re-entrant taşikardi; Süpernormal iletim; Sol dal bloku

Önen K, Serdengeçti S, Serdengeçti K, Büyükünal E, Elgin E, Berkarda B. Üremiklerde immunolojik durum üzerinde incelemeler. CTFD 1980;11: 1-6
AK: Üremi; İmmunolojik durum

Özekmekçi S, Şimşek İ, Özkan N, Arguner A, Zembilci N. Arteria carotis interna sendromu. CTFD 1980;11: 291-295
AK: Arteria carotis interna; Sendrom

Özgüç E. Anal inkontitans ve Wreden-Stone operasyonu. CTFD 1980;11: 65-68
AK: Anal inkontitans; Wreden-Stone operasyonu

Paykoç Z, Sumer N. Periyodik hastalıkta serum kompleman C4 ve C3 değerleri. CTFD 1980;11: 265-269
AK: Kompleman; C3; Periyodik hastalık; C4

Pusane A, Göksoy E, Geçioğlu İA, Perek S. Sindirim sistemi cerrahisinde erken dönem relaparotomileri. CTFD 1980;11: 116-122
AK: Sindirim sistemi cerrahisi; Relaparotomi

Pusane A, Göksoy E, Geçioğlu İA. Relaparotomi endikasyonu olarak postoperatif evisserasyonlar. CTFD 1980;11: 123-128
AK: Relaparotomi; Postoperatif; Evisserasyon

Salepçioğlu A. Gorbon Hocanın ardından. CTFD 1980;11: 322
AK: Biyografi

Savaşkan H. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu. CTFD 1980;11: 99-102
AK: Biyografi

Selekler K, Küçükturan Ü, Kalabay O. Fokal (parsiyel) epilepsilerde bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT). CTFD 1980;11: 339-346
AK: Fokal epilepsi; Parsiyel epilepsi; Epilepsi; Bilgisayarlı beyin tomografisi

Solok V, Ozan S, Girişken G. Erkek sterilitesinin tanı ve tedavisinde testis biyopsisinin yeri. CTFD 1980;11: 305-310
AK: Tanı; Erkek sterilitesi; Sterilite; Testis biyopsisi; Tedavi

Teziç G, Taşçı H, Kuran O. Böbrek arter anomalisi. CTFD 1980;11: 418-421
AK: Böbrek arteri; Anomali

Teziç G. Yetişkinlerde sinüs maksillaris ve sinüs frontalisin hacimlerinin incelenmesi. CTFD 1980;11: 255-260
AK: Sinüs maksillaris hacmi; Sinüs frontalis hacmi

Tuncel E. Endemik florozisli olgularda Mönckeberg sklerozu kalsifikasyonlarının görülme sıklığı. CTFD 1980;11: 219-224
AK: Endemik florozis; Florozis; Mönckeberg sklerozu; Kalsifikasyon

Tunçbay E, Övül İ, Karakişi D. Atlanto-aksiyal bölgenin dislokasyon ve kırıkları. CTFD 1980;11: 248-254
AK: Atlanto-aksiyal bölge; Dislokasyon; Kırık

Tunçbay T, Bölükoğlu S, Kutay F, Evinç Aİ, Ünür R. Devamlı kas aktivitesi, miyokimi, miyotoni, atrofi ve hiperhidroz sendromu. CTFD 1980;11: 413-417
AK: Devamlı kas aktivitesi; Miyokimi; Miyotoni; Atrofi; Hiperhidroz; Sendrom

Uçak D, İlkova H, Ali V, Tavşanoğlu S, Binak K, Harmancı N. Kalp kateterizasyonu komplikasyonları. CTFD 1980;11: 331-338
AK: Kalp kateterizasyonu; Komplikasyon

Urgancıoğlu İ, Hatemi HH, Ozan S, Reimann F, Kapıcıoğlu T, Seyahi V, Özbay G. TRH testi ve klinik uygulaması. CTFD 1980;11: 261-264
AK: TRH testi

Uzel R, Okkan S, Ünsal M. Beyin metastazlarında radyoterapi sonuçları. CTFD 1980;11: 369-372
AK: Radyoterapi; Beyin metastazları; Metastaz

Ünal O, Onat A. Hafif ve ağır kronik anemili hastalarda sistolik zaman aralıkları. CTFD 1980;11: 156-161
AK: Anemi; Kronik anemi; Sistolik zaman aralıkları

Ünver FN. Prof. Dr. İsmet Çetinyalçın. CTFD 1980;11: 104-105
AK: Biyografi

Yalçın B, Müftüoğlu AÜ. Lenfoproliferatif hastalıkların immünolojik incelenmesi: 43 olguda klinik ve hematolojik ve immunolojik bulguların karşılaştırılması. CTFD 1980;11: 133-139
AK: Lenfoproliferatif hastalıklar; İmmunoloji

Yazıcı H. Tanı koymakta Bayes teoremi, anlamı, uygulanması. CTFD 1980;11: 422-431
AK: Tanı; Bayes teoremi

Yazıcıoğlu S, İlçayto R, Balcı K, Özdemir N, Yorulmaz B, Çelik T, Özercan Y. Güneydoğu Anadolu çevresel asbestosise bağlı andemik olarak görülen plevra kalsifikasyonu ve mezotelioma vakaları. CTFD 1980;11: 354-361
AK: Güneydoğu Anadolu; Asbestosis; Plevra kalsifikasyonu; Mezotelioma

Yenel F, Ekinci S. Hipervantilasyona bağlı yalancı angor pektoris. CTFD 1980;11: 69-72
AK: Hipervantilasyon; Yalancı angor pektoris

Yıldız A, Dündar Kaldırımcı S, Oto Ö, Ruacan Ş. Diabet insipid tanısı alan bir akut lösemi olgusu. CTFD 1980;11: 409-412
AK: Lösemi; Diabetes insipidus; Akut lösemi

Yurdakul İ, Oktay E, Dinç İ, Çelik S. Tri-potassium di-citrato bismuthate'ın peptik ülser tedavisindeki yeri. CTFD 1980;11: 270-275
AK: Tri-potassium di-citrato bismuthate; Peptik ülser; Tedavi

1981

Ahunbay G, Hatemi N, Onat T, Çakır E, Haktan M. Protein-kalori malnutrisyonunda synacthen'den önce ve sonra plasma kortizol seviyeleri. CTFD 1981;12: 449-458
AK: Protein-kalori malnutrisyonu; Synacthen; Kortizol seviyesi

Aktan K, Aykan TB, Özbay G, Erdağ A. Mitral komissurotomi ile simültan bilobektomi. CTFD 1981;12: 81-85
AK: Mitral komissurotomi; Simültan bilobektomi; Bilobektomi

Aktuğlu Y, Demircan O. Gebelik intrahepatik kolestazı ve gebelikte görülen viral hepatit. CTFD 1981;12: 1-8
AK: Gebelik; Viral hepatit; Hepatit; İntrahepatik kolestaz; Kolestaz

Altay E, Berkarda Ş, Atasü T, Urgancıoğlu İ. I131'e bağlı insan serum albümini ile plasentografi çalışması. CTFD 1981;12: 111-116
AK: I131; İnsan serum albümini; Plasentografi

Alver O, Çelik F. Safra kesesi adenomiyomatosisi ve kum saati safra kesesi. CTFD 1981;12: 124-131
AK: Safra kesesi; Adenomyomatosis; Kum saati safra kesesi

Alver O, Balcısoy Ü, Şenyüz OF, Özbay G, Kaya A. Abdominal ensizyon nedbelerinde heterotopik kemik dokusu oluşumu. CTFD 1981;12: 178-182
AK: Abdominal ensizyon nedbeleri; Heterotopik kemik dokusu

Alver O, Dilşad S. Hernie-en-W tipi boğulma gösteren transomental fıtık olgusu. CTFD 1981;12: 484-488
AK: Fıtık; Hernie-en-W tipi boğulma; Transomental fıtık

Alver O, Yeker D, Orak F, Dilşad S. Barsağın diastatik delinmeleri. CTFD 1981;12: 117-123
AK: Barsak delinmeleri; Diastatik delinme

Arısoy N, Onat T, Ezer G, Ulukutlu L, Boyacıoğlu Y, Sever L. Bir kronik granülomatoz hastalık olgusu. CTFD 1981;12: 70-77
AK: Kronik granülomatoz hastalık

Avanoğlu Y, Tüzüner N, Müftüoğlu A. Hodgkin dışı lenfomalı 52 olguda klinik ve histolojik bulgular. CTFD 1981;12: 528-536
AK: Hodgkin; Hodgkin dışı lenfoma

Aybar S. Cerrahinin gelişimi ve son yüzyılı. CTFD 1981;12: 343-352
AK: Türkiye; Tıp tarihi; Cerrahi

Aykan TB, Tüzüner N, Kutlu K. Nadir bir üremi sebebi: Tek taraflı total böbrek displazisi üzerine eklenen fokal proliferatif sklerozan glomerulonefrit. CTFD 1981;12: 61-65
AK: Glomerulonefrit; Üremi; Böbrek displazisi; Sklerozan glomerulonefrit

Bedir Ö. Prof. Dr. Nadir Hatemi'yi genç yaşta kaybettik. CTFD 1981;12: 106-107
AK: Genç; Biyografi

Berkay F. Ulu Ata'nın 100. doğum yılında Türkiye'de sinir cerrahisinin kuruluş ve gelişmesi üzerinde bir değerlendirme. CTFD 1981;12: 297-311
AK: Doğum; Türkiye; Sinir cerrahisi; Tıp tarihi; Nöroşirürji

Berkay F, Sayın E, Taşatan N, Altuğ E. Kas embolizasyonu ile tedavi edilmiş bir karotid-kavernöz fistül. CTFD 1981;12: 473-478
AK: Tedavi; Fistül; Kas embolizasyonu; Karotid-kavernöz fistül

Berkay F. Vizüel, odituvar ve motor nöral protezlerin bugünkü durumu. CTFD 1981;12: 611-623
AK: Nöral protezler

Berkay F, Özdoğan C, Uçar B, Altuğ E. Travmatik ventriküler pnömosefalus olgusu. CTFD 1981;12: 57-60
AK: Travmatik ventriküler pnömosefalus; Ventriküler pnömosefalus; Pnömosefalus

Binak K. Prof. Dr. Hakkı Ogan emekliye ayrıldı. CTFD 1981;12: 635
AK: Biyografi

Boral C, Araz A, Kökoğlu E, Demirhindi O. Mukfaklarımızda kullanılan bazı bıvı deterjanların pepsin aktivitesi üzerine etkisinin in vitro araştırılması. CTFD 1981;12: 537-543
AK: Pepsin aktivitesi; Deterjan

Büyükünal C, Erdoğan E, Çelik F, Özbal A, Şirin F. Künt karın travmalarında değerli bir erken tanı yöntemi: Peritoneal lavaj. CTFD 1981;12: 16-21
AK: Tanı; Künt karın travmaları; Karın travmaları; Erken tanı; Peritoneal lavaj

Çelikoğlu Sİ, Pazarlı H, Demirci S. Türkiye'deki sarkoidoz vakalarında göz bulguları hakkında ön bildiri. CTFD 1981;12: 140-144
AK: Sarkoidoz; Türkiye; Göz bulguları

Çelikoğlu Sİ, Göksel FM, Erkal M. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında maksimum ekspiratuar akım-hacim eğrilerinde görülen havayolu kollaps paterni. CTFD 1981;12: 458-463
AK: Akciğer; Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; KOAH; Ekspiratuar akım-hacim eğrisi; Havayolu kollaps paterni

Demirhindi O, Yazıcı H, Pinyıldız P, Dayıoğlu N, Tüzün Y, Altaç M, Or H, Müftüoğlu A, Yurdakul S, Pazarlı H, et al. Silivri Fener köyü ve yöresinde Behçet hastalığı sıklığı ve bu hastalığın toplum içinde taranmasında kullanılabilecek bir yöntem. CTFD 1981;12: 509-514
AK: Behçet hastalığı; Sıklık

Dinç İ, Yurdakul İ, Çağlar E, Aydoğdu S, Oktay E, Çelik S, Kökoğlu E, Baban N. Magnezyumun mide asit salgılanması üzerine etkisi. CTFD 1981;12: 413-417
AK: Mide; Magnezyum; Mide asidi

Doğan ŞA, Önsoy H, Kartal A, Gezginç M, Özkan T, Şener M, Sevin G, Özman M, Gülgönen A. Beş yıl gluteal atonik yara olarak tedavi edilen travmatik uretero-gluteal fistül olgusu. CTFD 1981;12: 66-69
AK: Tedavi; Fistül; Atonik yara; Travmatik; Uretero-gluteal fistül

Erengül A, Şahin M. Süksinilkolin verilmesinden sonra görülen uzun süren apne. CTFD 1981;12: 53-56
AK: Süksinilkolin; Apne

Ezer G, Kural B, Söylemez Y, İlter Ö, Yalçındağ Ş. Tüberküloz enfeksiyonlarında immun sistem değişiklikleri. CTFD 1981;12: 37-43
AK: Tüberküloz; İmmun sistem

Hatemi H, Büyükünal E, Yılmaz T, Korugan Ü, Urgancıoğlu İ. Hipertiroidide insülin yarı ömrünün araştırılması. CTFD 1981;12: 410-413
AK: Hipertiroidi; İnsülin

Işıloğlu H. Over tümörlerinin tanısında ve tedavi sonrası izlenmelerinde ekotomografinin yeri. CTFD 1981;12: 145-151
AK: Tedavi; Over tümörleri; Tanı; Tedavi sonrası izleme; Ekotomografi

Kalkan D, Özdemir C. Familyal miyastenia gravis. CTFD 1981;12: 9-15
AK: Familyal; Miyastenia gravis

Kaptanoğlu S. Prof. Dr. Sati Eser emekliye ayrıldı. CTFD 1981;12: 108-109
AK: Biyografi

Karaca M, Öztop F, Esendemir K. Hemofilik psödotümör. CTFD 1981;12: 468-472
AK: Hemofili; Psödotümör

Kazancıgil A, Solok V. Türk bilim tarihi bibliyografyasına dair. CTFD 1981;12: 335-342
AK: Tıp tarihi; Bilim tarihi bibliyografyası; Türkiye

Kazancıgil A, Solok V. Türk tıp dergileri ve süreli yayınları üzerine analitik bir inceleme. CTFD 1981;12: 373-382
AK: Türk tıp dergileri; Dergi; Süreli yayınlar

Kazancıgil A. Ord. Prof. Dr. Rudolf Nissen. CTFD 1981;12: 226-230
AK: Biyografi

Koptagel-İlal G. Son 100 yılda Türkiye'de genel çizgileriyle psikiyatri ve psikosomatik hekimliğin gelişimi. CTFD 1981;12: 355-372
AK: Psikosomatik; Türkiye; Psikiyatri; Psikosomatik hekimlik; Tıp tarihi

Koptagel-İlal G, Kazancıgil A. Orta Doğu ve İslam Dünyasında bilimsel düşünce ve psikosomatik hekimlik kavramının tarihsel temeli. CTFD 1981;12: 621-633
AK: İslam; Psikosomatik; Psikosomatik hekimlik; Tıp tarihi; Orta Doğu; İslam Dünyası

Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yüksel H, Yılmaz MT, Hatemi H, Biyal F. Ağır diabetik ketoasidozda iki tedavi yönteminin karşılaştırılması ve sonraki dönemde uygulanan insülin tedavisinin değerlendirilmesi. CTFD 1981;12: 515-521
AK: Tedavi; Diabetik ketoasidoz; Ketoasidoz; İnsülin

Korugan Ü, Sipahioğlu F, Yılmaz MT, Yüksel H, Hatemi HH, Biyal F. Diabetes mellitusta serum magnezyum değerleri. CTFD 1981;441-445
AK: Magnezyum; Diabetes mellitus

Korugan Ü, Hatemi HH, Yılmaz MT, Binyıldız P, Yafet D, Hatemi S, Cenani A. Diabetes mellitus ve heredite. CTFD 1981;12: 445-448
AK: Diabetes mellitus; Heredite

Köşlü A. Türk dermatolojisinin 100 yıllık gelişmesi. CTFD 1981;12: 326-334
AK: Türkiye; Dermatoloji; Tıp tarihi

Mındıkoğlu AN. Cildin habis melanomları ve lokalizasyonuna göre uygulanacak cerrahi yöntemler. CTFD 1981;12: 598-610
AK: Cerrahi; Malign melanom; Cerrahi yöntemler; Lokalizasyon

Müftüoğlu AÜ. Hodgkin dışı lenfomalar: I. Histolojik, klinik ve laboratuar özellikleri. CTFD 1981;12: 489-494
AK: Hodgkin; Hodgkin dışı lenfomalar; Lenfoma

Ocak Günteş V, Topçuoğlu S, Betil B, İlter Ö. Pseudomonas aeruginosa chorioamnionitisi: Bir ikiz gebelikte tek fetusun intrauterin enfeksiyonu. CTFD 1981;12: 558-563
AK: Pseudomonas aeruginosa; Chorioamnionitis; İntrauterin enfeksiyon

Ocak Günteş V, Topçuoğlu S, Özgenli M. Miad geçmesi vakalarının kardiyotokografik yöntemlerle yoğun takibi. CTFD 1981;12: 132-139
AK: Miad geçmesi; Kardiyotokografi

Onat A, Domaniç N. İkili A-V iletim yolundan hızlısında tip II, yavaşında tekrarlayan nodal re-entry'lere sürükleyen tip I blok bulunan bir olgu. CTFD 1981;12: 186-191
AK: A-V iletim; İkili A-V iletim yolu; Tip I blok; Nodal reentry; Re-entry; Tip II blok

Onat A, Domaniç N. Hasta sinus sendromunun doğal gidişine dair bir inceleme. CTFD 1981;12: 544-552
AK: Hasta sinus sendromu; Sendrom

Onat A. Yüzyılımızda Türkiye'de kardiyolojinin nitelik ve nicelik yönlerinden gelişmesi. CTFD 1981;12: 233-256
AK: Türkiye; Kardiyoloji; Tıp tarihi

Onat A, Enis R. Bir koroner bakım ünitesine akut miyokard infarktüsünün ilk iki saatinde yatırılan hastaların özellikleri. CTFD 1981;12: 44-52
AK: Koroner; Koroner bakım ünitesi; Akut miyokard infarktüsü

Özalpan A. Kanser kemoterapisinde kullanılan vinca alkaloidlerinin (vincristin ve vinblastin) doku kültüründe yetiştirilen normal ve anormal karakterli hücrelerde nükleik asit sentezlerine etkileri. CTFD 1981;12: 399-409
AK: Doku; Kemoterapi; Vinca alkaloidleri; Vincristin; Vinblastin; Doku kültürü; Nükleik asit sentezi

Özbakır F, Yazıcı H, Ataman N, Yalçın Ülkü B, Pazarlı H, Tüzün Y, Yurdakul S, Altaç M, Özyazgan Y, Müftüoğlu A, et al. Kriyoglobulinemi: İki yöntemin kıyaslanması ve Behçet hastalığında kriyoglobulinler. CTFD 1981;12: 423-427
AK: Kriyoglobulinemi; Behçet hastalığı

Özbay G, Hatemi H, Haktan M, Çakır E, Urgancıoğlu İ. Hipertiroidide hiperkalsemi oluşumuna kemik yıkım ve yapımının etkenliği. CTFD 1981;12: 168-177
AK: Hiperkalsemi; Hipertiroidi; Osteoporoz

Özbay G. Hipertiroidide paratiroid hormon salgılanması davranışları. CTFD 1981;12: 22-30
AK: Hipertiroidi; Paratiroid hormon

Salepçioğlu A. Prof. Dr. Mecdi Ramazanoğlu. CTFD 1981;12: 224-225
AK: Biyografi

Sarıoğlu AÇ, Berkay F. Serebrovasküler hastalıklarda mikroşirürjikal damar anastomozları (serebral revaskülarizasyon). CTFD 1981;12: 479-483
AK: Serebrovasküler hastalık; Mikroşirürji; Damar anastomozu; Serebral revaskülarizasyon

Sarıyar M, Gürgen T, Ersan Y. Ana safra yolu taşları sağıtımı. CTFD 1981;12: 86-90
AK: Safrayolu taşları; Tedavi

Siva A, Üstünel A, Kendiroğlu G, Kuday C, Denktaş H. Orbitanın inflamatuar pseudotümörü olgusu. CTFD 1981;12: 564-569
AK: Orbita; Pseudotümör

Solok V. Son yüzyıl içinde Türk ürolojisinin tarihsel ve dinamik değişimi. CTFD 1981;12: 312-325
AK: Türkiye; Tıp tarihi; Üroloji

Söylemez Y, Ezer G, Yalçındağ Ş. Tüberküloz enfeksiyonunda geç aşırı deri duyarlığının T lenfosit alt grupları ile ilişkisi. CTFD 1981;12: 31-36
AK: Tüberküloz; T lenfosit; Lenfosit alt grupları; Geç aşırı deri duyarlığı; T lenfosit alt grupları

Sukyasyan A, Beğer T, Demiroğlu Ç, Kayahan Ş. Çeşitli yaş gruplarında sempatik sistemi duyarlılığının "cold pressor" testi ile değerlendirilmesi. CTFD 1981;12: 152-156
AK: Yaş; Sempatik sistemi duyarlılığı; Cold pressor testi

Sukyasyan A, Beğer T, Demiroğlu Ç, Kayahan Ş. Genç ve yaşlılarda çeşitli enzimlerin ısıya labilitelerinde saptanan farklar. CTFD 1981;12: 157-162
AK: Genç; LDH; Enzimler; Asit fosfataz; Alkali fosfataz; GOT; GPT

Sukyasyan A, Beğer T, Tezcan V, Demiroğlu Ç, Kayahan Ş. Yaşlıda hipertansiyon sorunu. CTFD 1981;12: 495-508
AK: Hipertansiyon; Yaşlı

Sübütay B, Saygın R, Çorapçıoğlu M, Okkan S, Çakmakoğlu S. Akciğer kanseri için yapılan radyoterapinin solunum fonksiyonları üzerindeki erken etkileri. CTFD 1981;12: 418-422
AK: Akciğer; Akciğer kanseri; Solunum fonksiyonları; Radyoterapi

Şahin AA, Dündar Kaldırımcı VS, Artvinli M. Wegener granulomatozu olgusu. CTFD 1981;12: 78-80
AK: Wegener granulomatozu

Şanioğlu C, Gülkılık A. Miadına gelmiş rudimanter korn gebeliği rüptürü. CTFD 1981;12: 464-467
AK: Rudimanter korn gebeliği rüptürü

Terzioğlu M. Prof. Dr. Şengün Ulutin'in emekliye ayrılması dolayısıyla. CTFD 1981;12: 636-637
AK: Biyografi

Topçuoğlu S. Ziya Üstün Hocama. CTFD 1981;12: 222-223
AK: Biyografi

Tüzüner N, Bozkurt S, Güngör F, Öz F. Meme kanserlerinde konak savunma etkeni ve bunun prognozunu belirleyen diğer etkenlerle ilişkisi. CTFD 1981;12: 428-439
AK: Meme kanserleri; Konak savunma etkeni; Prognoz

Uçak D, Ali V, Tavşanoğlu S, İlkova H. Kalp hastalıklarında cerrahi girişim indikasyonları: Bölüm IV. Aort yetersizliği. CTFD 1981;12: 588-596
AK: Cerrahi; Cerrahi girişim indikasyonları; Kalp hastalıkları; Cerrahi girişim; Aort yetersizliği

Uçak D, İlkova H. Kalp hastalıklarında cerrahi girişim indikasyonları: Bölüm II. Ateşli romatizma kökenli mitral yetersizliği. CTFD 1981;12: 191-202
AK: Cerrahi; Kalp hastalıkları; Cerrahi girişim indikasyonları; Ateşli romatizma; Mitral yetersizliği

Uçak D, İlkova H. Kalp hastalıklarında cerrahi girişim indikasyonları: Bölüm I. Mitral darlığı. CTFD 1981;12: 91-99
AK: Cerrahi; Mitral darlığı; Kalp hastalıkları; Endikasyon

Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V, İlkova H. Kalp hastalıklarında cerrahi girişim indikasyonları: Bölüm III. Aort kapağı darlığı. CTFD 1981;12: 576-587
AK: Kalp; Cerrahi; Cerrahi girişim; Cerrahi girişim indikasyonları; Kalp hastalıkları; Aort kapağı darlığı

Ulukutlu L, Uzel R, Yeker D, Öz F, Danişmend N, Yıldız İ, Aksoy F. Cerrahpaşa pediatrik onkoloji araştırma grubunun izlediği Wilms tümörü olguları. CTFD 1981;12: 522-527
AK: Wilms tümörü; Pediatri; Cerrahpaşa; Onkoloji

Ulutin ON. Atatürk'ün 100. doğum yılında Türk hematolojisine bir bakış. CTFD 1981;12: 257-265
AK: Doğum; Hematoloji; Tıp tarihi

Unat EK, Yücel A. Türkiye'de tıp parazitolojisinin son yüzyıldaki gelişimi (1881-1981). CTFD 1981;12: 284-296
AK: Türkiye; Tıp parazitolojisi; Parazitoloji; Tıp tarihi

Unat EK. Türkiye Cumhuriyetinde Atatürk döneminde bulaşıcı hastalıklarla savaş. CTFD 1981;12: 383-397
AK: Türkiye; Bulaşıcı hastalıklar; Tıp tarihi

Unat EK. Türkiye'de tıp mikrobiyolojisinin son yüzyılındaki gelişimi. CTFD 1981;12: 271-283
AK: Türkiye; Tıp mikrobiyolojisi; Mikrobiyoloji; Tıp tarihi

Unat EK. Kadırga'daki Tıp Fakültesi. CTFD 1981;12: 210-220
AK: Tıp tarihi; Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye

Urgancıoğlu İ, Hatemi H, Düren E, Öz F, Ünal G, Seyahi V, Kapıcıoğlu T, Cebeci H, Berkarda Ş, Özpaçacı T, et al. Tiroid nodüllerinin klinik önemi ve istatistik sonuçlarımız. CTFD 1981;12: 163-167
AK: Tiroid; Tiroid nodülleri; Nodüllü guatr; Sintigrafi

Yenel F. Türkiye'de son yüzyılda akciğer tüberkülozu tedavisinde aşamalar. CTFD 1981;12: 266-270
AK: Akciğer; Türkiye; Akciğer tüberkülozu; Tüberküloz; Tıp tarihi

Yenel F, Çorapçıoğlu M, Yıldırım N, Umut S, Ulakoğlu E. Klinikte solunum fonksiyonlarının yararı. CTFD 1981;12: 203-209
AK: Solunum fonksiyonları

Yılmaz MT, Tüzüner N, Arısoy N, Yurdakul S, Yazıcı H. Selim romatoid nodüller. CTFD 1981;12: 183-185
AK: Selim romatoid nodüller; Romatoid nodül

Yücel A, Köşlü A, Numan Ş. Elde Petrellidium boydii'nin etken olduğu bir maduromikoz olgusu. CTFD 1981;12: 570-576
AK: Maduromikoz; Petrellidium boydii

1982

Ak H, Sayın E, Sarıoğlu AÇ, Çıplak N, Sayın A. Kranial ve vertebral yerleşimli histiositozis X grubu hastalıklar. CTFD 1982;13: 314-319
AK: Kranial yerleşim; Vertebral yerleşim; Histiositozis X

Ataseven A. Meme kanserinin tedavisinde modifie radikal mastektominin değeri. CTFD 1982;13: 117-124
AK: Meme kanseri; Tedavi; Radikal mastektomi

Atasü T, Kösebay D, Aksu MF, Ertüngealp E, Güven Ş. Prolaktin düzeylerinin klinik değerlendirilmesi. CTFD 1982;13: 45-49
AK: Prolaktin

Berkay F. Spinal kordun intradural-intramerüller tümörleri. CTFD 1982;13: 435-448
AK: Spinal kord; İntradural tümör; İntramedüller tümör

Büyükünal C, Şenyüz OF, Yeker D, Danişmend N, Urgancıoğlu İ. Çocuk yaş grubunun dalak yaralanmalarında splenektomi yerine dalağı koruyucu cerrahi yöntemler ve sonuçları. CTFD 1982;13: 200-207
AK: Çocuk; Yaş; Dalak; Splenektomi; Cerrahi; Dalak yaralanmaları; Koruyucu cerrahi yöntemler

Büyükünal C, Şenyüz OF, Söylet Y, Yeker D, Danişmend N, Alver O. Rapunzel sendromu olgusu. CTFD 1982;13: 142-147
AK: Rapunzel sendromu; Sendrom; Trikobezoar

Candan G. İnek sütü alfa laktalbumini ve beta laktoglobulininin antijenik özellikleri üzerine hidroliz olayının etkisi. CTFD 1982;13: 327-333
AK: İnek sütü; Alfa laktalbumin; Beta laktoglobulin; Hidroliz

Cebeci H, Alver O, Göksoy E. Fonksiyon göstermeyen sürrenal korteks karsinomları: Altı olgu dolayısıyla. CTFD 1982;13: 135-141
AK: Sürrenal korteks karsinomları

Cebeci H, Alver O, Göksoy E. İntraperitoneal endometriosis olgusu. CTFD 1982;13: 125-129
AK: İntraperitoneal endometriosis

Cebeci H, Göksoy E, Oruç N. Brankiyojenik karsinom: Bir olgu bildirisi. CTFD 1982;13: 256-259
AK: Karsinom; Brankiyojenik karsinom

Cebesoy İ, Uzel R, Okkan S, Aldemir O, Aygün C. Dilin 2/3 ön kısım kanserlerinde radyoterapi endikasyonu ve tedavi sonuçları. CTFD 1982;13: 226-233
AK: Radyoterapi; Tedavi; Dil kanserleri

Çelikoğlu Sİ, Demirci S, Karayel T, Müftüoğlu A, Akman N, Ülkü B, Aktuğlu G, Çömezoğlu H. Hodgkin hastalığında intratorasik radyolojik bulgular. CTFD 1982;13: 295-302
AK: Hodgkin; Hodgkin hastalığı; İntratorasik radyolojik bulgular; Radyolojik bulgular

del Pozo E. Hiperprolaktinemi sendromları ve bromokriptin tedavisi. CTFD 1982;13: 16-32
AK: Bromokriptin; Hiperprolaktinemi; Prolaktin

Demircioğlu FF, Oram E, Bozer Y, Oram A, Özkutlu H. Supravalvüler aorta darlığı. CTFD 1982;13: 425-429
AK: Aorta; Supravalvüler aorta darlığı; Aorta darlığı

Demircioğlu FF, Oram E, Bozer Y, Böke E, Nazlı N, Özkutlu H. Doğumsal koroner arter-sağ ventrikül fistülü: Cerrahi yolla kapatılan bir olgu. CTFD 1982;13: 420-424
AK: Koroner; Cerrahi; Koroner arter-sağ ventrikül fistülü

Dinç İ, Yurdakul İ, Çağlar E, Güven Y. Verapamilin mide asit salgılanması üzerine etkisi. CTFD 1982;13: 234-239
AK: Mide; Verapamil; Mide asidi

Dinç İ, Yurdakul İ, Aykan TB, Ünal G, Öz F. Tiroidde hiperfonksiyon gösteren bir primer hiperaldosteronizm vakası. CTFD 1982;13: 416-419
AK: Hipertiroidi; Hiperaldosteronizm

Gülkılık A, Altay E, Şahmay S, Şanioğlu C. Ovaryum kist hidatiği. CTFD 1982;13: 366-369
AK: Kist; Ovaryum; Kist hidatik; Hidatik kist

Gürgan T. Hiperprolaktinemide bromocriptine ile alınan sonuçlar. CTFD 1982;13: 58-71
AK: Hiperprolaktinemi; Prolaktin; Bromokriptin

Gürgüç CA, Cengiz L, Yıldırım M, Yürür F, Erçakmak S. Klinik uygulamamızda bromokriptin ile aldığımız sonuçlar. CTFD 1982;13: 50-57
AK: Bromokriptin

Hatemi H, Ozan S, Gökay H, Gündoğdu S, Öz F, Soydan N, Saçar E, Urgancıoğlu İ. Bir infiltran hipofiz adenomu vakası. CTFD 1982;13: 72-77
AK: Hipofiz; Hipofiz adenomu; İnfiltran hipofiz adenomu; Adenom

Hatemi H, Ozan S, Kazancıgil A, Gündoğdu S, Urgancıoğlu İ. İki konjenital sürrenal hiperplazi vakasında hiperprolaktinemi. CTFD 1982;13: 78-80
AK: Hiperprolaktinemi; Konjenital sürrenal hiperplazi; Sürrenal hiperplazi

Hatemi H, Barutçu B, Sarı H, Tuzlacı U, Terzioğlu M, Urgancıoğlu İ. Propranololün hipertiroidi durumunda oksijen tüketimine etkisi. CTFD 1982;13: 334-337
AK: Hipertiroidi; Propranolol; Oksijen tüketimi

Hatemi HH, Urgancıoğlu İ, Kazancıgil A, Gündoğdu S, Ozan S, Seyahi V, Kapıcıoğlu T. Prolaktin ve bromokriptin ile ilgili deney ve gözlemlerimiz. CTFD 1982;13: 7-15
AK: Prolaktin; Bromokriptin

Hatemi HH, Urgancıoğlu İ, Ozan S, Reimann F, Binyıldız P, Seyahi V, Kapıcıoğlu T. Akromegalide TRH uyarısına ön hipofiz cevabının incelenmesi. CTFD 1982;13: 208-216
AK: Hipofiz; Akromegali; TRH; Thyrotropin releasing hormone

İnsel H, Oktay E, Geçioğlu A, Pusane A, Göksoy E, Perek S. Duodenumda Crohn hastalığı. CTFD 1982;13: 430-434
AK: Duodenum; Crohn hastalığı

İnsel H, Geçioğlu A, Pusane A, Perek S. Özel anastomoz aleti EEA Stapler'in sindirim sistemi cerrahisindeki yeri. CTFD 1982;13: 361-365
AK: Anastomoz aleti; EEA Stapler; Cerrahi

Kazancıgil A, Aybar S, Andican A. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1967-1980 yılları arasında yapılan uzmanlık ve doçentlik tezleri. CTFD 1982;13: 265-285
AK: Cerrahpaşa; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Uzmanlık tezleri; Doçentlik tezleri

Keçecioğlu Y. Koryonik gonadotropin inhibitörü olarak bromokriptin ve mol hidatiform vakalarında bromokriptinin yeri. CTFD 1982;13: 37-44
AK: Bromokriptin; Koryonik gonadotropin inhibitörü; Mol hidatiform

Korugan Ü, Yılmaz MT, Hatemi H, Cenani A, Biyal F. Diabetes mellitusta multifaktöryel polijenik kalıtıma örnek bir soyağacının incelenmesi. CTFD 1982;13: 87-93
AK: Diabetes mellitus; Multifaktöryel polijenik kalıtım; Kalıtım

Koyuncu E, Erkan ML, Barış Yİ, Evren İ. Familyal plevral mezotelyoma. CTFD 1982;13: 130-134
AK: Familyal; Mezotelyoma; Plevral mezotelyoma; Asbestozis

Küçükhüseyin C. İn vitro deney şartlarında adenozin-teofilin etkileşmesinin izole kobay atriumu, tavşan aorta şeridi ve sıçan pulmoner arter yatağındaki durumu. CTFD 1982;13: 100-112
AK: Kobay; Aorta; Pulmoner arter; Adenozin-teofilin etkileşmesi; Kobay atriumu; Tavşan aorta şeridi; Sıçan pulmoner arter yatağı

Mındıkoğlu AN, Altuğ H. Nazal polipozisin neden olduğu orbital hipertelorizm ve yüz deformitesinin ekstrakranial osteotomi ile düzeltilmesi. CTFD 1982;13: 162-166
AK: Nazal polipozis; Orbital hipertelorizm; Hipertelorizm; Ekstrakranyal osteotomi

Minkari T. Yandaş organlara invazyon gösteren transvers kolon kanserinde geniş kolektomi, gastrektomi, splenektomi ve kaudal pankreatektomiden oluşan yeni bir multipl organ rezeksiyon tekniği. CTFD 1982;13: 553-557
AK: Transvers kolon; Kolon; Gastrektomi; Transvers kolon kanseri; Kolektomi; Splenektomi; Kaudal pankreatektomi; Yöntem önerisi

Minkari T. Sigmoid akalazyanın tedavisi için yeni bir cerrahi teknik. CTFD 1982;13: 250-255
AK: Cerrahi; Cerrahi teknik; Sigmoid akalazya; Yöntem önerisi

Ocak Günteş V, Ünal O, Atasü T, Kalyoncu C, Topçuoğlu S. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniğinde perinatal mortalite oranları. CTFD 1982;13: 345-352
AK: Cerrahpaşa; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Doğum; Kadın; Carrahpaşa Tıp Fakültesi; Perinatal mortalite

Onat A. Ülkemizde üst düzeyde bilim ve tıp araştırmalarının niceliğine genel bir bakış. CTFD 1982;13: 240-249
AK: Türkiye; Üst düzey araştırma; Bilim araştırmaları; Tıp araştırmaları

Onat A. Okuyucuya hizmet ve kalite açılarından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi ile ilgili gelişme ve eğilimler. CTFD 1982;13: 287-289
AK: Cerrahpaşa; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi

Onat T. Prof. Dr. Metine Bilger. CTFD 1982;13: 468-469
AK: Biyografi

Onat T. Prof. Dr. Ömer Bedir. CTFD 1982;13: 470
AK: Biyografi

Onat T, Arısoy N, Sever L, Kutlu K, Gökçer A. Aort kavsinin tam kesintisi: Biri çift çıkımlı sağ ventrikül gösteren 2 vaka bildirisi. CTFD 1982;13: 152-161
AK: Aort kavsi tam kesintisi

Ozan S, Hatemi H. Prolaktin ve prolaktinomalar. CTFD 1982;13: 81-86
AK: Prolaktin; Prolaktinoma

Özekmekçi S, Baybaş S. Paraneoplazik nörolojik sendromlar. CTFD 1982;13: 260-264
AK: Paraneoplazik sendromlar; Nöroloji; Sendrom

Özekmekçi S, Baybaş S, Ezer G, Denktaş F. Multipl sklerozda spesifik ve nonspesifik bağışıklık. CTFD 1982;13: 290-294
AK: Multipl skleroz; İmmunite

Özsoy Z, Hofmann D, Schulz A. Akciğerin osteoklastomu andıran dev hücreli tümörü. CTFD 1982;13: 378-382
AK: Akciğer; Dev hücreli tümör

Özsoy Z, Hild P, Dobroschke J. Safra yollarının yaralanma ve selim hastalıklarında biliodigestif anastomozlar. CTFD 1982;13: 303-308
AK: Safra yolları; Biliodigestif anastomozlar

Pamir MN, Benli K, Bertan V, Erbengi A. Bilateral yan ventriküllere yerleşim gösteren bir koroid pleksus papillomu olgusu. CTFD 1982;13: 370-372
AK: Koroid pleksus papillomu

Pamir MN, Benli K, Özcan OE, Özgen T, Erbengi A, Bertan V, Sağlam S, Gürçay Ö. Üst servikal vertebra kırıklarının cerrahi tedavisinde posterior füzyonun yeri. CTFD 1982;13: 353-360
AK: Cerrahi; Servikal vertebra kırıkları; Kırık; Posterior füzyon

Samastı M. Ascaris lumbricoides yumurtalarının morfolojik gelişimleri sırasında boyanma özellikleri. CTFD 1982;13: 413-415
AK: Ascaris lumbricoides yumurtaları; Boyanma özellikleri

Saygın R, Çorapçıoğlu-Erk M, Küçükusta AR, Yazıcı H. Ankilozan spondilitte akciğer tutulması. CTFD 1982;13: 374-377
AK: Akciğer; Ankilozan spondilit; Akciğer tutulması

Sayın E, Ak H, Sayın A, Çıplak N. Akut vertebro-medüller yaralanmalarda Queckenstedt testinin değeri. CTFD 1982;13: 309-313
AK: Vertebro-medüller yaralanma; Queckenstedt testi

Sayın E, Berkay F, Kuday C, Altuğ E, Ak H. Vertebral kolonda anevrizmal kemik kisti sergileyen iki olgu. CTFD 1982;13: 167-172
AK: Vertebral kolon; Anevrizmal kemik kisti; Kist

Sencer E, Molvalılar S, Dal M, Güvenç N. Hiperprolaktinemik sendromlar ve bromocriptine. CTFD 1982;13: 33-38
AK: Hiperprolaktinemi; Prolaktin; Bromokriptin

Serdengeçti S, Berkarda N, Eyüboğlu H, Büyükünal E, Akokan G, Derman U, Berkarda B. Metastazlı meme kanserinde uygulanan kemoterapi protokollerinin hastaların yaşama süresine etkisi. CTFD 1982;13: 406-412
AK: Kemoterapi; Metastaz; Meme kanseri; Yaşam süresi

Serdengeçti S, Berkarda N, Eyüboğlu H, Büyükünal E, Akokan G, Derman U, Berkarda B. Meme kanserlerinde adjuvan kemoterapi. CTFD 1982;13: 401-405
AK: Kemoterapi; Meme kanseri; Adjuvan kemoterapi; Tedavi

Şahmay S, Atasü T, Vural F, Kuran O. Kadında hipogastrik arter varyasyonları. CTFD 1982;13: 194-199
AK: Hipogastrik arter; Kadın

Timuralp B, Ciğeroğlu O, Kılıç M, Çavdar A. Sağlam kişilerde kalp hızı ile sistolik zaman intervallerinin ilişkisi : Klinik kullanım için normal standartlar. CTFD 1982;13: 217-225
AK: Kalp hızı; Sistolik zaman intervalleri

Tuncel E, Barut RY, Özdemir İA. Akciğer hidatid kistlerinde röntgentanı bulguları. CTFD 1982;13: 339-344
AK: Akciğer; Hidatik kist; Kist hidatik; Röntgentanı

Uçak D, Ali V, Halit Z, Tavşanoğlu S. Esansiyel hipertansiyon tedavisinde uzun etkili bir beta bloker olan nadolol'un etkinliği. CTFD 1982;13: 383-388
AK: Hipertansiyon; Esansiyel hipertansiyon; Beta bloker; Nadolol; Tedavi

Uçak D, Ali V. Hipertansiyon ve beta blokerler. CTFD 1982;13: 449-457
AK: Hipertansiyon; Beta blokerler

Uçak D, Ali V, Tavşanoğlu S, İlkova H, Halit Z. İleri aort darlığı olgularında doğal gidiş. CTFD 1982;13: 181-185
AK: Aort darlığı

Uçak D, Ali V, Halit Z, Tavşanoğlu S. Esansiyel hipertansiyon olgularında günde tek kez verilen 15 mg pindolol'un etkenliği. CTFD 1982;13: 395-400
AK: Esansiyel hipertansiyon; Hipertansiyon; Tedavi; Pindolol

Ulakoğlu E. Alveoler hipovantilasyon hallerinde kesintili pozitif basınçlı solunumun kan gazları üzerindeki etkisi. CTFD 1982;13: 186-193
AK: Kan; Alveoler hipovantilasyon; Kesintili pozitif basınçlı solunum; Kan gazları

Uludağ S, Kösebay D. İntrapartum fenobarbital uygulamasının yenidoğan bilirubin düzeyi üzerine etkisi. CTFD 1982;13: 113-116
AK: Yenidoğan; İntrapartum fenobarbital; Fenobarbital; Bilirubin

Unat EK, Tanığ İ, Memiş S, Akın A. Gemella haemolysans'dan ileri gelen irinli menenjit. CTFD 1982;13: 148-151
AK: Gamella haemolysans; İrinli menenjit; Menenjit

Unat EK. Türkiyede tıp tarihi öğretimi. CTFD 1982;13: 458-465
AK: Tıp tarihi; Türkiye

Uzel R, Okkan S, Akyıl G. 240 meme kanseri olgusunda postoperatif radyoterapi ile alınan erken sonuçlar. CTFD 1982;13: 320-326
AK: Meme kanseri; Postoperatif; Radyoterapi

Yeker D, Danişmend N, Şenyüz OF, Büyükünal C, Söylet Y. Hidrosefali nedeni ile uygulanmış ventriküloperitoneal şantı takiben ortaya çıkan karın içi kistler ve tedavi yöntemleri: İki olgu bildirisi. CTFD 1982;13: 435-438
AK: Tedavi; Hidrosefali; Ventriküloperitoneal şant; Karın içi kist

Yenel F. Prof. Dr. Rauf Saygın Yüksek Öğretim Kuruluna atandı. CTFD 1982;13: 179-180
AK: Biyografi

Yıldırım N, Yenel F, Yaman M, Ekinci S. Erişkin akciğer tüberkülozunun atipik şekilleri: 10 olgu nedeniyle. CTFD 1982;13: 389-394
AK: Erişkin; Akciğer; Akciğer tüberkülozu; Tüberkülozu; Atipik şekiller

Zorlu Y, Beksaç S, Selekler K, Kalabay O. Epileptik ve histerik nöbetlerin ayırıcı tanısında serum prolaktin ölçümlerinin değeri. CTFD 1982;13: 94-99
AK: Prolaktin; Epileptik nöbet; Histerik nöbet; Ayırıcı tanı

1983

Akçal T, Şehiraltı V, Andican A, Saner H, Cebeci H, Söylet Y, Salepçioğlu A. Hemoroid tedavisinde görüşler ve son on yılda kliniğimizdeki uygulamalar. CTFD 1983;14: 128-131
AK: Hemoroid; Tedavi

Akçal T, Andican A, Saner H, Şehiraltı V, Söylet Y, Salepçioğlu A. Kondiloma aküminatum'da tedavi seçimi. CTFD 1983;14: 114-116
AK: Tedavi; Kondiloma aküminatum; Verruka anogenitalis; Cerrahi

Akıncı A, Kümi M, Kılınç Y, Kunç Ş. Orak hücre anemisinde plazma eritrosit saç ve idrar çinko ve bakır değerleri. CTFD 1983;14: 320-325
AK: Plazma; Eritrosit; Bakır; Orak hücre anemisi; Çinko; Saç

Aksoy N. Psiko-sosyal açıdan suçluluk. CTFD 1983;14: 427-428
AK: Doktora tez özeti; Suçluluk; Psiko-sosyal

Aksu F, Şahmay S, Ünal O, Erez S. Gebelik ve müsinöz kistadenokarsinom. CTFD 1983;14: 416-419
AK: Gebelik; Müsinöz kistadenokarsinom

Akyıl G, Uzel R, Okkan S, Sübütay B, Kohen Hemsi İ. Glioblastoma multiformede radyoterapi sonuçları. CTFD 1983;14: 331-336
AK: Radyoterapi; Glioblastoma multiforme

Altan H, Doğan A, Sivas S, Ogan S, Kaptanoğlu Z, Gürakar M. Dekompanse karaciğer sirozunda asit sıvısında pepsinojen aktivitesi ve hastalığın şiddeti ile ilişkisi. CTFD 1983;14: 132-136
AK: Karaciğer; Pepsinojen; Karaciğer sirozu; Assit sıvısı; Pepsinojen aktivitesi; Hastalık şiddeti

Arda O. Pilokarpin ile uyarılmış beyaz sıçanların (Mut rattus) akciğer alveolleri üzerine ultrastrüktürel çalışmalar. CTFD 1983;14: 429-430
AK: Akciğer; Pilokarpin; Beyaz sıçan; Mut rattus; Akciğer alveolleri; Ultrastrüktürel çalışma; Doktora tez özetleri

Atasoy S, Okur N. Hemodiyalizin alyuvar zarı (Na+ K+)-ATPaz etkinliğine ve fosfolipid dağılımına etkisi. CTFD 1983;14: 200-211
AK: Hemodiyaliz; Na-K-ATPaz; Fosfolipid; Alyuvar zarı

Atasü T, Erkün E, Arvas M. Bir paramesonefrik uterus kisti münasebeti ile uterusun konjenital kistleri. CTFD 1983;14: 142-144
AK: Paramesonefrik uterus kisti; Kist; Uterus

Atasü T, Erkün E, Şahmay S. Wertheim operasyonlarında bilateral hipogastrik arter ligasyonu. CTFD 1983;14: 1-6
AK: Hipogastrik arter; Wertheim operasyonları; Hipogastrik arter ligasyonu

Baslo P, Kara İ, Kayhan S, Küçükçakar H, Duran A. 60 Behçet hastalığı vakasının klinik ve elektronöromyografik incelemesi. CTFD 1983;14: 218-223
AK: Behçet hastalığı; Elektronöromyografi

Başarer T, Üstüner A, Çiçekdağı M, Balcı S. Göz içi habis melanomları. CTFD 1983;14: 337-341
AK: Göz; Malign melanom; Melanom

Başkır O, Tözün R, Kokino M, Taşer Ö, Çakmak M, Aytaç Ö, Yazıcıoğlu Ö, Türkmen M. Tibia üst uç ve femur alt uç dev hücreli tümörlerinde rezeksiyon çevirme osteoplastiği ameliyatlarının değeri ve geç sonuçları. CTFD 1983;14: 231-237
AK: Dev hücreli tümör; Tibia üst uç dev heücreli tümörü; Femur alt uç dev hücreli tümörü; Osteoplasti; Rezeksiyon ve çevirme osteoplastiği; Geç sonuçlar

Berkay F. Prof. Dr. İhsan Nermi Taşatan'ı genç yaşta kaybettik. CTFD 1983;14: 84
AK: Genç; Biyografi

Bilgin İ, Akınoğlu A, Kekeç Y. Kolona ait amibiazis komplikasyonları. CTFD 1983;14: 145-150
AK: Kolon; Amibiazis; Komplikasyon

Cebeci H, Andican AA, Saner H, Akçal T, Ersan Y. Rezeksiyon sonrasında görülen mide güdüğü kanserleri. CTFD 1983;14: 352-356
AK: Rezeksiyon; Mide; Rezeksiyon sonrası; Mide güdüğü; Kanser

Çelikoğlu Sİ, Demirci S, Karayel T, Göksel FM, Diren Ş, Ezer G. Tüberküloz plörezili hastalarda iğne biyopsisi ile alınan plevra dokusundan yapılan tüberküloz basil kültürlerinin değeri. CTFD 1983;14: 25-29
AK: Tüberküloz; Plörezi; İğne biyopsisi; Basil kültürü; Plevra

Çömezoğlu H, Durgun V, Sayıner N, Sarımurat N, Tümay S, Otağ F, Aytan N, Ulutan G. Tıp öğrencilerinde deri-içi tüberkülin reaksiyonu sonuçları. CTFD 1983;14: 74-76
AK: Tüberkülin

Demircioğlu FF, Komşuoğlu F, Dündar S, Oram E. Behçet sendromunda sol ventrikül fonksiyonlarının ekokardiyografik ölçümü. CTFD 1983;14: 7-12
AK: Behçet hastalığı; Sol ventrikül fonksiyonları; Ekokardiyografi

Dinç İ, Yurdakul İ, Çağlar E, Aydoğdu S. Nifedipine'in mide asit salgılanması üzerine etkisi. CTFD 1983;14: 37-41
AK: Mide; Nifedipine; Mide asit salgılanması

Dinç İ, Yurdakul S, Oktay E, Aykan TB. Karaciğer sirozlarında görülen jinekomastinin progesteron ile tedavisi sırasında iyileşmesinin histolojik olarak takibi. CTFD 1983;14: 396-400
AK: Karaciğer; Karaciğer sirozu; Jinekomasti; Progesteron

Dinç İ, Yurdakul İ, Oktay E. Peptik ülser: 604 vaka dolayısı ile. CTFD 1983;14: 357-362
AK: Peptik ülser

Dündar Kaldırımcı S, Caner E, Çağlar Ş. Nefrotik sendromda plazma antitrombin III düzeyleri. CTFD 1983;14: 187-193
AK: Plazma; Nefrotik sendrom; Plazma antitrombin III düzeyi; Antitrombin III

Erdoğ G, Dorken N, Aktan K, Arman B, Coşkun H. Kalp kapağı değişimlerinden sonra görülebilen annüler ve ventriküler rüptür komplikasyonları. CTFD 1983;14: 151-154
AK: Rüptür; Kalp kapağı; Annüler rüptür; Ventriküler rüptür; Komplikasyon

Erenoğlu E. Kronik kolestasis. CTFD 1983;14: 420-426
AK: Kolestasis

Ertüngealp E, Işıloğlu H, Kösebay D, Taşçı Z, Atasü T. Abortusta human placental lactogen (HPL) değerinin prognostik yönü. CTFD 1983;14: 305-310
AK: Abortus; Human placental lactogen; HPL; Prognoz

Ertüngealp E, Erküm E, Bozkurt S, Yıldırım B. Kadın genital sisteminin multiple primer habis tümörleri. CTFD 1983;14: 282-288
AK: Kadın; Kadın genital sistemi tümörleri; Multipl primer habis tümörler; Tümör

Esener R, Onaran N. Kolon anastomozu iyileşmesinde konsantre antiseptiklerin etkisi. CTFD 1983;14: 13-24
AK: Kolon; Kolon anastomozu; Antiseptikler; Konsantre antiseptikler

Gök Ş, Atasoy S, Karakuş Ü, Açıkgöz H, İzler E. Post-mortem biyolojik örneklerde salisilat düzeylerinin belirtimi. CTFD 1983;14: 311-319
AK: Post-mortem; Salisilat düzeyi

Gülkılık A. Hipotalamo-hipofizo-ovariyal aksın eksplorasyonu ve yüksek orijinli amenorelerin tanısında estradiol (E2) testinin önemi. CTFD 1983;14: 238-246
AK: Hipotalamo-hipofizo-ovariyal aks; Eksplorasyon; Amenore; Yüksek orijinli amenore; Estradiol

Güran S. Hekimin faaliyetlerinden devletin sorumluluğu. CTFD 1983;14: 289-295
AK: Devlet sorumluluğu; Hekim faaliyeti

Hatemi S. Malnütrisyonda kalsiyum iyonunun büyüme hormon salgısına etkisi. CTFD 1983;14: 30-36
AK: Kalsiyum; Malnütrisyon; Büyüme hormonu

İkizler C, Zorlutuna Y, Akçevin A, Paker T, Doğan R, Özkutlu S. Domuz perikardından üretilmiş monocusp ventriküler çıkım yaması kullanımı. CTFD 1983;14: 155-159
AK: Domuz perikardı; Monocusp; Ventriküler çıkım yaması

İnsel H, Geçioğlu İA, Pusane A, Perek S, Göksoy E. Kolon yaralanmalarında cerrahi yaklaşım. CTFD 1983;14: 346-351
AK: Kolon; Cerrahi; Kolon yaralanmaları

Kaptanoğlu Z, Hatemi H, Urgancıoğlu İ. İzole köpek pankreasında insülin salgılanmasına kalsiyum ve magnezyum iyonlarının karşılıklı etkileri. CTFD 1983;14: 342-345
AK: Köpek; Kalsiyum; Magnezyum; Pankreas

Karaaliler Ş. Prof. Dr. Münir Türkent. CTFD 1983;14: 176
AK: Biyografi

Kuday C. Prof. Dr. Feyyaz Berkay. CTFD 1983;14: 175
AK: Biyografi

Mesut R, Yıldırım M, Kuran O. A. brachialis anomalileri. CTFD 1983;14: 383-388
AK: Arteria brachialis; Anomali

Minkari T, Kafadar Y. Transparakimatöz tipik ve atipik hepatektomiler. CTFD 1983;14: 224-230
AK: Transparankimatöz hepatektomi; Hepatektomi; Cerrahi

Mir E, Gökdemir A. Çocuklarda üratral yaralanmalar. CTFD 1983;14: 107-113
AK: Çocuk; Üretral yaralanma

Müftüoğlu AÜ, Ülkü BY, Avanoğlu YA, Hamuryudan V, Akyürek S, Güngen G. Remisyonda Hodgkin vakalarında immünolojik araştırmalar. CTFD 1983;14: 212-217
AK: Hodgkin; İmmünolojik araştırmalar

Okkan S, Uzel R, Öber A, Ünsal M, Koca S. Akciğer kanserlerinde radikal radyoterapi sonuçları. CTFD 1983;14: 53-60
AK: Akciğer; Radyoterapi; Akciğer kanseri; Radikal daryoterapi

Oktay E, Dinç İ, Yurdakul İ. Duodenal ülserin prognozunun tayininde serum gastrin seviyesi ve bazal asit atımı değerlerinin karşılaştırılması. CTFD 1983;14: 92-96
AK: Gastrin; Bazal asit atımı; Duodenal ülser; Bazal asit

Oktay E, Yurdakul İ, Karabulut L, Girişken G, Gürakar M, Onsun K. Amebiyasis. CTFD 1983;14: 409-415
AK: Amebiyasis; Entamoeba histolytica; Karaciğer absesi

Onat T, Kural A, Özbek U. Tüberküloz mikrobunun bulunuşunun 100. yılı münasebetiyle Robert Koch. CTFD 1983;14: 296-301
AK: Tüberküloz; Robert Koch; Koch; Tıp tarihi

Onel D, Eryavuz M, Tatlıbal C. 89 olguda proquazon (biarison) uygulamasının değerlendirilmesi. CTFD 1983;14: 247-252
AK: Proquazon; Biarison; Romatoid artrit; Osteoartroz; Tedavi

Özbek A. Prof. Dr. Baha Sezer. CTFD 1983;14: 174
AK: Biyografi

Özek MM, Pamir MN, Erbengi A, Özgen T. Kranium defektlerinin çeşitli yöntemlerle tamiri: 356 kranioplasti olgusunun gözden geçirilmesi. CTFD 1983;14: 97-100
AK: Kranium defektleri; Kranioplasti

Özkan N, Sarıoğlu AÇ. Sakrokoksigeal bölgenin teratoma olgusu. CTFD 1983;14: 394-395
AK: Sakrokoksigeal bölge; Teratoma

Özkan N, Sarıoğlu AÇ, Berkay F, Tarcan B, Alp H, Molvalılar S, Hatemi H. Prolaktinomalı hastaların post-operatif değerlendirilmesi. CTFD 1983;14: 101-106
AK: Postoperatif; Prolaktinoma; Postoperatif değerlendirme

Palaoğlu S, Özgen T, Gürçay Ö, Sağlam S, Bertan V. Anterior yaklaşım ile vertebra cismi rezeksiyonu ve füzyonu. CTFD 1983;14: 326-330
AK: Vertebra cismi; Anterior yaklaşım; Füzyon; Rezeksiyon

Pamir MN, Erbengi A, Zileli T, Özgen T. İntrakranial menengiomalarda bilgisayarlı beyin tomografisinin tanı değeri ve özellikleri. CTFD 1983;14: 47-52
AK: Tanı; İntrakranial menengioma; Menengioma; Bilgisayarlı beyin tomografisi

Samastı M, Yücel A. Gümüş sülfadiazinin Pseudomonas aeruginosa üzerine in vitro etkisinin bazı antibiyotik ve antibakteriyel maddelerle karşılaştırılması. CTFD 1983;14: 177-180
AK: Pseudomonas aeruginosa; Gümüş sülfadiazin; Polymyxin; Kanamycin; Nalidixic acid; Kloramfenikol

Saner H, Akçal T, Andican A, Cebeci H, Söylet Y, Salepçioğlu A. Anorektal fistüller (10 yıllık klinik materyalinin taranması ve elde edilen sonuçlar). CTFD 1983;14: 117-122
AK: Anorektal fistül; Fistül

Sarı N. Prof. Dr. Emine Atabek. CTFD 1983;14: 302-303
AK: Biyografi

Sarıoğlu T, Saylam A, Olga R, Özdoğan ME, Akçevin A, Aytaç A. Künt (non-penetran) göğüs travması sonucu oluşan bronş rüptürleri. CTFD 1983;14: 276-281
AK: Künt gögüs travması; Göğüs travması; Bronş rüptürü

Serdengeçti S, Berkarda N, Eyüboğlu H, Akokan G, Derman U, Berkarda B. Akciğer kanserinde uygulanan kemoterapi protokollerinin hastaların yaşama süresine etkisi. CTFD 1983;14: 181-186
AK: Akciğer; Kemoterapi; Akciğer kanseri; Yaşam süresi; Sürvi

Solok V. Dr. Kemal Büyükşalvarcı'yı kaybettik. CTFD 1983;14: 173
AK: Biyografi

Solok V, Urgancıoğlu İ, Seyahi V, Kural AR, Öner A, Önsel Ç, Çetinel B. Direkt radyonüklid sistografinin klinik uygulamadaki yeri. CTFD 1983;14: 272-275
AK: Radyonüklid sistografi; Sistografi; Direkt radyonüklid sistografi

Sözen N. Prof. Dr. Hikmet Altuğ. CTFD 1983;14: 304
AK: Biyografi

Sözer K, Yücel A, Yaman M, Molla M. Solunum sisteminin bakteriyel enfeksiyonlarında intramüsküler bactrim tedavisi. CTFD 1983;14: 265-271
AK: Solunum sistemi enfeksiyonu; Bakteriyel enfeksiyon; Sulfamethoxazole; Trimethoprim

Sungur İ, Önder S. Periferik arter yaralanmaları (97 olgunun klinik analizi). CTFD 1983;14: 363-369
AK: Periferik arter; Yaralanma

Sübütay B, Öber A, Ertem A. İnterstisyel radyoterapi alanında iridium192 (Ir.192) teli implantasyonu. CTFD 1983;14: 258-264
AK: Radyoterapi; İnterstisyel radyoterapi; Iridium 192; İmplantasyon

Tireli M, Sarıyar M, Doğan U. Çocuklarda ascaris ileusları (16 olgunun değerlendirilmesi). CTFD 1983;14: 370-373
AK: Çocuk; Ascaris lumbricoides; İleus

Tireli M, Canbeyli B, Ildız N. Safra kesesi delinmeleri. CTFD 1983;14: 137-141
AK: Safra kesesi

Tunçbay E, Övül İ. Tek taraflı egzoftalmi ve orbita tümörleri: 75 olgunun analizi. CTFD 1983;14: 253-258
AK: Orbita; Egzoftalmi; Orbita tümörleri; Tek taraflı

Tuzlacı M, Onel D, Alver M, Cankurtaran M, Eryavuz M. Periferik arteriel hastalıkların teşhisinde Doppler ultrasonik flowmetresi. CTFD 1983;14: 123-127
AK: Periferik arteryel hastalık; Arteryel hastalık; Doppler

Uçak D, Ali V, Öngen Z, Tavşanoğlu S. İzometrik kas kontraksiyonunun normal bireylerde ve primer hipertansiyon olgularında simetrik arter basıncına etkisi. CTFD 1983;14: 42-46
AK: Hipertansiyon; İzometrik kas kontraksiyonu; Normal şahıslar; Primer hipertansiyon; Arter basıncı

Uçak D, Ali V, Öngen Z, Tavşanoğlu S. Nadolol ve pindolol'un izometrik egsersiz sırasındaki 'kalp hızı sistematik arter basıncı' ürünü üzerine etkileri. CTFD 1983;14: 66-73
AK: Nadolol; Kalp hızı; Arter basıncı; Pindolol; İzometrik egsersiz

Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V, Halit Z. Hipertansiyonlu bireylere yaptırılan statik egsersiz sırasındaki kalp hızı ve kan basıncı üzerine beta blokerlerin etkileri. CTFD 1983;14: 194-199
AK: Kalp hızı; Kan; Hipertansiyon; Statik egsersiz; Kan basıncı; Beta blokerler

Uçar B, Kuday C, Sarıoğlu AÇ, Ak H. Kranyum ve saçlı deride yayılma gösteren kafa içi metastatik bir tümör olgusu. CTFD 1983;14: 401-404
AK: Tümör; Metastatik tümör; Kafaiçi; Kranyum; Saçlı deri

Unat EK. Toksoplazmozun tarihçesi. CTFD 1983;14: 167-172
AK: Toksoplazmoz; Tıp tarihi

Urgancıoğlu İ, Solok V, Hatemi H, Kural AR, Öner A, Benli M. İntraskrotal lezyonların tanısında skrotal sintigrafinin değeri. CTFD 1983;14: 379-382
AK: İntraskrotal lezyon; Skrotum; Sintigrafi

Urgancıoğlu İ, Pazarlı H, Benli M. Radyonüklid dakriosistografinin klinik uygulaması. CTFD 1983;14: 61-65
AK: Radyonüklid dakriosistografi; Dakriosistografi

Yeker D, Danişmend N, Büyükünal C, Şenyüz OF, Şehiraltı M, Şehiraltı V, Söylet Y. Hırpalanmış çocuk sendromu. CTFD 1983;14: 160-166
AK: Hırpalanmış çocuk sendromu; Sendrom; Çocuk

Yenel F, Küçükusta AR, Coşkun Y, Şenocak M. Spirogram ile akım-volüm eğrisinin karşılaştırılması. CTFD 1983;14: 374-378
AK: Spirogram; Akım-volüm eğrisi

Yiğiter B. Hipotermik potasyumlu kardioplejik solusyonla yapılan myokard korunmasında intramyokardial ısı takibinin önemi ve potasyumun sistemik etkisi. CTFD 1983;14: 389-393
AK: Hipotermik; Potasyum; Kardiyoplejik; İntramyokardial ısı takibi

Yücel A, Sadri MF. T. mentagrophytes ile T. rubrum'un birbirinden ayırdedilmesi. CTFD 1983;14: 85-90
AK: Trichophyton mentagrophytes; Trichophyton rubrum

Yücel A. Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat. CTFD 1983;14: 431-433
AK: Biyografi

1984

Aba MZ, Ezer G, Yalçındağ Ş. Multipl diskondroplazi (kondromatoz) ve Ollier hastalığı. CTFD 1984;15: 318-321
AK: Multipl diskondroplazi; Kondromatoz; Ollier hastalığı

Akçal T, Uras C, Salepçioğlu A. Bir mide lipomu olgusu. CTFD 1984;15: 570-572
AK: Mide; Mide lipomu; Lipom

Akıncıoğlu A, Ezici H. Primer mide lenfomasının tedavisinde cerrahinin rolü. CTFD 1984;15: 284-289
AK: Mide; Primer mide lenfoması; Lenfoma; Cerrahi

Aksu MF, Taşkın Ü, Ak F. Fallop kanalının primer kanseri. CTFD 1984;15: 454-455
AK: Fallop kanalı; Primer kanser

Aksu MF, İdil M, Ak F. Senil vaginitisin östron sülfat kremi ile tedavisi. CTFD 1984;15: 431-433
AK: Senil vaginitis; Vaginitis; Östron sülfat; Tedavi

Aksu MF, Ak F. Prostaglandin tartışması. CTFD 1984;15: 330-339
AK: Prostaglandinler

Aksu MF, Ak F, Türkent M, Karaaliler Ş. Medikal abortus. CTFD 1984;15: 34-44
AK: Abortus; Medikal abortus

Aksu MF, Ak F. Endojen ve eksojen hormonların etkisiyle meydana gelen konjenital anomaliler. CTFD 1984;15: 322-329
AK: Konjenital anomaliler; Endojen hormonlar; Eksojen hormonlar

Aksu MF, Ak F. Detektif luteal fazın epimestrol ile tedavisi. CTFD 1984;15: 54-60
AK: Luteal faz; Epimestrol

Aktan K. Prof. Dr. Nihat Dorken. CTFD 1984;15: 609-610
AK: Biyografi

Altan A, Göney E, Göker B. Primer omentum torsionu: Omentum majus defektinin torsion sebebi olarak düşünüldüğü bir olgu. CTFD 1984;15: 446-449
AK: Omentum torsionu; Omentum majus defekti

Altan A, Göney E, Göker B. Çekum tüberkülozu: İleo-transversostomi ve antitüberküloz kemoterapi ile tedavi edilen 2 olgu. CTFD 1984;15: 456-459
AK: Çekum; Tüberkülozu; Kemoterapi; Tedavi; Çekum tüberkülozu; Tüberküloz; İleo-tranversostomi; Antitüberküloz kemoterapi

Altaş K. İnsanda hidatidoz tanısında ELISA çalışmaları. CTFD 1984;15: 98-112
AK: Hidatidoz; Tanı; ELISA

Altıntaş A. Tıp tarihinde testis hormonu ve anabolizan ilaçlara geçiş. CTFD 1984;15: 349-357
AK: Testis hormonu; Anabolizan ilaçlar; Tıp tarihi

Altıntaş M, Erözbek A. Alt ekstremite lezyonlarının kas deri flaplarıyla tedavisi. CTFD 1984;15: 91-97
AK: Alt ekstremite; Alt ekstremite lezyonları; Kas-deri flapları; Cerrahi

Altıntaş M, Alver O, Çokneşeli B, Çetinkale O, Kayabaşı B. Karın duvarının büyük defektlerinin onarımı. CTFD 1984;15: 509-514
AK: Karın duvarı defektleri; Onarım

Altıntaş M, Çetinkale O, Tulunay S, Çokneşeli B. Keloid tedavisinde dermo-jet ile intralezyoner triamcinolone injeksiyonu ve cerrahi kombinasyonundan alınan sonuçlar. CTFD 1984;15: 519-522
AK: Cerrahi; Keloid; Tedavi; Dermo-jet; İntralezyoner injeksiyon

Altıntaş M. Hemangiom tedavisinde magnezyumun yeri. CTFD 1984;15: 548-552
AK: Hemangiom; Magnezyum tedavisi; Tedavi

Alver O, Kesim M, Şirin S. Yanak mukozasından kaynaklanan komplet eksizyon uygulanan bir kavernöz hemangiom olgusu. CTFD 1984;15: 141-144
AK: Kavernöz hemangiom; Hemangiom

Alver O, Ersan Y, Şirin F, Türkçüoğlu A, Özyeğin A. Richter fıtığı: 21 olgunun değerlendirilmesi. CTFD 1984;15: 80-86
AK: Richter fıtığı; Fıtık

Alver O, Yıldırım B, Karakaya F. Birleşik abdominovaginal yaklaşım ile tedavi edilen büyük çaplı bir enterosel olgusu. CTFD 1984;15: 128-132
AK: Tedavi; Abdominovaginal yaklaşım; Enterosel; Cerrahi

Alver O, Balcısoy Ü, Koç AE, Kaner G. Tiroidin oxyphil (Hürthle) hücreli tümörleri: 24 olgunun klinikopatolojik incelenmesi. CTFD 1984;15: 393-397
AK: Tiroid; Oxyphil hücreli tümör; Hürthle hücreli tümör; Klinikopatolojik inceleme

Andican A, Vural FS, Güzel Z, Yüceyar S, Bilgin A, Saner H. Kolostomi kapatılmasında risk faktörleri. CTFD 1984;15: 66-69
AK: Kolostomi kapatılması; Risk faktörleri

Andican AA. Deneysel akut pankreatitte xylocain tedavisi ve sonuçları: Farelerde yapılan deneysel bir çalışma. CTFD 1984;15: 268-271
AK: Deneysel; Deneysel akut pankreatit; Xylocain tedavisi; Fare

Andican AA, Aksoy F. Kolon leiomyoblastoması: Bir olgu bildirisi. CTFD 1984;15: 309-312
AK: Kolon; Kolon leiomyoblastoması; Leiomyoblastoma

Atasü T, Ak F. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine ait ovaryum kanseri olguları ve ovaryum kanserinin tedavisinde yeni görüşler. CTFD 1984;15: 538-547
AK: Cerrahpaşa; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Kadın; Doğum; Ovaryum; Ovaryum kanseri; Tedavi

Atasü T, Bozkurt S. Kadın genital sisteminde kist hidatik. CTFD 1984;15: 303-308
AK: Kadın; Kist; Kist hidatik; Kadın genital sistemi; Hidatik kist

Baykut F. Hücrede elektron transfer zincirinin bozulması ile kanser oluşumu arasındaki bağıntı. CTFD 1984;15: 152-164
AK: Kanser; Hücrede elektron transfer zinciri; Kanser oluşumu

Başçıoğlu E, Özkan H, Cengiz M, Özdemir A. Abdominal aort anevrizmalarında cerrahi tedavi: 19 olgunun incelenmesi. CTFD 1984;15: 228-232
AK: Cerrahi; Tedavi; Abdominal aort anevrizması; Aort anevrizması

Bilge T, Ünal F, Özden B, Canbolat A, İzgi N, Gözüm T. Arka çukur epidermoid ve dermoid kistleri. CTFD 1984;15: 380-386
AK: Epidermoid kist; Dermoid kist; Arka çukur

Bozok Johansson C, Demirhindi O, Kaypmaz A. Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi infeksiyonu şüphe edilen hastalardan alınan serumların Gruber-Widal ve ELISA teknikleriyle incelenmesi. CTFD 1984;15: 374-379
AK: Salmonella; ELISA; Salmonella typhi; Salmonella paratyphi; Gruber-Widal tekniği

Büyükünal C, Urgancıoğlu İ, Evren S, Yeğinsu A, Benli M. Meckel divertikülüne bağlı kanamaların saptanmasında yeni bir yöntem. CTFD 1984;15: 313-317
AK: Yöntem; Meckel divertikülü; 99mTc-perteknetat; Sintigrafi

Cebeci H, Ergüney S, Söylet Y. Morgagni hernisi. CTFD 1984;15: 290-293
AK: Morgagni; Morgagni hernisi; Herni; Fıtık

Cebeci H, Andican A, Ergüney S. Hipofarenks ve üst özofajeal kanserlerde total farengolarengoözofajektominin yeri ve toraks açılmaksızın stripper ile total özofajektomi. CTFD 1984;15: 45-54
AK: Hipofarenks kanseri; Özofajeal kanser; Farengolarengoözofajektomi; Stripper; Özofajektomi

Cebeci H, Alver O, Öz F, Vural F, Söylet Y, Şehiraltı V. Pankreatiko-duodenektomi uygulanan primer pankreatik leiomyosarkom olgusu. CTFD 1984;15: 577-580
AK: Pankreatiko-duodenektomi; Leiomyosarkom

Coşkun H, Erdoğ G, Aktan K, Kansız E. Travmatik A-V fistüllü 32 olgunun irdelenmesi. CTFD 1984;15: 527-531
AK: Travmatik; A-V fistül

Çelikoğlu Sİ, Sengir O, Erkal M, Berker E. Ankilozan spondilitli hastalarda akciğer fonksiyonlarının tam vücut pletismografi metodu ile incelenmesi. CTFD 1984;15: 427-430
AK: Akciğer; Ankilozan spondilit; Akciğer fonksiyonları; Pletismografi

Çelikoğlu Sİ, Aykan TB, Göksel FM, Karayel T, Demirci S. 75 sarkoidoz vakasında fleksibl bronkoskopla yapılan akciğer ve bronş duvarı biopsilerinin sonuçları. CTFD 1984;15: 251-257
AK: Sarkoidoz; Akciğer; Bronkoskop; Akciğer biopsileri; Bronş duvarı biopsileri

Çelikoğlu Sİ, Aykan TB, Karayel T, Demirci S, Göksel FM. Bronş karsinomlarının hücre tiplerine göre radyolojik özellikleri. CTFD 1984;15: 28-33
AK: Bronş karsinomu; Hücre tipi; Radyolojik özellikler

Çelikoğlu Sİ, Aykan TB, Karayel T, Demirci S, Şenocak M, Göksel FM. Fleksibl fiberoptik bronkoskopi ile tanı konan 355 vakada akciğer kanserinin hücre tiplerine göre bronş ağacında yerleşim sıklığı. CTFD 1984;15: 212-221
AK: Bronkoskopi; Tanı; Akciğer; Akciğer kanseri; Hücre tipleri; Bronş ağacı

Çetinkale O, Çokneşeli B, Altıntaş M, Erözbek A. Kasık flap'ı ile eldeki doku kayıplarının onarımı. CTFD 1984;15: 13-18
AK: Doku; Kasık flap'ı; Doku kayıpları; El

Çokneşeli B, Çetinkale O, Yıldırım İ. Başparmak distal amputasyonlarında dokunma yüzeyinin primer nörovasküler ada flabı ile onarımı. CTFD 1984;15: 581-583
AK: Başparmak; Amputasyon; Ada flabı

Çokneşeli B, Çetinkale O, Tulunay S, Erözbek A. Alt ekstremitelerin avülsiyon yaralanmaları. CTFD 1984;15: 258-263
AK: Alt ekstremite yaralanmaları; Avülsiyon yaralanmaları

Dinç İ, Yurdakul İ, Bursalı Ö, Aydoğdu S. Glucagon'un mide asit salgılanması üzerine etkisi. CTFD 1984;15: 415-419
AK: Mide; Mide asit salgılanması; Glucagon

Dinç İ, Yurdakul İ, Bursalı Ö, Aydoğdu S, Çelik S. Proglumide'in mide asit salgılanması üzerine etkisi. CTFD 1984;15: 487-491
AK: Mide; Mide asit salgılanması; Proglumide

Erbengi A, Aydın MH, Pamir MN, Özgen T, Bertan V, Sağlam S, Gürçay Ö. Periferik nervus fasialis paralizilerinin tedavisinde nervus fasialis-nervus aksesorius anastomozu. CTFD 1984;15: 203-205
AK: Nervus fasialis paralizisi; Anastomoz; Tedavi

Erdoğ G, Coşkun H, Kansız E, Aktan K. Spontan pnömotoraksların tedavisi. CTFD 1984;15: 523-526
AK: Spontan pnömotoraks; Pnömotoraks; Tedavi

Erk M, Türker H, Alver M. Behçet hastalığında akciğer tutulması. CTFD 1984;15: 565-569
AK: Akciğer; Akciğer tutulması; Behçet hastalığı

Ertem A, Okkan S, Uzel R, Emre D, Kozan A, Sübütay B, Akın N, Çoban M. Postoperatif meme ışınlamasında ışınlama alanlarının birbirine katkısı ve doz dağılımı. CTFD 1984;15: 206-211
AK: Postoperatif; Meme; Radyoterapi; Postoperatif meme ışınlaması; Doz dağılımı

Ertüngealp E, Öçer F, Taşçı Z, Atasü T. Luteal faz yetmezliğinde progesteron ve prolaktin hormon ilişkisi. CTFD 1984;15: 19-27
AK: Progesteron; Prolaktin; Luteal faz yetmezliği

Esener Z. Çocuklarda fazadon ve pavulonla entübasyon hızı ve bu sıradaki sinir-kas iletimi. CTFD 1984;15: 222-227
AK: Çocuk; Fazadon; Pavulon; Entübasyon; Sinir-kas iletimi

Ezer G. Antibiotiklerin T ve B lenfositleri üzerine etkisi. CTFD 1984;15: 501-508
AK: B lenfositleri; Antibiyotik; T lenfosit; B lenfosit

Göksoy E. Gastroentestinal cerrahi girişimlerden sonra serum demir metabolizmasındaki değişiklikler. CTFD 1984;15: 387-392
AK: Cerrahi; Gastroentestinal cerrahi; Serum demiri; Demir metabolizması

Hatemi H, Bozkurt N, Bozkurt H, Kökoğlu E, Gündoğdu S. Yenidoğanlarda kordon kanı ve anne insülin değerleri ile çinko değerlerinin ilişkisi. CTFD 1984;15: 558-559
AK: Kordon kanı; Yenidoğan; Anne; İnsülin; Çinko

İrfanoğlu M, Koç AE, Balcısoy Ü, Bükey Y. Tiroidde kist hidatik. CTFD 1984;15: 138-140
AK: Kist; Kist hidatik; Tiroid; Hidatik kist

Kahraman K, Koç AE, Babacan C. Akut kolesistitin nadir bir komplikasyonu: Cilt altında safra taşlarını içeren sinüs oluşması. CTFD 1984;15: 300-302
AK: Akut kolesistit; Komplikasyon; Jean-Louis-Petit flegmonu

Kalkan B. Gümrükten geçen yolcu psikolojisi. CTFD 1984;15: 192-193
AK: Psikoloji

Kaypmaz A. Süt çocuklarının yaz ishallerinde enteropatojen Escerichia coli 0111: K58:H-'in çeşitli yöntemlerle tanısı. CTFD 1984;15: 475-486
AK: Süt çocukları; Yaz ishalleri; Enteropatojen; Escherichia coli; Tanı

Koçman A. Alkol tayini için kullanılan çeşitli yöntemler (kan ve idrarda) ve bunların pratik önemlerinin karşılaştırılması. CTFD 1984;15: 183-191
AK: Kan; Alkol tayin yöntemleri

Küçükusta AR, Erk M, Boysan U. Aspirine bağlı astma. CTFD 1984;15: 442-445
AK: Astma; Aspirin

Lurig C, Kaya S. Ameliyat sonrası sıvı tedavisi: Periferik parenteral beslenme ve karbonhidrat verilmesi. CTFD 1984;15: 121-127
AK: Beslenme; Ameliyat sonrası sıvı tedavisi; Periferik parenteral beslenme; Karbonhidrat

Mir E, Gökdemir A. Çocuklarda nefrektomi: 88 vakanın değerlendirilmesi. CTFD 1984;15: 398-403
AK: Nefrektomi; Çocuk

Molinas N, Serdengeçti S, Derman U, Berkarda N, Benhabib M, Berkarda B. Fibrokistik meme hastalığının tedavisinde oral kontraseptifler. CTFD 1984;15: 278-283
AK: Meme; Fibrokistik meme hastalığı; Oral kontraseptifler; Tedavi

Müftüoğlu AÜ. Monoklonal antikorların onkolojide yeri. CTFD 1984;15: 593-599
AK: Monoklonal antikorlar; Onkoloji

Okkan S, Uzel R, Koca S. Akciğer kanserinde palyatif radyoterapi: I. Vena cava superior sendromunda radyoterapinin yeri. CTFD 1984;15: 5-12
AK: Akciğer; Radyoterapi; Akciğer kanseri; Palyatif radyoterapi; Vena cava superior sendromu

Okkan S, Akyıl G, Uzel R, Egehan İ. Saf seminom: 35 olgunun analizi ve radyoterapi sonuçları. CTFD 1984;15: 404-410
AK: Radyoterapi; Seminom

Oktay E. Akdeniz tipi lenfoma, alfa zincir hastalığı ve sindirim kanalının diffuz plasma hücre infiltrasyonu olgularının klinikopatolojik incelenmesi: 8 olgu dolayısıyla. CTFD 1984;15: 434-441
AK: Akdeniz tipi lenfoma; Lenfoma; Alfa zincir hastalığı; Plasma hücre infiltrasyonu; Sindirim kanalı

Onat A. Son 50 yılda Türkiye'de tıp bilimindeki gelişmeler. CTFD 1984;15: 463-468
AK: Tıp bilimi; Türkiye

Onat A. Üst düzeyde tıp araştırmalarımızın uluslararası sitasyon açısından değerlendirilmesi. CTFD 1984;15: 113-120
AK: Sitasyon; Tıp araştırmaları

Onel D, Eryavuz M. Osteoartrozlu 102 hastada naproxen uygulamasının değerlendirilmesi. CTFD 1984;15: 70-79
AK: Osteoartroz; Naproxen; Tedavi

Ozan S, Hatemi H, Cenani A, Gündoğdu S, Hamuryudan V, Hacıhanefioğlu S, Urgancıoğlu İ. Primer amenore. CTFD 1984;15: 515-518
AK: Amenore; Primer amenore

Ozan S, Hatemi HH, Urgancıoğlu İ. Bir kriptik hiperandrojenemi vakasında spironolakton tedavisi. CTFD 1984;15: 591-592
AK: Spironolakton; Kriptik hiperandrojenemi; Hiperandrojenemi; Tedavi

Özbal A, Alver O, Şirin F, Alemdaroğlu K. Superior mezenterik arter sendromu. CTFD 1984;15: 294-299
AK: Mezenterik arter sendromu; Wilkie sendromu; Sendrom

Özgüzel H, Öner N, Ekti A, Şekerci A, Öztürk R, Badur Ö. Sistemik lupus eritematosus (SLE) da aseptik kemik nekrozu: Bir olgu nedeniyle. CTFD 1984;15: 584-586
AK: Sistemik; Sistemik lupus eritematosus; SLE; Aseptik kemik nekrozu

Sarıoğlu AÇ, Kaya S, Bahar M. III. ventrikül ve çevresi tümörlerinde transkallosal cerrahi girişim. CTFD 1984;15: 233-237
AK: Cerrahi; III.ventrikül tümörü; Transkallosal cerrahi girişim

Sarıoğlu AÇ, Bahar M, Kaya S. Trigeminal nevraljide arter dekompresyonu ameliyatı (Jannetta ameliyatı). CTFD 1984;15: 264-267
AK: Trigeminal nevralji; Arter dekompresyonu ameliyatı; Jannetta ameliyatı

Satar M, Kümi M, Taner F, Kılınç Y, Etiz L. Anne ve kordon kanında plazma ve eritrosit selenyum düzeylerinin karşılaştırılması. CTFD 1984;15: 244-250
AK: Plazma; Eritrosit; Selenyum; Anne kanı; Kordon kanı

Savaş N, Müftüoğlu AÜ. Kronik myeloid lösemi: Prognostik etkenlerin incelenmesi. CTFD 1984;15: 1-4
AK: Lösemi; Kronik myeloid lösemi; Myeloid lösemi; Prognoz

Selekler K. İntrakranyal tüberkülomalar (Türkiye sıklığı ve literatür derlemesi). CTFD 1984;15: 165-170
AK: İntrakranyal; Türkiye; İntrakranyal tüberkülomalar; Tüberküloma; Sıklık

Seyahi V, Urgancıoğlu İ, İnce B, Ozan S, Hatemi H. Werner sendromu olgusu. CTFD 1984;15: 450-453
AK: Werner sendromu; Sendrom

Şanioğlu C. Miadında primer abdominal gebelik olgusu. CTFD 1984;15: 460-462
AK: Gebelik; Abdominal gebelik

Şanioğlu C. Nadir bir testiküler feminizasyon (hairless women) vakası. CTFD 1984;15: 587-590
AK: Testiküler feminizasyon; Hairless woman

Şanioğlu C. İki olgu nedeniyle idiopatik gebelik sarılığı. CTFD 1984;15: 573-576
AK: Gebelik; İdiopatik gebelik sarılığı; Gebelik sarılığı; Sarılık

Şentürk H, Bağrıaçık N, Üstün Ü. İnsüline bağımlı diabetes mellitus etyolojisinde HLA sistemi. CTFD 1984;15: 532-537
AK: Diabetes mellitus; HLA; İnsülin

Şenyüz OF, Danişment N, Söylet Y, Yeker D, Şehiraltı V, Çetinkale O. Tekrarlayan evantrasyonlarda yeni bir cerrahi tedavi yöntemi: Mersilen ağ ile kuvvetlendirilmiş plastik tabaka ile yaranın örtülmesi. CTFD 1984;15: 61-65
AK: Cerrahi; Tedavi; Evantrasyon; Mersilen ağ; Yara örtülmesi

Taşpınar AH, Koç AE, Balcısoy Ü, Babacan C, Oruç N. Memede primer Hodgkin hastalığı. CTFD 1984;15: 149-151
AK: Hodgkin; Hodgkin hastalığı; Meme

Tireli M. Midgut rotasyonunun 2. evresinin anomalileri ve bunların klinik uygulamadaki önemi. CTFD 1984;15: 359-368
AK: Midgut rotasyonu; Anomaliler

Tümerkan S. Nevrozlular ile normal kişilerin engellenmeye tepkilerinin psikolojik açıdan incelenmesi. CTFD 1984;15: 601-608
AK: Psikoloji; Nevroz

Uçak D, Ali V, Öngen Z, Tavşanoğlu S. Primer sistemik hipertansiyon tedavisinde beta adrenoreseptör blokerleri (atenolol ve nadolol) ile diüretik'in (bendrofluazide) kıyaslamalı etkenlikleri. CTFD 1984;15: 492-500
AK: Sistemik; Hipertansiyon; Nadolol; Primer sistemik hipertansiyon; Beta adrenoreseptör blokerleri; Atenolol; Bendrofluazide

Uçar B, Sarıoğlu AÇ, Kuday C, Akçura S, Urgancıoğlu İ. Supratentoriyel neoplazmalarda emission computed tomography'nin tanı değeri. CTFD 1984;15: 87-90
AK: Tanı; Supratentoriyel neoplazmalar; Emission computed tomography

Umut S. Yaygın obstrüktif akciğer hastalıklarında akım volüm halkasının şekli ve akciğer kompliansıyla ilişkisi. CTFD 1984;15: 411-414
AK: Akciğer; Obstrüktif akciğer hastalıkları; Akım volüm halkası; Akciğer kompliansı

Unat EK. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin son yılı. CTFD 1984;15: 171-182
AK: Tıp tarihi

Unat EK. Türk Tıbbiye Mektepleri muallimlerinin listesi. CTFD 1984;15: 469-475
AK: Tıp tarihi

Unat EK. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci meşrutiyet döneminde bakteriyoloji ve tıp zoolojisi öğretimi. CTFD 1984;15: 340-348
AK: Tıp tarihi; Osmanlı İmparatorluğu; Bakteriyoloji; Zooloji

Uras A, Alper A, Arıoğul O, Emre A, Tezelman S, Yalçın S. Safra yolları cerrahisinde koledokoduodenostominin yeri. CTFD 1984;15: 369-373
AK: Safra yolları; Safra yolları cerrahisi; Koledokoduodenostomi

Urgancıoğlu İ, Önsel Ç, Hatemi H. Hipertiroidide adrenal korteks yedeğinin synacthen depot ile araştırılması. CTFD 1984;15: 553-557
AK: Synacthen; Hipertiroidi; Adrenal korteks yedeği; ACTH; Synacthen depot

Yaman M, Gülbaş Z, Atikçan Ş. Diabetiklerde erişkin akciğer tüberkülozunun olağan dışı radyografik lokalizasyonu. CTFD 1984;15: 272-277
AK: Erişkin; Akciğer; Diabetes mellitus; Akciğer tüberkülozu; Oloğandışı lokalizasyon

Yardım T. Disgerminoma graviditat mens VI - VII ve disgerminoma post sectio ceasaerea abdominalis. CTFD 1984;15: 145-148
AK: Disgerminoma; Sectio ceasaerea abdominalis

Yenel F, Küçükusta AR, Öngen G, Yılmaz N. Yaygın interstisyel akciğer hastalıkları kavramı. CTFD 1984;15: 420-426
AK: Akciğer; Akciğer hastalıkları; İnterstisyel akciğer hastalıkları

Yenel F, Küçükusta AR. Bir akciğer mikrolitiazisi olgusu. CTFD 1984;15: 133-137
AK: Akciğer; Akciğer mikrolitiazisi

Yıldız A, Akgün S. Salisilik asitin karaciğer fonksiyonları ve karaciğer strüktürü üzerindeki etkileri. CTFD 1984;15: 238-243
AK: Karaciğer; Salisilik asit; Karaciğer fonksiyonları

Yücel A, Bağdatlı Y, Emre S, Ulusoy M, Bursalı E. Bir insan ruamı olgusu. CTFD 1984;15: 560-564
AK: Ruam; İnsan; Pseudomonas mallei

1985

 

Prof. Dr. Semih Gözonar. CTFD 1985;16: 235
AK: Biyografi

Prof. Dr. Erdoğan Özdamar. CTFD 1985;16: 234
AK: Biyografi

Aksu MF, Ak F, Çolgar U, Karaaliler Ş. Gebeliğin hipertansif hastalığı. CTFD 1985;16: 47-53
AK: Gebelik; Hipertansif hastalık

Akyıl G, Öber A. Non-Hodgkin lenfoma olgularında tüm vücut ışınlaması. CTFD 1985;16: 192-196
AK: Lenfoma; Non-Hodgkin lenfoma; Tüm vücut ışınlaması

Alemdaroğlu K. Operabl meme kanseri tedavisinde parsiyel (kısmi) mastektomi. CTFD 1985;16: 68-80
AK: Meme kanseri; Tedavi; Parsiyel mastektomi

Altan A, Koç AE, Göker B, Taşçı H, Göney E. Subkostosternal diafragma (Morgagni) hernisi: Barsak tıkanması ile gelen bir olgu nedeniyle. CTFD 1985;16: 107-109
Barsak tıkanması; Subkostosternal diafragma hernisi; Morgagni

Altan A, Göney E, Göker B, Taşçı H. Primer indirekt inguinal hernili hastalarda uyguladığımız Bassini ve anatomik tamir yöntemlerinin 2-6 yıllık sonuçları. CTFD 1985;16: 162-165
AK: İnguinal herni; Herni; Bassini yöntemi; Anatomik tamir yöntemi

Araz A, Candan G, Baban N. Hagedorn-Jensen yöntemi ve glikoliz. CTFD 1985;16: 5-9
AK: Hagedorn-Jensen yöntemi; Glikoliz

Arda O. Pulmoner surfaktant'ın fonksiyonal ultrastrüktürü. CTFD 1985;16: 88-93
AK: Pulmoner surfaktant; Fonksiyonel ultrastrüktür; Ultrastrüktür

Arda O. Pilokarpin sülfatın kolinerjik etkisi ile hızlandırılan pulmoner surfaktant'ın sentez ve salgılanışının alveol yüzeyinden itrahı ve intra-alveoler örtü tabakasının fizyolojik dengesi üzerindeki rolü. CTFD 1985;16: 94-102
AK: Pilokarpin; Pilokarpin sülfat; Kolinerjik etki; Pulmoner surfaktant; Alveol; İntra-alveoler örtü tabakası

Arda O. Kan-gaz barajı hücreleri ve Alcian blue. CTFD 1985;16: 157-161
AK: Kan-gaz barajı hücreleri; Alcian blue

Arda O, Kayalı H, Atasü T. Kristalloid yapı içeren hepatosit dev mitokondrileri. CTFD 1985;16: 187-191
AK: Kristalloid yapı; Hepatosit; Dev mitokondri; Mitokondri

Babacan M, Erginer R. Müller tipi artroplasti uygulaması ve sonuçları. CTFD 1985;16: 205-207
AK: Müller tipi artroplasti; Artroplasti

Baslo P, Aktan K, Kara İ, Dolar D, Erdemir M, Erdoğ G, Küçükçakar H. Myasthenia gravis'te timektomi. CTFD 1985;16: 180-186
AK: Myasthenia gravis; Timektomi

Çalgüreni M, Öncel A, Oral A, Kaya N, Berker E. Lomber spondilartroz ve Heberden nodülleri arasındaki ilişkinin radyolojik araştırması. CTFD 1985;16: 10-14
AK: Lomber spondilartroz; Heberden nodülleri; Radyoloji; Spondilartroz

Çetinkale O, Çokneşeli B, Altıntaş M. Başparmağın travmatik amputasyonunda yüzük parmağın primer pollisizasyonu. CTFD 1985;16: 219-223
AK: Travmatik; Travmatik ampütasyon; Ampütasyon; Pollisizasyon

Çokneşeli B, Tulunay S, Çetinkale O, Erözbek A. Elin total degloving yaralanmalarında onarım yöntemi. CTFD 1985;16: 166-174
AK: El yaralanmaları; Total degloving yaralanmaları; Onarım yöntemi

Erdine S. Kanser ağrılarında dilaltı buprenorfine. CTFD 1985;16: 138-140
AK: Kanser; Kanser ağrısı; Buprenorfine

Erengül A, Öz H. Yoğun bakım ünitelerinin teşkilatlanması. CTFD 1985;16: 121-126
AK: Yoğun bakım üniteleri

Erginer R, Tezcan R, Babacan M, Yalnız E, Centel T. Chiari ameliyatının sonuçları. CTFD 1985;16: 197-201
AK: Chiari ameliyatı

Ertüngealp E, Çolgar U, Arvas M, Topçuoğlu D. Primer dismenore tedavisinde naproksen. CTFD 1985;16: 141-148
AK: Primer dismenore; Dismenore; Naproksen

Hatemi HH, Ozan S, Gündoğdu S, Urgancıoğlu İ. Antiandrojenik bir ilaç olarak spironolaktonun klinikte kullanımı. CTFD 1985;16: 19-26
AK: Antiandrojen; Spironolakton

Kars SA, Özdemir Aİ. Amiloidozisli hastalarda hücresel bağışıklık. CTFD 1985;16: 15-18
AK: Amiloidozis; Hücresel bağışıklık; İmmünite

Minkari T, Tuzlacı M, Cengiz A, Demir K. Alveoler kist nedeni ile parsiyel hepatektomi. CTFD 1985;16: 212-218
AK: Kist; Hepatektomi; Alveoler kist; Parsiyel hepatektomi

Minkari T, Kafadar Y, Cengiz A. Nazogastrik intubasyona bağlı özofagus darlığı. CTFD 1985;16: 103-106
AK: Nazogastrik intubasyon; Özofagus darlığı

Müftüoğlu AÜ, Tüzüner N, İlerigelen A, Çakır N. Makroglobulinemide nefropati. CTFD 1985;16: 116-120
AK: Makroglobulinemi; Waldenström makroglobulinemisi; Nefrotik sendrom

Onat T, Ahunbay G. Juvenil romatoid artritin sistemik forması: 14 vakanın diğer formalarla mukayesesi. CTFD 1985;16: 32-38
AK: Juvenil romatiod artrit; Sistemik

Özbay G, Kutlu K, Bezcioğlu İ, Tuğrul A, Sur H. Bir plasmositom olgusu. CTFD 1985;16: 110-115
AK: Plasmositom

Seçkin İ, Taşyürekli M, Yılmazer S, Kayalı H. Hipertansin verilen sıçanlarda böbrek korteksinin ultrastrüktürel incelenmesi. CTFD 1985;16: 39-46
AK: Hipertansin; Sıçan; Böbrek korteksi; Ultrastrüktürel inceleme

Sözer K, Erk M, Yaman M. Rijit bronkoskopinin arter gazları üzerine etkisi. CTFD 1985;16: 175-179
AK: Rijit bronkoskopi; Bronkoskopi; Arter gazları

Şanioğlu C, Yedigöz V. Gestasyonel kesenin lokalizasyonu ve büyüklüğünün düşüklerin seyrindeki rolünün ultrasoundla değerlendirilmesi. CTFD 1985;16: 54-67
AK: Gestasyonel kese; Düşük; Ultrasound

Şanioğlu C, Saydam O, Gülkılık A, Yedigöz V. Gebelikte FS 169 (Tardyferon)'un hemoglobin düzeylerine etkisi. CTFD 1985;16: 133-137
AK: Gebelik; FS 169; Tardyferon; Hemoglobin düzeyi

Şar F, Hatemi HH, Öztürk M, Ozan S, Urgancıoğlu İ. Koroner kalb hastalığında efor testine karşı prolaktin cevabı. CTFD 1985;16: 202-204
AK: Koroner; Prolaktin; Koroner kalp hastalığı; Efor testi; Prolaktin cevabı

Ulukutlu L. Doç. Dr. Engin Zeren Sözen. CTFD 1985;16: 232-233
AK: Biyografi

Unat EK. Dr. G. B. Violi ve onun Türkiye Pediyatrisine hizmetleri. CTFD 1985;16: 224-231
AK: Türkiye; Tıp tarihi

Yaman M, Sözer K, Boysan HU, Küçükusta AR. Torasentez sonrası akciğer mekaniğinde ve kan gazlarında değişiklikler. CTFD 1985;16: 208-211
AK: Torasentez; Akciğer; Kan; Akciğer mekaniği; Kan gazları

Yenel F, Küçükusta AR, Tuncay E, Türker H, Coşkun Y. Plevra epanşmanlarında yan yatışların solunum fonksiyonlarına etkisi. CTFD 1985;16: 27-31
AK: Plevra; Plevra epanşmanları; Yan yatış; Solunum fonksiyonları

Yılmazer S. Overektomiden sonra uygulanan östrogen tedavisinin uterus ultrastrüktürü üzerindeki etkileri. CTFD 1985;16: 149-156
AK: Uterus; Overektomi; Östrojen; Tedavi; Ultrastrüktür

Yılmazer S, Taşyürekli M, Seçkin İ, Kayalı H. Hipertansif sıçanların sol ventrikül myokardı üzerinde ultrastrüktürel bir çalışma. CTFD 1985;16: 81-87
AK: Hipertansif sıçan; Sol ventrikül myokardı; Myokard; Ultrastrüktürel çalışma

1986

Aksu MF, Çolgar U, Bakdur F, Ak F, Karaaliler Ş. Günümüzde yenidoğanın hemolitik hastalığı. CTFD 1986;17: 18-22
AK: Yenidoğan; Hemolitik hastalık

Babacan M, Erginer R. Dev hücreli kemik tümörlerinde cerrahi tedavi. CTFD 1986;17: 95-97
AK: Cerrahi; Tedavi; Dev hücreli kemik tümörleri; Kemik tümörleri

Demiroğlu U, Akçura S. Bir olgu nedeniyle optokiazmatik araknoidit. CTFD 1986;17: 101-104
AK: Optokiazmatik araknoidit; Araknoidit

Erkün E, Öçer F, Ocak V. Chorioamnionitis: Fetal ve maternal açıdan klinik önemi. CTFD 1986;17: 28-35
AK: Chorioamnionitis; Fetal; Maternal

Göker B, Göney E, Altan A, Solak N, Koç AE. Fallop kanalının torsiyonları (Akut karın sendromu gösteren bir fallop kanalı torsiyonu olgusu. CTFD 1986;17: 118-120
AK: Fallop kanalı; Torsiyon; Akut karın sendromu

İdil M, Aksu F. Saf kiklops sendromu (Ağır gripal enfeksiyonun teratojenik etkisi). CTFD 1986;17: 98-100
AK: Saf kiklops sendromu; Teratojenik etki; Gripal enfeksiyon

Onat A. 1983-84 yılları sitasyon değerlendirilmesi ile Türk tıbbının bilime katkısı ve bunun kaynakları. CTFD 1986;17: 40-45
AK: Sitasyon; Türk tıbbı

Özdemir MA. İki kardeşte göz anomalileriyle birlikte normal karyotipli Wilms tümörü. CTFD 1986;17: 114-117
AK: Göz; Wilms tümörü; Göz anomalisi; Normal karyotip

Öztürk M, Pala Ö, Altay G, Öztürk E, Yüksel H, Türkoğlu C, Demiroğlu C. Haseki Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği ve Üsküdar Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde muayene edilen çocuklarda akut romatizmal ateş sıklığı. CTFD 1986;17: 36-39
AK: Çocuk; Akut romatizmal ateş; Sıklık

Öztürk M, Yüksel H, Öztürk E, Şener D, Küçükoğlu S, Sezgin G, Ersoy K, Demiroğlu C. Fatih İlçesinde ilk ve orta öğrenim öğrencilerinde akut romatizmal ateş sıklığı. CTFD 1986;17: 63-72
AK: Akut romatizmal ateş; Sıklık; Öğrenciler

Saçar ZE, Hatemi HH, Öztürk M, Gündoğdu S, Demiroğlu C. Akut miyokard infarktüslü hastalarda nekrozun ilk saatlerinde prolaktin, büyüme hormonu ve kortizol salgılama durumu. CTFD 1986;17: 45-48
AK: Prolaktin; Büyüme hormonu; Akut miyokard infarktüsü; Nekroz; Kortizol

Samastı M, Bozkurt ER, İsmailoğlu AH. Bir dirofilariasis conjunctivae vakası. CTFD 1986;17: 105-109
AK: Dirofilaria conjunctivae; Konjunktiva

Samastı M, Bozkurt ER, Ozgan A. Uterus ve adnekslerini tutan enterobiyaz vakası. CTFD 1986;17: 110-113
AK: Uterus; Enterobiyaz

Saydam O, Erkün E, Gülkılık A, Şanioğlu C, Yedigöz V. Kliniğimizde collum ve corpus uteri kanserlerinde epidemiyoloji. CTFD 1986;17: 23-27
AK: Corpus uteri; Epidemiyoloji; Collum; Kanser

Sukyasyan A, Beğer T, Tezcan V, Demiroğlu Ç, Kayahan Ş. Genç ve yaşlılarda sodyum salisilatın glomerül filtrasyonu hızına etkisi. CTFD 1986;17: 12-17
AK: Genç; Sodyum salisilat; Glomerul filtrasyonu; Yaşlı

Urgancıoğlu İ, Hatemi HH, Seyahi V, Kapıcıoğlu T, Gündoğdu S, Ozan S. Hipertiroidi vaka materyelimizin incelenmesi (1600 vaka). CTFD 1986;17: 91-94
AK: Hipertiroidi

Urgancıoğlu İ, Önsel Ç, Yazıcıoğlu N, Güzelsoy D, Öztürk M, Öztürk S, Demiroğlu C. Talyum-201 miyokard perfüzyon sintigrafisinin klinik uygulaması. CTFD 1986;17: 83-90
AK: Talyum-201; Miyokard perfüzyon sintigrafisi; Sintigrafi

Urgancıoğlu İ, Önsel Ç, Güzelsoy D, Yazıcıoğlu N, Öztürk S, Öztürk M, Demiroğlu C. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu tesbitinde ve sol ventrikül anevrizmaları tanısında MUGA (Multiple gated acquistion). CTFD 1986;17: 73-82
AK: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu; Ventrikül anevrizması; MUGA; Multiple gated acquistion

Yüksel H, Öztürk E, Öztürk M, Demiroğlu C. Akut romatizmal ateşte belirtilerin sıklığı. CTFD 1986;17: 56-62
AK: Akut romatizmal ateş; Sıklık

Yüksel H, Öztürk M, Öztürk E, Türkoğlu C, Bayrı G, Dalmak S, Caner M, Demiroğlu C. Fatih İlçesinde ilk ve orta öğrenim öğrencilerinde kalp hastalıkları prevalansı. CTFD 1986;17: 49-55
AK: Kalp hastalıkları; Prevalans; Öğrenci

1987

Aktan K, Ahat E, Erdağ A, Tüzün H, Tunalı B. Aort koarktasyonu ve post-stenotik anevrizma eksizyon ve greftle rekonstrüksiyon yapılan bir vakanın takdimi. CTFD 1987;18: 183-198
AK: Aort korktasyonu; Post-stenotik anevrizma; Eksizyon; Greft; Rekonstrüksiyon

Altıntaş M, Çokneşeli B, Çetinkale O, Erözbek A. Ayak tabanının kaplanmasında duyarlı bir flap. CTFD 1987;18: 107-113
AK: Cerrahi; Ayak tabanı; Muskulus tensor fasya lata; Duyarlı flap

Aybar S. Prof. Dr. Kemal Aydınlıoğlu. CTFD 1987;15: 611

AK: Biyografi

Aykan TB. Prof. Dr. Talia Bali Aykan. CTFD 1987;18: 135-136
AK: Biyografi

Baslo P, Kaynar O, Erdemir M, Güven KC, Atasoy S, Karakuş Ü. Talyum zehirlenmesi gösteren beş olgunun incelenmesi ve tedavisi. CTFD 1987;18: 213-222
AK: Nöroloji; Adli tıp; Talyum zehirlenmesi; Tedavi

Biyal F, Yılmaz MT, Berkarda B, Can Ş, Hacıbekiroğlu M, Müftüoğlu AÜ. The prevalence of HIV antibody in risk groups in Istanbul. CTFD 1987;18: 169-171
AK: HIV antikor sıklığı; Risk grupları; English

Candan G, Hatemi HH, Gündoğdu S, Baban N. Diabetes mellitus ve glukozillenmiş hemoglobin. CTFD 1987;18: 27-30
AK: Diabetes mellitus; Glikozillenmiş hemoglobin; HbG1c

Çetinkale O, Çokneşeli B, Tulunay S, Erözbek A. Maksilla kırıklarının internal tesbit yöntemleriyle tedavisi. CTFD 1987;18: 45-52
AK: Cerrahi; Maksilla kırıkları; Kırık; İnternal tesbit; Tedavi

Dede H, Müftüoğlu AÜ, Ulutin ON, Berkarda B, Ülkü B, Aktuğlu G, Avanoğlu Y. Plazma hücre bozuklukları: 51 olgunun geriye dönük incelemesi. CTFD 1987;18: 3-8
AK: Plazma; Hematoloji; Onkoloji; Plazma hücre bozukluğu

Derman U, Berkarda B, Serdengeçti S, Büyükünal E. Bir AIDS olgusunda tedavi ve takip özellikleri. CTFD 1987;18: 223-226
AK: Tedavi; Onkoloji; AIDS

Dündar S, Şimşek H. Hepatik ensefalopati ve hiponatremi ile seyreden bir orak hücreli anemi olgusu. CTFD 1987;18: 205-207
AK: Anemi; Hematoloji; Hepatik ensefalopati; Hiponatremi; Orak hücreli anemi

Erdoğan N, Arsan B, Selim S, Oruç N. Acardius hemiacardius: A case report. CTFD 1987;18: 115-119
AK: İstanbul; Acardius hemiacardius; English

Erez S, Subaşı H, Özdemir İ, Benhabib M. Transabdominal serviko-istmik serklaj endikasyonları. CTFD 1987;18: 97-100
AK: Serklaj; Transabdominal; Serviko-istmik serklaj; Endikasyon

Ersan Y, Pusane A, Uras C. Kalp ve perikardın penetran yaralanmaları. CTFD 1987;18: 9-15
AK: Cerrahi; Kalp; Perikard; Penetran yaralanma

Esener Z. Özofagus atrezisi ve trakeo-özofageal fistüllü bebeklerde anestezi sorunları. CTFD 1987;18: 69-74
AK: Özofagus atrezisi; Trakeo-özofageal fistül; Bebek; Anestezi sorunları

Hatemi H, Ozan S, Gündoğdu S, Kuday C, Ünal H, Urgancıoğlu İ. Three cases of Nelson's syndrome. CTFD 1987;18: 121-123
AK: Nöroşirürji; Cerrahi; Nelson sendromu; Sendrom; English

Hatemi H, Ozan S, Ünal G, Baslo P, Seyahi V, Türkdoğan K. A case of Conn's syndrome. CTFD 1987;18: 125-128
AK: Cerrahi; Nöroloji; Conn sendromu; Sendrom; English

Hatemi HH, Ozan S, Kazancıgil A, Gündoğdu S, Seyahi V, Kapıcıoğlu T, Urgancıoğlu İ. Hiperprolaktinemi ve sella patolojisi olan hastalarımızda bromokriptin gebelikleri. CTFD 1987;18: 147-150
AK: Hiperprolaktinemi; Bromokriptin; Sella patolojisi; Gebelik

İnsel H, Göksoy E. Alkalen reflü gastrit. CTFD 1987;18: 53-60
AK: Cerrahi; Gastrit; Alkalen reflü

Kuday T. Yanan eller sendromu. CTFD 1987;18: 209-211
AK: Yanan eller sendromu

Kuday T. İntervertebral mesafe infeksiyonu. CTFD 1987;18: 173-175
AK: İntervertebral mesafe; İnfeksiyon

Kümi M, Kılınç Y, Etiz L, Tanyeli A. Homozigot beta-talassemiada serum immünoglobulinleri ve kompleman C3 düzeyleri. CTFD 1987;18: 17-20
AK: Kompleman; C3; Çocuk; Hematoloji; Homozigot beta talassemia; Talassemia; İmmünoglobulinler

Müftüoğlu AÜ. Otoimmün trombositopenik purpura T1. CTFD 1987;18: 129-134
AK: Hematoloji; Otoimmün trombositopenik purpura; Trombositopenik purpura

Müftüoğlu AÜ. İmmün kompleksler ve hastalıkları. CTFD 1987;18: 227-234
AK: Hematoloji; İmmün kompleks

Müftüoğlu AÜ, Avanoğlu Y, Şenel H, Ülkü B, Aktuğlu G, Ulutin ON. Erişkinde idyopatik trombositopenik purpuranın intravenöz immunoglobulin ile tedavisi. CTFD 1987;18: 21-25
AK: Hematoloji; İdyopatik trombositopenik purpura; İntravenöz immunogulobulin; Tedavi; İmmunoglobulin

Numanoğlu A, Sakallıoğlu Ü, Baş L, İsfendiyar A, Oymak O. Karbon monoksit intoksikasyonundan sonra ortaya çıkan parmak nekrozu: Olgu bildirimi. CTFD 1987;18: 199-203
AK: Karbon monoksit; Cerrahi; Ortopedi; İntoksikasyon; Parmak nekrozu

Özbay G, Sungu U, Bezcioğlu İ, Turan S, Tuğrul A, Sur H, Kutlu K. Bir yapay kalp kapağı olgusu. CTFD 1987;18: 101-106
AK: Kalp; Kalp kapağı; Yapay kalp kapağı

Özbay G, Tuğrul A, Bezcioğlu İ, Turan S, Sur H, Kavak F. AMI seyrinde QTC interval değerleri. CTFD 1987;18: 61-68
AK: Akut miyokard infarktüsü; QTC interval değerleri

Samastı M. Kalıcı virus infeksiyonları. CTFD 1987;18: 235-242
AK: Mikrobiyoloji; Virus infeksiyonları; Kalıcı virus infeksiyonları

Sayın AG, Erdağ A, Karaözbek Y, Özer M, Tüzün H, Aktan K. Mitral stenozunun cerrahi tedavisinde kapalı mitral komissurotominin değeri. CTFD 1987;18: 31-44
AK: Cerrahi; Mitral stenozu; Tedavi; Kapalı mitral komissurotomi

Sukyasyan A, Beğer T, Tezcan V, Demiroğlu Ç. Yaş dekadlarına göre ortostatik (postüral) kan basıncı değişiklikleri. CTFD 1987;18: 137-145
AK: Yaş; Kan; Kan basıncı; Ortostatik kan basıncı; Yaş dekadları

Şahmay S, Ertüngealp E, Arvas M, Atasü T. Rahim içi kontraseptif araçların yan etkilerinin tedavisinde anti-prostaglandinler. CTFD 1987;18: 75-83
AK: Rahim içi kontraseptif araçlar; Kontraseptif araçlar; Yan etkiler; Tedavi; Anti-prostaglandinler

Tüzüner N, Çetin S, Aykan TB. Kronik akciğer ve lenf düğümü tüberkülozu olgularında reaktivasyon ve yayılma olayları: 13 yıllık otopsi materyalinin incelenmesine dayalı retrospektif çalışma. CTFD 1987;18: 85-96
AK: Akciğer; Tüberkülozu; Kronik akciğer tüberkülozu; Akciğer tüberkülozu; Reaktivasyon; Yayılma; Tüberküloz; Otopsi materyali

Urgancıoğlu İ, Önsel Ç, Ulutin ON, Erdağ A, Özer M, Hatemi H. Alt ekstremite iskemik ülserlerinin iyileşme potansiyelinin saptanmasında Tc-99m MAA ve Tc-99m fosfat sintigrafisi. CTFD 1987;17: 5-11
AK: Alt ekstremite; İskemik ülser; İyileşme potansiyeli; Tc-99m MAA ve Tc-99m fosfat; Sintigrafi

Ünal H, Ünal G, Young AE, Bükey Y, Corbett CR. The effect of inferior thyroid artery ligation on thyroid remmant function. CTFD 1987;18: 177-181
AK: Cerrahi; İnferior tiroid arteri; Arter ligasyonu; English

Yılmaz MT, Şener A, Hatemi H, Biyal F, Malaisse JW. D-(5-3H) glikoz ile hücre içi total glikoz utilizasyon ölçüm yönteminin çeşitli parametrelere göre değerlendirilmesi. CTFD 1987;18: 161-168
AK: Deneysel; D-(5-3H) glikoz; Hücre içi total glikoz; Glikoz utilizasyonu

Yılmaz MT, Şener A, Malaisse WJ. Glycerol phosphorylation and oxydation in pancreatic islands. CTFD 1987;18: 151-159
AK: Deneysel; Gliserol fosforilizasyonu; Oksidasyon; Pankreas adacıkları; English

1988

Akbulut A, Urgancıoğlu İ. İyonlaştırıcı ışınlar karşısında bazı yapı elemanlarının absorpsiyon ve transmisyon özelliklerinin incelenmesi. CTFD 1988;19: 123-129
AK: Absorpsiyon; İyonlaştırıcı ışınlar; Transmisyon

Akçakaya N, Reece ER. Spontaneous IgE plaque forming cells in cord blood. CTFD 1988;19: 195-198
AK: Çocuk; İmmunoloji; Kordon kanı; IgE plak oluşturan hücreler; English

Akçal T, Bükey Y, Uras C, Özçelik MF. Ülseratif kolit ve familiyal polipozisli hastalarda modern cerrahi girişim: Total kolektomi + rektal mukozektomi + ileal poş-anal anastomoz. CTFD 1988;19: 81-88
AK: Cerrahi; Cerrahi girişim; Kolektomi; Anastomoz; Ülseratif kolit; Familyal polipozis; Rektal mukozektomi; İleal poş; Anal anastomoz

Akkan G, Yıllar DO, Eşkazan E, Akçasu A, Özüner Z. Propranololun fındık farelerinde maksimal elektroşok nöbetine etkisi. CTFD 1988;19: 111-115
AK: Propranolol; Fındık faresi; Maksimal elektroşok nöbeti

Aksu MF. In memory of a distinguished teacher 1906-1987: Inventor of clomiphene citrate. CTFD 1988;19: 223
AK: Biyografi; English

Aktan K, Tüzün H, Ahat E, Uçak D, Tavşanoğlu S, Ali V. Sağ ventriküle VSD aracılığı ile delinmiş konjenital valsalva sinüs anevrizması. CTFD 1988;19: 93-99
AK: Sağ ventrikül; VSD; Valsalva sinüs anevrizması

Bozkurt ER, Bozkurt S. Lenf bezlerinde selim inklüzyonlar. CTFD 1988;19: 175-181
AK: İstanbul; Lenf bezleri; Selim inklüzyonlar

Bozkurt ER. Tıbbi dökümantasyonlarda bilgisayar uygulaması ve SNOMED. CTFD 1988;19: 217-221
AK: İstanbul; Tıbbi dökümantasyonlar; Bilgisayar; SNOMED

Bozkurt S, Bozkurt ER, Demirci N, Özbek AB. Endometriumun primer epidermoid karsinomu. CTFD 1988;19: 209-212
AK: İstanbul; Endometrium; Epidermoid karsinom

Caner M, Hatemi HH, Ozan S, Urgancıoğlu İ. Cushing sendromu: 33 olgunu geriye dönük incelemesi. CTFD 1988;19: 167-173
AK: Cushing sendromu; Retrospektif çalışma; Sendrom

Cebeci H, Uras C. Akut batına neden olmuş primer omentum majus torsiyonu. CTFD 1988;19: 205-207
AK: Cerrahi; Akut batın; Omentum majus; Torsiyon

Çek D, Yıldırım İ, Erözbek A, Özkuş A. Doku genişleticileri ve klinikte kullanım alanları. CTFD 1988;19: 77-80
AK: Doku; Cerrahi; Doku genişleticileri

Çelikoğlu Sİ, Erkal M, Karayel T, Demirci S, Şenocak M. Sarkoidozun radyolojik tipleri ile akciğer fonksiyon testi sonuçları arasındaki ilişki. CTFD 1988;19: 29-32
AK: Akciğer; Sarkoidoz; Akciğer fonksiyon testleri

Çelikoğlu Sİ, Erkal M, Şenocak M, Karayel T, Demirci S. Sarkoidozda obstrüktif tipte hava yolu hastalığı. CTFD 1988;19: 155-162
AK: Sarkoidoz; Obstrüktif hava yolu hastalığı

Çelikoğlu Sİ, Erkal M. Astmalı olgularda aerosol ipratropium bromid (atrovent) ve salbutamolun bronkodilatatör etkisinin karşılaştırılması. CTFD 1988;19: 21-28
AK: Astma; Aerosol; İpratropium bromid; Atrovent; Salbutamol; Bronkodilatatör etki

DeğirmencioğluPaksoy F, Kansu E, Şimşek H, Telatar H, Karacadağ Ş. Kronik aktif hepatitli hastalarda levamisole tedavisinin hücresel ve hümoral immüniteye etkileri. CTFD 1988;19: 147-153
AK: Levamisole; Hematoloji; Onkoloji; Gastroenteroloji; Kronik aktif hepatit; Hepatit; İmmünite; Hücresel immünite; Hümoral immünite

Dündar SV. Behçet hastalığında hiperkoagülabilite araştırması. CTFD 1988;19: 43-47
AK: Hematoloji; Behçet hastalığı; Hiperkoagülabilite

Erk M, Yazıcı H, Yurdakul S, Tüzüner N, Müftüoğlu AÜ, Tavşanoğlu S. Behçet hastalığında akciğer tutulması. CTFD 1988;19: 13-20
AK: Akciğer; Akciğer tutulması; Behçet hastalığı

Ersan Y, Napeyda AE, Çelik V, Kaner G. Akut apandisite bağlı bir mezenter enfarktüsü olgusu. CTFD 1988;19: 89-92
AK: Cerrahi; Akut apandisit; Mezenter enfarktüsü

Ferhanoğlu B, Tabak F, Avanoğlu Y, Aktuğlu G, Ülkü B, Tüzüner N, Akman N, Müftüoğlu AÜ, Ulutin ON. Myelofibroz: 34 olgunun geriye dönük incelenmesi. CTFD 1988;19: 187-193
AK: Hematoloji; Myelofibroz; Retrospektif çalışma

Gürgen T, Arıoğul O, Göksoy E, Oral C, Taşkın M. The comparison of surgical methods used in the management of hydatid cysts with intrabiliary rupture. CTFD 1988;19: 49-55
AK: Cerrahi; Hidatik kist; Kist hidatik; English; İntrabilyer rüptür

İnsel H, Göksoy E, Demiroğlu Ç. Bir parahiatal gastrik herni olgusu. CTFD 1988;19: 213-215
AK: Herni; Cerrahi; Parahiatal gastrik herni; Gastrik herni

Kökoğlu E, Özyurt E, Uslu E, Sönmez H. Beyin tümörlerinde doku lipid-bağlı sialik asid düzeylerindeki değişiklikler. CTFD 1988;19: 183-186
AK: Beyin; Doku; Nöroşirürji; Beyin tümörleri; Lipid-bağlı sialik asid

Küçükhüseyin C, Kaleağasıoğlu F, Soner T. İzole kedi ileumunda adenozin-asetilkolin etkileşmesinin kinetik analizi. CTFD 1988;19: 117-122
AK: Kedi; İleum; Adenozin; Asetilkolin; Kinetik analiz

Ozan S, Hatemi HH, Turan N, Urgancıoğlu İ. Latent hiperprolaktinemik hastalarda metoklopramid uyarısına THS yanıtları. CTFD 1988;19: 37-41
AK: Hiperprolaktinemi; Metoklopramid; TSH

Ozan S, Urgancıoğlu İ, Ömer A, Hatemi H. Tiroid hastalıklarında alkali fosfataz değerleri. CTFD 1988;19: 33-35
AK: Tiroid; Alkali fosfataz; Tiroid hastalıkları

Özyurt E, Ponn WS, Mendelow AD, Verloss D. Orta serebral arter oklüzyonundan sonra oluşan fokal iskemi lezyonuna GABA analoğunun etkisi. CTFD 1988;19: 7-12
AK: Nöroşirürji; Serebral arter oklüzyonu; Fokal iskemi; GABA analoğu

Sunar B, Green S, Capman R. Succesful use of GIFT for patient with persisting low-quality semen: A case report and review of literature. CTFD 1988;19: 57-63
AK: Semen; GIFT; English

Sunar B, Green S, Capman R, Ghanadian R. A confirmed pregnancy of a couple who had tubal occlusion of female and severe prostatic infection of male IVF-ET procedure. CTFD 1988;19: 65-75
AK: Gebelik; Tubal oklüzyon; Prostatik infeksiyon; IVF-ET işlemi; English

Tüzgen S, Özyurt E, Bayındır Ç, Kökoğlu E, Kuday C, Sayın E, Sarıoğlu AÇ, Çıplak N. Fokal serebral iskemiye reperfüzyonun etkisi. CTFD 1988;19: 131-137
AK: Nöroşirürji; Fokal serebral iskemi; Reperfüzyon

Umut S, Yıldırım N, Mutlu B, Yenel F. Yaygın obstrüktif akciğer hastalıklarında maksimal ekspiratuar akımla tidal akım arasındaki ilişkinin incelenmesi. CTFD 1988;19: 163-166
AK: Akciğer; Obstrüktif akciğer hastalıkları; Maksimal ekspiratuar akım; Tidal akım

Yıldırım N, Yenel F, Mutlu B, Işlak C. Trakea tümörü: Akım volüm halkasının tanı değeri. CTFD 1988;19: 199-204
AK: Tanı; Radyoloji; Trakea tümörü; Akım volüm halkası

Yılmaz Ö. Sistemik hipertansiyon, sigara ve koroner aterosklerotik kalp hastalığının serum HDL düzeyi ile ilişkisi. CTFD 1988;19: 139-146
AK: Sistemik; Hipertansiyon; Sigara; Koroner; Kalp; Sistemik hipertansiyon; Koroner aterosklerotik kalp hasta; HDL

Prof. Dr. Ömer Bedir. CTFD 1989;20: 486
AK: Biyografi

1989

Akın P, Uğur M, Geyik İ, Türkdoğan K, Şentürk H, Gürakar M. The role of alcohol in the etiology of liver cirrhosis. CTFD 1989;20: 351-356
AK: Psikiyatri; English; Alkol; Karaciğer sirozu; Etyoloji

Ardıç S, Özdemir N, Kosku M, Ekici MS, Metintaş M. Akciğer tüberkülozlu yeni olgularda primer direnç çalışması. CTFD 1989;20: 421-425
AK: Akciğer; Akciğer tüberkülozu; Tüberküloz; Direnç; Primer direnç

Arısoy N, Hatemi S, Dervent A, Ilıkkan B, Yalçınkaya C. Bir adrenolökodistrofi vakası: Addison-Schilder hastalığı. CTFD 1989;20: 97-101
AK: Çocuk; Nöroloji; Adrenolökodistrofi; Addison-Schilder hastalığı

Arısoy N. Güncelleşen bir konu: Akut faz proteinleri ve C reaktif protein. CTFD 1989;20: 249-254
AK: Çocuk; Akut faz proteinleri; C reaktif protein

Arısoy N. Kızamık ve kabakulak enfeksiyonlarında C-reaktif protein ve prealbumin düzeyleri. CTFD 1989;20: 207-212
AK: Çocuk; Kızamık; Kabakulak; C-reaktif protein; CRP; Prealbumin

Avanoğlu Y, Ferhanoğlu B, Tüzüner N, Aktuğlu G, Ülkü B, Akman N, Müftüoğlu AÜ, Ulutin ON. Hodgkin hastalığı ve akut lösemi. CTFD 1989;20: 45-48
AK: Hodgkin; Hodgkin hastalığı; Akut lösemi; Lösemi; Hematoloji

Başar I, Seçkin İ, Kayalı H, Oruç N, Bilgin A, Binak K, Sırmacı N. Uzun süre terapötik doz digoxin uygulanan sıçanlarda kalp kasındaki ultrastrüktürel değişiklikler. CTFD 1989;20: 291-296
AK: Kalp; Cerrahi; Digoksin; Sıçan; Kalp kası; Ultrastrüktürel değişikler

Başarer T, Tekinşen A, Öncel M. Ön segmentin fluoressein anjiografisi ve postoperatif retina dekolmanında görülebilen ön segment iskemisinde iris anjiografisinin önemi. CTFD 1989;20: 57-62
AK: Postoperatif; Göz; Ön segment; Fluoressein anjiografi; Retina dekolmanı; İskemi; İris anjiografisi

Büyükünal E, Papila Ç, Derman U, Serdengeçti S, Berkarda B. Malign melanomlu hastada paraneoplastik kökenli Guillian-Barre sendromu. CTFD 1989;20: 365-367
AK: Onkoloji; Malign melanom; Guillian-Barre sendromu; Sendrom; Paraneoplastik

Caner M, Taşan E, Ozan S, Hatemi H, Urgancıoğlu İ. Metoprolol ve kaptoprilin plasma aldosteronu, elektrolitler ve kan basıncına olan etkileri. CTFD 1989;20: 433-436
AK: Kan; Metoprolol; Kaptopril; Aldosteron; Elektrolitler; Kan basıncı

Caner M, Taşan E, Sonsuz A, Pusane A, Hatemi HH. Klorpropamid entoksikasyonuna bağlı atrio-ventriküler blok ve sino-atrial blok. CTFD 1989;20: 357-360
AK: Klorpropamid; Entoksikasyon; A-V blok; Sino-atrial blok

Coşkun H, Karaözbek Y, Ahat E, Özer M, Erdoğ G. Salmonella arteritisi olgusu ve arteritisler. CTFD 1989;20: 103-105
AK: Salmonella; Salmonella arteritisi; Arteritis

Coşkun H, Ahat E, Aktan K, Beşirli K, Dalgıç C. Göğüs cidarına enfiltre olmuş akciğer kanserinin rezeksiyonu ve göğüs cidarının rekonstrüksiyonu. CTFD 1989;20: 157-170
AK: Akciğer; Göğüs cidarı; Akciğer kanseri; Rezeksiyon; Rekonstrüksiyon

Coşkun H, Dalgıç C, Beşirli K, Ahat E. Bir sakküler aort anevrizması olgusu ve abdominal aort anevrizmaları. CTFD 1989;20: 375-378
AK: Aort anevrizması; Sakküler aort anevrizması; Abdominal aort anevrizması; Aort anverizması

Coşkun H, Ahat E, Dalgıç C, Mamati H. Patent ductus arteriosus'ta tedavi seçimi. CTFD 1989;20: 145-150
AK: Tedavi; Patent ductus arteriosus; Tedavi seçimi

Coşkun H, Ahad E, Beşirli K. II. evre (T1N1 ve T2N1) akciğer kanserinin tedavisi. CTFD 1989;20: 437-440
AK: Akciğer; Akciğer kanseri; Tedavi

Coşkun H, Karaözbek Y, Ahat E, Özer M. Çocuklarda ekstremite gangrenleri ve tedavi seçimi. CTFD 1989;20: 85-87
AK: Tedavi; Çocuk; Ekstremite gangrenleri; Gangren

Çamili A, Hatemi HH, Ozan S, Turan N, Gündoğdu S. Obezite ağırlık derecelendirilmesinde deri plisi kalınlığı ve obezite, diabet, hipertansiyon, ateroskleroz ilişkileri. CTFD 1989;20: 297-299
AK: Obezite; Hipertansiyon; Ateroskleroz; Deri plisi kalınlığı; Diabetes mellitus

Demirelli F, Molinas N, Beceren T, Serdengeçti S, Büyükünal E, Derman U, Berkarda B. Multipl tendon ksantomları gösteren tip II hiperlipoproteinemi olgusu. CTFD 1989;20: 369-373
AK: Onkoloji; Ksantom; Tendon ksantomları; Hiperlipoproteinemi tip II

Derman U, Demirelli F, Yıldız İ, Aslan O, Papila Ç, Sander B. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yataklı birimlerinden yedisinde ortalama yatış süresi incelemesi. CTFD 1989;20: 285-289
AK: Cerrahpaşa; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Göz; Çocuk; Yataklı birimler; Yatış süresi ortalaması

Efe B, Yaşar B, Paşaoğlu E, Paşaoğlu Ö, Yıldız M, Erenoğlu E. Adrenal korteks kanseri: Adrenal korteks kanserine bağlı hirsutismusu olan bir olgu nedeniyle. CTFD 1989;20: 89-95
AK: Cerrahi; Adrenal korteks kanseri; Hirsutismus

Ekinci E, Yılmaz N, Yenen OŞ, Aydilek R, Yenel F. Bronşial astmalı hastalarda bronkoalveoler lavaj ve kan hücre dağılımı. CTFD 1989;20: 33-44
AK: Kan; Mikrobiyoloji; Bronşial astma; Astma; Bronkoalveoler lavaj; Kan hücre dağılımı

Erdoğ G, Karaözbek Y, Özer M, Sayın A, Bozkurt K. Profundoplastiler. CTFD 1989;20: 337-340
AK: Profundoplasti; Ateroskleroz; Tıkayıcı damar hastalığı

Erdoğ G, Karaözbek Y, Özer M, Sayın A, Bozkurt K. Alt extremitelerin iskemik hastalığında axillofemoral ve axillobifemoral girişimler. CTFD 1989;20: 341-346
AK: Alt ekstremite iskemik hastalığı; Aksillofemoral girişim; Cerrahi

Erdoğ G, Karaözbek Y, Özer M, Bozkurt K. Persistent jügüler lenfatik kese. CTFD 1989;20: 361-363
AK: Persistent jügüler lenfatik kese; Jügüler lenfatik kese

Erol A. Esansiyel hipertansiyonda diyete eklenen balığın kan basıncına etkisi. CTFD 1989;20: 29-32
AK: Kan; Esansiyel hipertansiyon; Hipertansiyon; Balık; Diyet

Ersan Y, Eyüboğlu E, Aydemir İ, Taşkın M, Ulualp K, Özbal A. Superior mezenterik arter sendromu. CTFD 1989;20: 327-335
AK: Mezenterik arter sendromu; Cerrahi; Superior mezenterik arter; Sendrom

Geçioğlu Aİ. Prof. Dr. Orhan Ersek'i kaybettik. CTFD 1989;20: 138
AK: Cerrahi; Biyografi

Geyik İ, Gülbaba G, Gülbaba T, Akın P, Şentürk H, Hatemi HH, Urgancıoğlu İ. Asitli karaciğer sirozu olan erkeklerde serum büyüme hormonu ve estradiol düzeyleri. CTFD 1989;20: 411-413
AK: Karaciğer; Karaciğer sirozu; Büyüme hormonu; Estradiol; Assit

Görpe U, Bağrıaçık N, İlkova H. Oral früktoz ve glikoz yüklemelerinin karbonhidrat metabolizmasına etkilerinin karşılaştırılması. CTFD 1989;20: 25-28
AK: Karbonhidrat; Oral früktoz yükleme; Oral glikoz yükleme; Karbonhidrat metabolizması

Günok F, Hatemi S, Hatemi HH, Urgancıoğlu İ. Anne ve kordon kanı parathormon, kalsitonin, kalsiyum ve fosfor düzeylerinin incelenmesi. CTFD 1989;20: 49-56
AK: Anne; Kordon kanı; Kalsiyum; Fosfor; Çocuk; Anne kanı; Parathormon; Kalsitonin

Gürses HN, Ekşi F, Polat G, Güzelsoy D, Bayındır O, Aytaç A, Demiroğlu C. Kalp cerrahisi sonrası insizyon ağrısının giderilmesinde transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu kullanımı. CTFD 1989;20: 67-72
AK: Kalp; Kardiyoloji; Kalp cerrahisi; İnsizyon ağrısı; Ağrı; Transkütanöz; Elektriksel sinir stimülasyonu; TENS

Hatemi S, Hatemi HH, Urgancıoğlu İ. Perinatal dönemde endokrin statusun incelenmesi. CTFD 1989;20: 107-118
AK: Çocuk; Perinatal dönem; Endokrin status

İzmirli A, Çavuşoğlu H. Cimetidine ve Pro-Banthine'in kombine kullanılmasının mide gece sekresyonuna etkisi. CTFD 1989;20: 217-222
AK: Mide; Gastroenteroloji; Cimetidine; Probanthine; Mide gece sekresyonu

Kalyoncu F, Barış B, Eryılmaz M, Emri S, Erzen C, Şahin A, Barış İ. Transthoracic needle aspiration biopsy in the differential diagnosis of the peripheral pulmonary lesions. CTFD 1989;20: 229-234
AK: Radyoloji; Transtorasik; İğne aspirasyon biyopsisi; Ayırı tanı; English

Karaözbek Y, Erdoğ G, Tunalı B. Arteryel geç emboliler. CTFD 1989;20: 347-350
AK: Emboli; Arteryel emboli; Geç arteryel emboli

Karayel T, Çelikoğlu Sİ, Demirci S. Bronşiyal astmanın balgam sitolojisi ve bronş rezistansına göre klinik tablosu. CTFD 1989;20: 73-84
AK: Bronşiyal astma; Astma; Balgam sitolojisi; Sitoloji; Bronş rezistansı

Kılınç Y, Kümi M, Tanyeli A, Erkman H, Etiz L. Orak hücre anemisinde karaciğer fonksiyonları. CTFD 1989;20: 171-178
AK: Karaciğer; Karaciğer fonksiyonları; Çocuk; Hematoloji; Orak hücre anemisi

Küçükhüseyin C. Cardiovascular actions of pentazocine and cyclozocine conscious anestetized dogs. CTFD 1989;20: 277-283
AK: Kardiyovasküler etkiler; Pentazosin; Siklozosin; Köpek; English

Küçükusta AR, Erk M, Gürocak B, Erdağ A, Erdoğan N, Alver M. Primer mediastinal malign fibröz histiositoma. CTFD 1989;20: 453-457
AK: Mediastinal histiositoma; Malign fibröz histiositoma; Histiositoma

Oboz Akın P, Taşan E, Ozan S, Hatemi HH, Gürakar M, Şentürk H, Urgancıoğlu İ. Asitli ve asitsiz kronik karaciğer hastalıklarında serum aldosteron düzeyleri. CTFD 1989;20: 399-401
AK: Karaciğer; Assit; Karaciğer hastalıkları; Kronik karaciğer hastalıkları; Aldosteron

Okur A, Ozan S, Hatemi HH, Gündoğdu S, Urgancıoğlu İ. Akromegalide glikoz yükleme sırasında serum büyüme hormonu değişiklikleri. CTFD 1989;20: 301-303
AK: Büyüme hormonu; Akromegali; Glikoz yükleme; GH

Özcan B, Çavuşoğlu H. Ranitidine'in mide gece sekresyonuna etkisi. CTFD 1989;20: 305-310
AK: Mide; Gastroenteroloji; Ranitidin; Mide gece sekresyonu

Özcan E, Berker E, Yalıman A, Öge E. Muscle lesions in ankylosing spondylitis. CTFD 1989;20: 323-326
AK: Fizik tedavi; Tedavi; Nöroloji; English; Kas lezyonları; Ankilozan spondilit

Özdemir N, Ardıç S, Kosku M, Çerezci V, Özgüneş F. Akciğer tüberkülozlu yeni olgularda kısa süreli tedavi: 6 aylık tedavi. CTFD 1989;20: 427-431
AK: Akciğer; Tedavi; Akciğer tüberkülozu; Tüberküloz; Kısa süreli tedavi

Özenel E, Hatemi HH, Ozan S, Urgancıoğlu İ. Addison hastalığı: 50 olgu incelemesi. CTFD 1989;20: 63-66
AK: Addison hastalığı; Retrospektif çalışma

Özer M, Ahat E, Tüzün H, Karaözbek Y, Coşkun H. Doğumsal sol koroner-pulmoner arter fistül olgusu ve koroner arter anomalileri. CTFD 1989;20: 243-247
AK: Fistül; Koroner; Koroner-pulmoner arter fistülü; Koroner arter anomalileri; Doğumsal

Özer M, Ahat E, Tüzün H, Karaözbek Y. Bıçaklama sonucu meydana gelmiş bir ventriküler septal defekt ve cerrahi tedavisi. CTFD 1989;20: 459-463
AK: Cerrahi; Bıçaklanma; Ventriküler septal defekt

Öztürk M. Cyclosporin-A uygulanan fare endokrin pankreas B hücrelerindeki morfolojik değişiklikler. CTFD 1989;20: 391-397
AK: Fare; Pankreas; Siklosporin; Endokrin pankreas B hücreleri; B hücreleri

Öztürk R. 1918-1919 grip pandemisi. CTFD 1989;20: 479-485
AK: Mikrobiyoloji; Grip pandemisi; Pandemi; Tıp tarihi

Öztürk S, Öztürk M. Koroner arter hastalıklarının tedavisinde transluminal angioplasti. CTFD 1989;20: 185-190
AK: Koroner; Kardiyoloji; Koroner arter hastalıkları; Tedavi; Transluminal angioplasti; Angioplasti

Özyazar M, Tosyalı Y, Görpe U, İlkova H, Mert A, Bağrıaçık N. Hipoglisemi nedeni ile pankreas dışı tümör olgusu. CTFD 1989;20: 469-472
AK: Pankreas; Tümör; Hipoglisemi; Pankreas dışı tümör

Özyeğin A, Ünal G, Düren E, Urgancıoğlu İ. Clinical evaluation of the outcome of surgery for Graves' disease. CTFD 1989;20: 449-452
AK: Cerrahi; English; Graves hastalığı

Seçkin İ, Hekimoğlu N, Taşyürekli M, Yılmazer S, Şatıroğlu G, Kayalı H. Sıçanlara uygulanan bir prostaglandin sentetaze inhibitörünün reno-medüller interstitiel hücreler ve onların lipid granülaları üzerine etkisinin ültrastrüktürel ve istatistiksel yönlerden incelenmesi. CTFD 1989;20: 271-276
AK: Sıçan; İndomethacin; Renomedüller interstitiel hücreler; Lipid granüla; PGE2; Prostaglandin

Sever L, Arısoy N, Kasapçopur Ö, Batmaz G. Dilaltı nifedipin kullanımının çocuklarda acil hipertansiyon tedavisindeki yeri. CTFD 1989;20: 151-156
AK: Hipertansiyon; Çocuk; Dilaltı; Nifedipin; Tedavi

Şardaş OS, Uysal VA, Koç H, Erdoğan F, Çorapçıoğlu T, Uysalel A. Konvansiyonel kemoterapiye dirençli solid tümörlerde yüksek doz kemoterapi ile birlikte kryoprezerve otolog kemik iliği transplantasyonu : İlk uygulama sonuçları. CTFD 1989;20: 441-448
AK: Kemoterapi; Ankara; Hematoloji; Onkoloji; Direnç; Solid tümörler; Yüksek doz kemoterapi; Otolog kemik iliği transplantasyonu

Şavlı H, Yurdakul İ. Gastrointestinal sistemin endokrin tümörleri. CTFD 1989;20: 473-478
AK: Gastroenteroloji; Gastrointestinal sistem; Endokrin tümör

Şentürk H, Küçükyılmaz H, Akın P, Gürakar M. Hepatitis B infection and hepatocellular carcinoma in Turkey. CTFD 1989;20: 403-410
AK: Hepatitis B infeksiyonu; Hepatosellüler karsinoma; Türkiye; English

Tabak ÖF, Beğer T, Tezcan V. İki olgu dolayısıyla dev hücreli arterit. CTFD 1989;20: 465-467
AK: Dev hücreli arterit; Temporal arteritis

Tanyeli A, Kümi M, Kılınç Y, Erkman H, Burgut R. Homozigot beta-talasemide karaciğer fonksiyon testleri ve kan transfüzyonları ile ilişkisi. CTFD 1989;20: 223-228
AK: Karaciğer; Kan; Çocuk; Hematoloji; Homozigot beta-talassemi; Beta-talassemi; Karaciğer fonksiyon testleri; Kan transfüzyonları

Tezcan V, Beğer T, Sukyasyan A, Demiroğlu Ç. Efficacy and tolerability of maprotiline in depressive manifestation in old age. CTFD 1989;20: 317-322
AK: English; Maprotilin; Yaşlı; Depresif belirtiler

Türkay SB, Seven C, Onaran MŞ. Koledok taşlarının cerrahi tedavisinde T drenajı ile biliodijestif anastomozların karşılaştırılması. CTFD 1989;20: 311-316
AK: Cerrahi; Gastroenteroloji; Koledok taşları; T drenajı; Biliodijestif anastomoz

Unat EK, Altaş K, Öztürk R, İsenkul R, Öztürk M, Köksal F, Aydoğan Z, Baştuğ Z, Bahar H. İstanbul'un değişik semtlerinde insan serbest dışkısının yayılışı: 15 ve 30 yıl öncesine göre durum. CTFD 1989;20: 179-184
AK: Mikrobiyoloji; İstanbul; Dışkı; Serbest dışkı yayılışı

Unat EK. Birinci Dünya Harbinde Türk Ordusunda tifüs savaşı. CTFD 1989;20: 255-263
AK: Mikrobiyoloji; Tıp tarihi

Vural S. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kuruluş günleri. CTFD 1989;20: 127-137
AK: Cerrahpaşa; Mikrobiyoloji; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Tıp tarihi

Yedigöz V. Preeklampsili ve eklampsili gebelerin eritropoietik aktivite düzeyinin araştırılması. CTFD 1989;20: 11-23
AK: Preeklampsi; Eklampsi; Gebelik; Eritropoietik aktivite

Yedigöz V, Işıloğlu H, Şanioğlu C, Kazancıgil A, Topçuoğlu D. Anne ve kordon kanı kalsiyum ilişkileri. CTFD 1989;20: 213-216
AK: Anne; Kordon kanı; Kalsiyum; Anne kanı

Yıldırım İ, Arda O. Termografinin flap cerrahisindeki yeri. CTFD 1989;20: 191-197
AK: Cerrahi; Termografi; Flap cerrahisi

Yıldırım İ, Çetinkale O. Lipoplasti ile vücut kontur düzeltmeleri. CTFD 1989;20: 199-205
AK: Cerrahi; Lipoplasti; Vücut kontur düzeltmeleri

Yıldırım İ, Aykaç B. Ağız, çene ve yüz çevresi girişimlerinde yüksek frekanslı jet ventilatör kullanımı. CTFD 1989;20: 235-241
AK: Cerrahi; Ağız cerrahisi; Çene cerrahisi; Yüz çevresi cerrahisi; Yüksek frekanslı jet ventilatör

Yıllar DO, Akkan AG, Akçasu A, Özüner Z, Eşkazan E. Deri altı uygulanan meperidinin farelerde maksimal elektroşok nöbetine etkisi. CTFD 1989;20: 385-390
AK: Deri altı; Meperidin; Fare; Maksimal elektroşok nöbeti

Yurdakul İ, Şavlı H, Dinç İ, Oktay E, Çelik S. Akut üst gastrointestinal sistem kanamaları. CTFD 1989;20: 415-419
AK: Gastrointestinal sistem; Gastrointestinal sistem kanamaları; Gastroenteroloji; Akut

Yücel A. Prof. Dr. Sina Emre. CTFD 1989;20: 485-486
AK: Mikrobiyoloji; Biyografi

Yücel A. Cryptosporidium Sp. ve parazitliği. CTFD 1989;20: 119-126
AK: Mikrobiyoloji; Cryptosporidium Sp. Parazitlik

1990

Ahat E, Özer M, Coşkun H, Aktan K, , Akçakaya N, Yüksel A. Trikuspit yetmezliğinin cerrahi tedavisinde De Vega sütür annüloplasti metodu Çocukluk çağı atelektazileri. CTFD 1990;21: 603-609
AK: Cerrahi; Triküspit yetmezliği; De Vega sütür annüloplasti metodu; Çocuk; Atelektazi

Akartunalı M, Doğan E, Söylemez Y, Ezer G. Kabakulakta hücresel ve hümoral immunite. CTFD 1990;21: 235-242
AK: Çocuk; Kabakulak; Hücresel immunite; Hümoral immunite

Akçasu A, Akkan AG, Yıllar DO. The changes of the cholinesterase activity in the plasma and various tissues in cats following death. CTFD 1990;21: 15-19
AK: Kolinesteraz aktivitesi; Kedi; Ölüm sonrası; English

Akçasu A, Yıllar DO, Akkan AG. The influence of cholin ascorbate to ascorbic acid levels of blood in human. CTFD 1990;21: 157-159
AK: Kolin askorbat; Askorbik asit

Akçasu A, Yıllar DO, Akkan AG. Kolin askorbatın stabilitesi. CTFD 1990;21: 161-165
AK: Kolin askorbat

Akın Y, Bozbora N, İlter Ö, Kalyoncuoğlu D, Seber E. Congenital toxoplasmosis and a survey by ELISA method in healty looking mother and newborn. CTFD 1990;21: 413-419
AK: ELISA; Çocuk; Mikrobiyoloji; Toksoplazmozis; Yenidoğan; Anne; English

Akın Y, Bozbora N, İlter Ö, Turan N. Son on yılda Şişli Etfal Hastanesi II. süt çocuğu servisinde yatan yeni doğanların mortalite ve morbiditesi. CTFD 1990;21: 421-427
AK: Süt çocuğu; Çocuk; Sütçocuğu; Yenidoğan; Mortalite; Morbidite

Akın Y, İlter Ö. Pediatrik enfeksiyonlarda intravenöz gamaglobulin uygulaması. CTFD 1990;21: 521-529
AK: Çocuk; Enfeksiyon; Gamaglobulin

Akın Y, Ezer G, Bedir Ö. BCG aşılamasının geç aşırı duyarlığı ve aktif E-rozet testi ile değerlendirilen hücresel immüniteye etkisi. CTFD 1990;21: 531-546
AK: E-rozet; Çocuk; BCG; Tüberküloz; E-rozet testi; Hücresel immünite; Geç aşırı duyarlık

Akkan G, Kaptanoğlu Z, Özüner Z, Hatemi HH, Gündoğdu S, Demiroğlu Ç. Kalsiyum kanal blokeri nitrendipinin (BAY e 5009) izole perfüze köpek pankreasında insülin salınımına etkisi. CTFD 1990;21: 175-178
AK: Kalsiyum; Kalsiyum kanal blokeri; Köpek; Nitrendipin; Pankreas; İnsülin

Akkılıç S, Hatemi HH, Ozan S, Gündoğdu S. Oral glikoz yüklemesi ve insülin hipoglisemisine adenohipofiz prolaktin cevabının araştırılması. CTFD 1990;21: 91-95
AK: Oral glikoz; Adenohipofiz; Prolaktin; Oral glikoz yüklemesi; İnsülin; Hipoglisemi; Diabetes mellitus

Altınkaya N, Sever L. Yenidoğanda koagülasyon bozuklukları. CTFD 1990;21: 133-137
AK: Çocuk; Yenidoğan; Koagülasyon bozukluğu

Altınkaya N, Yafet Aji D, Güler A, Erginel A, Cenani A. Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısından sonra trombositopenik purpura. CTFD 1990;21: 441-443
AK: Trombositopenik purpura; Çocuk; Kızamık aşısı; Kabakulak aşısı; Kızamıkçık aşısı

Altınkaya N, Sever L, Arvas A, İlter Ö, Aksoy F, Öz F. 109 neonatal ve fetal ölüm olgusunun klinikopatolojik değerlendirilmesi. CTFD 1990;21: 393-397
AK: Fetal; Çocuk; Yenidoğan; Neonatal ölüm; Fetal ölüm

Altınkaya N, Sever L, Özbay G, Öz F. Neden otopsi? 154 çocuk olgunun retrospektif incelenmesi. CTFD 1990;21: 207-211
AK: Çocuk; Otopsi; Retrospektif inceleme

Andican A. Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu emekli oldu. CTFD 1990;21: 485
AK: Cerrahi; Biyografi

Ark E, Sever MŞ, Aysuna N, Tuna Ş, Koçak N, Çarin M, Sönmez YE, Keçer M. Kadavra böbrek transplantasyonlarından sonra arteriyel kan basıncı değişiklikleri. CTFD 1990;21: 213-217
AK: Kan; Cerrahi; Kadavra; Böbrek transplantasyonu; Transplantasyon; Arteriyel kan basıncı

Arvas A, Altınkaya N, Fehmi N, Alparslan L, İlter Ö. Prematüre bebeklerde kranial ultrasonografi bulguları. CTFD 1990;21: 553-558
AK: Çocuk; Yenidoğan; Radyoloji; Prematüre; Bebek; Ultrasonografi

Arvas M, Demirkıran F, Işıloğlu H, Kösebay D. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Sezaryen endikasyonları ve bunların perinatal mortaliteye etkileri. CTFD 1990;21: 341-348
AK: Cerrahpaşa; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; Kadın; Doğum; Sezaryen; Sezaryen endikasyonları; Perinatal mortalite

Arvas M, Çetinsaya A, Çolgar U, Alper T, Aydınlı K, Atasü T. Mayer-Rokitansky-Küster sendromlu hastalarda hormonal değerlindirme. CTFD 1990;21: 445-449
AK: Hormonal; Mayer-Rokitansky-Küster sendromu; Sendrom; Hormonal değerlendirme

Başarer T, Faikoğlu N, Tolun H, Karatum F. Kronik basit glokomlu olgularda lokal olarak kullanılan non-selektif adrenerjik blokerin (timolol maleate % 0.5) selektif beta1 adrenerjik blokerle (betaxolol hydrochloride % 0.5) mukayesesi. CTFD 1990;21: 193-197
AK: Göz; Göz hastalıkları; Glokom; Adrenerjik bloker; Non-selektif adrenerjik bloker; Timolol maleat; betaksolol hidroklorid; Beta1 adrenerjik bloker

Candan G, Baban N, Civelek S, Ahbap E. Proteinlerin nonenzimatik glikozillenmeleri üzerine ZnCl2'ün etkileri. CTFD 1990;21: 31-36
AK: Protein; Nonenzimatik glikozillenme; Glikozillenme; ZnCl2

Candan G. Early changes in the sorbitol content and ultrastructure in the aortic tissues of streptozotocin diabetic rats. CTFD 1990;21: 21-29
AK: Sorbitol; Aortik doku; Sıçan; Diabetes mellitus; English

Coşkun H, Ahat E, Beşirli K, Bozkurt K. Ehlers-Danlos sendromu ve vasküler manifestasyonları. CTFD 1990;21: 661-666
AK: Sendromu; Ehlers-Danlos sendromu; Sendrom; Vasküler belirtiler

Demirelli FH. Kronik miyeloid lösemi; yeni kavramlar. CTFD 1990;21: 465-471
AK: Lösemi; Onkoloji; Kronik miyeloid lösemi; Miyeloid lösemi

Demirtaş H, Hatemi HH, Ozan S, Turan N, Sırmacı N, Urgancıoğlu İ. Akut miyokard infarktüsü ve iskemik kalp hastalarında serumda dehidroepiandrosteron sulfat düzeyleri. CTFD 1990;21: 101-103
AK: Akut; Akut miyokard infarktüsü; Miyokard infarktüsü; Kalp; İskemik kalp hastaları; Dehidroepiandrosteron sülfat; DHEA-SO4

Dinç İ, Yurdakul İ, Şavlı H, Oktay E, Çelik S, Demirhindi O. Magaldrat'ın duodenum ülserinin tedavisindeki etkisi. CTFD 1990;21: 611-614
AK: Duodenum; Gastroenteroloji; Duodenum ülseri; Magaldrat

Dirican A. (n) değişkenli araştırmalarda diskriminant çözümlemesinin kümeler arası tanı ayrımında kullanılması ve bilgisayar uygulaması. CTFD 1990;21: 9-14
AK: Tanı; Bilgisayar; Biyoistatistik; Diskriminant analizi

Doğan E, Doğan N, Ezer G. Boğmacada lenfositoz sırasında serum immünglobulinleri, kompleman ve opsonik aktivite üzerinde bir çalışma. CTFD 1990;21: 255-259
AK: Kompleman; Çocuk; Boğmaca; Lenfositoz; İmmünoglobulin; Opsonik aktivite

Doğan E, Doğan N, Ezer G. Boğmacada hücresel immün supresyon. CTFD 1990;21: 261-266
AK: Çocuk; Boğmaca; Hücresel immün supresyon

Doğan E, Akartunalı M, Doğan N, Ezer G. Kabakulak ve kabakulak meningoensefalitli hastalarda hücresel ve hümoral immün parametrelerin karşılaştırılması. CTFD 1990;21: 271-275
AK: Kabakulak; Çocuk; Meningoensefalit; Hücresel immünite; Hümoral immünite

Doğan E, Doğan N, Ezer G. Boğmacada lenfositozun süresi ve karakteri. CTFD 1990;21: 277-280
AK: Çocuk; Boğmaca; Lenfositoz

Endeshaw K, Doğan E, Ezer G. Viral ve tüberküloz menenjitli hastalarda beyin-omurilik sıvısındaki T ve B lenfositlerinin kantitatif değerlendirilmesi. CTFD 1990;21: 267-270
AK: Tüberküloz; Çocuk; Viral menenjit; Tüberküloz menenjit; Menejit; T lenfositleri; B lenfositleri

Eren İ, Güzelsoy D, Yazıcıoğlu N, Özcan M, Sansoy V, Şençoban K, Demiroğlu C. Oral dipiridamol talyum sintigrafisinin koroner arter hastalığı tanısındaki değeri. CTFD 1990;21: 547-552
AK: Koroner; Koroner arter hastalığı; Kardiyoloji; Dipiridamol; Talyum sintigrafisi; Sintigrafi

Eyüboğlu E, Aydemir İ, Pusane A, Düren M, Taşkın M. Aprotininin sıçanlarda oluşturulan fibrinopürülan peritonit üzerindeki etkisi. CTFD 1990;21: 325-330
AK: Cerrahi; Aprotinin; Sıçan; Fibrinopürülan peritonit; Peritonit

Ezer G, Tuncel K, Doğan E. Tüberküloz menenjitte hücresel immünite ve süpresor T lenfositlerinin değerlendirilmesi. CTFD 1990;21: 249-253
AK: Tüberküloz; Hücresel immünite; Çocuk; Tüberküloz menenjit; Süpresor T lenfositleri

Eşkazan E, Yıllar DO, Akçasu A, Akkan AG. Naloksonun fındık farelerinde maksimal elektroşok nöbetine etkisi. CTFD 1990;21: 179-186
AK: Nalokson; Fındık faresi; Maksimal elektroşok nöbeti

Ferhanoğlu B, Ataman R, Gülseven M, Akman N. Hemaferezis: Endikasyonları, yan etkileri, 78 hemaferezis işleminden aldığımız sonuçlar. CTFD 1990;21: 369-376
AK: Hematoloji; Hemaferezis; Endikasyon; Yan etki

Göksoy E, Geçioğlu İA. Appendiks mukoseli: Olgu bildirisi. CTFD 1990;21: 129-132
AK: Appendiks; Cerrahi; Appendiks mukoseli; Mukosel

Görpe U, Özyazar M, Bağrıaçık N, Can Ş. İnsülin çeşitleri: İnsülin antikorları ve diabetes mellitus ayarı. CTFD 1990;21: 87-90
AK: İnsülin; Diabetes mellitus; İnsülin antikorları

Gürocak B, Öngen Z, Umut S, Erk M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında elektrokardiyogram bulguları. CTFD 1990;21: 399-403
AK: Akciğer; Elektrokardiyogram; Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; EKG; KOAH

Gürses A, Tabak L, Erkan F, Kullep M, Gazioğlu K. Bir selim mezotelyoma olgusu. CTFD 1990;21: 455-457
AK: Mezotelyoma; Selim mezotelyoma

Gürses A, Tabak L, Erkan F, Kalaycı G, Gazioğlu K. İlginç bir akciğer hamartoma olgusu. CTFD 1990;21: 451-453
AK: Akciğer; Akciğer hamartoma; Hamartoma

Güzelsoy D, Sansoy V, Eren İ, Özcan M, Bursalı Z, Karatay C, Demiroğlu C. Egzersiz talyum sintigrafisinin koroner arter hastalığı, damar lokalizasyonu ve yüksek riskli anatomiyi göstermedeki değeri. CTFD 1990;21: 385-392
AK: Koroner; Kardiyoloji; Egzersiz talyum sintigrafisi; Koroner arter hastalığı

Hatemi HH, Akkan AG, Kaptanoğlu Z, Özüner Z, Gündoğdu S, Demiroğlu Ç. Kalsiyum kanal blokeri verapamilin (D-365) izole köpek pankreasında insülin salınımına etkisi. CTFD 1990;21: 167-170
AK: Kalsiyum; Köpek; Kalsiyum kanal blokeri; Verapamil; Pankreas; İnsülin

Hatemi HH, Ozan S, Minkari T, Çiftçi İ, Gündoğdu S. Dört hipoglisemi vakası dolayısıyla. CTFD 1990;21: 125-128
AK: Hipoglisemi; Cerrahi; İnsülinoma; Adacık hiperplazisi; Hiperinsülinizm

Hatemi HH, Sayın E, Altınkök M, Ozan S, Gündoğdu S, Çamuşçu H, Alasya H, Toker N. Primer empty sella sendromu. CTFD 1990;21: 577-580
AK: Nöroşirürji; Radyoloji; Primer empty sella sendromu; Sendromu

İnsel H. Prof. Dr. Selçuk Aybar'ın ardından. CTFD 1990;21: 681-683
AK: Cerrahi; Biyografi

Kalafat H, Sarıyar M, Osmanoğlu O, Akay YK, Tortum OB. Duodenum ülseri tedavisinde trunkal vagotomi ve drenaj ameliyatlarının 5-15 yıllık geç sonuçları. CTFD 1990;21: 199-205
AK: Duodenum; Duodenum ülseri; Vagotomi; Cerrahi; Trunkal vagotomi; Drenaj; Geç sonuçlar

Kaptanoğlu Z, Akkan AG, Özüner Z, Hatemi HH, Gündoğdu S, Demiroğlu Ç. Kalsiyum kanal blokeri diltiazemin izole köpek pankreasında insülin salınımına etkisi. CTFD 1990;21: 171-174
AK: Kalsiyum; Kalsiyum kanal blokeri; Köpek; Diltiazem; İnsülin; Pankreas

Kaptanoğlu Z, Hatemi HH, Gündoğdu S, Urgancıoğlu İ, Demiroğlu Ç. İzole pankreasta glikozlu uyarılan insülin salgılanması üzerine çinkonun etkisi. CTFD 1990;21: 153-156
AK: İzole pankreas; Pankreas; İnsülin; Çinko

Korkmaz O, Alparslan L, Kanberoğlu K, Çokyüksel O. Paranazal sinüs ve nazal kavite habis tümörlerinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. CTFD 1990;21: 117-120
AK: Tomografi; Radyoloji; Paranazal sinüs; Nazal kavite; Habis tümör; Bilgisayarlı tomografi

Küçükhüseyin C. Köpek gluteal kasında 133xenon klerensinin farmakokinetiği ve bunun yerel kan akımı ile ilişkisi. CTFD 1990;21: 497-503
AK: Köpek; Kan; Gluteal kas; Xenon133; Farmakokinetik; Yerel kan akımı

Mağden AO, Müftüoğlu A. İnsan desmacraniumunda sutura craniales ve os incae varyasyonları. CTFD 1990;21: 313-317
AK: İnsan; Descramanium; Sutura craniales; Os incae

Mağden O, Müftüoğlu A. İnsan desmocraniumunda sutural ve epectal kemiklerin varyasyonları. CTFD 1990;21: 319-323
AK: İnsan; Desmocranium; Sutural kemik; Epectal kemik

Mamal M, Boztaş MZ. Neisseria meningitidis'in etken olduğu bir üretrit olgusu. CTFD 1990;21: 635-638
AK: Mikrobiyoloji; Neisseria meningitidis; Üretrit

Mamal M, Koç F. Haemophilus influenza serotip D biyotip VI'nın etken olduğu bir idrar yolu infeksiyonu olgusu. CTFD 1990;21: 649-659
AK: Mikrobiyoloji; Haemophilus influenza; İdrar yolu infeksiyonu

Müftüoğlu G, Hatemi HH, Gündoğdu S, Çataloğlu M, Ungancıoğlu İ, Akar S. Diabetik retinopati ile büyüme hormonu (growth hormon) salgılanma durumu arasındaki ilişkiler. CTFD 1990;21: 559-563
AK: Büyüme hormonu; Göz; Göz hastalıkları; Diabetes mellitus

Oğuz V, Pazarlı H, Üstündağ C, Gündoğdu S, Bürümcek E, Hatemi HH, Ozan S, Kapıcıoğlu T, Urgancıoğlu İ. Distiroidide kapak retraksiyonunun tiroid statusuyla ilişkisi ve topikal guanitidine cevabın değerlendirilmesi. CTFD 1990;21: 337-340
AK: Tiroid; Göz; Göz hastalıkları; Distiroidi; Guanitidin; Kapa retraksiyonu

Ozan S, Hatemi HH, Gündoğdu S, Caner M, Urgancıoğlu İ. Oral metoklopramid uyarı testiyle büyüme hormonu cevabının incelenmesi. CTFD 1990;21: 85-86
AK: Metoklopramid; Büyüme hormonu

Önen K, Sarıyar M, Ataman R, Ülkü U, Erek E, Serdengeçti K, Göksoy E, Kural AR, Kalafat H, Taşçı H, et al. Böbrek transplantasyonu ve sonuçlarımız. CTFD 1990;21: 405-412
AK: Böbrek transplantasyonu; Cerrahi; Üroloji; Transplantasyon

Özbayrak T, Apaydın A, Bayındır Ç, Altuğ T. Trigeminalis nevraljilerinde uygulanan alkol injeksiyonunun sıçanlarda periferik sinir dokusu üzerindeki etkilerinin elektron mikroskobunda araştırılması. CTFD 1990;21: 487-495
AK: Alkol; Çene cerrahisi; Trigeminalis; Nevralji; Sıçan; Sinir dokusu; Ultrastrüktür

Özder A. Sessiz miyokard iskemisi. CTFD 1990;21: 459-463
AK: Miyokard iskemisi; Kardiyoloji; Sessiz miyokard iskemisi

Özgültekin R, Giebel MG. Fleksor tendon yaralanmalarında primer Kleinert yöntemi ile onarım. CTFD 1990;21: 509-520
AK: Onarım; Cerrahi; Fleksor tendon yaralanması; Tendon yaralanması; Kleinert yöntemi

Özkan T, Karaçorlu MA. Lepra hastalığına bağlı paralitik lagoftalminin düzeltilmesinde temporal adale transferi ameliyatının etkinliği. CTFD 1990;21: 225-233
AK: Göz; Göz hastalıkları; Lepra; Paralitik lagoftalmi; Lagoftalmi; Temporal adale transferi

Özkuş İ, Mındıkoğlu AN, Yücel A, Çelik N, Bayramiçli M, Şad AA. Mikrocerrahi yöntemle serbest kompozit doku transferi: İki olgu bildirimi. CTFD 1990;21: 281-286
AK: Doku; Cerrahi; Mikrocerrahi yöntem; Serbest kompozit doku transferi

Özyazar M, Soysal T, Bağrıaçık N. Hiperglisemik keto-asidoz ve infeksiyon ilişkisi. CTFD 1990;21: 47-50
AK: Ketoasidoz; Hiperglisemik ketoasidoz; Diabetes mellitus; İnfeksiyon

Özyazar M, Çetinkale O, Bağrıaçık N. İnfekte diabetik ayaklar üzerinde bir çalışma. CTFD 1990;21: 41-45
AK: Cerrahi; Diabetik ayak; İnfekte diabetik ayak; Diabetik nöropati; Diabetes mellitus

Papila Ç, Küçükyılmaz H, Taşan E, Caner M, Akın P, Özbay G, Gürakar M. Vinil klorid entoksikasyonuna bağlı karaciğer içi safra yolları proliferasyonu. CTFD 1990;21: 621-624
AK: Karaciğer; Safra yolları; Vinil klorid entoksikasyonu; Karaciğer içi safra yolları

Sakızoğlu B, Doğan E, Söylemez Y, Ezer G. Tüberkülozun ve tedavide kullanılan steroidin nonspesifik immün sistem üzerine etkisi. CTFD 1990;21: 243-248
AK: Çocuk; Tüberküloz; Steroid; Nonspesifik immun sistem

Sarıyar M, Kalafat H, Ataman R, Kaya Büyükyıldız G, Tekin A, Taşçı H. Uzun süreli hemodiyaliz için snuffbox arterio-venöz fistül. CTFD 1990;21: 589-594
AK: Hemodiyaliz; Fistül; Cerrahi; Snuffbox arterio-venöz fistül

Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Etiz L. Yenidoğan bebeklerde hiperbilirubinemi ile glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği arasındaki ilişki. CTFD 1990;21: 51-54
AK: Yenidoğan; Çocuk; Hiperbilirubinemi; Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz; G6PD eksikliği

Seluki H, Hatemi HH, Ozan S, Gündoğdu S, Urgancıoğlu İ. 23 primer hiperparatiroidi vakasının klinik ve laboratuar yönünden incelenmesi. CTFD 1990;21: 37-39
AK: Primer hiperparatiroidi; Hiperparatiroidi

Sever MŞ, Aysuna N, Koçak N, Tuna Ş, Ark E, Keçer M, Sönmez YE, Görgülü C, Çarin M. Post-transplant acute renal failure and dialysis support in cadaver donor renal transplantation. CTFD 1990;21: 219-224
AK: Cerrahi; Radyoloji; Akut renal yetmezlik; Kadavra; Renal transplantasyon; Transplantasyon

Söylemez Y, Akçakaya N. Plevral ampiyem: 11 yıllık inceleme. CTFD 1990;21: 349-354
AK: Ampiyem; Çocuk; Plevral ampiyem; Retrospektif inceleme

Suyugül N, Alpaydın E, Yedigöz N. Yerel steroid testinin normal, oküler hipertansiyon ve travmatik açı resesyonu olgularında uygulanması ve sonuçları. CTFD 1990;21: 581-587
AK: Steroid; Hipertansiyon; Travmatik; Göz; Göz hastalıkları; Yerel steroid testi; Oküler hipertansiyon; Travmatik açı resesyonu

Suyugül N, Demiroğlu U, Sürel Z, Eper E. Horner sendromu. CTFD 1990;21: 625-634
AK: Sendromu; Göz; Göz hastalıkları; Adli tıp; Horner sendromu; Sendrom

Suyugül N. Normal ön kamara açısı, anatomisi ve ultrastrüktürü. CTFD 1990;21: 667-675
AK: Göz; Göz hastalıkları; Ön kamara açısı; Anatomi; Ultrastrüktür

Şanioğlu C, Yedigöz V, Erbek H, Beşe T. Sürmatürasyon tanı ve tedavisinde vajinal smear ve amnioskopinin değeri. CTFD 1990;21: 377-383
AK: Tanı; Sürmatürasyon; Vajinal smear; Amnioskopi

Şentürk H, Mert A, Gürakar M, Ömer A, Şavlı H. Karaciğerin dev kavernöz hemangiomu. CTFD 1990;21: 121-123
AK: Karaciğer; Kavernöz hemangiom; Hemangiom

Taşan E, Dalgıç H, Akın P, Şentürk H, Caner M, Papila Ç, Gürakar M. Kronik karaciğer hastalıklarında fibröz aktivite ile serum tip III procollagen peptid seviyeleri arasındaki ilişki. CTFD 1990;21: 79-83
AK: Karaciğer; Kronik karaciğer hastalıkları; Karaciğer hastalıkları; Fibröz aktivite; Procollagen tip III; Peptid

Taşan E, Görpe U, Özyazar M, Caner M, Gürakar M, Bağrıaçık N. Karaciğer sirozu olgularında gelişen portal sistemik kollateral dolaşım ile portal hipertansiyonu değerlendirmede oral fruktoz tolerans testinin rolü. CTFD 1990;21: 615-620
AK: Karaciğer; Karaciğer sirozu; Sistemik; Portal sistemik kollateral dolaşım; Portal hipertansiyon; Oral fruktoz tolerans testi

Taşyürekli M. Trombositlerin internal kontraksiyonunun elektron mikroskobik olarak incelenmesi. CTFD 1990;21: 147-151
AK: Trombosit; Trombosit internal kontraksiyonu; Elektron mikroskobu

Taşyürekli M, Yıldız İ. Çocukluk çağı akut ve kronik idiopatik trombositopenik purpura (İTP)'sında dolanım kanı monositlerinin ultrastrüktürel olarak incelenmesi. CTFD 1990;21: 187-192
AK: Akut; Trombositopenik purpura; Çocuk; Hematoloji; Onkoloji; İdyopatik trombositopenik purpura; Monosit; Ultrastrüktür

Timoçin N, Apaydın A, Yılmaz MT, Oktay İ, Büyükdevrim AS. Tip I ve Tip II diabetes mellitusta tükürük glikoz düzeyleri ile glikozillenmiş hemoglobin ve kan glikoz düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması. CTFD 1990;21: 361-367
AK: Glikozillenmiş hemoglobin; Kan; Çene cerrahisi; Diabetes mellitus; Tükürük glikoz düzeyi; Glikoz

Timoçin N, Apaydın A, Güven Y, İyigün T. Adrenalin içeren anestezik uygulanan diabetli hastalarda kan glikoz düzeyleri. CTFD 1990;21: 355-359
AK: Kan; Çene cerrahisi; Adrenalin; Diabetes mellitus; Glikoz düzeyi; Lokal anestezik

Unat EK, Midilli K. Kemoterapi çağından önce tıp mensupları üzerindeki infeksiyon denemeleri. CTFD 1990;21: 473-482
AK: Kemoterapi; Mikrobiyoloji; Tıp tarihi; İnfeksiyon denemeleri

Urgancıoğlu İ, Seyahi V, Hatemi HH, Sayman HB. İskemik kemik nekrozunda sintigrafi ile radyografinin karşılaştırılması. CTFD 1990;21: 55-58
AK: Sintigrafi; İskemik kemik nekrozu; Kemik nekrozu; Nekroz; Radyografi

Urgancıoğlu İ, Seyahi V, Kapıcıoğlu T, Hatemi HH, Sayman HB. Enterogastrik reflü değerlendirilmesinde semi-kantitatif sintigrafik yöntem. CTFD 1990;21: 59-62
AK: Yöntem; Enterogastrik reflü; Sintigrafi; Semikantitatif

Urgancıoğlu İA, Kapıcıoğlu T, Hatemi HH, Bozluolcay Ş, Sönmezoğlu K, Kanmaz B, Sayman HB. 1944 kemik sintigrafisi çekilen hastanın kemik metastazı lokalizasyonu ile primer hastalığa göre dağılımı. CTFD 1990;21: 63-71
AK: Sintigrafi; Kemik; Metastaz; Lokalizasyon

Ün I, Ozan S, Gündoğdu S, Hatemi HH. Prolaktin salgılanma durumunun incelenmesinde oral metoklopropamid testi. CTFD 1990;21: 97-99
AK: Prolaktin; Metoklopropamid; Dopamin

Üresin B, Bilgel H, Zorluoğlu A, Korun N, Kızıl A. The effects of cimitidine, metoclopramide, histidine and tyrosine over the experimentally produced stress ulcers of the rat stomach. CTFD 1990;21: 505-508
AK: Cerrahi; Simetidin; Metoklopramide; Histidin; Tirozin; Sıçan; English

Yaldıran A, Sipahioğlu F, Öztürk E, Erbengi T, Örnek E, Erdine S. Makulo Halo sendromu: Karaciğer ve dalağın ultrastrüktürü. CTFD 1990;21: 429-440
AK: Karaciğer; Makulo halo sendromu; Sendrom; Dalak

Yarar S, Sözer K, Hacıbekiroğlu M. Plevra sıvılarının ayırıcı tanısında adenosine deaminase düzeylerinin önemi. CTFD 1990;21: 565-575
AK: Plevra; Adli tıp; Plevra sıvıları; Ayırıcı tanı; Adenosine deaminase

Yılmaz MB, Kümi M, Kılınç Y, Tanyeli A, Etiz L. Heterozigot durumunda hemoglobin S geni taşıyan çocuklarda serum, eritrosit ve idrar çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri. CTFD 1990;21: 73-77
AK: Eritrosit; Bakır; Magnezyum; Çocuk; Hematoloji; Heterozigot; Hemoglobin S; Çinko

Yurdakul İ, Şavlı H, Bal K, Dinç İ. Aktif duodenum ülserinin tedavisinde glutensiz diyetin etkisi. CTFD 1990;21: 111-115
AK: Duodenum; Gastroenteroloji; Duodenum ülseri; Glutensiz diyet; Tedavi

Yurdakul İ, Dinç İ, Bal K, Şavlı H, Oktay E, Çelik S, Uzunismail H, Demirhindi O. Sucralfate'ın duodenum ülserlerinin tedavisindeki etkisi. CTFD 1990;21: 331-335
AK: Duodenum; Gastroenteroloji; Sucralfate; Duodenum ülseri

Yücel A, Mamal M, Bahar H, Ortaköylü G, Çağlar G, Çamsarı G, İlker O. İstanbul'da bir melioidoz olgusu. CTFD 1990;21: 639-647
AK: Mikrobiyoloji; İstanbul; Melioidoz; Pseudomonas pseudomallei

Yücel A, Mamal M, Bahar H. Penisilinaz oluşturan Neisseria gonorrhea kökenleri üzerine bir çalışma. CTFD 1990;21: 105-109
AK: Mikrobiyoloji; Penisilinaz; Neisseria gonorrhea; Gonore

1991

Ayhan Köseoğlu. CTFD 1991;22: 621
AK: Biyografi

Prof. Dr. Orhan Nuri Ulutin. CTFD 1991;22: 622
AK: Biyografi

Prof. Dr. Turan Gürgen. CTFD 1991;22: 623
AK: Biyografi

Prof. Dr. Faruk Yenel'in biyografisi. CTFD 1991;22: 624
AK: Biyografi

Aji DY. Reye sendromu. CTFD 1991;22: 171-178
AK: Reye sendromu; Sendromu; Çocuk; Sendrom

Aji DY, Özbay G. Reye sendromu: Beş yıllık klinik ve anatomopatolojik değerlendirme. CTFD 1991;22: 79-86
AK: Sendromu; Çocuk; Reye sendromu; Sendrom; Otopsi; Karaciğer biyopsisi

Akar S. Santral ve kök tıkanıklarında gonyoskopik muayene ve iris flöresein anjiografi bulguları. CTFD 1991;22: 381-385
AK: Göz; Santral tıkanıklık; Kök tıkanıklığı; Gonyoskopik muayene; İris; Flöresein; Anjiografi

Akar S, Müftüoğlu G, Güzel H, Üstündağ C. Retina dekolmanı ameliyatlarından sonra karanlık adaptasyonu. CTFD 1991;22: 387-390
AK: Retina dekolmanı; Göz; Karanlık adaptasyonu

Akkın SM, Tuna Y, Özgültekin R, Müftüoğlu A. Ekstrahepatik safra yolları innervasyonunun cerrahi anatomisi. CTFD 1991;22: 615-620
AK: Safra yolları; Cerrahi; Anatomi; Ekstrahepatik safra yolları; Cerrahi anatomi

Altun H. Nefrotik sendromlu çocuklarda serum kolinesterazın tedaviye cevap açısından incelenmesi. CTFD 1991;22: 553-559
AK: Nefrotik sendrom; Kolinesteraz

Andican AA, Özçelik FM. Transhiatal esophagectomy with special reference to respiratory functions. CTFD 1991;22: 283-286
AK: Cerrahi; Transhiatal esofagektomi; Solunum fonksiyonları; English

Arvas A, Akın Y, Fehmi N, Altınkaya N, İlter Ö. Erken membran rüptüründe intravenöz gammaglobulin profilaksisi. CTFD 1991;22: 391-401
AK: Yenidoğan; Erken membran rüptürü; Membran rüptürü; İntravenöz gammaglobulin tedavisi; Gammaglobulin tedavisi

Bedirhan MA, Koyutürk İ, Doğan N, Paç M. Varis laboratuar muayenesinde ayak sırtı ven basıncının yeri. CTFD 1991;22: 105-108
AK: Cerrahi; Varis; Ayak sırtı; Ven basıncı

Caner M, Taşan E, Sonsuz A, Görpe U, Tezcan V, Bağrıaçık N. Hiperlipidemik pankreatit ve bulimia nörozunda multidisipliner bir yaklaşım. CTFD 1991;22: 73-77
AK: Hiperlipidemik pankreatit; Pankreatit; Bulimia nörozu; Multidisipliner

Cebeci H, Uras C, Ulualp K, Çakalır C. Primary malignant lymphoma of the rectum: A case report. CTFD 1991;22: 479-482
AK: Cerrahi; Primer malign lenfoma; Malign lenfoma; Lenfoma; Rektum; English

Coşkun A, Çetin MT, Satar M, Arıdoğan N, Toksöz L. Oksitosinle uyarılan doğumlardan sonra hiperbilirubinemi. CTFD 1991;22: 543-546
AK: Hiperbilirubinemi; Çocuk; Oksitosin; Doğum

Çakır B, Karaaslan S, Erkul İ, Ödev K. Konya yöresi sağlıklı ilkokul çocuklarında tiroid volümünün ultrasonografi ile ölçümü. CTFD 1991;22: 583-591
AK: Konya; Tiroid; Ultrasonografi; Çocuk; İlkokul çocukları; Tiroid volümü

Çengel A, Metin M, Dörtlemez Ö, Dörtlemez H, Alkan M. Sol ventrikül duvar hareketlerinin değerlendirilmesinde iki boyutlu ekokardiyografi ile sol ventrikül sineanjiografi bulgularının karşılaştırılması. CTFD 1991;22: 277-281
AK: Ekokardiyografi; Kardiyoloji; Sol ventrikül; Duvar hareketleri değerlendirmesi; Sineanjiografi

Çınar L, Özin MB, Dündar S. Bir jüvenil pernisiyöz anemi olgusu. CTFD 1991;22: 143-144
AK: Anemi; Jüvenil pernisiyöz anemi; Pernisiyöz anemi

Çokuğraş H, Akçakaya N. Kordon kanı immunglobulin E değerleri. CTFD 1991;22: 539-542
AK: Kordon kanı; Çocuk; IgE

Dedeoğlu A, Onat F, Berkman K. Comparison of pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of H2 receptor blockers: Cimetidine, ranitidine and famotidine. CTFD 1991;22: 483-487
AK: Cimetidine; H2 reseptör blokerleri; Simetidin; Ranitidin; Famotidin; English

Demirelli F, Sansoy V, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Radyonüklid ventrikülografi ile kronik mitoksantron kardiyotoksisitesinin araştırılması. CTFD 1991;22: 409-412
AK: Onkoloji; Kardiyoloji; Radyonüklid ventrikülografi; Mitoksantron; Kardiyotoksisite

Demiroğlu Ç, Günaydın İ, Sukyasyan A, Vural GE, Hatemi HH. Yaşlılıkta insülin yarıömrü. CTFD 1991;22: 253-255
AK: Yaşlılık; İnsülin; Yarı ömür

Duran E, Doğan N, Coşkun M, Kocailik A, Süngün M. Atrioventriküler septal defektler: Üç olgu nedeniyle. CTFD 1991;22: 439-443
AK: Kardiyoloji; Atrioventriküler septal defekt

Duran E, Doğan N, Akyatan N, Kocailik A, Süngün M, Oral U. Kardiopulmoner bypass esnasında hava embolisi. CTFD 1991;22: 463-470
AK: Nöroloji; Kardiopulmoner bypass; Hava embolisi

Duran E, Balkanlı K, Doğan N, Süngün M, Kocailik A. Açık kalp cerrahisinden sonra oluşan sternal dehiscense'de pulmoner fonksiyon bozukluklarının. CTFD 1991;22: 97-103
AK: Kalp; Açık kalp cerrahisi; Kalp cerrahisi; Sternal dehiscense; Pulmoner fonksiyon bozukluğu

Duran E, Doğan N, Balkanlı K, Kocailik A, Aydın S, Süngün M. Otojen safen ven greft ve polytetrafluoroethylene (PTFE) greft ile femoropopliteal bypass yapılan 45 olgunun analizi. CTFD 1991;22: 527-531
AK: Greft; Cerrahi; Otojen safen ven greft; PTFE greft; Femoropopliteal bypass

Erk M, Ülkü B, Tüzüner N, Türker H, Güngen G. Tüberkülozun değişik klinik formlarında hematolojik ve immünolojik özellikler. CTFD 1991;22: 211-217
AK: Tüberküloz; Hematolojik özellikler; İmmünolojik özellikler

Ertekin C, Bulut T, Belgerden S, Kurtoğlu M, Yamaner S. Penetran kalp yaralanmaları. CTFD 1991;22: 123-128
AK: Kalp; Cerrahi; Penetran kalp yaralanmaları; Kalp yaralanmaları

Filiz E, İlçi T, Aydın S, Lokman NS, Çelenk T, San T, Demireğen S. Alveoler kist hastalığı. CTFD 1991;22: 463-470
AK: Alveoler kist; Kist; Cerrahi; Gastroenteroloji; Echinococcus alveolaris

Filiz E, İlçi T, Çelenk T, Lokman NS, Gülmen M. Tiroidektominin gland fonksiyonları üzerine etkisi. CTFD 1991;22: 271-276
AK: Cerrahi; Tiroidektomi; Gland fonksiyonları

Göksoy E, Ulualp KM, Durgun AV. İleus duplex: Bir olgu bildirimi. CTFD 1991;22: 449-453
AK: İleus; Cerrahi; İleus dupleks

Göksoy E, Gürgen T, Oral C. Barsak tıkanmasına neden olan bir ileal karsinoid tümör olgusu: Olgu bildirisi. CTFD 1991;22: 153-156
AK: Karsinoid tümör; Tümör; Cerrahi; Barsak tıkanması; İleal karsinoid tümör

Gözükırmızı E, Yıldırım N, Kaynak H, Madazlıoğlu S, Arssalan M, Gökçebay N, Denktaş H, Yenel F. Polysomnography in chronic obstructive pulmonary diseases. CTFD 1991;22: 37-43
AK: Nöroloji; Polisomnografi; Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; KOAH; English

Gürgen T, Göksoy E, Oral C, Akaydın M. The surgical methods applied according to the etiology of cholangitis and the comparison of the results: A study of 226 cases. CTFD 1991;22: 403-407
AK: Cerrahi; Kolanjit etyolojisi; Etyoloji; Cerrahi yöntemler; English

Gürocak B, Umut S, Yıldırım S, Erturan S, Akkan G, Hacıbekiroğulları M, Tezcan V, Özüner Z, Yenel F. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında oral uzun etkili teofilinin solunum merkezlerine etkisi. CTFD 1991;22: 413-417
AK: Akciğer; Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; KOAH; Teofilin; Solunum merkezleri

Hancı M, Akar Z, Canbaz B, Uzan M, Celasun N, Kuday C. Minor kafa travmalı olgularda yüksek serebral fonksiyonların değerlendirilmesi. CTFD 1991;22: 579-582
AK: Nöroşirürji; Nöroloji; Minor kafa travması; Kafa travması; Yüksek serebral fonksiyonlar

Hatemi HH, Keleş İ, Ozan S, Bozluolcay Ş, Ünal G, Urgancıoğlu İ. Dört paratiroid glandından kaynaklanan adenoma bağlı bir hiperparatiroidi olgusu. CTFD 1991;22: 145-151
AK: Hiperparatiroidi; Paratiroid; Adenom

Hatemi HH, Ozan S, Oktay E, Alasya H, Tüzüner N, Uçak D, Sayın A, Gündoğdu S. Protein kayberen enteropati: İki olgu bildirisi. CTFD 1991;22: 433-438
AK: Protein; Cerrahi; Protein kaybeden enteropati; Enteropati

İnce B, Gözükırmızı E, Karaağaç N, Zembilci N. Epileptik hastalarda EEG, nörolojik muayene ve beyin tomografisi bulguları korelasyonu. CTFD 1991;22: 565-570
AK: Beyin; Nöroloji; Epilepsi; EEG; Nöroloji muayene; Beyin tomografisi

Kalıpsız O. Hastane yönetimi ve bilişim sistemi. CTFD 1991;22: 609-613
AK: Bilgisayar; Hastane yönetimi; Bilişim

Kalıpsız O. Bilgisayar destekli tanı ve tedavi kodlaması. CTFD 1991;22: 605-608
AK: Bilgisayar; Tanı; Tedavi

Karabulut L, Kaya A, Polat M. Beta adrenerjik reseptör blokerleri ile kan prolaktin düzeyleri arasındaki ilişki. CTFD 1991;22: 87-90
AK: Beta adrenerjik reseptör; Kan; Prolaktin; Beta adrenerjik reseptör blokeri

Karabulut L, Kaya A, Sezer AN. Konya bölgesinde 1600 tiroid hastasının istatistik incelemesi. CTFD 1991;22: 91-96
AK: Tiroid; Konya; Tiroid hastası; Guatr

Karademir M, Koçak M, Erken E. Türkiye'nin güney yöresinde yaşayan ötiroidi difüz guatrlı hastalarda tiroid antijenlerine karşı antikor oluşma sıklığı. CTFD 1991;22: 533-537
AK: Tiroid; Türkiye; Ötiroidi; Diffüz guatr; Tiroid antijenleri

Keleştimur F, Özbakır Ö, Ünlü Y, Mirza E. Wolfram (Didmoad) sendromu. CTFD 1991;22: 157-160
AK: Sendromu; Göz; Wolfram (Didmoad) sendromu; Sendrom; Diabetes mellitus; Diabetes insipidus; Optik atrofi; İşitme kaybı

Kökoğlu E, Ulakoğlu E, Belce A, Özyurt E. LDH activities in cell fractions of meningioma. CTFD 1991;22: 329-331
AK: LDH; Nöroşirürji; LDH aktiviteli; Hücre fraksiyonları; Meningioma; English

Körpınar MA, Önen S, Körpınar Ü, Taşyürekli M, Seçkin İ, Şatıroğlu G. Terapik dozda deamlı ultrases ışınlarının beyaz farelerin kemik iliği üzerinde ultrastrüktürel incelenmesi. CTFD 1991;22: 11-17
AK: Kemik; Ultrases ışınlar; Beyaz fare; Kemik iliği; Ultrastrüktür

Körpınar MA, Önen S, Körpınar Ü, Taşyürekli M, Seçkin İ, Şatıroğlu G. Çeşitli doz ve sürelerdeki devamlı ultrases ışınlarının beyaz farelerin çizgili kası üzerinde etkisinin ultrastrüktürel incelenmesi. CTFD 1991;22: 19-25
AK: Ultrases ışınları; Beyaz fare; Çizgili kas; Ultrastrüktür

Kural AR, Öner A, Yalçın V, Talat Z, Solok V. Endourological treatment of lower urinary calculi in children. CTFD 1991;22: 27-30
AK: Üroloji; Endoürolojik tedavi; Üriner taş; Çocuk; English

Kuyumcuoğlu U, Ünal O, Fıçıcıoğlu C, Attar E, Kuyumcuoğlu ZD, Demirci F, Hekim N. The effects of DOPE on birth weight. CTFD 1991;22: 521-525
AK: Gestasyonel diabetes; Obezite; Postdatizm; Maternal kilo alımı; Doğum ağırlığı; English

Kuyumcuoğlu U, Fıçıcıoğlu C, Ünal O, Kuyumcuoğlu ZD, Alkan A, Demirci F, Attar E. Postpartum testing methods for antecedent gestational diabetes. CTFD 1991;22: 419-422
AK: Postpartum test yöntemleri; Diabetes mellitus; Gestasyonel diabetes; English

Küçükhüseyin C. Pürinerjik sinir sistemi. CTFD 1991;22: 161-170
AK: Pürinerjik sinir sistemi; Sinir sistemi

Küçükusta AR, Erk M, Adataş H, Çelikoğlu Sİ. Trakeobronkopatia osteokondroplastika. CTFD 1991;22: 473-478
AK: Trakeobronkopati osteokondroplastik

Mutlu H, Güzelsoy D, Altan H, Demiroğlu C. Digital entoksikasyonunda serum ve eritrosit magnezyum ve diğer elektrolit düzeyleri. CTFD 1991;22: 547-552
AK: Eritrosit; Magnezyum; Kardiyoloji; Digital entoksikasyonu; Elektrolitler

Mutlu H, Demiroğlu CE, Yazıcıoğlu N, Demiroğlu C. Sağlıklı kişilerde HBs-Ag sıklığı. CTFD 1991;22: 561-564
AK: HBsAg; Kardiyoloji; Sağlıklı kişiler; HBs-Ag; Sıklık

Onel D, Akgün K, Görseval NS. Osteoartrozlu hastalarda tenoxicamın etkisi ve toleransı. CTFD 1991;22: 571-578
AK: Fizik tedavi; Tedavi; Osteoartroz; Tenoksikam

Öngen G, Erk M, Erturan S, Küçükusta AR, Tuncay E. Ketotifen ve kromoglikatın bronş hiperreaktivitesi üzerine etkisi. CTFD 1991;22: 339-346
AK: Ketotifen; Kromoglikat; Bronş hiperreaktivitesi

Öngen G, Küçükusta AR, Yenel F, Öngen Z, Sırmacı N. Akut miyokard infarktüsünün solunum fonksiyonları üzerine etkisi. CTFD 1991;22: 201-209
AK: Akut; Solunum fonksiyonları; Kardiyoloji; Akut miyokard infarktüsü

Öngen G, Erk M, Noberi A, Küçükusta AR, Yenel F. Diffüz obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sistemik kortikosteroidlere bağlı komplikasyonlar. CTFD 1991;22: 333-337
AK: Obstrüktif akciğer hastalığı; Akciğer; Sistemik; Diffüz obstrüktif akciğer hastalığı; Kortikosteroid; Komplikasyon

Örnek E, Aktuğlu G, Ferhanoğlu B, Avanoğlu Y, Akman N, Müftüoğlu AÜ, Ülkü B, Ulutin ON. FAB sınıflandırmasına göre analiz edilmiş 19 miyelodisplastik sendrom olgusu. CTFD 1991;22: 317-321
AK: Sendrom; Hematoloji; FAB sınıflandırması; Myelodisplastik sendrom

Özbay G, Tuğrul A, Yüce M, Arıkan E. Akut inferior miyokard infarktüsünde prekordiyal derivasyonlarda ST çöküklüğünün klinik önemi. CTFD 1991;22: 265-270
AK: Akut; Akut miyokard infarktüsü; Prekordiyal derivasyonlar; ST çöküklüğü

Özdemir S, Sonsuz A, Gürakar M. Hepatit delta virusu (HDV) infeksiyonu ve ülkemizdeki sıklığı. CTFD 1991;22: 509-515
AK: Hepatit; Hepatit delta virusu; Sıklık

Özgültekin R, Yiğitbaşı R, Tuna Y, Ünal G. Transvers kesili (cross-section) gastroenterostomiler. CTFD 1991;22: 235-238
AK: Cerrahi; Transvers kesi; Gastroenterostomi

Özkan N, Tevrüz M, Keser N. Post-travmatik diabetes insipidus. CTFD 1991;22: 445-447
AK: Posttravmatik; Diabetes insipidus; Nöroşirürji; Post-travmatik

Özkan N, Tevrüz M, Demirgil B, Keser N. Posterior kranial fossanın epidural hematomları. CTFD 1991;22: 377-379
AK: Nöroşirürji; Posterior kranial fossa; Epidural hematom

Özyazar M. Diabetik hastalarda hipertansiyonun etyolojisi, yaygınlığı ve tedavisi. CTFD 1991;22: 489-495
AK: Diabetes mellitus; Hipertansiyon

Özyeğin A, Ozan S, Avanoğlu H, Hatemi HH, Düren E. A case of Conn's syndrome. CTFD 1991;22: 471-472
AK: Cerrahi; Üroloji; Conn sendromu; Sendrom; English

Papila Ç, Derman U, Büyükünal E, Serdengeçti S, Molinas Mandel N, Şenocak M, Berkarda B. Ca 19-9 (karbonhidrat antijen 19-9)'un solid tümörlü hastalarda tümör belirteci olarak evrelere göre dağılımı. CTFD 1991;22: 51-55
AK: Karbonhidrat; Tümör; Tümör belirteci; Onkoloji; Karbonhidrat antijen 19-9; Ca 19-9; Solid tümör

Papila Ç, Derman U, Büyükünal E, Serdengeçti S, Molinas Mandel N, Şenocak M, Berkarda B. Ca 12-5 (Karbonhidrat antijen 12-5)'in solid tümörlü hastalarda tümör belirteci olarak evrelere göre dağılımı. CTFD 1991;22: 57-61
AK: Karbonhidrat; Tümör; Tümör belirteci; Onkoloji; Ca 12-5; Karbonhidrat antijen 12-5; Solid tümör

Papila Ç, Derman U, Büyükünal E, Serdengeçti S, Molinas N, Şenocak M, Berkarda B. TPA (tümör polipeptid antijen)in solid tümörlü hastalarda tümör belirteci olarak evrelere göre dağılımı. CTFD 1991;22: 45-50
AK: Tümör; Onkoloji; Tümör polipeptid antijeni; Solid tümör; Tümör belirteci; TPA

Perek A, İrfanoğlu ME, Kaygusuz A, Özgönül T, Helvacıoğlu Y, Doğanay K. Kaposi's sarcoma of the rectum: A case report. CTFD 1991;22: 429-432
AK: Cerrahi; Rektum

Perek S, Oral C, Taşçı H. Servikal akalazya ve krikofaringeal miyotomi. CTFD 1991;22: 137-141
AK: Cerrahi; Servikal akalazya; Akalazya; Krikofaringeal miyotomi

Sardaş OS, Beksaç M, Koç H, İlhan O, Akan H, Gürman G. 469 akut lösemi olgusunun retrospektif incelenmesi. CTFD 1991;22: 593-599
AK: Akut; Akut lösemi; Lösemi; Ankara; Hematoloji; Onkoloji; Retrospektif inceleme

Sezgin GG, Hatemi HH, Ozan S, Sukyasyan A, Gündoğdu S, Demiroğlu Ç. Kalsiyum-fosfor metabolizmasında yaşa bağlı değişiklikler ve senilite osteoporozu. CTFD 1991;22: 63-66
AK: Kalsiyum-fosfor metabolizması; Fosfor; Yaşa bağlı değişiklikler; Senilite osteoporozu; Osteoporoz

Söylemez Y, İlter Ö, Hekim N. Breast milk study: I. lipid content. CTFD 1991;22: 195-200
AK: Çocuk; Anne sütü; Lipid içeriği; English

Sukyasyan A, Beğer T, Tezcan V, Demiroğlu Ç. Yaş dekadlarına göre nabız basıncı ve sistolik/diastolik oran değişimleri. CTFD 1991;22: 243-252
AK: Yaş; Nabız basıncı; Sistolik/diastolik oran değişimleri

Şar V, Şar İ. Kronik hafif depresyonda klinik psikopatolojinin boyutları. CTFD 1991;22: 257-263
AK: Psikiyatri; Depresyon; Psikopatoloji

Şar V, Şar İ. Depresif hastaların evlilik özellikleri. CTFD 1991;22: 227-233
AK: Psikiyatri; Depressif hastalar; Evlilik özellikleri

Tuncay E, Çetinkaya E, Kılıçaslan Z, Çıkrıkçıoğlu S, Özyurt H, Ekmekçioğlu A. Behçet hastalığında pulmoner arter tutulması. CTFD 1991;22: 601-604
AK: Pulmoner arter; Behçet hastalığı; Pulmoner arter tutulması

Tuncay E, Öngen G, Erk M, Yenel F. Nifedipinin nonspesifik bronş hiperreaktivitesine etkisi. CTFD 1991;22: 353-359
AK: Nifedipin; Nonspesifik bronş hiperreaktivitesi; Bronş hiperreaktivitesi

Ulakoğlu E, Kökoğlu E, Hatemi HH. Diabetes mellitusta (tip 2) düşük ve çok düşük dansiteli lipoproteinlerin nonenzimatik glikozillenme derecesi ile plazma lipid düzeyleri arasındaki ilişkiler. CTFD 1991;22: 293-300
AK: Düşük; Nonenzimatik glikozillenme; Glikozillenme; Plazma; Diabetes mellitus; Düşük dansiteli lipoprotein; Çok düşük dansiteli lipoprotein; Plazma lipid düzeyi; Lipid

Ulakoğlu E, Kökoğlu E, Hatemi HH. Diabetes mellitusta (tip 2) düşük ve çok düşük dansiteli lipoproteinlerin nonenzimatik glikozillenmesi. CTFD 1991;22: 301-310
AK: Düşük; Diabetes mellitus; Düşük dansiteli lipoproteinler; Çok düşük dansiteli lipoproteinler; Nonenzimatik glikozillenme

Umut S. Solunum kas yorgunluğu tanı ve tedavisi. CTFD 1991;22: 185-188
AK: Tanı; Solunum kas yorgunluğu; Kas yorgunluğu; Tedavi

Umut S, Erturan S, Ashkar M. Solunum yetmezliğinde V. brakiosefalika, V. subklavia ve V. aksillaris trombozu. CTFD 1991;22: 361-364
AK: Solunum yetmezliği; Ven trombozu

Unat EK, Rastgooy R, Ulusoy M. Suların insan ve hayvan dışkısıyla kirlenmesinin ayırdedilmesi. CTFD 1991;22: 179-183
AK: Mikrobiyoloji; Su; İnsan dışkısı; Hayvan dışkısı; Kirlenme

Uras C, Ersan Y, Akçal T, Özbal A, Şirin F, Yurdakul İ. Dalak abseleri. CTFD 1991;22: 311-316
AK: Dalak; Cerrahi; Gastroenteroloji; Dalak absesi

Üçışık N, Hatemi HH, Ömer A, Ozan S, Turan N, Gündoğdu S, Urgancıoğlu İ. Akut miyokard infarktüsünün seyrinde serum ACTH, kortizol ve DHEA-SO4 düzeyleri. CTFD 1991;22: 347-351
AK: Akut; ACTH; Kortizol; DHEA-SO4; Akut miyokard infarktüsü

Üresin B, Bilgel H, Zorluoğlu A, Korun N, Kızıl A. The effects of cimetidine, metoclopramide, histidine and tyrosine over the experimentally produced stress ulcers of the rat stomach. CTFD 1991;22: 7-9
AK: Cimetidine; Cerrahi; Simetidin; Metoklopramid; Histidin; Tirozin; Sıçan; English

Vural FS, Whitton I. Romatizmal mitral kapak yetmezliğinde mitral kapak tamirleri. CTFD 1991;22: 323-327
AK: Romatizmal mitral kapak yetmezliği; Mitral kapak tamiri

Yalçın V, Erözenci A, Talat Z, Kural A. Primary malignant fibrous histiocytoma of the kidney with pulmonary metastasis: A case report. CTFD 1991;22: 133-135
AK: Üroloji; Malign fibröz histiyositom; Histiyositom; Böbrek; Akciğer metastazı; English

Yalçın V, Kural AR, Tüzüner N, Öz B. Congenital mesoblastic nephroma in an adult: A case report. CTFD 1991;22: 129-131
AK: Üroloji; Mezoblastik nefroma; Konjenital; English

Yaldıran A, Öztürk E, Sipahioğlu F, Demirelli S, Karayel T, Yazıcı H, Dumankar A. Bir olgu nedeniyle stafilokok pnömonisi. CTFD 1991;22: 423-427
AK: Stafilokok pnömonisi; Pnömoni

Yaldıran A, Sipahioğlu F, Öztürk E, Demirelli S, Demiroğlu C. Esansiyel hipertansiyonlu ve normallerde plazma immun reaktif-atrial natriuretik peptid düzeyleri. CTFD 1991;22: 219-225
AK: Plazma; Peptid; Esansiyel hipertansiyon; Hipertansiyon; Natriuretik peptid

Yaman M, Küçükusta AR, Sözer K, Hacıhanefioğlu U. Akciğer lezyonlarının tanısında transtorasik iğne aspirasyonunun değeri. CTFD 1991;22: 109-113
AK: Akciğer; Transtorasik; Akciğer lezyonları; Tanı; Transtorasik iğne aspirasyonu; İğne aspirasyonu

Yaman M. Akciğer kanserinde evreleme. CTFD 1991;22: 189-193
AK: Akciğer; Akciğer kanseri; Evreleme

Yaylalı B, Baban N, Şener A, Malaisse WJ. Keton cisimlerinin pankreas adacıklarında Ba2+ + teofilinli, kalsiyumsuz ortamda insülin salınımına etkileri. CTFD 1991;22: 373-376
AK: Pankreas; Deneysel; Keton cisimleri; Pankreas adacıkları; Ba2+; Teofilin; Kalsiyum; İnsülin

Yaylalı B, Şener A, Malaisse WJ. Farklı sıçan gruplarından izole pankreatik adacıklarda glikozun beta-hidroksibutirat varlığında ve yokluğunda uyarttığı insülin salınımının değişimi. CTFD 1991;22: 517-519
AK: Sıçan; Beta-hidroksibutirat; Deneysel; İzole pankreatik adacıklar; Glikoz; İnsülin

Yaylalı B, Baban N, Hatemi HH, Şener A, Malaisse WJ. İzole pankreatik adacıklarda beta-hidroksibutirat ve asetoasetatın glikozlu ortamda insulin salınımına etkileri. CTFD 1991;22: 369-372
AK: Beta-hidroksibutirat; Deneysel; İzole pankreatik adacık; Asetoasetat; İnsülin

Yaylalı B, Baban N, Hatemi HH, Şener A, Malaisse WJ. İzole pankreatik adacıklarda glikozlu ortamda beta-hidroksibutiratın arttırdığı insülin salınımını etkileyen faktörler. CTFD 1991;22: 365-368
AK: Deneysel; İzole pankreatik adacıklar; Pankreatik adacıklar; Beta-hidroksibutirat; İnsülin

Yıldırım N, Umut S, Gürocak B. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve diffüz interstisyel akciğer hastalığı olgularında aminofilin ve digitalin solunum merkezine etkisinin indirekt değerlendirilmesi. CTFD 1991;22: 115-121
AK: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; Obstrüktif akciğer hastalığı; Akciğer; İnterstisyel akciğer hastalığı; Aminofilin; Sedilanid

Yıldırım N, Koldaş L, Yenel F. Bronş hiperreaktivite olgularında bronş obstrüksiyonunun yeri. CTFD 1991;22: 67-72
AK: Bronş hiperreaktivite; Bronş obstrüksiyonu

Yıldırım N, Gözükırmızı E, Kaynak H, Madazlıoğlu S, Yenel F, Denktaş H. Akım-volüm halkası ve uyku-apne sendromu. CTFD 1991;22: 31-36
AK: Akım volüm halkası; Sendromu; Nöroloji; Akım-volüm halkası; Uyku-apne sendromu; Apne; Sendrom

Yılmaz N, Uruluer B, Şatıroğlu G. Distal nefronun strüktürel ve fonksiyonel yapısı. CTFD 1991;22: 497-508
AK: Distal nefron

1992

Agun K, Çakır E, Yorulmaz F, Berkarda Ş. Akciğer tüberkülozlu ve bronş kanserli hastalarda serum ferritin ile askorbik asit ve hematolojik parametreler. CTFD 1992;23: 445-451
AK: Akciğer; Askorbik asit; Akciğer tüberkülozu; Tüberküloz; Bronş kanseri; Ferritin

Akçakaya N. Çocukluk çağı merkezi sinir sistemi tüberkülozu. CTFD 1992;23: 341-344
AK: Tüberkülozu; Çocuk; Merkezi sinir sistemi tüberkülozu; Tüberküloz

Akçakaya N. Atopik allerjik tablolarda görülen ve nörolojiyi ilgilendiren belirtiler. CTFD 1992;23: 345-349
AK: Çocuk; Atopi; Allerji; Nöroloji

Akkan AG, Özüner Z, Kaptanoğlu Z, Hatemi HH, Gündoğdu S, Demiroğlu Ç. 4-aminopiridin'in (4-AP) izole, perfüze köpek pankreasından insülin salınımına etkisi. CTFD 1992;23: 21-28
AK: Köpek; Aminopiridin; Pankreas; İnsülin

Akkın SM. Falx cerebelli: 24 olgunun sayısal morfoloji açısından değerlendirilmesi. CTFD 1992;23: 375-379
AK: Morfoloji; Anatomi; Falx cerebelli; Sayısal morfoloji

Akkın SM, Özkuş K, Peştemalcı T, Gürün R. İnfrahyoid kasların os hyoideum'daki insersiyon özellikleri. CTFD 1992;23: 521-526
AK: Anatomi; İnfrahyoid kas; Os hyoideum; İnsersiyon

Altınbaşak Ş, Satar M, Boztepe H, Bülbül E, Atay Y, Kozanoğlu M. Anne kanı ve kordon kanında plazma fluorür düzeyleri. CTFD 1992;23: 237-242
AK: Anne; Anne kanı; Plazma; Çocuk; Kordon kanı; Fluorür

Altınkaya N, Sever L, Özsoy Y, Ulutin T, Arvas A, Ulutin ON, İlter Ö. Term ve preterm yenidoğanların protein C, S düzeyleri ve K vitaminine yanıtları. CTFD 1992;23: 195-201
AK: Protein; Çocuk; Yenidoğan; Hemostaz; Term; Preterm; Protein C; Protein S; K vitamini

Altun H. Nefrotik sendromlu çocuklarda tiroid fonksiyonlarının incelenmesi. CTFD 1992;23: 305-314
AK: Tiroid; Çocuk; Nefrotik sendrom; Tiroid fonksiyonları

Arvas A, Perk Y, Arvas M, Atasü T, İlter Ö. Yenidoğan üriner traktusuna Ureaplasma urealyticum'un vertikal geçişi. CTFD 1992;23: 457-464
AK: Yenidoğan; Üriner traktus; Ureaplasma urealyticum; Vertikal geçiş

Atay Y, Altıntaş A, Coşkun A, Akman H, Köker İ, Altın E. Ağrısız doğumun anne ve fetus üzerine etkileri. CTFD 1992;23: 63-67
AK: Anne; Ağrısız doğum; Fetus

Ayaz M, Ataman R, Dalmak S, Ülkü U, Erek E, Serdengeçti K, Önen K. Subcutaneous recombinant erythropoietin treatment in pre-dialysis patients. CTFD 1992;23: 599-603
AK: Rekombinan eritropoietin tedavisi; Predializ hastaları; English

Başar E, Öncel M, Erçıkan C, Abry M. Persistent hiperplastik primer vitreus (PHPV). CTFD 1992;23: 487-492
AK: Göz; Persistent hiperplastik vitreus; Hiperplastik primer vitreus; Vitreus

Büyükören A, Turfanda A. Gebelik toksikozu görülme sıklığı ve mortalitesi. CTFD 1992;23: 581-585
AK: Gebelik; Gebelik toksikozu; Sıklığı; Mortalite

Caner M. Eksersiz sırasında ani kardiak ölüm. CTFD 1992;23: 351-358
AK: Eksersiz; Ani kardiak ölüm; Kardiak ölüm

Caner M, Hatemi HH, Aşlamacı M, Taşan E, Ozan S, Gündoğdu S. Plasma renin and aldosteron in non-insulin-dependent diabetes mellitus. CTFD 1992;23: 417-420
AK: Aldosteron; Diabetes mellitus; Renin; Non-insülin; English

Cengiz N, Apaydın H, Korkmaz B, Dervent A. İki kardeşte konjenital kas lif-tipi orantısızlığı myopatisi. CTFD 1992;23: 595-597
AK: Konjenital; Nöroloji; Kas lif tipi orantısızlığı; Myopati

Coşkun A, Atay Y, Altıntaş A, Köker İ, Tuncer İ. Pelvik inflamatuar hastalık ve rahim içi araçların dış gebelik etiolojisindeki rolünün araştırılması. CTFD 1992;23: 29-32
AK: Gebelik; Pelvik inflamatuar hastalık; Rahim içi araçlar; Dış gebelik; Etyoloji

Coşkun H, Bozkurt K, Vural FS. İki değişik olgu nedeniyle bronşial kistler. CTFD 1992;23: 329-333
AK: Bronşial kist

Çağatay T, Agun K, Yorulmaz F, Çakır E. Malign ve benign plevra sıvılı olguların ayırıcı tanısında serum ve plevra sıvısı karsinoembriyonik antijen ve alfa-1-antitripsin düzeylerinin değerlendirilmesi. CTFD 1992;23: 439-444
AK: Plevra; Malign plevra sıvısı; Benign plevra sıvısı; Ayırıcı tanı; Karsinoembriyonik antijen; Alfa-1-antitripsin

Çakır E, Utku U, Aydın N, Yorulmaz F, Delibaş N. Serebrovasküler hastalıklarda serum lipid-lipoprotein ve Apo AI, Apo B seviyeleri. CTFD 1992;23: 573-579
AK: Nöroloji; Serebrovasküler hastalık; Lipid; Lipoprotein; Apo AI; Apo B

Çavdar S, İzgi Z, Yalın A. Anatomical basis for tarsal tunnel syndrome. CTFD 1992;23: 15-20
AK: Anatomi; Tarsal tünel sendromu; Sendrom; English

Çelikoğlu F, Teirstein A. AIDS'li hastalarda tüberkülozun klinik ve radyolojik görünümü. CTFD 1992;23: 553-562
AK: AIDS; Tüberküloz; Radyolojik görünüm

Çelikoğlu F, Gülbaran Z, Karayel T, Öz B, Yanardağ H, Çelikoğlu Sİ. Pulmoner alveoler mikrolitiazis (PAM) ve bir olguda karaciğer tutulması. CTFD 1992;23: 605-613
AK: Karaciğer; Pulmoner alveoler mikrolitiazis; Mikrolitiazis; Karaciğer tutulması

Çetin MT, Coşkun A, Arıdoğan N. Tubal sterilizasyonda skorlama sisteminin önemi. CTFD 1992;23: 41-49
AK: Tubal sterilizasyon; Skorlama sistemi

Çetinkale O, Ayan F, Şenyuva C, Çaşkurlu H, Pusane A. Yanık ve eskar dokusunun immun fonksiyonlar, bakterilere karşı direnç ve lökositer popülasyonda ortaya çıkardığı değişikliklerin hayvan modelinde araştırılması. CTFD 1992;23: 1-8
AK: Yanık; Direnç; Cerrahi; Mikrobiyoloji; Eskar dokusu; İmmun fonksiyonlar; Hayvan modeli; Pseudomonas aeruginosa; Sıçan

Çetinkale O, Çaşkurlu H, Ayan F, Şenyuva C, Pusane A. Bağışıklık sisteminde yanıktan sonra oluşan baskı ile infeksiyona karşı direncin azalması arasındaki ilişkinin araştırılması. CTFD 1992;23: 369-374
AK: Mikrobiyoloji; Cerrahi; Bağışıklık sistemi; İnfeksiyona direnç azalması

Demirhindi O, Kaypmaz A, Erginöz H, Yüceokur A, Köksal S. Telefon kirlenmesinin bakteriyolojik ve hijyenik yönü. CTFD 1992;23: 291-300
AK: Telefon kirlenmesi; Bakteriyoloji; Hijyen

Dirican A, Taşkın V, Öz Ö, Şenocak M. Adsal ölçekde bağıntı yargılamasında özgün değerler. CTFD 1992;23: 171-176
AK: Biyoistatistik; Adsal ölçek; Bağıntı yargılaması

Ercan O, Ulukutlu L. Demir eksikliği anemisinde gastrik asidite. CTFD 1992;23: 405-410
AK: Çocuk; Demir eksikliği anemisi; Gastrik asidite

Ergüney S, Ertem M, Taşpınar AH, Tortum O. Surgical therapy in alkaline reflux gastritis. CTFD 1992;23: 399-404
AK: Cerrahi; Alkali reflü gastriti; English

Erişir F, Korkut N, Papila İ, Toprak M, Enver Ö, Akan D. Çocuklarda kolesteatom yaygınlığı ve kemikcik zincirinin durumu. CTFD 1992;23: 69-72
AK: Çocuk; Kolesteatom; Kemikcik zinciri

Erişir F, Toprak M, Papila İ, Enver Ö, Şenocak D, Çağlar R, Akan D. Baş boyun kanserlerinde boyun metastazı tedavisi: 77 olguluk konservatif larenks cerrahisi uygulanan seri. CTFD 1992;23: 73-77
AK: Baş boyun kanserleri; Boyun metastazı; Metastaz; Konservatif larenks cerrahisi

Erol A. Gebelerdeki beslenme düzeyinin serum demir, folik asit ve vitamin B12 üzerindeki etkileri. CTFD 1992;23: 453-456
AK: Beslenme; Gebelik; Demir; Folik asit; Vitamin B12

Erol A. Silivri bölgesinde gebelerde serum demir, folik asit ve vitamin B12 düzeyleri. CTFD 1992;23: 543-545
AK: Demir; Folik asit; Vitamin B12; Gebeler

Ertem S, Hatemi HH, Ozan S, Gündoğdu S. Normal kişilerde hipotalamus-hipofiz-sürrenal ekseninin lysin-vasopressin testi ile araştırılması. CTFD 1992;23: 51-57
AK: Normal kişiler; Hipotalamus; Hipofiz; Sürrenal; Lysin-vasopressin testi

Gazioğlu N, Ak H, Sayın E, Camuşçu S, Okbay N, Başıbüyük N, Dinçer M. Sella turcica'nın radyolojik inceleme yöntemleri. CTFD 1992;23: 251-268
AK: Nöroşirürji; Radyoloji; Sella turcica

Ghahremanpour D, Tüfekçi C, Girit S, Güzin K, Bayırlı E, Timur N, Doğrular M, Karşit P. Anne ve babaya ait biyometrik ölçümlerin yeni doğan ağırlığı ve boyuna etkileri. CTFD 1992;23: 33-41
AK: Anne; İstanbul; Baba; Biyometrik ölçümler; Yenidoğan; Ağırlık; Boy

Günaydın İ, Taşan E, Caner M, Hatemi HH, Yücel A, Gündoğdu S. Bir Cushing sendromu ve nocardiosis olgusu. CTFD 1992;23: 151-153
AK: Cushing sendromu; Sendromu; Mikrobiyoloji; Nocardiosis

Gürsoy G. Hiperandrojenizm ve hiperinsulinemi. CTFD 1992;23: 243-250
AK: Kadın; Hiperandrojenizm; Androjen; Hiperinsulinemi; İnsülin

Güzel Z, Aydın Y, Erözbek A. Alt trapez myocutan ada flabının geniş occipital bölge defektlerinin rekonstrüksiyonunda kullanılması. CTFD 1992;23: 225-231
AK: Cerrahi; Alt trapez; Myocutan ada flabı; Occipital bölge

İnsel H. Prof. Dr. Orhan Demircan'ın ardından. CTFD 1992;23: 637
AK: Cerrahi; Biyografi

İzgüt N, Öner G. Glukokortikoidlerin inflamasyonu önleyici gücüne siklosporin-A'nın etkisi. CTFD 1992;23: 503-511
AK: Siklosporin; Glukokortikoid; Kortizon; İnflamasyon önleme; Siklosporin-A

Kaptanoğlu Z, Yaylalı B, Baban N. Bronş hiperreaktivitesi. CTFD 1992;23: 177-182
AK: Bronş hiperreaktivitesi

Karaağaç N, Necdet V, Calay Z, Tüzüner N, Zembilci N. AIDS olgu bildirimi. CTFD 1992;23: 159-163
AK: AIDS; Nöroloji

Karaçorlu S, Gürün R. Göz ve pineal bez. CTFD 1992;23: 627-636
AK: Göz; Anatomi; Pineal bez

Kaynak H, Karaağaç MN, Gözükırmızı E, Erkol G, Madazlıoğlu S. Progressif miyoklonik epilepsiler. CTFD 1992;23: 335-339
AK: Nöroloji; Psikiyatri; Progressif miyoklonik epilepsi; Miyoklonik epilepsi; Epilepsi

Korkmaz B. Otizm. CTFD 1992;23: 483-486
AK: Nöroloji; Otizm

Küçükhüseyin C. 4-aminopiridin'in kedilerde yaptığı kardiyovasküler etkilerde parasempatik sistemin rolü. CTFD 1992;23: 359-368
AK: Aminopiridin; Kedi; Kardiyovasküler etki; Parasempatik sistem

Necdet V, Karaağaç N. İki Takayasu arteriti olgusu. CTFD 1992;23: 621-625
AK: Arteritis; Nöroloji; Takayasu arteriti; Arterit

Öncel M. Silicon oil in the treatment of complicated retinal detachments. CTFD 1992;23: 111-114
AK: Göz; Silikon yağ; Retinal ayrılma; English

Öncel M. Vitreous surgery for epiretinal membranes causing macular pucker. CTFD 1992;23: 283-289
AK: Göz; Vitreous; Epiretinal membran; Maküler kırışıklık; English

Öncel M, Peyman GA, Khoobehi B. Calcein: A new stain for soft hydrophilic lens fitting. CTFD 1992;23: 115-118
AK: Göz; Kalsein; Yumuşak hidrofilik lens; English

Övünç O, İnce Ü. A more practical approach to endoscopic pinch biopsy. CTFD 1992;23: 133-138
AK: Endoskopi; Pinch biyopsi; English

Özdemir S, Sonsuz A, Gürakar M. Hepatit B virusu infeksiyonu: Kronikleşmede risk faktörleri. CTFD 1992;23: 475-481
AK: Hepatit; Risk faktörleri; Hepatit B; Virus infeksiyonu; İnfeksiyon

Özgözükara A, Ecder ST, Sander B, Ark E, Sever MŞ, Puşuoğlu G, Koçak N. Kronik düzenli hemodiyaliz tedavisi gören hastalarda rekombinan human eritropoetin kullanımının değişik klinik ve laboratuar parametreleri üzerine etkisi. CTFD 1992;23: 315-320
AK: Hemodiyaliz; Böbrek; Hemodiyamiz; Rekombinan human eritropoetin; Eritropoetin

Özkuş K, Ademoğlu A, Özkuş Hİ, Akkın SM, Toprak M. N. medianus'un tenar dalının variyasyonları. CTFD 1992;23: 391-397
AK: Anatomi; Cerrahi; Nervus medianus; Tenar dal; Varyasyon

Özkuş K, Bayramiçli M. The superficial branch of the radial nerve: An anatomical study. CTFD 1992;23: 513-520
AK: Cerrahi; Cerrahi anatomi; Anatomi; Nervus radialis; Yüzeyel dal; English

Özkuş K, Akkın SM, Peştemalcı T, Ertem D, Müftüoğlu A. Retinaculum extensorum'un içyan ve dışyanında tutunma yerleri. CTFD 1992;23: 381-384
AK: Anatomi; Retinaculum extensorum; Tutunma yerleri

Özkuş K, Peştemalcı T, Soyluoğlu Aİ, Akkın SM, Özkuş Hİ. Arcus palmaris superficialis'in variyasyonları. CTFD 1992;23: 385-389
AK: Anatomi; Arcus palmaris superficialis; Varyasyon

Öztürk R, Koşar F, Dirican A. Akciğer tüberkülozunun serolojik tanısında mikobakterilerin soniklenmiş adsorbe antijeni ve antijen 60 ile alınan sonuçların karşılaştırılması. CTFD 1992;23: 269-273
AK: Akciğer; Mikrobiyoloji; Biyoistatistik; Akciğer tüberkülozu; Tüberküloz; Soniklenmiş adsorbe antijen; Antijen 60; Mikobakteriler

Öztürk R, Elevli M, Haspolat K. Çocuklarda tüberküloz menenjit olgularının beyin-omurilik sıvısı ve serumlarında ELISA yöntemi ile özgül IgG ve IgM araştırması. CTFD 1992;23: 275-281
AK: Tüberküloz; Tüberküloz menenjit; Menenjit; Beyin omurilik sıvısı; ELISA; Mikrobiyoloji; Çocuk; Beyin-omurilik sıvısı

Özyazgan S, Özüner Z, Akkan AG, Tekinşen SA. Metoprolol'un fındık farelerinde maksimal elektroşok nöbetine (MEN) etkisi. CTFD 1992;23: 9-14
AK: Metoprolol; Fındık faresi; Maksimal elektroşok nöbeti

Papila Ç, Hatemi HH, Urgancıoğlu İ, Serdengeçti S, Derman U, Berkarda B. Meme kanserli hastalarda serum prolaktin değerleri. CTFD 1992;23: 427-430
AK: Meme; Prolaktin; Onkoloji; Meme kanseri

Perk Y, Arvas A, Ataoğlu N, Taşdelen E, Ilıkkan B, İlter Ö. Yenidoğan hiperbilirubinemilerinin transkütan bilirubinometri ile değerlendirilmesi. CTFD 1992;23: 431-433
AK: Yenidoğan; Çocuk; Hiperbilirubinemi; Transkütan bilirubinometre; Bilirubinometre

Perk Y, Hekim N, Arvas A, Ataoğlu N, Taşdelen E. Hiperbilirubinemili yenidoğanlarda serum serbest bilirubin düzeyleri. CTFD 1992;23: 435-437
AK: Bilirubin; Yenidoğan; Hiperbilirubinemi

Peştemalcı T, Özkuş K, Akkın SM, Ertem D. A. subclavia dextra'nın başlangıç ve seyir variyasyonu. CTFD 1992;23: 465-469
AK: Anatomi; Arteria subclavia dextra; Varyasyon

Sağlamer L. Akut lenfoblastik lösemi tanısı ile tedavi edilen çocuklarda büyüme ve büyüme hormonu. CTFD 1992;23: 99-109
AK: Akut; Lösemi; Tedavi; Büyüme hormonu; Çocuk; Akut lenfoblastik lösemi; Büyüme

Samastı M, Köksal F. Ticaretteki dezenfektanların mikrobiyolojik incelenmesi. CTFD 1992;23: 533-542
AK: Mikrobiyoloji; Dezenfektanlar; Mikrobiyolojik inceleme

Saygılı H, Babalıoğlu R, Berkman S, Altuğ T. Terbutalin'in farelerde menstrual siklusa etkisi. CTFD 1992;23: 183-186
AK: Terbutalin; Fare; Menstrual siklus

Sezgiç M, Ozan S. Merkez sinir sisteminin ve tad duyusunun insülin salgılanmasına etkisinin araştırılması. CTFD 1992;23: 421-426
AK: Merkez sinir sistemi; Tad duyusu; İnsülin

Sonsuz A, Caner M, Gürakar M. Fibrinogenezisin hücresel temelleri ve karaciğer sirozu. CTFD 1992;23: 79-85
AK: Karaciğer; Karaciğer sirozu; Fibrinogenezis

Tayyareci G, Ulusoy T, Tezel T. Spontan koroner spazmının anjiyografik gösterimi. CTFD 1992;23: 155-158
AK: Koroner; İstanbul; Spontan koroner spazmı; Anjiyografi

Toparlak O. Sodyum-valproat'ın sıçan karaciğer hücreleri üzerine morfolojik etkileri. CTFD 1992;23: 187-194
AK: Sıçan; Karaciğer; Sodyum valproat; Karaciğer hücreleri

Tuna Y, Ertürk S, Yüceyar S, Saner H. Pankreasın neoplazik kistleri: 2 olgu münasebeti ile. CTFD 1992;23: 139-144
AK: Cerrahi; Pankreas; Neoplazik kist; Kist

Turfanda T, Büyükören A, Erk O, Turfanda A. Değişik ortalama arter basıncı gösteren gebelerde asemptomatik bakteriüri sıklığı. CTFD 1992;23: 547-552
AK: Arter basıncı; Gebeler; Asemptomatik bakteriüri; Bakteriüri

Türkoğlu H, Paker T, Polat B, Yalçınbaş Y, Yıldırım S, Kumbasar B, Şerbetçioğlu S, Üner S, Sarıoğlu T, Aytaç A, et al. Perikard tamponadı bulgusu gösteren ve derin derin hipotermi-total sirkulatuar arrest yöntemi ile çıkartılan bir sağ atrial miksoma olgusu. CTFD 1992;23: 165-169
AK: Perikard; Kardiyoloji; Perikard tamponadı; Derin hipotermi; Total sirkulatuar arrest; Sağ atrial miksoma; Miksoma

Türkoğlu H, Paker T, Akçevin A, Sarıoğlu T, Olga R, İkizler C, Yurdakul Y, Ertuğrul A, Aytaç A. Patent duktus arteriozus ve cerrahi tedavisi. CTFD 1992;23: 127-131
AK: Cerrahi; Kardiyoloji; Patent duktus arteriozus

Türkoğlu H, Paker T, Bayer V, Bilal MS, Akçevin A, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T, Olga R, Ertuğrul A, Aytaç A, et al. Kardiopulmoner bypass ile tek seansta ventriküler septal defekt ve patent duktus arteriozus'un düzeltilmesi. CTFD 1992;23: 203-208
AK: Kardiopulmoner bypass; Ventriküler septal defekt; Kardiyoloji; Patent duktus arteriozus

Türkoğlu H, Paker T, Ersoy C, Yıldırım S, Akçevin A, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T, Olga R, Ertuğrul A, Aytaç A, et al. Çift çıkımlı sağ ventrikül: Morfoloji ve cerrahi tedavisi. CTFD 1992;23: 209-216
AK: Sağ ventrikül; Cerrahi; Kardiyoloji; Çift çıkımlı sağ ventrikül; Morfoloji; Tedavi

Tüzün ŞD, Akgün K, Akarırmak Ü, Tüzün F. Ağrılı omuzda konvansiyonel radyografi, ultrasonografi ve klinik bulguların değerlendirilmesi. CTFD 1992;23: 587-593
AK: Radyografi; Ultrasonografi; Fizik tedavi; Tedavi; Ağrılı omuz

Üzeyir YA, Hatemi HH, Ozan S, Gündoğdu S, Turan N, Dinç İ. Asitli karaciğer sirozunda prolaktin salgılanma durumunun oral metoklopropramid testiyle incelenmesi. CTFD 1992;23: 301-304
AK: Karaciğer; Prolaktin; Assit; Karaciğer sirozu; Metoklopropamid

Vural FS, Sayın A, Yörük Y, Beşirli K, Kaynak K, Erdoğ G. Bronkopulmoner karsinoid tümörler: 2 olgu bildirimi. CTFD 1992;23: 471-473
AK: Bronkopulmoner karsinoid tümör; Karsinoid tümör

Vural FS, Öz B, Yıldırım S, Kaynak K, Beşirli K, Erdoğ G, Öz F. Köpeklerde deneysel trakea anastomozlarında kontinu ve separe teknik ile absorbabl ve nonabsorbabl dikiş materyellerinin kullanılmasının trakeanın gelişme ve iyileşmesi üzerindeki etkileri. CTFD 1992;23: 527-532
AK: Deneysel; Köpek; Trakea anastomozu; Dikiş materyalleri; Kontinu teknik; Separe teknik

Vural FS, Yıldırım S, Beşirli K, Tüzün H, Ahat E, Sayın A, Erdoğ G, Coşkun H. Travmatik arteriovenöz fistüller. CTFD 1992;23: 567-572
AK: Travmatik; Travmatik arteriovenöz fistül; Arteriovenöz fistül

Vural FS, Beşirli K, Yıldırım S, Kaynak K, Erdoğ G, Özer M. Renovasküler hipertansiyon. CTFD 1992;23: 615-620
AK: Hipertansiyon; Renovasküler hipertansiyon

Vural FS, Yıldırım S, Beşirli K, Sayın A. İntimal flap kalkması: Nadir görülen akut iskemi nedeni. CTFD 1992;23: 145-150
AK: Akut; İntimal flap kalkması; Akut iskemi

Vural FS, Coşkun H, Yörük Y, Beşirli K, Sunar H, Abbasgolizade C, Erdoğ G. Subfiksoid perikardiyal drenaj. CTFD 1992;23: 221-224
AK: Drenaj; Subksifoid perikardiyal drenaj; Perikardiyal drenaj

Vural FS, Sayın A, Yıldırım S, Beşirli K, Kaynak K, Erdoğ G, Tüzün H. Toraks çıkım sendromu. CTFD 1992;23: 87-90
AK: Sendromu; Toraks çıkım sendromu; Sendrom

Vural FS, Sayın A, Yörük Y, Kaynak K, Beşirli K, Erdoğ G. Primer göğüs duvarı tümörleri. CTFD 1992;23: 217-220
AK: Göğüs duvarı tümörleri

Vural FS, Kaynak K, Beşirli K, Abbasgholizade C, Erdoğ G. Kol iskemisi için karotiko-brakiyal by-pass: Bir olgu bildirimi. CTFD 1992;23: 321-327
AK: Kol iskemisi; Karotikobrakiyal bypass

Vural FS, Sayın A, Kaynak K, Beşirli K, Erdoğ G. Prostetik greft tıkanıklarında trombektomi. CTFD 1992;23: 233-235
AK: Greft; Prostetik greft tıkanıklığı; Trombektomi

Vural FS, Beşirli K, Yıldırım S, Tüzün H, Erdoğ G. Yapay arteriyel greft enfeksiyonu. CTFD 1992;23: 91-97
AK: Greft; Yapay arteryel greft; Enfeksiyon

Vural FS, Kaynak K, Yıldırım S, Beşirli K, Tüzün H, Coşkun H, Erdoğ G. Ekstremite arterlerinin travmatik anevrizmaları. CTFD 1992;23: 563-566
AK: Travmatik; Ektremite arterleri; Travmatik anevrizma; Anevrizma

Yetkin E, Çoker A, Sökmen S, Kabalak T. Riedel tiroiditi. CTFD 1992;23: 59-62
AK: Cerrahi; Riedel tiroiditi; Tiroidit

Yıldırım İ, Çetinkale O, Şenyuva C, Müftüoğlu T. Son onbeş yıllık Cerrahpaşa verilerindeki yanık olguların retrospektif değerlendirilmesi ve yanık tedavisinde ülkemiz gerçekleri. CTFD 1992;23: 119-125
AK: Cerrahpaşa; Yanık; Cerrahi; Tedavi; Retrospektif inceleme

Yüksel A, Keskin S, Sözüer D, Yalçın E. Uzun süre antikonvülzan ilaç alan epileptik çocuklarda serum tiroid hormonlarının incelenmesi. CTFD 1992;23: 411-416
AK: Tiroid; Çocuk; Nöroloji; Antikonvülzan; Epilepsi; Serum tiroid hormonları; Tiroid hormonları

1993

Prof. Dr. Makbule Haktan. CTFD 1993;24: 371
AK: Biyografi

Prof. Dr. Ertuğrul Tayfur Sayın. CTFD 1993;24: 589
AK: Biyografi

Prof. Dr. Münir Türkent. CTFD 1993;24: 590
AK: Biyografi

Prof. Dr. Hatice Bodur. CTFD 1993;24: 591
AK: Biyografi

Açbay Ö, İlerigelen B, Binak K. Akut inferior miyokard infarktüsünde prekordial derivasyonlarda ST segmenti çökmesi bulunmasının klinik önemi ve iki boyutlu ekokardiyografi ile araştırılması. CTFD 1993;24: 287-292
AK: Akut; Ekokardiyografi; Miyokard infarktüsü; ST segmenti çökmesi; İki boyutlu ekokardiyografi

Apaydın H, Özekmekçi S, Kızıltan G, Ertan S, Denktaş F. Esansiyel tremor, distonik sendromlar ve Parkinson hastalığı. CTFD 1993;24: 313-318
AK: Parkinson hastalığı; Nöroloji; Esansiyel tremor; Distonik sendromlar

Apaydın H, Özekmekçi S, Kızıltan G, Erkol G, Yeni N, Denktaş F. Tremor ve bradikinezi ile başlayan Parkinson hastalığında hastalık progresyon hızı. CTFD 1993;24: 403-406
AK: Nöroloji; Tremor; Bradikinezi; Parkinson hastalığı; Progresyon hızı

Arvas A, Yüksel A, Şenocak D, Taşdelen E, Perk Y, Ataoğlu N, İlter Ö. Aminoglikozid uygulanan preterm bebeklerde beyin sapı odyometrisi. CTFD 1993;24: 59-65
AK: Preterm; Beyin; Yenidoğan; Aminoglikozid; Bebek; Beyin sapı odyometrisi; Odyometri

Ayan FD, Çetinkale O, Farahmand M, Ayan F, Düren M, Pusane A. Evisceration of small intestine through anus with spontaneous rupture of the rectosigmoid. CTFD 1993;24: 487-491
AK: Evisserasyon; Rektosigmoid; Spontan rüptür; English

Aşlamacı M, Öngen Z, Tabak F, Üçışık N. Subklavian arter tıkanıklığı ile seyreden bir Turner sendromu olgusu. CTFD 1993;24: 535-539
AK: Turner sendromu; Sendromu; Kardiyoloji; Subklavyan arter tıkanıklığı; Arter tıkanıklığı; Sendrom

Başerer T, Yiğitsubay U. Diabetik kataraktlarda postoperatif görülebilen enfeksiyonlar ve tedavi yöntemleri. CTFD 1993;24: 161-164
AK: Postoperatif; Tedavi; Göz; Diabetes mellitus; Katarakt; Postoperatif enfeksiyon

Başerer T, Öncel M, Aktunç R. Makula delikleri: Yeni tedavi yöntemleri. CTFD 1993;24: 201-204
AK: Tedavi; Göz; Makula delikleri

Binak K, Ayan F, Çelik A, Akçasu A. The effect of naloxone in patients with silent myocardial ischemia. CTFD 1993;24: 407-411
AK: Kardiyoloji; Nalokson; Sessiz miyokard iskemisi; Miyokard iskemisi; English

Bozdayı AM, Kural A. Lökotrienler: Araşidonik asit metabolizması-lipoksijenaz yolu. CTFD 1993;24: 343-349
AK: Türkiye; Lökotrienler; Araşidonik asit; Lipoksijenaz

Bozdayı AM, Kural A. Araşidonik asit metabolizması: Siklooksijenaz yolu-prostaglandinler. CTFD 1993;24: 351-357
AK: Araşidonik asit; Prostaglandinler; Türkiye; Siklooksijenaz

Büyükören A, Turfanda A, Erk O, Turfanda T, Eğeci Y, Amuzade H. Mikroalbuminüri ve hipokalsiürinin gebelik nefropatisinin erken tanısındaki değeri. CTFD 1993;24: 453-457
AK: Gebelik; Mikroalbuminüri; Hipokalsiüri; Gebelik nefropatisi

Büyükören A, Turfanda A, Yıldırım A, Daver O, Eğeci Y. Kliniğimizdeki 20 yıllık trofoblastik hastalıkların retrospektif analizi. CTFD 1993;24: 133-138
AK: Trofoblastik hastalıklar; Retrospektif inceleme

Coşkun A, Atay Y, Altıntaş A, Köker İ. Incidence of ectopic pregnancy in Çukurova University Medical Faculty Obstetrics and Gynaecology clinics between 1984-1989. CTFD 1993;24: 253-256
AK: Ektopik gebelik; Sıklık; English

Çakır E, Özbay G, Yorulmaz F, Delibaş N, Kerçek A, Çiftçi Ş. Akut miyokard infarktüsünde serum lipid-lipoprotein ve apolipoprotein düzeyleri. CTFD 1993;24: 113-119
AK: Akut; Kardiyoloji; Akut miyokard infarktüsü; Lipid; Lipoprotein; Apolipoprotein; Apo A I; Apo B

Çetinkale O, Ayan F, Koyuncu H, Erözbek A. Elin derin yanıklarının tedavisinde erken tanjansiyel eksizyon, grefleme ve egsersizlerin önemi ve etkinliğinin değerlendirilmesi. CTFD 1993;24: 93-105
AK: Eksizyon; Fizik tedavi; Tedavi; Cerrahi; El yanıkları; Yanık; Tanjansiyel eksizyon; Greftleme

Değer M. Ötanazi. CTFD 1993;24: 565-573
AK: Ötanazi

Demirci S, Çelikoğlu F, Gülbaran Z, Yanardağ H, Karayel T. Fiberoptik bronkoskop ile tanı konan endobronşik tüberküloz. CTFD 1993;24: 75-82
AK: Fiberoptik bronkoskop; Bronkoskop; Tanı; Tüberküloz; Endobronşik tüberküloz

Demirci S, Gülbaran Z, Çelikoğlu F, Yanardağ H, Karayel T. Fiberoptik bronkoskop ile tanı konan adenokarsinom olgularının özellikleri. CTFD 1993;24: 89-92
AK: Fiberoptik bronkoskop; Bronkoskop; Tanı; Adenokarsinom

Demirci S, Çelikoğlu F, Karayel T, Çağatay T, Yanardağ H, Gülbaran Z. Primer akciğer absesinde klinik, radyolojik ve tedavi açısından değerlendirme. CTFD 1993;24: 473-478
AK: Akciğer; Tedavi; Akciğer absesi; Primer akciğer absesi

Demirci S, Çelikoğlu F, Gülbaran Z, Yanardağ H, Karayel T, Odabaşı G, Şenocak M. Bronş karsinomunun hücre tipleri ve sigara içme ile ilişkisi. CTFD 1993;24: 83-88
AK: Hücre tipleri; Sigara; Bronş karsinomu; Sigara içme

Dirican A, Şenocak M. Tanı testlerinde özellikler. CTFD 1993;24: 225-235
AK: Tanı; Biyoistatistik; Tanı testi

Dumankar A, Tabak ÖF, Mert A, Aşlamacı M, Aktuğlu Y. Akut viral hepatit olgularının değerlendirilmesi. CTFD 1993;24: 319-326
AK: Akut; Viral hepatit; Hepatit; Enfeksiyon

Durgun V, Göksoy E, Özçelik MF, Tekelioğlu MH, Geçioğlu A, İnsel H. Primer retroperitoneal tümörler. CTFD 1993;24: 297-304
AK: Cerrahi; Retroperitoneal tümörler

Ercan O, Can B, Öztürk B, Çalışkan S, Özdemir C, Hatemi S. İki parsiyel lipodistrofi olgusu. CTFD 1993;24: 529-533
AK: Çocuk; Nöroloji; Parsiyel lipodistrofi; Lipodistrofi

Erginel A, Taşyürekli M, Suyugül Z, Tüysüz B, Çelebi A, Cenani A, Kaner G. Rothmund-Thomson sendromlu iki kız kardeşte derinin ultrastrüktürel incelenmesi: Olgu bildirisi. CTFD 1993;24: 175-183
AK: Çocuk; Rothmund-Thomson sendromu; Sendrom; Ultrastrüktürel inceleme

Erk O, Turfanda T. Hematüri ve glomerulopati. CTFD 1993;24: 429-438
AK: Hematüri; Glomerulopati

Erk O, Turfanda T, Turfanda A, Büyükören A. Gebelikte histidin ile böbrek fonksiyonlarının ilgisi. CTFD 1993;24: 423-427
AK: Histidin; Böbrek; Gebelik; Böbrek fonksiyonları

Erk O, Turfanda T. İnterstisyel nefrit olgularında hematüri görülme sıklığı. CTFD 1993;24: 439-444
AK: Nefrit; Hematüri; Sıklığı; İnterstisyel nefrit

Erkişi M, Doran F, Burgut R, Akçalı İ, Candevir N. A salvage chemotherapy for non-Hodgkin's lymphoma with a combination of cis-platinum, etoposide and CCNU. CTFD 1993;24: 305-308
AK: Onkoloji; Biyoistatistik; Non-Hodgkin lenfoma; Lenfoma; Cis-platinum; Etoposide; CCNU; English

Erkişi M, Burgut R, Ünsal M, İspir T, Varinli S, Kılıçoğlu R. Adjuvant use of antiprolactin, antiestrogen and cytotoxic chemotherapy for breast cancer. CTFD 1993;24: 445-452
AK: Onkoloji; Adjuvan; Antiprolaktin; Antiestorgen; Sitotoksik kemoterapi; Meme kanseri; English

Ertürk S, Göksoy E, Öz B, Dervişoğlu S. Splenektomi işleminin karaciğer regenerasyonu üresine etkileri: Deneysel çalışma. CTFD 1993;24: 237-251
AK: Splenektomi; Karaciğer; Deneysel; Cerrahi; Karaciğer regenerasyonu

Göksoy E, Durgun V, Mamal M, Yardımcı H. Safra taşı nedeniyle kolesistektomi yapılmış hastalarda safra taşının biyokimyasal yapısının ve safra kapsamının mikrobiyoloji incelemesi. CTFD 1993;24: 293-296
AK: Mikrobiyoloji; Cerrahi; Safra taşı; Kolesistektomi; Biyokimyasal yapı; Mikrobiyolojik inceleme

Güzel MZ, Aydın Y, Aygıt C, Erözbek A, Hariri S. Alopesi tedavisinde doku genişletici kullanılması: Kendi tekniğimiz ve sonuçlar. CTFD 1993;24: 139-160
AK: Doku; Cerrahi; Alopesi; Tedavi; Doku genişleticiler

Güzel Z, Şenyuva C, Aydın Y, Bayramiçli M, Yücel A, Mındıkoğlu AN, Altıntaş M. İlerlemiş baş-boyun kanserleri rezeksiyonu sonucu oluşan defektlerin free flaplar ile onarımı. CTFD 1993;24: 493-503
AK: Baş boyun kanserleri; Cerrahi; Baş-boyun kanserleri; Serbest flap

Hatemi S, Ercan O, Hatemi HH, Turan N. Effects of short-term growth hormone therapy in children with growth hormone deficiency. CTFD 1993;24: 67-74
AK: Çocuk; Biyoistatistik; Büyüme hormonu; Büyüme hormonu yetmezliği; English

Kahraman G, Yıldız YZ. A. poplitea varyasyonları. CTFD 1993;24: 219-224
AK: Anatomi; Arteria poplitea; Varyasyon

Karaca S, Köse Y. H1 bloker ve kortikosteroid ile premedikasyon ve hidatik kist sıvısı anafilaksisi: Vaka takdimi. CTFD 1993;24: 547-549
AK: Kortikosteroid; Hidatik kist; Kist; H1 bloker; Premedikasyon; Anafilaksi; Kist hidatik

Karaca S. Yeni bir analjezi tekniği interplevral blok. CTFD 1993;24: 575-577
AK: Analjezi; İntervertebral blok

Karadeniz A, Bedirhan MA, Yılmaz T. A new tecnique in the surgical management of pulmonary aspergilloma. CTFD 1993;24: 541-546
AK: Pulmoner aspergilloma; Akciğer aspergillomu; Aspergillom; English

Karpuz H. Dilate kardiyomiyopati ve tedavisi. CTFD 1993;24: 559-563
AK: Kardiyomiyopati; Dilate kardiyomiyopati

Kaya B, Kaya H, Ur Rehman B, Arslan A, Ur Rehman M. Tiroid disfonksiyonlarının dişeti üzerine olan etkilerinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi. CTFD 1993;24: 121-131
AK: Tiroid; Çene cerrahisi; Tiroid disfonksiyonları; Dişeti; Histopatoloji

Kazancıgil A. Prof. Dr. Servet Güvener (1909-1993). CTFD 1993;24: 365-369
AK: Biyografi

Kızıltan G, Özekmekçi S, Apaydın H, Erkol G, Yeni N, Denktaş F. Parkinson hastalığında hereditenin rolü. CTFD 1993;24: 395-402
AK: Nöroloji; Parkinson hastalığı; Heredite

Körpınar MA, Karaca S, Kalkan T, Önen S, Köse Y. Zor entübasyonlarda ucuz ve emin bir teknik: Transillüminasyon ile endotrakeal entübasyon. CTFD 1993;24: 389-393
AK: Entübasyon; Transillüminasyon; Endotrakeal entübasyon

Körpınar Ü, Körpınar MA, Irmak Y. Yaşam tablosu oluştururken bir engel sayılan kayıp hastaların irdelenmesi. CTFD 1993;24: 373-381
AK: Biyoistatistik; Yaşam tablosu; Kayıp hastalar

Küçükoğlu MS, Mutlu H, Üner S, Demiroğlu C. Transtrosik ekokardiyografi ile teşhis edilen Chiari network. CTFD 1993;24: 339-342
AK: Ekokardiyografi; Kardiyoloji; Transtorasik ekokardiyografi; Chiari network

Necdet V, Özsarfati Y, Öz B, Bahadır Ç. Gliomatosis serebri: Olgu bildirimi. CTFD 1993;24: 185-191
AK: Nöroloji; Gliomatosis serebri; Astrositom; Gliblastoma multiforme

Öbek A, Kaptanoğulları H, Öbek C, Eran A, Baran Ö. Hafif ve orta derecedeki esansiyel hipertansiyonda hastaneye yatırılarak takibin rolü. CTFD 1993;24: 309-312
AK: Üroloji; Esansiyel hipertansiyon; Hipertansiyon; Hospitalizasyon

Özdemir S, Başaran EG, Suna ÜD, Doğusoy G, Kurtaş Ö, Gürakar M. Ağır intrahepatik kolestaz ile seyreden bir sistemik amiloidoz olgusu. CTFD 1993;24: 335-338
AK: Kolestaz; Sistemik; Amiloidoz; Adli tıp; İntrahepatik kolestaz; Sistemik amiloidoz

Özekmekçi S, Kızıltan G, Erkol G, Yeni N, Kızıltan M, Gözükırmızı E. Hemiparezi sonrası fokal distoni. CTFD 1993;24: 327-334
AK: Nöroloji; Hemiparezi; Fokal distoni

Özkuş K, Müftüoğlu A, Peştemalcı T, Akkın SM, Özkuş Hİ. Baş uzunluğu/ boy uzunluğu oranının fiziksel gelişim ölçütü olarak kullanılabilirliğinin irdelenmesi. CTFD 1993;24: 1-6
AK: Boy; Anatomi; Baş uzunluğu; Boy uzunluğu; Fiziksel gelişim

Perek A, Geçioğlu A, Perek S, Durgun V, Girişken G. Primary intestinal malignant fibrous histiocytoma. CTFD 1993;24: 551-554
AK: Cerrahi; İntestinal; Primer; Malign fibröz histiyositoma; Histiyositoma; English

Perek A, Perek S, Durgun V, Kapan M, Pekmezci S. Cerrahi tamir gerektiren eviserasyonlar. CTFD 1993;24: 383-387
AK: Cerrahi; Eviserasyon; Cerrahi tamir

Perek A, Perek S, Pekmezci S, Kapan M. Özofageal akalazya: Cerrahi tedavisi ve sonuçları. CTFD 1993;24: 465-471
AK: Akalazya; Cerrahi; Özofageal akalazya

Sarı F, Oral E, Aydınlı K, Arvas M, Şentürk L. Endometrium kanserlerinde tümör dışı endometrium bulguları ve ilgili over değişiklikleri. CTFD 1993;24: 19-24
AK: Endometrium; Tümör; Endometrium kanserleri; Over değişiklikleri; Tümör dışı endometrium bulguları

Seven A, Candan G. G proteinler. CTFD 1993;24: 579-588
AK: G proteinler

Seven A, Satman İ, Candan G, Yılmaz MT, Dinççağ N, Büyükdevrim AS, Baban N. Diabetes mellitus'lu hastalarda glomerüler filtrasyon hızı, glomerüler ve tübüler mikroproteinüri. CTFD 1993;24: 107-112
AK: Diabetes mellitus; Glomerüler filtrasyon hızı; Glomerüler mikroproteinüri; Tübüler mikroproteinüri

Sonsuz A, Özdemir S, Ersanlı Z, Başaran EG, Şentürk H, Akın P, Gürakar M. Mutant tip kronik hepatit B virusu (HBV) infeksiyonları. CTFD 1993;24: 37-42
AK: Kronik hepatit; Hepatit; Hepatit B; Mutant tip kronik hepatit B virusu; HBV; İnfeksiyon

Sonsuz A, Öngen Z, Tavşanoğlu S. Kararlı angina pektoriste isosorbide-5-mononitrate ve isosorbide dinitrate'ın antianginal ve egzersiz kapasitesini arttırıcı etkilerinin karşılaştırılması. CTFD 1993;24: 43-50
AK: Kararlı angina pektoris; Angina pektoris; Isosorbide-5-mononitrate; Isosorbide dinitrate; Antianginal etki

Soysal T, Ferhanoğlu B, Aydın Avanoğlu Y, Ülkü B, Aktuğlu G, Akman N. İzlediğimiz 127 kronik lenfositik lösemi olgusunun geriye dönük incelenmesi. CTFD 1993;24: 413-421
AK: Lösemi; Hematoloji; Kronik lenfositik lösemi; Lenfositik lösemi; Retrospektif inceleme

Sultuybek G, Tezcan V, Güven M, Hatemi HH. Yaşlanmayla diabet arasında insülin reseptörü ve glikoz utilizasyonu açısından benzerlikler. CTFD 1993;24: 7-11
AK: Glikoz; Glikoz utilizasyonu; Yaşlanma; Diabetes mellitus; İnsülin; İnsülin reseptörleri

Sultuybek G, Güven M, Onaran İ, Tezcan V, Hatemi HH. İnsan eritrositlerinde insülinin reseptörlerinin karakteristiği. CTFD 1993;24: 13-18
AK: İnsan; İnsan eritrositleri; İnsülin; İnsülin reseptörleri

Sürel Z. Prof. Dr. Semih Gözonar. CTFD 1993;24: 205
AK: Göz; Biyografi

Şanioğlu C, Endisi C, Beşe T, Aslan T. Tekrarlayan düşüklerde ANA, C3, C4, RF değerleri. CTFD 1993;24: 257-261
AK: C3; C4; Tekrarlayan düşük; Düşük; Abortus; ANA; C3,C4; RF

Tabak ÖF, Dumankar A, Aşlamacı M, Mert A, Aktuğlu Y, Demircan O. Bruselloz. CTFD 1993;24: 281-286
AK: Enfeksiyon; Bruselloz; Malta humması

Taşdelen E, Perk Y, Ataoğlu N, Arvas A, Altınkaya N, İlter Ö. Anne sütü ve formula ile beslenen pretermlerin karşılaştırılması. CTFD 1993;24: 51-57
AK: Anne; Anne sütü; Yenidoğan; Çocuk; Formula; Preterm

Taşdelen E, Arvas A, Uzun O, Perk Y, Ataoğlu N, Unutmaz E, Altınkaya N, İlter Ö. Bir yenidoğan osteopetrosis olgusu. CTFD 1993;24: 171-174
AK: Yenidoğan; Çocuk; Osteopetrosis

Turfanda T, Büyükören A, Turfanda A, Erk O. Toksikozlu gebelerde prematüre ve ölü doğum yapanlarda asemptomatik bakteriüri insidensi ve ajan patojenlere göre incelenmesi. CTFD 1993;24: 275-280
AK: Prematüre; Doğum; Asemptomatik bakteriüri; Bakteriüri; Toksikoz; Gebelik toksikozu; Ölü doğum; Sıklık

Turfanda T, Turfanda A, Büyükören A, Erk O. Komplikasyonlu gebeliklerde görülen akut böbrek yetmezliği. CTFD 1993;24: 25-29
AK: Akut; Böbrek; Komplikasyonlu gebelik; Gebelik; Komplikasyon; Akut böbrek yetmezliği; Böbrek yetmezliği

Tüysüz B, Beyazova U, Cenani A. Causes of death in two pediatric clinics in İstanbul. CTFD 1993;24: 31-36
AK: İstanbul; Çocuk; Ölüm nedenleri; English

Tüzgen S, Samastı M. Merkez sinir sistemi toksoplazmozu. CTFD 1993;24: 359-363
AK: Merkez sinir sistemi; Sinir sistemi; Nöroşirürji; Mikrobiyoloji; Toksoplazmoz

Unat EK. Türk fiziki ve tabii ilimler cemiyeti tarihçesi. CTFD 1993;24: 193-199
AK: Mikrobiyoloji; Tıp tarihi

Üstüner A, Yarat A, Emekli N. Kataraktta lens proteinlerinin nonenzimatik glikozilasyonu ve tedaviye bu açıdan yaklaşım. CTFD 1993;24: 263-270
AK: Göz; Katarakt; Lens proteinleri; Nonenzimatik glikozilasyon

Vural FS, Kaynak K, Özer M. Sol alt ekstremitede kronik derin venöz tromboz tablosu gösteren Buerger ve aterosklerozun birlikte olduğu iliak kompresyon sendromu. CTFD 1993;24: 555-558
AK: Sendromu; Derin venöz tromboz; Tromboz; Buerger; Ateroskleroz

Vural FS, Coşkun H, Erdağ A, Sayın A, Yıldırım S, Beşirli K. Jukstarenal aortik tıkanıklık. CTFD 1993;24: 459-464
AK: Jukstarenal aortik tıkanıklık; Aortik tıkanıklık

Vural FS, Sayın A, Erdağ A, Tüzün H, Kocamaz F, Yıldırım S, Beşirli K. İnfrarenal abdominal aort anevrizmaları. CTFD 1993;24: 479-485
AK: İnfrarenal; Abdominal aort anevrizmaları; Aort anevrizmaları

Vural FS, Tüzün H, Beşirli K, Kutluk E, Erdoğ G. Sol karotid internada kritik, karşı tarafta tam tıkanıklığı olan bir olguda karotid endarterektomi. CTFD 1993;24: 505-510
AK: Karotid interna; Endarterektomi

Vural FS, Beşirli K, Erdoğ G. Aort anulus darlığı. CTFD 1993;24: 511-514
AK: Aort anulus darlığı

Vural FS, Beşirli K, Tüzün H, Aktan K. Sinüs valsalva anevrizması rüptürü. CTFD 1993;24: 515-521
AK: Sinüs valsalva anevrizması rüptürü; Anevrizma; Rüptür

Yarat A, Üstüner A, Emekli N. Kataraktlı lenslerde immunoglobulin E değerleri. CTFD 1993;24: 271-274
AK: Göz; Katarakt; IgE

Yıldız YZ, Kahraman G, Müftüoğlu A. Türk toplumundaki erkek bireylerin alt ekstremite ölçümlerinin birbirlerine ve diğer vücut ölçümlerine oranları. CTFD 1993;24: 213-218
AK: Alt ekstremite; Anatomi; Tür erkekleri; Alt ekstremite ölçümleri

Yıldız YZ, Kahraman G, Müftüoğlu A. Türk kadınlarında alt ekstremite ölçümlerinin birbirlerine ve diğer vücut ölçümlerine oranları. CTFD 1993;24: 207-212
AK: Alt ekstremite; Anatomi; Türk kadınları; Ekstremite ölçümleri

Yılmaz G, Kızıltan G, Arı O, Özekmekçi S, Yıldırım N, Denktaş F. Parkinson hastalığında akciğer fonksiyonları. CTFD 1993;24: 165-169
AK: Akciğer; Akciğer fonksiyonları; Nöroloji; Parkinson hastalığı

Yüceyar S, Er M, Kaya A. Sol paraduodenal herni: Olgu bildirisi. CTFD 1993;24: 523-527
AK: Herni; Cerrahi; Paraduodenal herni; Fıtık

1994

Ahat E, Kaynak K, Vural FS, Bozkurt K, Sözüdoğru AN. İnfrainguinal travmatik yalancı anevrizmalar. CTFD 1994;25: 207-210
AK: Travmatik; İnfrainguinal; Yalancı anevrizma; Anevrizma

Aka N, Taşkın Ü, Kırand Ç, Erez S. Changes in endorphine values in maternal and infantil blood during labour. CTFD 1994;25: 473-479
AK: Maternal; Endorfin; Maternal kan; İnfantil kan; English

Akar Z, Canbaz B, Uzan M, Hancı M, Yılmazlar S, Kuday C. Hypophyseal function in head trauma. CTFD 1994;25: 669-674
AK: Nöroşirürji; Hipofiz fonksiyonu; Kafa travması

Akar Z, Canbaz B, Özçınar G, Çıplak N, Ak H, Kuday C, Sarıoğlu AÇ. Sellar macroadenomas: Analysis of 97 cases. CTFD 1994;25: 389-393
AK: Nöroşirürji; Sellar makroadenom; Makroadenom; English

Akçakaya N, Mamal Torun M, Söylemez Y, Çokuğraş H, Pinçe O, Eşkazan G, Engin S. İstanbul'da yuva çocuklarında Haemophilus influenzae sıklığı. CTFD 1994;25: 587-590
AK: Sıklığı; Çocuk; Mikrobiyoloji; İstanbul; Yuva çocukları; Hamephilus influenzae; Sıklık

Aksoy T, Yüksel A, Yalçın E. Febril konvülziyonlarda serum amonyak düzeylerinin prognostik değeri. CTFD 1994;25: 487-491
AK: Amonyak; Çocuk; Febril konvülsiyon; Konvülsiyon; Prognoz

Altunkaya E, Eyüboğlu E, İpek T, Akaydın M, Aydemir İ. Bağırsak dikiş çizgilerinin deneysel olarak basit lateral jejunal ans ve roux-en-y tipi jejunal ans kullanılarak serozal yamanması. CTFD 1994;25: 111-116
AK: Deneysel; Cerrahi; Bağırsak dikiş çizgileri; Jejunal ans; Roux-en-y tipi jejunal ans; Serozal yama; Wistar-Albino sıçan; Sıçan

Apaydın H, Erkol G, Özekmekçi S, Kızıltan G, Yeni N, Denktaş F. L-dopaya bağlı fluktuasyonların genç ve ileri yaşta başlayan Parkinson hastalığında karşılaştırılması. CTFD 1994;25: 299-306
AK: Genç; Nöroloji; L-dopa; Fluktuasyon; Yaşlı; Parkinson hastalığı

Aydın Tosun G, Müsellim B, Gemicioğlu B, Yıldırım N, Hacıbekiroğulları M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında eritropoietin düzeyleri. CTFD 1994;25: 571-575
AK: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; Obstrüktif akciğer hastalığı; Akciğer; Eritropoietin; KOAH

Aygıt AC, Güzel MZ, Aydın Y, Dervişoğlu S. Dev cementifying fibroma: Olgu bildirisi. CTFD 1994;25: 435-440
AK: Cerrahi; Dev cementifying fibroma

Aygıt C, Göksel S. Tükürük bezinin malign lenfoepitelyal lezyonu. CTFD 1994;25: 103-106
AK: Cerrahi; Tükürük bezi; Malign lenfoepitelyal lezyon

Aytaç A, Yalçınbaş Y, Akçevin A, Türkoğlu H, Paker T, Polat B. Ventriküler septal defekt oluşmasına neden olan bir delici kalp yaralanması olgusu. CTFD 1994;25: 423-428
AK: Ventriküler septal defekt; Kalp; Delici kalp yaralanması; Kalp yaralanması

Beşe N, Uzel Ö, Turkan S, Okkan S, Sübütay B. Beyin sapı gliomu tanısı ile radyoterapi uygulanan 22 olgunun değerlendirilmesi. CTFD 1994;25: 713-717
AK: Beyin; Radyoterapi; Beyin sapı gliomu; Glioma

Binak K, İlerigelen B, Ayan F, İnce A. Hipertiroidide athenololun kalbin sistolik ve diyastolik fonksiyonlarına etkisi. CTFD 1994;25: 57-61
AK: Kardiyoloji; Hipertiroidi; Athenolol

Canbaz B, Akar Z, Çıplak N, Özçınar G, Kuday C, Akçura S. Tumors of sellar-parasellar region: Analysis of 328 cases. CTFD 1994;25: 273-276
AK: Nöroşirürji; Sellar-parasellar bölge tümörleri; Retrospektif inceleme; English

Canbaz B, Akar Z, Çıplak N, Kuday C, Kızıltan ME, Taşyürekli M. Periferik sinir tamirinde metil prednizolon asetatın topik kullanımının sinir rejenerasyonu üzerinde etkisi. CTFD 1994;25: 277-284
AK: Nöroşirürji; Nöroloji; Periferik sinir tamiri; Sinir tamiri; Metil prednizolon asetat

Çakır N, Yazıcı H, Dursun Ş, Terzioğlu M. Sinovyal membranın kan gazlarına geçirgenliği. CTFD 1994;25: 69-75
AK: Kan; Romatoloji; Sinovyal membran; Kan gazları; Geçirgenlik

Çakır N, Özdoğan H, Kovancı E, İmeryüz N, Suna D, Ayaz M, Mert A, Keleş İ, Soysal M, Taşan E, et al. Orta öğrenim dönemindeki öğrencilerde hipermobilite sendromu. CTFD 1994;25: 63-68
AK: Sendromu; Romatoloji; Hipermobilite; Adolesan

Çaşkurlu H, Bağdatlı Y, Kahraman M. Gastroenterit olgularının değerlendirilmesi. CTFD 1994;25: 501-504
AK: Gastroenterit; Mikrobiyoloji; Dışkı kültürü; Shigella; Salmonella; Campylobacter

Çaşkurlu T, Ergen K, Baykal M, Kumbasar A, Akalın G, Erdoğan G, Uçur A. 46 XX male: Clinical, pathological, hormonal and chromosomal analysis. CTFD 1994;25: 679-683
AK: Hormonal; Üroloji; 46 XX erkek; English

Çelikoğlu F, Yanardağ H, Çağatay T, Gülbaran Z, Demirci S, Bilir M, Fresko S, Karayel T, Çelikoğlu S. 40 yaşın altındaki genç hastalarda bronş karsinomu. CTFD 1994;25: 9-16
AK: Genç; Bronş karsinomu

Çıplak N, Kaynar MY, Siva A, Denktaş H, Kuday C. Genç erişkinde tekrarlayan inmeler ve genç erişkin inme nedenlerinin gözden geçirilmesi. CTFD 1994;25: 563-569
AK: Genç; Genç erişkin; Erişkin; Nöroşirürji; Nöroloji; İnme

Çokuğraş H, Söylemez Y, Pinçe O, Akçakaya N, Kırdar B. Kistik fibrozlu olgularımız. CTFD 1994;25: 417-421
AK: Çocuk; Kistik fibroz

Çullu F, Erkan T, Kutlu T, Tümay G. Çocukluk çağı otoimmün kronik aktif hepatitli hastalarımızın prognozu. CTFD 1994;25: 49-55
AK: Çocuk; Gastroenteroloji; Otoimmün; Kronik aktif hepatit; Hepatit; Prognoz

Dikici K, Akar S, Müftüoğlu G, Özkan Ş. Regmatojen retina dekolmanı ameliyatlarından sonra makulanın anjiografik incelenmesi. CTFD 1994;25: 557-561
AK: Retina dekolmanı; Göz; Regmatojen retina dekolmanı; Makula; Anjiografik inceleme

Dinçer E, Soysal T, Bilir M, Ferhanoğlu B. Akut promyelositik lösemi tedavisinde all-trans retinoik asid kullanımı ve yan etki olarak gelişen retinoik asid sendromu. CTFD 1994;25: 441-444
AK: Akut; Lösemi; Yan etki; Sendromu; Hematoloji; Akut promyelositik lösemi; All-trans retinoik asit; Retinoik asit sendromu

Dinçer E, Soysal T, Ferhanoğlu B. Tüylü hücreli lösemide yaygın ve büyük karın içi lenfadenomegali. CTFD 1994;25: 445-447
AK: Hematoloji; Tüylü hücreli lösemi; Lösemi; Karın içi lenfadenomegali; Lenfadenomegali

Dirican A, Şenocak M, Şenocak D. Tanı yargılamasında ROC (Receiver operating characteristic curves) yöntemi ve bir klinik uygulama örneği. CTFD 1994;25: 129-137
AK: Tanı; Biyoistatistik; Tanı yargılaması; ROC yöntemi

Durgun V, Özçelik MF, Kapan M, Giray S, Geçioğlu A. Vagotomiye bağlı mediastinal hematom: Olgu sunumu. CTFD 1994;25: 407-410
AK: Cerrahi; Vagotomi; Mediastinal hematom; Hematom

Eralp Y, Diri E, Görpe U, Ülkü B. Derin anemili bir Werner sendromu: Olgu bildirimi. CTFD 1994;25: 429-433
AK: Werner sendromu; Sendromu; Anemi; Derin anemi; Sendrom

Ercan O, Hatemi S. Obez çocuklarda serum IGF-I konsantrasyonları ve boy gelişiminin değerlendirilmesi. CTFD 1994;25: 307-314
AK: Obez; Boy; Çocuk; Obez çocuklar; IGF-I; Boy gelişimi

Erdine S, Demiroğlu C. Akut miyokard infarktüsünün erken döneminde görülen ventriküler aritmiler ve geç ventrikül potansiyelleri arasındaki ilişki. CTFD 1994;25: 651-657
AK: Akut; Geç ventrikül potansiyelleri; Kardiyoloji; Akut miyokard infarktüsü; Ventriküler aritmi; Geç ventrikül potansiyeli

Erdine S, Kutsal MA, Demiroğlu C. Esansiyel hipertansiyonlularda amlodipin'in 24 saatlik ambulatuar kan basıncına, serum sodyum düzeylerine ve metabolik parametrelere etkisi. CTFD 1994;25: 337-341
AK: Kan; Metabolik; Kardiyoloji; Esansiyel hipertansiyon; Hipertansiyon; Amlodipin; Ambulatuar kan basıncı; Metabolik parametreler

Erdine S, Demiroğlu C. Akut miyokard infarktüsünün erken döneminde görülen ventriküler aritmiler ve geç ventrikül potansiyelleri arasındaki ilişki. CTFD 1994;25: 199-205
AK: Akut; Kardiyoloji; Akut miyokard infarktüsü; Ventriküler aritmi; Geç ventrikül potansiyelleri

Erdine S, Kutsal MA, Demiroğlu C. Yavaş salınımlı diltiazem'in esansiyel hipertansiyonlu hastalarda 24 saatlik ambulatuar kan basıncına etkisi. CTFD 1994;25: 659-663
AK: Kan; Kardiyoloji; Yavaş salınımlı diltiazem; Diltiazem; Esansiyel hipertansiyon; Hipertansiyon; Ambulatuar kan basıncı; Kan basıncı

Erdine S, Bulur H, Tüz C, Kutsal MA, Demiroğlu C. Kronik alkoliklerde plazma beta endorfin düzeyleri. CTFD 1994;25: 665-668
AK: Plazma; Endorfin; Kardiyoloji; Kronik alkolizm; Beta endorfin; Alkolizm

Erel CT, Kaleli S, Taşan E, Kazancıgil A, Hatemi HH. Akut intermitant porfiri ve gebelik. CTFD 1994;25: 227-232
AK: Akut; Gebelik; Akut intermitant porfiri; Porfiri

Erk M, Kızıltan M, Demir T, Gemicioğlu B, Umut S. Kronik obstrüktif akciğer hastalığındaki kas güçsüzlüğünde sistemik kortikosteroidlerin rolü. CTFD 1994;25: 709-712
AK: Akciğer; Sistemik; Nöroloji; Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; KOAH; Kas güçsüzlüğü; Kortikosteroid

Erkol G, Özekmekçi S, Apaydın H, Yeni N, Kızıltan G, Denktaş F. Genç yaşta başlayan Parkinson hastalığında aile yükümlülüğü ve progresyon hızı. CTFD 1994;25: 535-544
AK: Genç; Progresyon hızı; Nöroloji; Parkinson hastalığı; Aile yükümlülüğü

Ersan Y, Ertürk S, Yüceyar S, Yardımcı H. Akut kolesistit olgularında erken cerrahi girişim ve sonuçları. CTFD 1994;25: 147-151
AK: Akut; Akut kolesistit; Kolesistit; Cerrahi; Cerrahi girişim; Erken cerrahi girişim

Ersan Y, Ertürk S, Durgun V, Yüceyar S, Özcan M. Son 5 yılda peptik ülser cerrahisi. CTFD 1994;25: 329-335
AK: Peptik ülser; Cerrahi

Ersan Y, Yüceyar S, Ertürk S, Yurdakul İ. Primer gastrointestinal lenfomalar: 58 olguluk bir araştırmada klinik sunum ve tedavi sonuçları. CTFD 1994;25: 609-617
AK: Primer; Tedavi; Cerrahi; Gastroenteroloji; Gastrointestinal lenfomalar; Lenfoma

Ersan Y, İpek T, Özçelik F, Karayiğit C, Pekmezci S. Nüks peptik ülser hastalığının cerrahi tedavisi. CTFD 1994;25: 619-626
AK: Peptik ülser; Cerrahi; Nüks

Ersan Y, Ertürk S, Yardımcı H, Saner H. Travmatik ölümlerin epidemiyolojisi. CTFD 1994;25: 139-146
AK: Travmatik; Cerrahi; Travmatik ölümler; Ölüm; Epidemiyoloji

Ersan Y, Yüceyar S, Ertürk S, Yardımcı H. Mide bezoarları ve cerrahi tedavisi. CTFD 1994;25: 153-158
AK: Mide; Cerrahi; Mide bezoarı; Cerrahi tedavi; Bezoar

Ersan Y, Yüceyar S, Durgun V, Düren M. Primer ince barsak tümörleri. CTFD 1994;25: 347-352
AK: Primer; Cerrahi; İnce barsak tümörleri

Ersan Y, Yüceyar S, Ertürk S, Özçelik F, Kuşlu S. İnsizyonel fıtıklarda cerrahi tedavi. CTFD 1994;25: 516-522
AK: Cerrahi; Cerrahi tedavi; Tedavi; İnsizyonel fıtık; Fıtık

Ertan T, Işık N, Kızıltan G, Özekmekçi S. Bir skapuloperoneal herediter motor nöropati vakası. CTFD 1994;25: 377-383
AK: Nöropati; Nöroloji; Skapuloperoneal motor nöropati; Motor nöropati

Ertem AD, Özkuş K, Gürün R, Tanyeli E, Soyluoğlu Aİ. Ramus palmaris nervi median'ın topometrik irdelenmesi. CTFD 1994;25: 505-510
AK: Anatomi; Ramus palmaris nervi median; Topometrik inceleme

Ertem AD, Gürün R, Tanyeli E, Peştemalcı T, Özkuş K. Ductus parotideus. CTFD 1994;25: 675-678
AK: Anatomi; Ductus parotideus

Ertem D, Tanyeli E, Özkuş K. Kubital tünel retinakulumunun anatomik özellikleri. CTFD 1994;25: 591-594
AK: Anatomi; Kubital tünel retinakulumu

Farahmand M, Gazioğlu E, Ayan F, Karayiğit C, Pusane A. Akut kolesistit tedavisinde erken dönemde cerrahi girişim. CTFD 1994;25: 323-328
AK: Akut; Akut kolesistit; Kolesistit; Cerrahi; Cerrahi girişim; Erken cerrahi girişim

Ferhanoğlu B, Soysal T, Tanverdi L, Akman N. Moderate dose ARA-C induced cerebellar toxicity. CTFD 1994;25: 577-579
AK: Hematoloji; Orta doz Ara-C; Ara-C; Serebellar toksisite; English

Ferhanoğlu B, Soysal T, Altınkaya N, Aksoy F, Ilıkkan B, Özkan F. Acute myeloblastic leukemia in pregnancy: A report and autopsy findings of premature baby. CTFD 1994;25: 719-721
AK: Çocuk; Akut myeloblastik lösemi; Gebelik; Prematüre bebek; Bebek; English

Gürün R, Ertem AD, Özkuş K, Tanyeli E. Arteria temporalis superficialis ile ilgili topometrik bir çalışma. CTFD 1994;25: 285-291
AK: Anatomi; Arteria temporalis superficialis; Topometrik çalışma

Gürün R, Ertem AD, Özkuş K. A. ophthalmica ve A. carotis interna'nın cranium içi parçalarıyla ilgili metrik bir araştırma. CTFD 1994;25: 639-644
AK: Anatomi; Arteria ophthalmica; Arteria carotis interna

Gürün R, Mağden O, Ertem AD. Foramen caroticoclinoideum. CTFD 1994;25: 685-691
AK: Anatomi; Foramen caroticoclinoideum

Güzel MZ, Aydın Y, Aygıt AC, Orak F. İki yanlı dudak yarığının tek ameliyatla onarımı: Erken sonuçlar. CTFD 1994;25: 185-191
AK: Cerrahi; Dudak yarığı; Erken sonuçlar

Güzel MZ, Yücel A, Aydın Y, Şenyuva C. Klippel-Trenaunay syndrome: A review of clinical cases and operative technique. CTFD 1994;25: 363-368
AK: Cerrahi; Klippel-Trenaunay sendromu; Sendrom; English

Güzel MZ, Aygıt AC, Aydın Y, Hariri S, Yıldırım İ. Tek yanlı yarık dudak-damak primer onarımından kalmış dudak ve burun deformitelerinin ikincil ameliyatla düzeltilmesinden alınan sonuçlar. CTFD 1994;25: 545-556
AK: Primer; Cerrahi; Yarık dudak; Yarık damak; Burun deformiteleri

Güzel MZ, Aygıt AC, Aydın Y, Yıldırım İ. Total alt göz kapağı defektlerinin yanak flebi ve kondromukozal greft ile rekonstrüksiyonunda başarıyı arttıran ilave teknik. CTFD 1994;25: 175-184
AK: Göz; Greft; Cerrahi; Alt göz kapağı defektleri; Göz kapağı defektleri; Yanak flebi; Kondromukozal greft

Güzel MZ, Aydın Y, Aygıt AC, Yıldırım İ. Panfasyal kırıkların onarımında orbitozigomatik çatının önemi. CTFD 1994;25: 353-362
AK: Cerrahi; Parfasyal kırıklar; Orbitozigomatik çatı

Güzel MZ, Aydın Y, Yücel A, Çelik N, Mındıkoğlu AN, Erginel A. Doğumsal dudak sinüsleri ve yarık dudak-damak. CTFD 1994;25: 249-256
AK: Doğumsal; Cerrahi; Doğumsal dudak sinüsleri; Dudak sinüsleri; Yarık dudak; Yarık damak

Güzel Z, Aydın Y, Şenyuva C, Aygıt AC, Altıntaş M. Travma sonrası orbita tabanı defektlerinin rekonstrüksiyonunda silastik blok kullanımı. CTFD 1994;25: 159-174
AK: Orbita; Cerrahi; Travma sonrası; Orbita tabanı defektleri; Silastik blok

Hacıbekiroğlu M, Akçay T, Sipahioğlu F, Tezcan V, Yılmaz T. Nöropatili, nefropatili ve retinopatili diabetik hastaların serum ionları. CTFD 1994;25: 41-48
AK: Nöropati; Nefropati; Retinopati; Diabetes mellitus; Serum ionları

Hergenç G. Neuropeptide Y (NPY). CTFD 1994;25: 461-465
AK: Nöropeptid Y; English

İskeleli G, Karaçorlu M, Özyazgan Y. Herpes simpleks virüsü (HSV) stroma keratiti geçirmiş olgularda kornea duyarlılığının aktif dönemdeki kornea duyarlılıklarıyla karşılaştırılması. CTFD 1994;25: 343-346
AK: Göz; Herpes simpleks virusu; HSV; Stroma keratiti; Keratit; Kornea duyarlılığı

Kalkan MT, Körpınar MA, Taraf T, Ardagil A, Etuş V. Düşük frekanslı elektromagnetik alanda (ELF) bırakılan sıçanların strese bağlı davranış değişikliklerinin ve kan parametrelerinin incelenmesi. CTFD 1994;25: 117-122
AK: Düşük; Kan; Düşük frekans; Elektromagnetik alan; Sıçan; Davranış değişikliği; Kan parametreleri

Karter Y, Yaldıran A, Gültekin N, Sipahioğlu F, Öztürk E. İmmunglobulin A nefropatisi ile birlikte seyreden bir resessif distrofik epidermolizis bülloza olgusu. CTFD 1994;25: 411-415
AK: IgA nefropatisi; Nefropati; Epidermolizis bülloza

Kocabaşoğlu N, Balcıoğlu İ, Akışık G. Ergenlikte genel semptomatoloji ve üniversite öğrenci merkezinde yapılan mukayeseli bir çalışma. CTFD 1994;25: 35-40
AK: Psikiyatri; Ergenlik

Köksal S, Vehid S, Karter Y, Erginöz H. Tıp Fakültesi 1. ve 5-6. sınıf öğrencilerinin AIDS bilgi düzeyleri ve AIDS'den korunmada eğitimin rolü. CTFD 1994;25: 595-608
AK: AIDS; Tıp öğrencileri; AIDS bilgi düzeyi; Eğitim

Kömürcü Ş, Özcan N, Kocabalkan F, Özkan M, Kutlu M, Ateş Y, Koç B. Sol ventrikül hipertrofili hipertansiflerde ekokardiografi ve elektrokardiografi bulgularının karşılaştırılması. CTFD 1994;25: 493-500
AK: Sol ventrikül; Sol ventrikül hipertrofisi; Hipertansiyon; Ekokardiyografi; Elektrokardiyografi

Körpınar MA, Körpınar Ü, Bostancı U. Yaşam tablosu oluşturmak için bilgisayar programı. CTFD 1994;25: 107-109
AK: Yaşam tablosu; Bilgisayar; Bilgisayar programı

Kuday C, Akar Z, Canbaz B, Uzan M, Çıplak N. Basal meningiomas: Analysis of 104 cases. CTFD 1994;25: 395-399
AK: Meningioma; Nöroşirürji; Bazal meningioma; English

Mağden AO, İçke Ç, Arman C, Özyurt D. Foramen magnum'un anatomik varyasyonları. CTFD 1994;25: 627-638
AK: Morfoloji; Foramen magnum; Varyasyon

Mert A, Tabak F, Öztürk R, Gözükara Y, Özbay G, Şentürk H. Sürekli AST ve ALT yüksekliği olan hastalarda etyoloji. CTFD 1994;25: 481-485
AK: Etyoloji; Mikrobiyoloji; AST yüksekliği; ALT yüksekliği

Molinas Mandel N, Çamuşçu H. Sistemik metastaz ile seyreden medulloblastom olgusu. CTFD 1994;25: 455-459
AK: Sistemik; Metastaz; Nöroşirürji; Medulloblastom

Müftüoğlu A, Yıldız Z, Yıldırım M, Kahraman G, Marur T. Arteria iliaca interna'nın dallanma özellikleri ve boyutları. CTFD 1994;25: 257-263
AK: Anatomi; Arteria iliaca interna; Dallanma özellikleri; Boyutlar

Oğuz H, Karaçorlu M, İskeleli G, Özyazgan Y, Erçıkan C, Aydemir EH. Akne rozaseada okuler tutulum sıklığı. CTFD 1994;25: 223-225
AK: Sıklığı; Göz; Dermatoloji; Akne rozasea; Oküler tutulum

Özyurt E, Akar Z, Canbaz B, Çıplak N, Kuday C, Sarıoğlu AÇ. Spinal tümörler. CTFD 1994;25: 581-586
AK: Nöroşirürji; Spinal tümörler

Perk Y, Ezer G. Süt çocukluğunda geçici hipogamaglobulinemi ve üriner enfeksiyon. CTFD 1994;25: 211-215
AK: Enfeksiyon; Yenidoğan; Çocuk; Süt çocuğu; Hipogamaglobulinemi; Üriner enfeksiyon

Perk Y, Ezer G. Geçici hipogamaglobulinemi ve tetanoz antijenine yanıt. CTFD 1994;25: 217-221
AK: Hipogamaglobulinemi; Yenidoğan; Çocuk; Tetanoz antijeni

Peştemalcı T, Ertem AD, Özkuş K, Soyluoğlu Aİ, Tanyeli E. Ramus coni arteriosi (Konus arteri). CTFD 1994;25: 697-701
AK: Anatomi; Ramus coni arteriosi; Konus arteri

Peştemalcı T, Özkuş Hİ, Ertem AD, Soyluoğlu Aİ, Tanyeli E, Özkuş K. Nervus ulnaris'in kök varyasyonları. CTFD 1994;25: 693-695
AK: Anatomi; Nervus ulnaris; Kök varyasyonları; Varyasyon

Pusane A, Farahmand M, Ayan FD, Ayan F, Paksoy M, Ekinci A. Penetran kalp yaralanmaları. CTFD 1994;25: 523-527
AK: Penetran kalp yaralanmaları; Kalp; Kalp yaralanmaları; Kardiyoloji; Cerrahi

Safalı M, Celasun B, Günhan Ö, Finci R. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinin tanı değeri. CTFD 1994;25: 1-7
AK: Tiroid; Tanı; İğne biyopsisi; Aspirasyon biyopsisi; Biyopsi

Saner H, Cengiz A, Yüceyar S, Ertürk S. Bilateral meme kanseri. CTFD 1994;25: 723-727
AK: Meme; Meme kanseri; Cerrahi; Bilateral

Sipahioğlu B, Umut S, Öngen G, Yılmaz N, Müsellim B, Arı O. Akut lökozlarda akciğer tutulumu: Bir olgu nedeniyle. CTFD 1994;25: 85-88
AK: Akut; Akciğer; Akut lökoz; Lökoz; Akciğer tutulumu

Sipahioğlu B, Tosun GA, Hasan A, Erk M. Solunum sistemi infeksiyonlarında sulbaktam+sefoperazon'un klinik etkinliği. CTFD 1994;25: 21-24
AK: Sulbaktam; Sefoperazon; Solunum sistemi infeksiyonları

Siyahhan A, Baban N. Saf sığır serum albümin elde edilmesi için kısa bir yöntem. CTFD 1994;25: 123-128
AK: Yöntem; Saf sığır serum albümini; Sığır serum albümini; Albümin

Soyluoğlu Aİ, Akkın SM, Ertem AD, Peştemalcı T, Tanyeli E. Arteria brachialis'in uç dallarına ayrılma noktası ile ilgili topometrik inceleme. CTFD 1994;25: 703-708
AK: Anatomi; Arteria brachialis; Topometrik inceleme; Ayrılma noktası

Soysal T, Ferhanoğlu B, Tunçkale A, Aydın Avanoğlu Y, Akman N. Trombotik trombositopenik purpura olgularımız. CTFD 1994;25: 233-241
AK: Trombositopenik purpura; Trombotik trombositopenik purpura; Purpura

Soysal T, Akün E, Doğusoy G, Akman N. Primer meme lenfoması: Olgu bildirimi. CTFD 1994;25: 385-387
AK: Primer; Meme; Hematoloji; Meme lenfoması; Lenfoma

Suyugül Z, Tüysüz B, Elçioğlu N, Kartal A, Cenani A, Erginel A. Bir izole kriptoftalmi olgusu. CTFD 1994;25: 93-99
AK: Çocuk; Kriptoftalmi

Şimşek C, Ozan H, İlgi S. Karaciğer lob anomalileri. CTFD 1994;25: 265-271
AK: Karaciğer; Anatomi; Lob anomalileri

Şimşek C, Ertem AD, Ozan H, Akkın SM. M. biceps brachii'nin baş fazlalığı. CTFD 1994;25: 511-515
AK: Anatomi; Musculus biceps brachii; Baş fazlalığı

Tabak F, Soysal T, Ferhanoğlu B, Avanoğlu Y, Aktuğlu G, Ülkü B, Tüzüner N, Akman N. Hodgkin hastalığı ve kemik iliği tutulumu. CTFD 1994;25: 449-453
AK: Hodgkin; Hodgkin hastalığı; Kemik; Kemik iliği; Hematoloji; Kemik iliği tutulumu

Tabak F, Öztürk R, Mert A, Dumankar A, Ergin S, Aktuğlu Y. B tipi viral hepatit aşılaması ve sonuçlarımız. CTFD 1994;25: 293-297
AK: Viral hepatit; Hepatit; Enfeksiyon; Mikrobiyoloji; B tipi viral hepatit; Aşılama

Tanyeli E, Müftüoğlu A, Ertem AD, Özkuş K, Peştemalcı T. A. profunda femoris'in çıkış noktasının topometrik tanımı ve varyasyonları. CTFD 1994;25: 645-650
AK: Anatomi; Arteria profunda femoris; Çıkış noktası

Taşdelen E. Mekonyum aspirasyonu sendromu. CTFD 1994;25: 467-472
AK: Sendromu; Çocuk; Mekonyum aspirasyonu; Sendrom

Tosun GA, Hacıbekiroğlu A, Erk M. Oral salbutamolun serum teofilin düzeyine etkisi. CTFD 1994;25: 319-322
AK: Teofilin; Salbutamol; Serum düzeyleri

Türkmen A, Odabaş AR, Palanduz Ş, Özdoğan E, Tuna Ş, Erdoğan G. Medullar kistik hastalık juvenil nefronofitizi kompleksi: Klinik ve genetik özellikler (Üç vaka nedeni ile). CTFD 1994;25: 243-247
AK: Medullar kistik hastalık; Juvenil nefronofitizi kompleksi; Nefronofitizi

Tüzün H, Vural FS, Yıldırım S, Kaynak K, Tanzer Z, Aktan K. Konstriktif perikardit ile seyreden kalp hidatik kisti: İki olgunun analizi. CTFD 1994;25: 77-80
AK: Kalp; Konstriktif perikardit; Perikardit; Kalp hidatik kisti; Hidatik kist; Kist hidatik

Umut S, Sipahioğlu B, Demir T, Yıldırım N, Gemicioğlu B. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında solunumsal basınçların akciğer volümleriyle ilişkisi. CTFD 1994;25: 25-28
AK: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; Obstrüktif akciğer hastalığı; Akciğer; Solunumsal basınç; Akciğer volümü

Umut S, Mutlu Sipahioğlu B, Müsellim B, Yılmaz N, Aydınlı K, Hacıhanefioğlu S. Ovarian pseudomucinous cystadenocarcinoma in a 46 XY true hermaphrodite: A case report. CTFD 1994;25: 81-84
AK: Over; Psödomüsinöz kistadenokarsinom; Kistadenokarsinom; 46 XY hermafrodit; Hermafrodit; English

Uzel Ö, Turkan S, Öner Dinçbaş F, Okkan S. Malign melanom beyin metastazlarında radyoterapinin yeri. CTFD 1994;25: 529-534
AK: Malign melanom; Melanom; Beyin; Radyoterapi; Beyin metastazı

Vural FS, Beşirli K, Sunar H, Abbasgolizade C. Marfan sendromlu bir hastada aort kökü anevrizması tamiri. CTFD 1994;25: 401-406
AK: Marfan sendromu; Sendrom; Aort kökü anevrizması; Anevrizma

Vural FS, Bozkurt AK, Sunar A, Sayın AG, Tüzün H. Tek taraflı iliak arter lezyonlarında femoro-femoral bypass. CTFD 1994;25: 315-318
AK: Tek taraflı; İliak arter; Femoro-femoral bypass

Yıldırım N, Mutlu Sipahioğlu B, Umut S, Bilsel N, Centel T. Skolyozda akciğer fonksiyon testleri. CTFD 1994;25: 17-20
AK: Akciğer; Akciğer fonksiyon testleri; Skolyoz

Yıldırım N, Umut S, Mutlu Sipahioğlu B, Demir T, Hasan A. Bronş astmasında kriz ve kriz sonrasında maksimal inspiratuar ve ekspiratuar basınçlar. CTFD 1994;25: 29-34
AK: Bronş astması; Kriz; İnspiratuar basınç; Ekspiratuar basınç

Yörük Y, Beşirli K, Erdağ A, Öz B, Özen S. Castleman hastalığı: Mediastinal dev lenf nodu hiperplazisi. CTFD 1994;25: 89-92
AK: Castleman hastalığı; Mediastin; Lenf nodu hiperplazisi

Yüceyar S, Ertürk S, Ersan Y, Ayan F, Öz B, Cengiz A. Liyofilize kollagenin yara iyileşmesine olan etkisinde heparinin rolü: Deneysel çalışma. CTFD 1994;25: 369-376
AK: Deneysel; Cerrahi; Kollagen; Yara iyileşmesi; Heparin; Wistar-Albino sıçan; Sıçan; Deneysel çalışma

Yüceyar S, Ertürk S, Ersan Y, Yiğitbaşı R, Cengiz A. Kronik omphalitis sonucu gelişen bir gastro-kolo-umblikal fistül olgusu. CTFD 1994;25: 193-197
AK: Fistül; Cerrahi; Kronik omphalitis; Omphalitis; Gastro-kolo-umblikal fistül

1995

Akalın HE. Klinik çalışmalarda iyi klinik uygulamalar: Good clinical practice (GCP). CTD 1995;26: 191-194
AK: İstanbul; Klinik çalışmalar; İyi klinik uygulamalar

Akçasu A, Kaleağasıoğlu F, Baykut F. Kolesterol diklorür: I. hipolipidemik etkisi. CTD 1995;26: 94-97
AK: Kolesterol diklorür; Hipolipidemik etki

Akmil U, Hancı M. Servikal sempatektominin intrakranial arter ultrastrüktürü üzerindeki geç etkileri. CTD 1995;26: 26-28
AK: Nöroşirürji; Vazospazm; Servikal sempatektomi; İntrakranial arter; Ultrastrüktür

Akoğlu T, Deymeer F, Özbay G, Tabak F, Yazıcı H. Ateş ve başağrısını takiben bilinci kapanan erkek hasta (Olgu 1-1994): Dahili bilimler kliniko-patolojik toplantıları. CTD 1995;26: 55-62
AK: Nöroloji; Kriptokokkoz; Cryptococcus neoformans

Aktuğlu Y, Dumankar A, Tabak F, Mert A. Sekiz olgu münasebetiyle toksik şok sendromu. CTD 1995;26: 29-38
AK: Sendromu; Enfeksiyon; Toksik şok sendromu

Akün E, Soysal T, Ferhanoğlu B, Tüzüner N, Akman N. Granülositik sarkom: 3 olgu nedeniyle. CTD 1995;26: 165-167
AK: Hematoloji; Granülositik sarkom; Akut non-lenfoblastik lösemi; Lösemi

Berkarda B, Berkarda N, Satterlund U, Haagedorn EM, Clarke WD, Bender W, Hoerni B, Brooks CM, Bakemeier RF, Bakemeier AH, et al. Prof. Dr. Uğur Derman anısına: 24 Nisan 1939-4 Eylül 1994. CTD 1995;26: 12-25
AK: Biyografi

Çağatay T, Pişiriciler R, Yanardağ H, Çelikoğlu F, Gülbaran Z, Papila Ç, Demirci S, Karayel T, Girişken G, Çelikoğlu S, et al. Trakeal tümörler. CTD 1995;26: 90-93
AK: Trakeal tümörler; İntratümöral kemoterapi; Laser tedavisi

Çalangu S, Tüzüner N, Mert A, Yazıcı H. Nedeni bilinmeyen ateş olgusu. CTD 1995;26: 219-223
AK: Enfeksiyon; Romatoloji; Salmonella typhi; Tüberküloz; Tifoid hepatit

Çekiç Y, Dalçık H, Demiriz M, Yıldız M. Meckel divertikulumunun morfolojik yönden değerlendirilmesi. CTD 1995;26: 195-198
AK: Anatomi; Cerrahi; Meckel divertikülü

Çokuğraş H, Söylemez Y, Akçakaya N, Ersoy Ş, Yılmaz G. Mycoplasma pneumoniae pnömonili 20 olgunun özellikleri. CTD 1995;26: 144-147
AK: Çocuk; Mikrobiyoloji; Mycoplasma pneumoniae; Mikoplazma; Pnömoni; Atipik pnömoni

Demir G, Çelikoğlu S, Yalçıner A, Serdengeçti S, Berkarda B. Akciğer tümörlerinde DNA ve mitoz özelliklerinin akım hücre sayarı (flow cytometry) yöntemi ile değerlendirilmesi. CTD 1995;26: 209-212
AK: Akciğer; Onkoloji; Akciğer tümörleri; Akım hücresayarı; Flow cytometry

Durak N, Özdemir A, Yüksel F, Peker F, Kışlaoğlu E. Erişkinlerde doğmalık başparmak anomalilerinin değerlendirilmesi. CTD 1995;26: 148-151
AK: Başparmak; Cerrahi; Doğmalık anomali; Erişkin

Erek E. Prof. Kemal Önen. CTD 1995;26: 65-66
AK: Biyografi

Ermiş İ, Aydın A, Bavbek B, Hayırlıoğlu T. Bası yarası karsinomu: Olgu bildirisi. CTD 1995;26: 213-215
AK: Bası yarası karsinomu; Skuamöz hücreli kanser

Ferhanoğlu B, Eralp Y, Hız M, Tüzüner N, Akman N. Primer kemik lenfoması ile izlediğimiz 3 olgu. CTD 1995;26: 101-104
AK: Primer; Kemik; Hematoloji; Ortopedi; Ekstra-nodal non-Hodgkin lenfoma; Primer kemik lenfoması; Kemik lenfoması; Lenfoma

Güzel MZ, Şenyuva C, Aydın Y, Aygıt AC, Yazar Ş. Open bite deformitesi oluşturan makroglossi. CTD 1995;26: 98-100
AK: Cerrahi; Open bite deformitesi; Makroglossi

Güzel MZ, Aydın Y, Aygıt AC, Çelik N, Mındıkoğlu AN. Bikoronal subperiostal yaklaşımla orta yüz kırıklarının onarımı. CTD 1995;26: 152-158
AK: Cerrahi; Bikoronal insizyon; Subperiostal yaklaşım; Ortayüz kırıkları; Kırık

Güzel MZ, Aydın Y, Aygıt AC, Yazar Ş, Yıldırım İ. Geniş damak fistülünün dil flebi ile onarımı. CTD 1995;26: 159-164
AK: Cerrahi; Geniş damak fistülü; Dil flebi

Hamuryudan V, Hızlı N, Yurdakul S, Yazıcı H. Vaskülitler: Genel bir bakış. CTD 1995;26: 105-112
AK: Romatoloji; Vaskülit; Endotel; Anti-nötrofil sitoplazmik antikor

İdil M, Madazlı R, Çepni İ, Mutlu H, Yedigöz V, Aksu MF. İnfertilitede histerosalpingografi ve laparoskopi bulgularının karşılaştırılması. CTD 1995;26: 199-204
AK: İnfertilite; Histerosalpingografi; Laparoskopi

İspir T, Kaleağasıoğlu F, Yücebilgiç G. Lityumun beyin gri maddesindeki Na+ - K+ adenozin trifosfataz aktivitesi üzerine etkisi. CTD 1995;26: 141-143
AK: Beyin; Adenozin; Lityum; Na+ - K+ /ATPaz

Karaali F, Apaydın H, Özekmekçi S, Kızıltan G. Sneddon sendromu: Bir olgu bildirimi. CTD 1995;26: 45-49
AK: Sendromu; Nöroloji; Sneddon sendromu; Sendrom

Karter Y, Yaldıran A, Demir G, Sipahioğlu F, Olcay Öztürk E. Vazokonstriksiyonlarda bir humoral faktör: Endothelin. CTD 1995;26: 168-174
AK: Endotelin; Hipertansiyon; Vazokonstriksiyon

Körpınar MA, Akçasu A, Kalkan MT, Körpınar Ü. Eritrosit yoğunluğunun bulunması için basit bir yöntem. CTD 1995;26: 77-79
AK: Eritrosit; Yöntem; Yoğunluk; Konsantrasyon; Arşimet ilkesi

Lord Dainton. Üniversitelerin önemi. CTD 1995;26: 9-11
AK: Üniversite

Mert A, Tabak F, Dumankar A, Kadıoğlu P, Bilir M, Yavuz Ş, Soy M, Baliç İH, Gümüş M, Yazıcı H, et al. Brusellozla karışabilecek hastalıklarda brusella antikorları aranması. CTD 1995;26: 205-208
AK: Bruselloz ayırıcı tanısı; Brusella antikorları

Müngen B, Kızıltan G, Bulut S, Akyol A, Kerman M, Gökçe Ö, Hüseyinoğlu K. Şiddetli bacak ağrısı ile başvuran bir retroperitoneal soğuk abse olgusu. CTD 1995;26: 216-218
AK: Nöroloji; Cerrahi; Primer psoas absesi; Tüberküloz; Soğuk abse; Unilateral inguinal ağrı

Onat A. Bilimsel makale nasıl daha iyi yazılır? CTD 1995;26: 137-140
AK: Bilimsel makale yazımı

Öngen Z, Vural VA, Uçak D, Tavşanoğlu S, Sarıçan H. Sineventrikülografide kullanılan iyonik ve noniyonik opak maddelerin hemodinami üzerine etkileri. CTD 1995;26: 39-44
AK: Kardiyoloji; Sineventrikülografi; Opak madde; Hemodinami

Özyazgan S, Denizbaşı A, Özüner Z. Atipik veya beta adrenoreseptörler. CTD 1995;26: 224-228
AK: Beta3 adrenoreseptörler; Adrenoreseptör

Şenocak M. İstatistiksel yargılama tekniklerinde temel ilkeler I. CTD 1995;26: 175-178
AK: Biyoistatistik

Şenocak M. İstatistik yargılama tekniklerinde temel ilkeler II. Çok değişkenli değerlendirme yöntemleri. CTD 1995;26: 229-232
AK: İstatistik; Biyoistatistik

Şenocak M. Biyoistatistiksel değerlendirmede temel kavramlar. CTD 1995;26: 63-64
AK: Biyoistatistik

Şenocak M. Çözümleyici araştırma tasarımına giriş. CTD 1995;26: 124-127
AK: Biyoistatistik

Tangün Y, Molvalılar S, Tüzüner N, Mert A, Yazıcı H. Hiperkalsemili kadın hasta (Olgu 2-1995). CTD 1995;26: 113-123
AK: Kadın; Enfeksiyon; Hiperkalsemi; Miyelodisplastik sendrom

Taşdelen E. Yenidoğanda nekrotizan enterokolit. CTD 1995;26: 50-54
AK: Çocuk; Yenidoğan; Nekrotizan enterokolit

Tüzüner N, Doğusoy G, Uraz S, Öz F. Erişkin non-Hodgkin lenfomaların hücre tiplerine göre dağılımları: 333 olguya dayalı prospektif çalışma. CTD 1995;26: 85-89
AK: Erişkin; Non-Hodgkin lenfomalar; Hücre tipi; Prospektif çalışma

Uludağ S, Işıloğlu H, Benian A. Vaginal prolapsus tedavisinde abdominal cerrahi: Modifiye bir yöntem önerisi. CTD 1995;26: 80-84
AK: Prolapsus; Cerrahi; Yöntem; Yöntem önerisi; Vaginal prolapsus; Abdominal cerrahi

1996

Ahangari Ş, Çepni İ, Öçal P, İdil HM, Aksu MF. Yardımlı üreme teknolojisi ile polikistik ovaryum sendromunda kontrollu ovaryum hiperstimülasyonu protokollerin değerlendirilmesi. CTD 1996;27: 159-166
AK: Ovaryum; FSH; hMG; PCO sendromu; GİFT; İVF-ET

Akkuş E, Alıcı B, Özkara H, Hattat H. İmpotans tedavisinde dorsal ven ligasyonu operasyonu. CTD 1996;27: 70-73
AK: Üroloji; İmpotans; Venöz kaçak; Dorsal ven ligasyonu

Aksu MF, Madazlı R, Yedigöz V, Demir F, Çepni İ, Benian A. Genital organ gelişim anomalilerinin operatif tedavisi (Girişimli sağaltımı): 1974-94. CTD 1996;27: 17-23
AK: Genital organ anomalileri; Operatif detavi

Apaydın H, Oral Y, Ergin N, Özekmekçi S, Hattat N. Parkinson hastalarında levodopa tedavisinin görsel uyandırılmış potansiyeller üzerine etkisi. CTD 1996;27: 78-84
AK: Nöroloji; Göz; Parkinson hastalığı; Levodopa; L-dopa; VEP; Görsel uyandırılmış potansiyel

Apaydın H, Özekmekçi S, Ergin N, Ertan S, Yeni N. Parkinson hastalarının öyküsünde kafa travmasının araştırılması. CTD 1996;27: 90-93
AK: Nöroloji; Parkinson hastalığı; Kafa travması

Araz M, Vatansever S, Yıldız A, Karan MA, Halıcı E, Erk O, Güler K. Metanol intoksikasyonu: 2 olgu sunumu. CTD 1996;27: 38-40
AK: Metanol intoksikasyonu; Metabolik asidoz

Atıcı A, Satar M, Narlı N, Evrüke C, Türkmen M, Özgünen FT, Özbarlas N. Diabetik anne bebekleri: Sorunları ve morbidite riski. CTD 1996;27: 28-32
AK: Anne; Morbidite; Yenidoğan; Kardiyoloji; Diabetik anne bebeği; Hipoglisemi; Hipokalsemi; Diabetes mellitus

Çağatay P, Şenocak M, Dişçi R, Odabaşı G. Meta-analiz. CTD 1996;27: 172-177
AK: Biyoistatistik; Meta analiz

Erdinçler P, Kaynar MY, Akar Z, Çıplak N, Sarıoğlu AÇ, Kuday C. Meningomiyeloselin cerrahi tedavisi. CTD 1996;27: 33-37
AK: Cerrahi; Nöroşirürji; Meningomiyelosel; Cerrahi tamir

Erözenci A. Yüzeyel mesane tümörlerinde tedavi yaklaşımları. CTD 1996;27: 104-110
AK: Mesane; Tedavi; Üroloji; Mesane tümörleri

Filizel F, Akman M, Yılmaz T, Oruç N. Akciğer karsinomunda farklı materyallerin tanı değeri. CTD 1996;27: 124-130
AK: Akciğer; Tanı; Akciğer karsinomu; Tanı yöntemleri; Histopatolojik tanı

Güzel MZ, Aydın Y, Aygıt AC, Bayramiçli M, Okur İ, Mındıkoğlu AN, Kaner G. Agresif cerrahi girişim gerektiren bazal hücreli kanserler. CTD 1996;27: 8-16
AK: Cerrahi; Cerrahi girişim; İnvaziv bazal hücreli kanser; Bazal hücreli kanser

Karpuz H, Doat M, Adamec J, Keser N, Sztajzel J, Righetti A. Sessiz ve semptomatik miyokard iskemisi prognozunun yaşlı hastalarda değerlendirilmesi. CTD 1996;27: 74-77
AK: Miyokard iskemisi; Yaşlı; Kardiyoloji; Sessiz miyokard iskemisi; Semptomatik miyokard iskemisi; Prognoz; Egzersiz elektrokardiyografisi

Karpuz V, Erdoğan G, Kapancı Y. Mycosis fungoides: bir olgu sunumu eşliğinde klinik görünüm, histopatoloji ve tedavi. CTD 1996;27: 100-103
AK: Histopatoloji; Tedavi; Mikozis fungoides

Kasapçopur Ö, İngöl H, Sungurtekin N, Özdoğan H. Sağlıklı Türk çocuklarında hipermobilite sıklığı. CTD 1996;27: 212-215
AK: Hipermobilite; Sıklığı; Ankara; Çocuk; Romatoloji; Artralji

Koca S, Dinçbaş F, Turkan S, Abacıoğlu U, İğdem Ş, Atkovar G, Okkan S. Kemik ya da yumuşak doku kaynaklı soliter plasmositomlarda radyoterapi. CTD 1996;27: 24-27
AK: Kemik; Doku; Radyoterapi; Soliter plazmositom; Plazmositom

Koca S, Öner Dinçbaş F, Serdengeçti S, Yaman M, Öngen G, Demirci S, Molinas Mandel N, Turkan S, Atkovar G, Okkan S, et al. İnoperabl küçük hücreli dışı akciğer kanserinde hiperfraksiyone radyoterapi ile cisplatin+5FU kombinasyonunun yeri: Randomize prospektif klinik çalışma. CTD 1996;27: 63-69
AK: Akciğer; Radyoterapi; Onkoloji; NSCLC; Kemoradyoterapi; Hiperfraksiyonasyon; Toksisite; Akciğer kanseri; Prospektif çalışma

Kocabaş C, Tunca M. Erişkin yaş grubunda 100 mm/st ve üzeri eritrosit sedimantasyon hızının nedenleri. CTD 1996;27: 192-198
AK: Erişkin; Yaş; Eritrosit; Eritrosit sedimantasyon hızı

Koldaş L, Ayan F, Sırmacı N. Sol atrium fonksiyonlarının ekokardiyografik olarak değerlendirilmesinde akustik kuantifikasyon yönteminin değeri. CTD 1996;27: 131-138
AK: Kardiyoloji; İki boyutlu ekokardiyografi; Sol atrium fonksiyonları; Akustik kuantifikasyon

Küçükoğlu S, Mutlu H, Gürmen T, Şişli K, Ağcal C, Gültekin N, Üner S. Sistemik hipertansiyonda sağ ventrikül diyastolik fonksiyonları. CTD 1996;27: 155-158
AK: Sistemik; Sağ ventrikül; Kardiyoloji; Sistemik hipertansiyon; Diyastolik fonksiyon

Mat MC, Gökler G, Yurdakul S, Tüzün Y, Hamuryudan V, Kösem V, Özyazgan Y, Yazıcı H. Paterji pozitifliğinin pikür süresi ile ilişkisi. CTD 1996;27: 94-97
AK: Dermatoloji; Romatoloji; Göz; Behçet sendromu; Paterji tekniği; Nonspesifik deri hiperreaktivitesi; Pikür süresi

Mert A, Dumankar A, Tabak F, Tunç R, Hondor N, Aktuğlu Y. Bruselloz: 38 olgunun değerlendirilmesi. CTD 1996;27: 204-211
AK: Bruselloz; Enfeksiyon

Mutlu H, Küçükoğlu S, Gürmen T, Baltay A, Gültekin N, Üner S. Mitral darlıklı hastaların değerlendirilmesinde handgrip Doppler ekokardiyografinin önemi. CTD 1996;27: 199-203
AK: Doppler; Kardiyoloji; Mitral darlığı; Handgrip Doppler ekokardiyografi; Ekokardiyografi

Müsellim B, Öngen G, Küçükusta AR, Umut S, Erk M. 37 akciğer embolisi olgusunun klinik özellikleri. CTD 1996;27: 150-154
AK: Akciğer; Akciğer embolisi; Derin ven trombozu

Oğuz H, Dönmez H. Genç erişkinlerde % 1'lik cyclopentolate damlatılmasında iki damlanın arasındaki zaman aralığının pupilla dilatasyonu ve refraksiyon üzerindeki etkisi. CTD 1996;27: 147-149
AK: Genç; Göz; Genç erişkin; Siklopentolat; Midriasis; Refraksiyon

Oşar Ersanlı Z, Damcı T, Karayiğit TC, Çerçel AA, Mert A, Görpe U, İlkova H, Özyazar M, Bağrıaçık N. Diabetik hastada gelişen nonklostridial anaerobik sellülit. CTD 1996;27: 216-220
AK: Cerrahi; Mikrobiyoloji; Diabetes mellitus; Spontan nonklostridial sellülit; Anaerobik sellülit

Özcan S, Çelebi A, Gür E, Arvas A, İlter Ö. Gestasyon yaşına göre düşük doğum ağırlıklı yenidoğanların hipoglisemisinde insülin ve kortizol düzeyi. CTD 1996;27: 187-191
AK: Düşük; Doğum; Kortizol; Çocuk; Gestasyon yaşı; Düşük ağırlıklı; Yenidoğan; Hipoglisemi; İnsülin

Özsoylu Ş. Informed consent (Aydınlatılmış onam). CTD 1996;27: 230
AK: Çocuk; Editöre mektup

Özsoylu Ş. İdiopatik trombositopenik purpura. CTD 1996;27: 231-232
AK: Trombositopenik purpura; Purpura; Çocuk; Editöre mektup

Palanduz A, Yalçın I. Suçiçeği aşısı. CTD 1996;27: 225-229
AK: Çocuk; Suçiçeği aşısı; Aşı

Pirim İ, Zeybek A, Özcan A, Pazarlıoğlu N. Ubiquitini aktifleyici enzim (E1) aktivitesinin nöronal harabiyette immunohistokimyasal olarak incelenmesi. CTD 1996;27: 139-141
AK: Ubiquitini aktifleyici enzim; Nöronal harabiyet

Seven A, Candan G. Antioksidan savunma sistemleri. CTD 1996;27: 41-50
AK: Süperoksit dismutaz; Katalaz; Glutatyon peroksidaz; Vitaminler

Sipahioğlu B, Erk M, Yılmaz G. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve inhalasyon kortikosteroidleri. CTD 1996;27: 183-186
AK: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; Obstrüktif akciğer hastalığı; Akciğer; KOAH; İnhalasyon kortikosteroidleri; Kortikosteroid

Suna Erdinçler D, Mert A, Tabak F, Hondor N, Demiroğlu Ç, Aktuğlu Y. Geriatrik yaş grubunda asemptomatik bakteriüri. CTD 1996;27: 167-171
AK: Yaş; Asemptomatik bakteriüri; Bakteriüri; Enfeksiyon; Yaşlı

Şenocak M. Klinik deneylerde rassallama (Randomizasyon). CTD 1996;27: 51-52
AK: Biyoistatistik

Şenocak M. Göreli değerler (OR, RR). CTD 1996;27: 111-112
AK: Biyoistatistik

Tanyeli E, Sargon MF, Sürücü HS, Karahan ST, Arifoğlu Y. Vena splenica'nın az rastlanan bir seyri. CTD 1996;27: 98-99
AK: Ankara; Anatomi; Vena splenica; Varyasyon

Taşdelen E, Arvas A, Perk Y, Ataoğlu N, İlter Ö. 1989-1991 nöral tüp defekti olan olgularımız. CTD 1996;27: 59-62
AK: Çocuk; Nöral tüp defekti; Anensefali; Ensefalosel; Spina bifida

Taşdelen E, Can G, Arvas A, Erginel A, İlter Ö. Hastanede yatan çocukların aşılanma durumu. CTD 1996;27: 142-146
AK: Çocuk; Hospitalizasyon; Anne öğrenim durumu; Baba öğrenim durumu

Uras C, Yardımcı H, Şener S, Balcısoy Ü, Akçal T. Gastrointestinal kanserlerde çeşitli tümör belirteçlerinin karşılaştırılması. CTD 1996;27: 119-123
AK: Tümör; Cerrahi; Tümör belirteçleri; Gastrointestinal kanserler

Uras C, Ertürk MS, Yardımcı H, Başlar Z, Soysal T, Ferhanoğlu B. İmmün (idyopatik) trombositopenik purpura tedavisinde splenektomi. CTD 1996;27: 85-89
AK: Trombositopenik purpura; Purpura; Splenektomi; Cerrahi; İmmün trombositopenik purpura; Aksesuar dalak

Uras C, Ertürk MS, Yardımcı H, Başlar Z, Soysal T, Ferhanoğlu B. İdiopatik trombositopenik purpura - Yanıt. CTD 1996;27: 232
AK: Trombositopenik purpura; Purpura; Cerrahi; Editöre mektup

Yazıcı H. Ahlak yönünden hekim sorumluluğu. CTD 1996;27: 5-7
AK: Romatoloji; Ahlak; Hekim sorumluluğu

Yazıcı H. Informed consent - Yanıt. CTD 1996;27: 230-231
AK: Romatoloji; Editöre mektup

Yücel A, Sezgiç N, Aygün G, Bahar H, Kotoğyan A. Nocardia brasiliensis'in etken olduğu bir Madura ayağı olgusu. CTD 1996;27: 221-224
AK: Mikrobiyoloji; Dermatoloji; Madura ayağı; Nocardia brasiliensis


Ana Sayfaya Dönüş